Mattheus 24 en 25 verduidelik Olyfberg prediking van Jesus(Olivet Discourse)

Mattheus 24 en 25 – Die olyfberg prediking – ‘n kykie na hoe Jesus die eindtyd beskryf het en hoe Hy die verskil tussen die antichris en die wat Jesus se geregtigheid besit beskryf het.

Inleiding

In die stuk wil ek graag die twee hoofstukke behandel soos wat ek glo Jesus dit verwoord het, teenoor dit wat volgens my die antichristelike leerstelling van die antichris is. Ek wil net as agtergrond gedeeltes uit die briewe van Johannes aanhaal waar Johannes die antichris definiëer. Dit is die enigste plekke in die Bybel waar die woorde direk gebruik word. 1Jo_2:18  Kinders, dit is die laaste uur; en soos julle gehoor het dat die Antichris kom, bestaan daar ook nou baie antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. 1Jo_2:22  Wie is die leuenaar, behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is? Dit is die Antichris wat die Vader en die Seun loën. 1Jo_4:3  en elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie; en dit is die gees van die Antichris waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld. 2Jo_1:7  Want baie verleiers het in die wêreld ingekom: die wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie. Dit is die verleier en die Antichris.”

Die gedeeltes is veral nodig vir die interpretering van die tweede onderwerp wat Jesus aanhaal, vanaf die einde van die wêreld soos ons dit vandag ken tot en met die finale oordeel van Matteus 25.

So kom ons begin met Matteus 24 verse 1 tot 2. Hier begin Hy dan met die eerste onderwerp. Ons sal in die twee hoofstukke sien dat daar agt gedeeltes is waaroor Jesus praat.

Die eerste gebeure as inleiding

So kom ons begin by die begin: “En Jesus het uitgegaan en van die tempel vertrek, en sy dissipels het nader gekom om Hom die geboue van die tempel te wys. En Jesus sê vir hulle: Sien julle al hierdie dinge? Voorwaar Ek sê vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie.” (Mat24:1-2) Hier vertel Jesus vir die dissipels wat eerste sal gebeur. Hier wys Jesus dat die tempel soos dit in Jesus se tyd gewees het, totaal en al verwoes sal word. Daar sal nie een klip bo-op die ander een bly nie, want almal sal die tempel deursoek om te kyk wat hulle kan plunder. Dit is presies wat gebeur het tydens die verwoesting van die tempel in 70NC. Josephus reken dat gedurende die tydperk 65NC tot 70NC, 1,1 miljoen mense gedood is in Jerusalem en omliggende gebiede deur Roomse magte. Daar is nog ‘n verdere klomp gevange geneem, maar dit was die straf wat die HERE gehad het vir die Jode wat Jesus nie as Messias gesien het nie. So is hulle vonnis voltrek. Dit is presies wat Jesaja na verwys het in Jesaja 5: “Laat My julle dan nou te kenne gee wat Ek met my wingerd gaan doen: Ek sal sy doringheining wegneem, sodat dit verwoes word; Ek sal sy muur stukkend breek, sodat dit vertrap word. En Ek sal dit ‘n wildernis maak: dit sal nie gesnoei of omgespit word nie, maar opskiet met dorings en distels; en Ek sal die wolke gebied om nie daarop te reën nie. Want die wingerd van die HERE van die leërskare is die huis van Israel, en die manne van Juda is die tuin van sy verlustiging; en Hy het gewag op reg, maar kyk, dit was bloedvergieting; op geregtigheid, maar kyk, dit was geskreeu!” (Jes 5:5-7)

Nou gaan Jesus verder en sê wat daarna sal gebeur met die wat glo dat Jesus die Christus is. “En toe Hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels alleen na Hom en sê: Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van u koms en van die voleinding van die wêreld? En Jesus antwoord en sê vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie. Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei. En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander; en daar sal hongersnode wees en pessiektes en aardbewings op verskillende plekke. Maar al hierdie dinge is ‘n begin van die smarte. Dan sal hulle jul aan verdrukking oorgee en julle doodmaak; en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my Naam. En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die  en wat moet gebeurhele wêreld tot ‘n getuienis vir al die nasies; en dan sal die einde kom.” (Mat 24:3-14)

Soos ons ook maar is het hierdie volgelinge ook nie alles dadelik gesnap nie, en het hulle gevra dat Jesus die gedeeltes moet verduidelik. Die gedeelte maak vandag nog baie mense deurmekaar wat hulle eie interpretasie daaraan wil koppel. Vir die rede moet ons baie mooi verstaan wat Jesus bedoel het met die gedeeltes.

