Die Jode in Handelinge

Die Jode in Handelinge

In hierdie kwotasies uit die boek van Handelinge, lig ek net gedeeltes uit om te wys waar Paulus en Barnabas die evangelie van Jesus verkondig het. Daar is soveel mense wat glo dat die Jode weer ‘n geleentheid moet kry om Jesus te sien vir wie Hy is, maar wanneer ek deur Handelinge werk sien ek dat hulle juis die eerstes was wat die Evangelie van Jesus gehoor het. Paulus en Barnabas het altyd na die sinagoges toe gegaan en daar geleer, en in Antiogië is die gelowiges die eerste keer as Christene na verwys.

Maar ons vind vandag dat die mense nie die Bybel wil hoor nie, maar hulle “Brand” van geloof. Jy moet tog net nie hulle manier van glo met feite kom omkrap nie, want dan is jy verkeerd.

Ek het ‘n gedeelte opgestel uit die Handelinge van die Apostels sonder om enige woorde by te voeg, maar net gedeeltes beklemtoon. Ek het al die gedeeltes vir u ingesluit, of lees dit gerus hier, en sien vir uself dat die Jode geen tweede of selfs derde kans gaan kry nie, maar dat dit my en jou plig is om Jesus aan hulle te verkondig.

Maar, ongelukkig gee Paulus reeds vir ons die antwoord in een van die gedeeltes wat ek aanhaal in Handelinge 28: “Tereg het die Heilige Gees deur Jesaja, die profeet, tot ons vaders gespreek en gesê: Gaan na hierdie volk en sê: Met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en kyk, en glad nie sien nie. Want die hart van hierdie volk het stomp geword, en met die ore het hulle beswaarlik gehoor, en hulle oë het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oë sou sien en met die ore hoor en met die hart verstaan en hulle bekeer en Ek hulle genees nie.”

So moet nie verwag dat jy sukses gaan behaal nie, want die HERE verander nie Sy woorde of pas dit aan vir ons nie. Hulle is verworpe en het 4000 jaar gehad om te leer van die HERE, maar het nie.

Sien ook my skrywe oor die Kerk en Jode, of daar ‘n verskil is.

Hier dan al die gedeeltes:

En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne, uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek; en hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar: Is almal wat daar spreek, dan nie Galileërs nie? En hoe hoor ons hulle, elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? Parthers en Meders en Elamiete en die inwoners van Mesopotámië, Judéa en Kappadócië, Pontus en Asië, Frigië en Pamfílië, Egipte en die streke van Líbië by Ciréne, en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jodegenote, Kretense en Arabiere—ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. En hulle was almal verbaas en radeloos en sê die een vir die ander: Wat kan dit tog wees? Maar ander het gespot en gesê: Hulle is vol soetwyn. Maar Petrus het opgestaan met die elf en sy stem verhef en hulle toegespreek: Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet, en luister na my woorde. Hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar die derde uur in die môre. Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is: En in die laaste dae, spreek God, sal Ek van my Gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. En ook op my diensknegte en diensmaagde sal Ek in dié dae van my Gees uitstort, en hulle sal profeteer. En Ek sal wonders gee bo in die hemel en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp. Die son sal verander in duisternis en die maan in bloed voordat die groot en deurlugtige dag van die Here kom. En elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word. Israeliete, luister na hierdie woorde! Jesus, die Nasaréner, ‘n man deur God vir julle aangewys met kragte en wonders en tekens wat God deur Hom onder julle gedoen het, soos julle ook self weet— Hom, wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring; Hom het God opgewek, nadat Hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was dat Hy daardeur vasgehou sou word. (Hand 2:5-24)

“En in dié dae toe die dissipels vermeerder het, het daar ‘n murmurering ontstaan van die Griekssprekende Jode teen die Hebreërs, omdat hulle weduwees in die daaglikse versorging oor die hoof gesien is. En die twaalf het die menigte van die dissipels byeengeroep en gesê: Dit is nie reg dat ons die woord van God nalaat om die tafels te bedien nie. Kyk dan uit, broeders, na sewe manne uit julle, van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en wysheid, wat ons oor hierdie nodige saak kan aanstel; maar ons sal volhard in die gebed en die bediening van die woord. En die woord het byval gevind by die hele menigte; en hulle het gekies: Stéfanus, ‘n man vol van geloof en van die Heilige Gees, en Filippus en Próchorus en Nikánor en Timon en Pármenas en Nikoláüs, ‘n Jodegenoot uit Antiochíë, wat hulle voor die apostels gestel het; en hulle het gebid en hulle die hande opgelê. En die woord van God het toegeneem, en die getal van die dissipels het in Jerusalem baie vermeerder, en ‘n groot menigte van priesters het gehoorsaam geword aan die geloof.” (Hand 6:1-7)

Die wat dan verstrooi was deur die verdrukking wat oor Stéfanus ontstaan het, het die land deurgegaan tot by Fenícië en Ciprus en Antiochíë sonder om tot iemand die woord te spreek, behalwe tot die Jode alleen. En daar was sommige van hulle, Cipriese en Cirenése manne, wat in Antiochíë gekom het en met die Griekssprekende Jode gepraat en die evangelie van die Here Jesus verkondig het. En die hand van die Here was met hulle, en ‘n groot getal het gelowig geword en hulle tot die Here bekeer. En die berig hiervan het die gemeente wat in Jerusalem was, ter ore gekom en hulle het Bárnabas afgestuur om die land deur te gaan tot by Antiochíë. Toe hy daar kom en die genade van God sien, was hy bly en het almal vermaan om met hartlike voorneme aan die Here getrou te bly; want hy was ‘n goeie man en vol van die Heilige Gees en geloof; en ‘n aansienlike skare is aan die Here toegebring. Toe vertrek Bárnabas na Tarsus om Saulus te soek, en toe hy hom kry, het hy hom na Antiochíë gebring. En hulle het ‘n hele jaar lank in die gemeente saam vergader en aan ‘n aansienlike skare onderwys gegee; en die dissipels is in Antiochíë vir die eerste keer Christene genoem. (Hand 11:19-26)

