Israelvisie of British-Israel World Federation

Print Friendly, PDF & Email

Israelvisie of British-Israel World Federation

Hierdie mense glo dat hulle die nasate is van die Israel wat oor die wêreld versprei is. Ek gaan nie veel sê nie, behalwe om ‘n vraag te vra. Die vraag is: “Wil jy deel wees van die volk wat die HERE die volgende oor te sê het?

Die Israeliete probeer so hard om hul eie geregtigheid na te volg, want Moses het immers gesê in Deutronomium 6: “En dit sal geregtigheid vir ons wees as ons sorgvuldig al hierdie gebooie hou voor die aangesig van die HERE onse God soos Hy ons beveel het.” (Deu 6:25) En dit is waaraan hulle vashou tot vandag toe. Maar hulle let nie op wat Jeremia vir hulle geleer het nie: “So sê die HERE van die leërskare, die God van Israel: Voeg julle brandoffers by julle slagoffers en eet vleis. Want Ek het met julle vaders, op die dag dat Ek hulle uit Egipteland uitgelei het, nie gespreek nie en hulle geen bevel gegee in verband met brandoffer of slagoffer nie. Maar hierdie saak het Ek hulle beveel, naamlik: Luister na my stem, dan sal Ek vir julle ‘n God wees, en julle sal vir My ‘n volk wees; en wandel net in die weg wat Ek julle beveel, dat dit met julle goed kan gaan. Maar hulle het nie geluister en geen gehoor gegee nie, maar gewandel in wat hulle in die verharding van hul bose hart beraadslaag het, en hulle het agteruitgegaan en nie vooruit nie. Van die dag af dat julle vaders uit Egipteland uitgetrek het tot vandag toe het Ek na julle al my knegte, die profete, gestuur, daagliks, vroeg en laat; maar hulle het na My nie geluister en geen gehoor gegee nie, maar hul nek verhard; hulle het dit erger gemaak as hul vaders.” (Jer 7:21-26) En dit is hoe dit vandag nog gaan met die Israelvisie geloof. Hier net enkele verse waar die HERE aankondig dat Hy Israel verwerp, en dus ook gelyk daarmee Juda, na Jesus se geboorte, want Jesus moes uit die stam van Juda kom.

Die verwerping van Israel kan gesien word in die volgende tekste:

Jer 6:30 “Hulle word genoem: Verworpe silwer; want die HERE het hulle verwerp.”

Jer 7:15 “En Ek sal julle van my aangesig wegwerp soos Ek al julle broers, die hele geslag van Efraim, weggewerp het.”

Jer 12:7 “Ek het my huis verlaat, Ek het my erfenis verwerp, Ek het die beminde van my siel in die hand van haar vyande gegee.”

Jer 15:6 “Jy het My verwerp, spreek die HERE, jy het ál agteruitgegaan; daarom strek Ek my hand teen jou uit en verwoes jou; Ek is moeg om berou te hê.”

Jer 30:12 “Want so sê die HERE: Jou verbreking is ongeneeslik, jou wond is smartlik.”

Jer 31:36-37 “As hierdie verordeninge voor my aangesig sal wyk, spreek die HERE, dan sal die nageslag van Israel ook ophou om ‘n volk te wees voor my aangesig vir altyd.  (37)  So sê die HERE: As die hemele daarbo gemeet en die fondamente van die aarde daaronder nagespeur kan word, dan sal Ek ook die hele nageslag van Israel verwerp weens alles wat hulle gedoen het, spreek die HERE.”

Ps 53:6 (vers 5 in ander tekste): “Dáár het skrik hulle oorweldig sonder dat daar skrik was; want God het die beendere verstrooi van hom wat jou beleër het; jy het hulle beskaamd gemaak, want God het hulle verwerp.”

Ps 78:58-59 “En hulle het Hom geterg deur hul hoogtes en deur hul gesnede beelde sy jaloersheid gewek.  (59)  God het dit gehoor en toornig geword, en Hy het Israel heeltemal verwerp.”

2 Kon 17:19-20 “Selfs Juda het die gebooie van die HERE hulle God nie gehou nie, maar gewandel in die insettinge van Israel wat hulle gemaak het.  (20)  Daarom het die HERE die hele geslag van Israel verwerp en hulle verneder en hulle in die hand van rowers oorgegee totdat Hy hulle van sy aangesig weggewerp het.”

2 Kon 23:27 “En die HERE het gesê: Ek sal Juda ook van my aangesig verwyder soos Ek Israel verwyder het; en Ek sal hierdie stad Jerusalem verwerp wat Ek verkies het, en die huis waarvan Ek gesê het: My Naam sal daar wees.”

2 Kron 7:19-20 “Maar as júlle afkerig word en my insettinge en my gebooie wat Ek julle voorgehou het, verlaat en ander gode gaan dien en julle voor hulle neerbuig,  (20)  dan sal Ek hulle uitruk uit my land wat Ek aan hulle gegee het, en hierdie huis wat Ek vir my Naam geheilig het, sal Ek van my aangesig wegwerp en daarvan ‘n spreekwoord en ‘n spotlied maak onder al die volke.”

Hos 4:6 “My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis; omdat jy die kennis verwerp het, sal Ek jou verwerp, sodat jy vir My die priesteramp nie sal bedien nie; omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal Ek ook jou kinders vergeet.”

Hos 9:17 “My God sal hulle verwerp, omdat hulle na Hom nie geluister het nie, en hulle sal rondswerwe onder die nasies.”

1 Tess 2:14-16 “Want julle, broeders, het navolgers geword van die gemeentes van God wat in Christus Jesus is in Judéa, omdat julle ook dieselfde dinge gely het van julle eie stamgenote net soos hulle van die Jode [Judeërs],  (15)  wat ook die Here Jesus en hulle eie profete gedood en ons vervolg het en God nie behaag nie en teen alle mense gekant is,  (16)  deurdat hulle ons verhinder om tot die heidene te spreek dat hulle gered kan word, sodat hulle die maat van hulle sondes gedurig vol kan maak. Maar die toorn het oor hulle gekom tot die einde toe.”

So indien jy wil erken dat jy verseker deur die HERE verwerp is, gaan maar voort in jou dwaling.