Die eerste teken

Nou begin Hy by die eerste gedeelte oor die tempel. “Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom—laat hy wat lees, oplet— dan moet die wat in Judéa is, na die berge vlug; wie op die dak is, moet nie afkom om iets uit sy huis weg te neem nie; en wie op die land is, moet nie omdraai om sy klere weg te neem nie. Maar wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog, in daardie dae. En bid dat julle vlug nie in die winter of op die sabbat mag plaasvind nie. Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie. En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word.” (Matt 24:15-22) So die gedeelte handel oor die verwoesting van Jerusalem en die tempel na Sy dood en opstanding. Nou gee Jesus vir almal hier ‘n aanduiding wie dit gaan wees wat hierdie oordeel oor die mense van Jerusalem en die tempel gaan laat kom. Jesus verwys na dit wat Daniël in Daniël 9 opgeten het. “En ná die twee en sestig sewetalle sal ‘n Gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir Hom; en die volk van ‘n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met ‘n oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings.” (Dan 9:26) Nou beskryf Jesus dat Hyself, die Gesalfde sal gedood word, sonder dat dit enige voordeel vit Hom inhou. Dan gaan die Engel voort en sê dat die vors van ‘n volk wat sal kom, so nie ‘n vors wat daardie tyd al ‘n vors was nie, sal die einde van Jerusalem bring en dit sal soos ‘n oorstroming wees soos die soldate deur die stad sal beweeg. Geen persoon sal kan staande bly teen hierdie golf van soldate nie. Daniël gebruik die voorbeeld van soldate as ‘n oorstroming ook in ander gedeeltes soos in Daniël 11 vers 40 word soldate ook as ‘n vloed bespreek “en hy sal daarmee in die lande inkom en instroom en dit oorvloei.”

So die eerste gedeelte verklap dus vir ons wat sal gebeur van Jesus se dood tot en met die verwoesting van die tempel. Nou gaan Jesus voort en gee te kenne wat Sy volgelinge moet doen wanneer hierdie gebeure gaan plaasvind. Jesus waarsku hulle dus om nie te dink dat die HERE hulle sal beskerm gedurende die tydperk nie. Jesus gee hulle net te kenne wat hulle moet doen en dan moet hulle self optree. So hulle moet die woord glo wat Hy hier tot hulle spreek, want soos Paulus tereg daarna verwys in Romeine 11, het die HERE vir Hom ‘n oorblyfsel gehou wat nie gedood is tydens die val van Jerusalem nie, en hierdie is die mense waarmee Jesus hier praat en moet hulle Sy getuies wees tot aan die einde van die aarde. “Rom 11:5  Net so is daar dan ook in die teenwoordige tyd ‘n oorblyfsel, ooreenkomstig die verkiesing van die genade.”

Die tydperk waarin ons huidiglik lewe

Nou kom Jesus by wat sal gebeur met ons as Christene vanaf die tyd van verwoesting van die tempel en Jerusalem, tot Sy wederkoms. “As iemand dán vir julle sê: Kyk, hier is die Christus! of: Daar! —moet dit nie glo nie. Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. Kyk, Ek het dit vir julle vooruit gesê. As hulle dan vir julle sê: Kyk, Hy is in die woestyn—moenie uitgaan nie; kyk, Hy is in die binnekamer—moet dit nie glo nie.” So die kenmerk van die antichris gaan wees om mense te mislei, en vir hulle mens gemaakte “konings” gaan aanstel wat leuens gaan verkondig. Hoeveel kere hoor ons nie dat daar herlewing hier uitgebreek het en al wat jy moet doen is net soontoe gaan en jy is so goed soos in die hemel, want die HERE is verseker daar. ‘n Gedeelte wat my opgeval het jare gelede, is dat die HERE vir Moses ook geroep het terwyl hy agter die berg was. Hy het hom nie geroep in die voorkant van die berg waar al die aandag was nie, maar in die agterkant van die berg, die plek waar min mense ooit kom. Meeste mense wil mos in die kalklig wees, die voorkant van die berg, verseker nie in die agterkant van die berg nie.