“En omtrent daardie tyd het koning Herodes sy hande geslaan aan sommige uit die gemeente om hulle kwaad aan te doen. En hy het Jakobus, die broer van Johannes, met die swaard omgebring. En toe hy sien dat dit die Jode welgevallig was, het hy verder ook Petrus in hegtenis geneem. En dit was die dae van die ongesuurde brode. Toe hy hom dan gegryp het, het hy hom in die gevangenis gesit en oorgegee aan vier wagte, elkeen van vier soldate, om hom te bewaak, met die bedoeling om hom ná die paasfees voor die volk te bring.” (Hand 12:1-4)

“En toe hulle gevas en gebid het en hulle die hande opgelê het, laat hulle hul gaan. So het hulle dan, deur die Heilige Gees uitgestuur, afgegaan na Seleúcië en daarvandaan weggevaar na Ciprus. En toe hulle in Sálamis kom, het hulle die woord van God in die sinagoges van die Jode verkondig; en hulle het ook Johannes as helper gehad. En hulle het die eiland deurgegaan tot by Pafos en ‘n towenaar gevind, ‘n valse profeet, ‘n Jood met die naam van Bar-Jesus. Hy was by die goewerneur Sérgius Paulus, ‘n verstandige man. Dié het Bárnabas en Saulus laat roep en het versoek om die woord van God te hoor. Maar Élimas die towenaar—want so word sy naam vertaal—het hulle teëgestaan en het probeer om die goewerneur afkerig te maak van die geloof. Maar Saulus, dit is Paulus, vervul met die Heilige Gees, het die oë op hom gehou en gesê: Kind van die duiwel, vol van alle bedrog en alle listigheid, vyand van alle geregtigheid, sal jy nie ophou om die reguit weë van die Here te verdraai nie? En nou, kyk, die hand van die Here is op jou, en jy sal blind wees en die son ‘n tyd lank nie sien nie. En onmiddellik het daar donkerheid en duisternis op hom geval, en hy het rondgegaan en gesoek na mense wat hom by die hand kon lei. Toe die goewerneur dan sien wat daar gebeur het, was hy verslae oor die leer van die Here en het geglo. En Paulus en sy metgeselle het afgevaar van Pafos en by Perge in Pamfílië gekom. En Johannes het hulle verlaat en na Jerusalem teruggekeer. Maar hulle het van Perge af verder gegaan en in Antiochíë in Pisídië aangekom, en hulle het op die sabbatdag in die sinagoge gegaan en gaan sit. En ná die lesing van die wet en die profete het die hoofde van die sinagoge na hulle gestuur en gesê: Broeders, as julle ‘n woord van opwekking vir die volk het, spreek dan! Toe staan Paulus op, wink met die hand en sê: Israeliete en julle wat God vrees, luister! Die God van hierdie volk Israel het ons vaders uitverkies en die volk verhoog toe hulle bywoners in Egipteland was, en met ‘n hoë arm hulle daaruit gelei. En omtrent veertig jaar lank het Hy hulle in die woestyn verdra. En sewe nasies het Hy in die land Kanaän uitgeroei en hulle land deur die lot aan hulle uitgedeel. En daarna omtrent vier honderd en vyftig jaar lank het Hy rigters gegee tot op Samuel, die profeet. En van toe af het hulle ‘n koning begeer, en God het aan hulle gegee Saul, die seun van Kis, ‘n man uit die stam van Benjamin, veertig jaar lank. En nadat Hy hom afgesit het, het Hy Dawid vir hulle verhef as koning, van wie Hy ook gesê en getuig het: Ek het Dawid, die seun van Isai, gevind, ‘n man na my hart, wat al my welbehae sal doen. Uit die nageslag van hierdie man het God vir Israel, volgens die belofte, Jesus as Verlosser verwek, nadat Johannes voor sy koms eers die doop van bekering aan die hele volk van Israel verkondig het. En toe Johannes aan die einde van sy loopbaan gekom het, het hy gesê: Wie dink julle is ek? Ek is dit nie; maar kyk, Hy kom ná my, wie se skoen ek nie waardig is om van sy voete los te maak nie. Broeders, kinders van die geslag van Abraham, en die onder julle wat God vrees, vir julle is hierdie woord van verlossing gestuur. Want die inwoners van Jerusalem en hulle owerstes het Hom nie geken nie, en deur Hom te veroordeel, het hulle die woorde van die profete vervul wat elke sabbat gelees word. En al het hulle niks gevind wat die dood verdien nie, tog het hulle van Pilatus gevra dat Hy omgebring moes word. En toe hulle alles volbring het wat oor Hom geskrywe is, het hulle Hom van die kruishout afgehaal en in ‘n graf neergelê. Maar God het Hom uit die dode opgewek. En gedurende baie dae het Hy verskyn aan die wat saam met Hom opgegaan het van Galiléa na Jerusalem, en hulle is sy getuies by die volk. En ons bring julle die goeie tyding van die belofte wat aan die vaders gedoen is, dat God dit aan ons, hulle kinders, vervul het deur Jesus op te wek, soos daar ook in die tweede psalm geskrywe is: U is my Seun, vandag het Ek U gegenereer. En dat Hy Hom opgewek het uit die dode, sodat Hy nie meer tot verderwing sou terugkeer nie, het Hy só gespreek: Ek sal aan julle gee die heilige weldade van Dawid wat betroubaar is. Daarom sê Hy ook op ‘n ander plek: U sal u Heilige nie oorgee om verderwing te sien nie. Want Dawid het ontslaap, nadat hy sy eie geslag volgens die raad van God gedien het, en is by sy vaders weggelê en het verderwing gesien, maar Hy wat deur God opgewek is, het geen verderwing gesien nie. Laat dit dan aan julle bekend wees, broeders, dat deur Hom vergifnis van sondes aan julle verkondig word, en dat elkeen wat glo, deur Hom geregverdig word van alles waarvan julle deur die wet van Moses nie geregverdig kon word nie. Pas dan op dat daar nie oor julle kom wat deur die profete gesê is nie: Kyk dan, julle veragters, en wees verwonderd en verdwyn! Want Ek gaan iets in julle dae doen, iets wat julle sekerlik nie sal glo as iemand julle dit vertel nie. En toe die Jode uit die sinagoge gaan, het die heidene versoek dat daardie woorde op die volgende sabbat tot hulle gespreek sou word. En toe die sinagoge uit was, het baie van die Jode en die godsdienstige Jodegenote Paulus en Bárnabas gevolg. Dié het hulle toegespreek en hulle probeer beweeg om in die genade van God te bly. En op die volgende sabbat het byna die hele stad saamgekom om die woord van God te hoor. Maar toe die Jode die skare sien, is hulle met nydigheid vervul en het met lasterlike woorde weerspreek wat deur Paulus gesê is. Maar Paulus en Bárnabas het vry-uit gespreek en gesê: Dit was noodsaaklik dat die woord van God aan julle eers verkondig moes word. Aangesien julle dit egter verwerp en julleself die ewige lewe nie waardig ag nie—kyk, ons wend ons tot die heidene. Want so het die Here aan ons bevel gegee: Ek het U ‘n lig van die nasies gemaak, sodat U tot redding sal wees tot aan die einde van die aarde. En toe die heidene dit hoor, was hulle bly; en hulle het die woord van die Here geprys; en daar het gelowig geword almal wat verordineer was tot die ewige lewe. En die woord van die Here is deur die hele land verbrei. Maar die Jode het die godsdienstige en aansienlike vroue en die vernaamste mense van die stad opgehits en teen Paulus en Bárnabas ‘n vervolging in die lewe geroep en hulle buite hul gebied verdryf. Toe het hulle die stof van hul voete teen hulle afgeskud en na Ikónium gegaan. En die dissipels is vervul met blydskap en met die Heilige Gees.” (Hand 13:3-52)

En op dieselfde wyse het hulle in Ikónium in die sinagoge van die Jode ingegaan en so gespreek dat ‘n groot menigte Jode sowel as Grieke gelowig geword het. Maar die ongehoorsame Jode het die gemoedere van die heidene teen die broeders opgehits en verbitter. Hulle het toe ‘n geruime tyd daar deurgebring en vrymoediglik gespreek in die Here, wat aan die woord van sy genade getuienis gegee het deur te beskik dat tekens en wonders deur hulle hande plaasvind. En die menigte van die stad was verdeeld, en sommige het met die Jode en ander met die apostels saamgegaan. Maar toe daar onder die heidene en ook onder die Jode, saam met hulle owerstes, ‘n beweging ontstaan het om hulle te mishandel en te stenig, het hulle dit gewaargeword en gevlug na die stede van Likaónië, Listre en Derbe en die omstreke. En daar het hulle die evangelie verkondig.” (Hand 14:1-7)

“Maar daar het Jode van Antiochíë en Ikónium aangekom, en hulle het, nadat hulle die skare omgepraat het, Paulus gestenig en hom buitekant die stad gesleep, met die gedagte dat hy dood was. Maar toe die dissipels hom omring, het hy opgestaan en in die stad gekom en die volgende dag saam met Bárnabas na Derbe vertrek. En nadat hulle aan daardie stad die evangelie verkondig en ‘n aantal dissipels gemaak het, het hulle teruggegaan na Listre en Ikónium en Antiochíë,” (Hand 14:19-21)

En hy het in Derbe en Listre aangekom; en daar was ‘n dissipel met die naam van Timótheüs, seun van ‘n gelowige Joodse vrou, maar van ‘n Griekse vader. Hy het goeie getuienis gehad van die broeders in Listre en Ikónium. Paulus wou hê dat hy saam met hom op reis sou gaan, en hy het hom geneem en besny ter wille van die Jode wat in daardie streke was; want hulle het almal geweet dat sy vader ‘n Griek was. En op hulle reis deur die stede het hulle die verordeninge wat deur die apostels en die ouderlinge in Jerusalem vasgestel was, aan hulle oorgegee om te onderhou.” (Hand 16:1-4)