So Jesus gee ons tekenne dat ons wat nou in hierdie tyd leef, baie aanslae sal moet verduur van die vyand, want die antichris gaan probeer om soveel as moontlik mense saam met hom te vat na die plek wat ek verseker nie wil wees nie. Wie sê Johannes nou weer is die antichris? “1Jo_4:3  en elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie; en dit is die gees van die Antichris waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld. 2Jo_1:7  Want baie verleiers het in die wêreld ingekom: die wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie. Dit is die verleier en die Antichris. Nou gee Paulus ook vir ons ‘n verdere riglyn wie ook saam met die mense daar gaan wees wat ontken dat Jesus die Christus en Messias is. “En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan ‘n slegte gesindheid, om te doen wat nie betaam nie: hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug; vol nydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid; nuusdraers, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan die ouers; onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig, mense wat al ken hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien dié dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen.” (Rom 1:28-32) So dit is nie net die wat ontken dat Jesus die Christus is nie, maar die wat saampraat en sê dat Jesus weer moet kom om die wat van die begin af al nie glo dat Jesus die Seun van God is nie, te kom oortuig en massas Jode tot bekering gaan kom, hulle word ook getel onder die antichris. So dit sluit al die dispensasioniliste in. Hulle glo nie dat toe Jesus aan die kruis gesê het “Dit is volbring”, dat dit werklik so was nie. Nee, vir hulle moet Jesus weer kom om in Jerusalem te kom regeer, maar Hy regeer alreeds in die Hemelse Jerusalem. So hulle maak Jesus tot leuenaar, en daarom sal hulle nie deel hê aan wat gebeur nadat die aarde vergaan nie, maar sal hulle skuldig staan by die wit troon oordeel, en in die vuur gewerp word, saam met die persone wat die Joodse geloof aanhang. Verder glo hulle ook dat die HERE veranderbaar is aangesien Hy verskillend met mense optree in elk van hulle sogenaamde dispensasies. Dit tenspyte van die feit dat Hebreërs verklaar datHeb 13:8  Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.” So ons sal nooit seker wees of wat daar staan nog geldig is vandag nie, want die HERE tree verskillend op gedurende elke dispensasie, so Hy kan dus anders vandag optree as gister.

Die wederkoms

Nou beskryf Jesus hoe die wederkoms sal wees. So dit is die tyd wat bespreek word in Openbaring 6 wanneer die sesde seel oopgemaak word. “En ek het gesien toe Hy die sesde seël oopgemaak het, en kyk, daar was ‘n groot aardbewing; en die son het swart geword soos ‘n harige sak, en die maan het geword soos bloed; en die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos ‘n vyeboom wat deur ‘n groot wind geskud word, sy navye laat afval; en die hemel het weggewyk soos ‘n boek wat toegerol word, en al die berge en eilande is uit hulle plekke versit; en die konings van die aarde en die grotes en die rykes en die owerstes oor duisend en die magtiges en al die slawe en al die vrymense het hulle weggesteek in die spelonke en in die rotse van die berge, en vir die berge en die rotse gesê: Val op ons en verberg ons vir die aangesig van Hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die Lam; want die groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan?” (Opn 6:12-17) Hier sien ons wat tipies vandag verkondig word. Wanneer die einde kom sal die persone dink dit is wat Jesus bedoel het toe hy sy volgelinge opdrag gegee het om uit Jerusalem te vlug voor die verwoesting van Jerusalem. Nou sal die persone probeer vlug, maar wanneer die maan word soos bloed, en die hemel wegwyk soos ‘n boekrol wat wat toegerol word, so sal die aarde verwoes word, en niemand sal oorleef nie. Slegs die wat Jesus as verlosser ken, en Sy geregtigheid besit, sal hulle nou vind in die hemelruim of die paradys die woorde wat Jesus gebruik het om dit te beskryf toe Hy aan die kruis gehang het.

Nou Jesus se eie woorde: “Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Want oral waar die dooie liggaam lê, daar sal die aasvoëls saamkom. En dadelik ná die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word. En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan. En leer van die vyeboom hierdie gelykenis: Wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is. So weet julle ook, wanneer julle ál hierdie dinge sien, dat dit naby is, voor die deur. Voorwaar Ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Maar van dié dag en dié uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen. En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het, en dit nie verstaan het voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Dan sal daar twee op die land wees; die een word aangeneem en die ander word verlaat. Twee vroue sal by die meul maal; die een word aangeneem en die ander word verlaat. Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie. Maar weet dit: as die huisheer geweet het in watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie. Daarom moet julle ook gereed wees, want die Seun van die mens kom op ‘n uur dat julle dit nie verwag nie. Wie is dan die getroue en verstandige dienskneg vir wie sy heer oor sy diensvolk aangestel het om hulle hul voedsel op tyd te gee? Gelukkig is daardie dienskneg vir wie sy heer, as hy kom, op hierdie manier besig sal vind. Voorwaar Ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel. Maar as daardie slegte dienskneg in sy hart sê: My heer talm om te kom— en hy sy medediensknegte begin slaan en saam met die dronkaards begin eet en drink, dan sal die heer van dié dienskneg kom op ‘n dag dat hy dit nie verwag nie en op ‘n uur dat hy dit nie weet nie; en sal hom pynig en hom ‘n deelgenoot van die geveinsdes maak. Daar sal geween wees en gekners van die tande.” (Mat 24:27-51)