Toe het hulle deur Amfípolis en Apollónië gereis en in Thessaloníka gekom, waar ‘n sinagoge van die Jode was. En volgens sy gewoonte het Paulus na hulle gegaan en drie sabbatte lank met hulle gespreek uit die Skrifte en dit uitgelê en aangetoon dat die Christus moes ly en uit die dode opstaan, en gesê: Hierdie Jesus wat ek aan julle verkondig, is die Christus. En sommige van hulle is oortuig en het hulle by Paulus en Silas aangesluit, ook ‘n groot menigte van die godsdienstige Grieke en ‘n groot aantal van die aansienlikste vroue. Maar die ongelowige Jode was afgunstig en het slegte manne van die leeglopers saamgeneem en die stad in opskudding gebring deur ‘n volksoploop te bewerk. En hulle het die huis van Jason aangeval en probeer om hulle voor die volk te bring. Maar toe hulle hul nie kry nie, het hulle Jason en ‘n paar broeders na die stadsowerhede gesleep en geskreeu: Die mense wat die wêreld in opstand bring, hulle het hier ook gekom, en Jason het hulle ontvang. En hulle almal handel teen die bevele van die keiser en sê dat daar ‘n ander koning is, naamlik Jesus. En hulle het die skare in opskudding gebring en ook die stadsowerhede wat dit gehoor het. Maar toe hulle van Jason en die ander genoegsame waarborg ontvang het, het hulle hul losgelaat. Daarop het die broeders dadelik in die nag Paulus en Silas na Beréa weggestuur. En toe hulle daar kom, het hulle na die sinagoge van die Jode gegaan. En hierdie mense was edelmoediger as dié in Thessaloníka; hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die Skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. Baie van hulle het dan ook gelowig geword, en van die aansienlike Grieke ‘n groot aantal, vroue en manne. Maar toe die Jode van Thessaloníka verneem het dat die woord van God ook in Beréa deur Paulus verkondig was, het hulle gekom en die skare ook daar opgesweep. Die broeders het Paulus toe dadelik weggestuur om in die rigting van die see te gaan, maar Silas en Timótheüs het daar gebly. En die wat Paulus begelei het, het hom tot by Athéne gebring, en nadat hulle opdrag ontvang het aan Silas en Timótheüs om so gou moontlik na hom te kom, het hulle vertrek. En terwyl Paulus in Athéne vir hulle wag, het sy gees in hom opstandig geword toe hy sien dat die stad vol afgodsbeelde was. Hy het toe in die sinagoge met die Jode gespreek en met die godsdienstige mense, en elke dag op die mark met die wat hom teëkom.” (Hand 17:1-17)

“En daarna het Paulus uit Athéne vertrek en in Korinthe gekom. En hy het ‘n Jood gevind met die naam van Aquila, afkomstig uit Pontus, wat onlangs met sy vrou Priscílla van Italië gekom het, omdat Claudius beveel het dat al die Jode uit Rome moes vertrek. Na hulle toe het hy gegaan; en omdat hy van dieselfde ambag was, het hy by hulle gebly en gewerk, want hulle was tentmakers van ambag. En hy het elke sabbat in die sinagoge gespreek en Jode sowel as Grieke oortuig. En toe Silas en Timótheüs van Macedónië afgekom het, was Paulus ywerig besig om aan die Jode kragtig te betuig dat Jesus die Christus is. Maar toe hulle aanhou om teëstand te bied en godslasterlike dinge te spreek, het hy sy klere uitgeskud en vir hulle gesê: Julle bloed is op julle hoof. Ek is rein. Van nou af sal ek na die heidene gaan. En hy het daarvandaan weggegaan en in die huis gekom van iemand met die naam van Justus, wat ‘n godvresende man was, wie se huis naasaan die sinagoge gestaan het. En Crispus, die hoof van die sinagoge, het met sy hele huisgesin in die Here geglo; en ook baie van die Korinthiërs het, toe hulle hom hoor, gelowig geword en is gedoop. En die Here het deur ‘n gesig in die nag aan Paulus gesê: Wees nie bevrees nie, maar spreek en moenie swyg nie; want Ek is met jou, en niemand sal die hand aan jou slaan om jou kwaad aan te doen nie, want Ek het baie mense in hierdie stad. En hy het daar gebly ‘n jaar en ses maande lank en die woord van God onder hulle geleer. En toe Gállio goewerneur van Acháje was, het die Jode eenparig teen Paulus opgestaan en hom voor die regterstoel gebring en gesê: Hierdie man haal die mense oor om God op onwettige wyse te vereer. En toe Paulus sy mond wou oopmaak, sê Gállio vir die Jode: As daar nou enige oortreding of kwaadwillige skelmstuk was, dan sou ek rede hê om julle te verdra, o Jode; maar as dit ‘n geskil is oor ‘n woord en oor name en oor ‘n wet wat vir julle geld, moet julle toesien, want daaroor wil ek geen regter wees nie. En hy het hulle van die regterstoel weggedryf. En al die Grieke het Sósthenes, die hoof van die sinagoge, gegryp en hom voor die regterstoel geslaan; en Gállio het hom aan niks van hierdie dinge gesteur nie. En nadat Paulus nog verskeie dae daar gebly het, het hy van die broeders afskeid geneem en na Sírië uitgeseil, en saam met hom Priscílla en Aquila. En in Kenchréë het hy sy hoof geskeer, want hy het ‘n gelofte gedoen. En hy het in Éfese aangekom en hulle daar laat bly, maar self in die sinagoge gegaan en met die Jode gespreek.” (Hand 18:1-19)

“En hy het in die sinagoge ingegaan en vrymoediglik drie maande lank met hulle geredeneer en hulle probeer oortuig van die dinge wat die koninkryk van God aangaan. Maar toe sommige hulle verhard en ongehoorsaam was en voor die menigte aanhou kwaadspreek van die Weg, het hy van hulle weggegaan en die dissipels afsonderlik geneem en elke dag in die skool van ‘n sekere Tiránnus samesprekinge gehou. En dit het twee jaar lank geduur, sodat al die inwoners van Asië die woord van die Here Jesus gehoor het, Jode sowel as Grieke.” (Hand 19:8-10)

“Maar ons verlang om van u te hoor wat u dink; want wat hierdie sekte betref, is dit ons bekend dat oral daarteen gespreek word. En hulle het vir hom ‘n dag bepaal, en baie het na hom in sy verblyfplek gekom. En in ‘n kragtige getuienis het hy vir hulle die koninkryk van God uitgelê; en van die môre vroeg tot die aand toe het hy uit die wet van Moses en uit die profete hulle probeer oortuig aangaande Jesus. En sommige het geglo wat gesê is, maar ander het ongelowig gebly. En toe hulle onder mekaar onenig was, het hulle uiteengegaan nadat Paulus hierdie woord gesê het, naamlik: Tereg het die Heilige Gees deur Jesaja, die profeet, tot ons vaders gespreek en gesê: Gaan na hierdie volk en sê: Met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en kyk, en glad nie sien nie. Want die hart van hierdie volk het stomp geword, en met die ore het hulle beswaarlik gehoor, en hulle oë het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oë sou sien en met die ore hoor en met die hart verstaan en hulle bekeer en Ek hulle genees nie. Laat dit dan aan julle bekend wees dat die heil van God aan die heidene gestuur is, en hulle sal luister. En toe hy dit gesê het, het die Jode, onder groot woordestryd met mekaar, weggegaan. En Paulus het twee volle jare in sy eie gehuurde huis gebly en almal ontvang wat na hom gekom het, terwyl hy die koninkryk van God gepreek en onderrig gegee het aangaande die Here Jesus Christus, met volle vrymoedigheid sonder enige verhindering.” (Hand 28:22-31)

The Jews and the Book of Acts

The Jews and the Book of Acts

I only use extracts from the Book of Acts detailing where Paul and Barnabas preached the message of Jesus Christ. There are so many people that believe that the Jews will receive another chance to accept Jesus, but when I read through te book of Acts, I find that they were actually the first people that received the message of salvation. Both Paul and Barnabas always went to the synagogue first to talk to the Jews and to teach the people in the synagogue, and we even find that the believers in Antioch in the synagogue were the first people to be called Christians.

But we find so many people today that only have ears for their “Brand” of faith. Please do not confuse them with facts as you will be labelled the one spreading dissent and not “understanding” the Bible.

I made a compilation of the quotes referring directly to the Jews from the book of Acts without adding any additional thoughts or implications. You can read it following this introduction, or here, and see for yourself that they will not get a third chance to accept that Jesus was the Messiah, except maybe through you and me to bring the message of Jesus to them again. They had a chance while Jesus was on earth, and then had their second chance when the Apostles shared the message of hope to them.

But unfortunately Paul gave us the answer in Acts 28 already: “Well did the Holy Spirit speak through Isaiah the prophet to our fathers, saying, “Go to this people and say: Hearing you shall hear and shall not understand; and seeing you shall see and not perceive. For the heart of this people was fattened, and they have heard with their ears dully; and they closed their eyes; lest at any time they should see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and should be converted, and I should heal them.” Therefore be it known to you that the salvation of God is sent to the nations, and they will hear. And he having said these words, the Jews departed, having much discussion amongst themselves”.

So do not expect to be successful in your efforts as the LORD is the One that will keep His word through the ages. He tried for 4000 years and they still rejected Him.

Here then all the various passages:

“And dwelling at Jerusalem there were Jews, devout men out of every nation under heaven. But this sound occurring, the multitude came together and were confounded, because they each heard them speaking in his own dialect. And they were all amazed and marveled, saying to one another, Behold, are not these who speak all Galileans? And how do we each hear in our own dialect in which we were born? Parthians, and Medes, and Elamites, and the dwellers in Mesopotamia, and in Judea, and Cappadocia, in Pontus, and Asia, Phrygia, and Pamphylia, in Egypt, and in the parts of Libya around Cyrene, and strangers of Rome, Jews and proselytes, Cretans and Arabians, we hear them speaking the great things of God in our own languages. And they were all amazed, and were in doubt, saying to one another, What does this mean? But others mocking said, These men are full of sweet wine. But Peter, standing up with the Eleven, lifted up his voice and said to them, Men, Jews, and all who dwell at Jerusalem, let this be known to you, and listen to my words. For these are not drunk as you suppose, for it is the third hour of the day. But this is that which was spoken by the prophet Joel: “And it shall be in the last days, says God, I will pour out of My Spirit upon all flesh. And your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. And in those days I will pour out My Spirit upon My slaves and My slave women, and they shall prophesy. And I will give wonders in the heaven above, and miracles on the earth below, blood and fire and vapour of smoke. The sun shall be turned into darkness and the moon into blood, before that great and glorious Day of the Lord. And it shall be that everyone who shall call upon the name of the Lord shall be saved.” Men, Israelites, hear these words. Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by powerful works, and wonders and miracles, which God did through Him in your midst, as you yourselves also know, this One given to you by the before-determined counsel and foreknowledge of God, you have taken and by lawless hands, crucifying Him, you put Him to death; whom God raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible that He should be held by it”.(Act 2:5-24)

“And in those days, the disciples having multiplied, a murmuring of the Hellenists against the Hebrews occurred, because their widows were overlooked in the daily serving. And the Twelve called near the multitude of the disciples and said, It is not pleasing to us, leaving the Word of God, to serve tables. Therefore, brothers, look out among you seven men being witnessed to, full of the Holy Spirit and wisdom, whom we may appoint over this duty. But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the Word. And the saying pleased all the multitude. And they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicholas, a proselyte of Antioch. They set these before the apostles. And having prayed, they laid hands on them. And the Word of God was increasing. And the number of the disciples in Jerusalem was multiplying exceedingly; even a great crowd of the priests obeyed the faith”.(Act 6:1-7)

Then, indeed, they who were scattered abroad by the persecution that rose about Stephen travelled as far as Phoenicia and Cyprus and Antioch, preaching the Word to no one except the Jews. And some of them were men of Cyprus and Cyrene; who, when they had come to Antioch, spoke to the Hellenists, preaching the gospel of the Lord Jesus. And the hand of the Lord was with them, and a great number believed and turned to the Lord. And the Word was heard in the ears of the church in Jerusalem. And they sent out Barnabas, that he should go as far as Antioch; who was glad when he had come and had seen the grace of God. And he exhorted all with purpose of heart to remain near to the Lord. For he was a good man and full of the Holy Spirit and faith. And many people were added to the Lord. And Barnabas went out to Tarsus to seek Saul. And finding him, he brought him to Antioch. And it happened to them a whole year they were assembled in the church. And they taught a considerable crowd. And the disciples were first called Christian in Antioch.” (Act 11:19-26)

“And at that time Herod the king threw on his hands to oppress some of those of the church. And he killed James the brother of John with the sword. And because he saw it pleased the Jews, he went further to seize Peter also. (And they were days of Unleavened Bread.) And capturing him, he put him in prison, and delivered him to four sets of four soldiers to keep him; intending to bring him out to the people after the Passover.” (Act 12:1-4)

“Then having fasted and prayed and laid hands on them, they let them go. Then these indeed sent out by the Holy Spirit went down to Seleucia. And from there they sailed to Cyprus. And when they were at Salamis, they announced the Word of God in the synagogues of the Jews. And they also had John as an assistant. And when they had gone through the island to Paphos, they found a certain conjurer, a false prophet, a Jew whose name was Bar-jesus; who was with the proconsul of the country, Sergius Paulus, a prudent man. He called for Barnabas and Saul and asked to hear the Word of God. But Elymas the conjurer (for so his name is, if translated) withstood them, seeking to turn the proconsul away from the faith. Then Saul (who is also Paul), filled with the Holy Spirit, set his eyes on him and said, O son of the Devil, full of all deceit and all craftiness, enemy of all righteousness, will you not stop perverting the right ways of the Lord? And now, behold, the hand of the Lord is on you. And you shall be blind, not seeing the sun for a while. And immediately a mist and a darkness fell on him, and he went about seeking some to lead him by the hand. Then, seeing the thing happening, the proconsul believed, being astonished at the doctrine of the Lord. And Paul and those around him sailed from Paphos and came to Perga of Pamphylia. And John left them and returned to Jerusalem. But going through from Perga, they came to Antioch in Pisidia and went into the synagogue on the sabbath day and sat down. And after the reading of the Law and the Prophets, the rulers of the synagogue sent to them, saying, Men, brothers, if you have any word of comfort for the people, speak. And rising up and signaling with his hand, Paul said, Men, Israelites, and those fearing God, listen. The God of this people Israel chose our fathers and exalted the people in their residency in the land of Egypt, and He brought them out of it with a high arm. And about the time of forty years He tenderly bore them in the wilderness. And when He had destroyed seven nations in the land of Canaan, he gave their land to them as an inheritance. And after that He gave them judges for about four hundred and fifty years, until Samuel the prophet. And afterward they asked for a king. And God gave them Saul the son of Kish, a man of the tribe of Benjamin, for forty years. And when He had removed him, He raised up David to them to be their king; to whom He also witnessed and said, I have found David the son of Jesse to be a man after My own heart, who shall fulfill all My will. Of this man’s seed God has raised to Israel, according to His promise, a Savior, Jesus; John having before proclaimed the baptism of repentance to all the people of Israel, before His coming. And as John fulfilled his course, he said, Who do you think that I am? I am not He. But behold, One comes after me, the sandals of whose feet I am not worthy to loose. Men, brothers, sons of the race of Abraham, and whoever among you fears God, the Word of this salvation is sent to you. For those living in Jerusalem, and their rulers, not having known this One, and the voices of the Prophets being read throughout every sabbath, condemning Him, they fulfilled the Scriptures. And finding not one cause of death in Him, they begged Pilate to do away with Him. And when they had fulfilled all that was written concerning Him, taking Him down from the tree, they laid Him in a tomb. But God raised Him from the dead, who appeared for many days by those who came up with Him from Galilee to Jerusalem, who are His witnesses to the people. And we preach the gospel to you, the promise made to the fathers, this God has fulfilled to us their children, raising up Jesus, as also it is written in the second Psalm, “You are My Son, this day I have begotten You.” And that He raised Him up from the dead, no more to return to corruption, He spoke in this way: “I will give you the holy promises of David.” Therefore he also says in another psalm, “You shall not allow Your Holy One to see corruption.” For after he had served his own generation by the will of God, David fell asleep and was added to his fathers and saw corruption. But He whom God raised again saw no corruption. Therefore be it known to you, men, brothers, that through this One the forgiveness of sins is announced to you. And by Him all who believe are justified from all things, from which you could not be justified by the Law of Moses. Therefore beware lest that come on you which is spoken of in the Prophets: “Behold, you despisers, and marvel, and perish; for I work a work in your days, a work which you shall in no way believe, though a man declare it to you.” And the Jews having gone out of the synagogue, the nations begged that these words might be preached to them the next sabbath. And the synagogue being broken up, many of the Jews and of the devout proselytes followed Paul and Barnabas; who, speaking to them, persuaded them to continue in the grace of God. And on the coming sabbath day almost all the city came together to hear the Word of God. But when the Jews saw the multitudes, they were filled with envy and contradicted those things which were spoken by Paul, contradicting and blaspheming. But speaking boldly, Paul and Barnabas said, It was necessary for the Word of God to be spoken to you first. But since indeed you put it far from you and judge yourselves unworthy of everlasting life, lo, we turn to the nations. For so the Lord has commanded us, saying, “I have set You to be a light of the nations, for salvation to the end of the earth.” And hearing, the nations rejoiced and glorified the Word of the Lord. And as many as were ordained to eternal life believed. And the Word of the Lord was carried throughout all the country. But the Jews stirred up the devout and honorable women, and the chief ones of the city, and raised a persecution against Paul and Barnabas. And they threw them out of their borders. But shaking the dust of their feet off on them, they came into Iconium. And the disciples were filled with joy and with the Holy Spirit.” (Act 13:3-52)

And it happened in Iconium, they both went together into the synagogue of the Jews, and spoke so as a great multitude both of the Jews and also of the Greeks believed. But the unbelieving Jews stirred up the nations and made them evil-hearted against the brothers. Therefore they stayed a long time, speaking boldly in the Lord, who bore witness to the word of His grace, giving miracles and wonders to be done by their hands. But the multitude of the city was divided. And part held with the Jews, and part with the apostles. And when there was an assault made by both the nations and the Jews, with their rulers, in order to insult and to stone them, they were aware of it and fled to Lystra and Derbe, cities of Lycaonia, and to the country around them. And there they were preaching the gospel.”  (Act 14:1-7)

“And Jews from Antioch and Iconium came there, who, having persuaded the people, and having stoned Paul, they drew him out of the city, supposing him to have died. But the disciples surrounding him, he rose up and came into the city. And the next day he departed with Barnabas to Derbe. And preaching the gospel to that city, and having made many disciples, they returned to Lystra and Iconium and Antioch, confirming the souls of the disciples, calling on them to continue in the faith and that through much tribulation we must enter into the kingdom of God. And having hand-picked elders for them in every church, and had prayed with fastings, they commended them to the Lord into whom they believed.” (Act 14:19-23)

And he came to Derbe and Lystra. And behold, a certain disciple named Timothy was there, the son of a woman who was a Jewess and who believed. But his father was a Greek. He was well reported of by the brothers at Lystra and Iconium. Paul wanted him to go with him, and taking him he circumcised him, because of the Jews who were in those places; for they all knew that his father was a Greek. And as they passed through the cities, they delivered to them the commandments to keep, the ones that were ordained by the apostles and elders in Jerusalem. Then indeed the churches were established in the faith and increased in number daily.” (Act 16:1-5)

“And traveling through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where there was a synagogue of the Jews. And according to Paul’s custom, he went in to them and reasoned with them out of the Scriptures on three sabbaths, opening and setting forth that Christ must have suffered, and to have risen again from the dead; and that this Jesus whom I preach to you is Christ. And some of them believed and joined themselves to Paul and Silas, both a great multitude of the worshiping Greeks, and not a few of the chief women. But the disobeying Jews becoming jealous, and having taken aside some wicked men of the market-loafers, and gathering a crowd, they set all the city in an uproar. And coming on the house of Jason, they sought to bring them out to the mob. And not finding them, they drew Jason and certain brothers before the city judges, crying, These who have turned the world upside down have come here too, whom Jason has received. And these all act contrary to the decrees of Caesar, saying that there is another king, Jesus. And hearing these things, they troubled the crowd and the city judge. And taking security from Jason and from the rest, they let them go. And the brothers immediately sent Paul and Silas away by night to Berea. They, when they arrived, went into the synagogue of the Jews. And these were more noble than those of Thessalonica, in that they received the Word with all readiness of mind and searched the Scriptures daily to see if those things were so. Therefore many of them believed, and quite a few of honorable Greek women and men. But when the Jews from Thessalonica knew that the Word of God was preached by Paul at Berea, they came there also and stirred up the people. And then immediately the brothers sent Paul away to go towards the sea, but both Silas and Timothy stayed there. And those conducting Paul brought him to Athens. And receiving a command to Silas and Timothy to come to him with all speed, they departed. But awaiting them in Athens, Paul’s spirit was pained within him, seeing the city full of idols. Then indeed he addressed the Jews in the synagogue, and those worshiping, and daily in the market, to those happening to be there.” (Act 17:1-17)

“And after these things Paul departed from Athens and came to Corinth. And finding a certain Jew named Aquila, born in Pontus, lately come from Italy with his wife Priscilla (because Claudius had commanded all Jews to depart from Rome) Paul came to them. And because he was of the same trade, he stayed and worked with them; for they were tentmakers by occupation. And he reasoned in the synagogue on every sabbath, persuading both Jews and Greeks. And when Silas and Timothy had come from Macedonia, Paul was pressed in the spirit and testified to the Jews that Jesus is the Christ. And they resisting and blaspheming, shaking his garment, he said to them, Your blood is on your own heads. I am pure from it. From now on I will go to the nations. And he departed from there and entered into the house of one named Justus, one worshiping God, whose house was next to the synagogue. And Crispus, the chief ruler of the synagogue, believed on the Lord with all his house. And hearing this, many of the Corinthians believed and were baptized. And the Lord spoke to Paul in the night by a vision, Do not be afraid, but speak, and be not silent. For I am with you, and no one shall set on you to hurt you, for I have many people in this city. And he continued there a year and six months, teaching the Word of God among them. But Gallio being pro-consul of Achaia, the Jews with one accord rushed against Paul and brought him to the judgment seat, saying, This one persuades men to worship God contrary to the Law. And Paul being about to open his mouth, Gallio said to the Jews, If indeed then, it was anything wrong or wicked criminality, O Jews, according to reason I would endure you. But if it is a question of a word and names, and of your law, you look to it. For I do not wish to be a judge of such things. And he drove them from the judgment seat. And all the Greeks seized Sosthenes, the chief ruler of the synagogue, and beat him before the judgment seat. And Gallio did not care for any of these things. And Paul having remained many days more, taking leave of the brothers, he sailed from there into Syria. And Priscilla and Aquila were with him. And Paul had shorn his head in Cenchrea, for he had a vow. And he came to Ephesus and left them there. But he himself entered into the synagogue and reasoned with the Jews.” (Act 18:1-19)

And going into the synagogue, he spoke boldly for three months, reasoning and persuading the things concerning the kingdom of God. But when some were hardened and did not believe, speaking evil of the Way before the multitude, he departed from them and separated the disciples, reasoning daily in the school of one Tyrannus. And this happened over two years, so that all those living in Asia heard the Word of the Lord Jesus, both Jews and Greeks.” (Act 19:8-10)

“But we think it right to hear from you what you think. For truly as concerning this sect, it is known to us that it is spoken against everywhere. And they having appointed him a day, many came to him in his lodging; to whom he expounded, testifying the kingdom of God, and persuading them the things concerning Jesus, both out of the Law of Moses and out of the Prophets, from morning until evening. And some indeed believed the things that were said, others did not believe. And disagreeing with one another, they were let go, Paul saying one word: Well did the Holy Spirit speak through Isaiah the prophet to our fathers, saying, “Go to this people and say: Hearing you shall hear and shall not understand; and seeing you shall see and not perceive. For the heart of this people was fattened, and they have heard with their ears dully; and they closed their eyes; lest at any time they should see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and should be converted, and I should heal them.” Therefore be it known to you that the salvation of God is sent to the nations, and they will hear. And he having said these words, the Jews departed, having much discussion amongst themselves. And Paul remained two years in his own hired house. And he welcomed all who came in to him, proclaiming the kingdom of God, and teaching those things concerning the Lord Jesus Christ, with all freedom, and without hindrance.” (Act 28:22-31)

Acts of Barnabas

“And Barjesus, having arrived after two days, after not a few Jews had been instructed, was enraged, and brought together all the multitude of the Jews; and they having laid hold of Barnabas, wished to hand him over to Hypatius, the governor of Salamis. And having bound him to take him away to the governor, and a pious Jebusite, a kinsman of Nero, having count to Cyprus, the Jews, learning this, took Barnabas by night, and bound him with a rope by the neck; and having dragged him to the hippodrome from the synagogue, and having gone out of the city, standing round him, they burned him with fire, so that even his bones became dust. And straightway that night, having taken his dust, they cast it into a cloth; and having secured it with lead. they intended to throw it into the sea. But I, finding an opportunity in the night, and being able along with Timon and Rhodon to carry it. we came to a certain place, and having found a cave, put it down there, where the nation of the Jebusites formerly dwelt. And having found a secret place in it, we put it away, with the documents which he had received from Matthew. And it was the fourth hour of the night of the second of the week.

And when we were hid in the place. the Jews made no little search after us; and having almost found us, they pursued us as far as the village of the Ledrians; and we, having found there also a cave near the village, took refuge in it, and thus escaped them. And we were hid in the cave three days; and the Jews having gone away, we came forth and left the place by night. And taking with us Ariston and Rhodon, we came to the village of Limnes.”

Jesaja se verklaring van die Kerk in die tyd van die Nuwe Verbond

In die boek kyk ek na hoe Jesaja vir ons vandag wys hoe die laaste dae sal wees. Dit beskou Jesaja as ‘n voorbeeld van hoe dit vir ons as Kerk vandag gebruik kan word, en lig ook die gebeure soos deur Johannes in Openbaring vertel vir ons uit.

Daar is sovele goed in die ou profete wat deur die moderne Kerk net vermy word want hulle wil nie in dieselfde gat val as wat Israel ingeval het nie, so bou hulle hul standpunte net op wat in die Nuwe Testament opgeteken is. Maar, die Nuwe Testament is net ‘n verduideliking van die Ou Verbond vir die gemeentes wat nie geweet het wat in die Ou Verbond gestaan het nie, en wat dit beteken het nie.

Gelukkig gee Paulus vir ons ‘n rede hoekom die Ou Verbond vir ons opgeteken is, en wat dit vir ons vandag beteken.

“Want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet nie dat ons vaders almal onder die wolk was en almal deur die see deurgegaan het, en almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see, en almal dieselfde geestelike spys geëet het, en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit ‘n geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. Maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestyn. En hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begerig moet wees na slegte dinge soos hulle begerig was nie. En wees ook nie afgodedienaars soos sommige van hulle was nie, soos geskrywe is: Die volk het gaan sit om te eet en te drink en het opgestaan om te speel. En laat ons nie hoereer soos sommige van hulle gehoereer het nie, en daar het op een dag drie en twintig duisend geval. En laat ons Christus nie versoek soos ook sommige van hulle gedoen het nie, en hulle het deur die slange omgekom. En moenie murmureer soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie, en hulle het deur die verderwer omgekom. Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as ‘n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het.” (1Kor 10:1-11)

Die boek kan direk hier afgelaai word.