Die gedeelte handel dus oor hoe die einde van hierdie aarde en hierdie tydvak verby sal gaan. Ons moet ten alle tye gereed wees om te kan gaan, en nie uitstel tot more om te doen wat van ons verwag word nie. Ons kan ook nie talm en dink daar is nog baie tyd nie, want niemand weet wanneer die einde sal kom nie. Die een gedeelte wat ek regtig wil uitlig uit die gedeelte is die gedeelte wat ek in vetdruk ook beklemtoon het, naamlik: “En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan.” Dit bewys vir ons dat daar verskillende gedeeltes is in die hemel vir die verskillende Christene. Dit is iets wat ek verduidelik in my boek: “Die openbaring van die Openbaring van Johannes”, asook my boek “Is Egipte in die Hemel?” Dit word ook beskryf in ‘n ander boek van my “Ontwaak jy wat slaap”. In al drie die boeke bespreek ek hoe die Ou Testamentiese profete gesien het hoe verskillende volke verskillende oordele sal ontvang. Al hierdie verskillende volke word in verskillende gedeeltes van die hemel gevind. Laai gerus die boeke gratis af en sien wie waar gaan wees. Miskien help dit net om te verseker dat u verstaan wat u moet doen om te verseker dat u reeds in die hemelse Jerusalem sal wees wanneer Jesus op die wolke kom. Die skakel is http://shamaministries.org.za/wp/gratis-boeke/

Hoofstuk 25 – die eerste skieding tussen die bokke en die skape

Nou kom ons by hoofstuk 25. Dit is nou hier waar Jesus die wat Hom as verlosser aangehang het, gaan oordeel tussen die wat werklik Sy kinders is, en die wat deur die “motions” gegaan het, maar nie werklik Sy kinders is nie. Die eerste skeiding gaan wees oor wie die Heilige Gees in hul lewe toegelaat het, en die salwing van die Heilige Gees gehad het. Dit is waaroor die verhaal van die tien maagde gaan. Dit is regtig moeilik om te verstaan dat die persone hulle tog rein gehou het, maar nie die werking van die Gees ervaar of toegelaat het in hul lewe nie. Hier vind ons dat die helfde van al die mense wat wel Jesus as verlosser gesien het, nie by die bruilof sal toegelaat word nie soos beskryf in Openbaring 19 nie : “En ek het iets gehoor soos die stem van ‘n groot menigte en soos die geluid van baie waters en soos die geluid van sterk donderslae wat sê: Halleluja! want die Here God, die Almagtige, het die koningskap aanvaar. Laat ons bly wees en ons verheug en aan Hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Toe sê hy vir my: Skryf salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die Lam. En hy sê vir my: Dit is die waaragtige woorde van God. En ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid; maar hy het vir my gesê: Moenie! Ek is ‘n mededienskneg van jou en van jou broeders wat die getuienis van Jesus het. Aanbid God. Want die getuienis van Jesus is die gees van die profesie.” (Rev 19:6-10) En dit is maar die eerste skeiding.

“Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos tien maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En vyf van hulle was verstandig en vyf dwaas. En toe die wat dwaas was, hul lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hul lampe geneem. En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. En middernag was daar ‘n geroep: Daar kom die bruidegom; gaan uit hom tegemoet! Toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges: Gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord en sê: Miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie. Maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julleself. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit. Later kom toe die ander maagde ook en sê: Meneer, meneer, maak vir ons oop! Maar hy antwoord en sê: Voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die Seun van die mens kom nie.” (Mat 25:1-13)

Dit wys net weer daarop dat ons elke oomblik van die dag moet reg wees om die Bruidegom te ontmoet. Indien ons talm, sal ons nie die bruilof kan bywoon nie. Daarom dat Johannes dit beskryf dat dit wat ons op aarde gedoen het, ons kleding sal wees, en niemand sonder klere by die bruilof sal wees nie. “En ek het iets gehoor soos die stem van ‘n groot menigte en soos die geluid van baie waters en soos die geluid van sterk donderslae wat sê: Halleluja! want die Here God, die Almagtige, het die koningskap aanvaar. Laat ons bly wees en ons verheug en aan Hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. (Opn 19:6-8) Sonder om dade te doen wat by die bekering pas, kan jy nie die bruilof bywoon nie. Hoe stel Paulus dit: “Daarom, koning Agríppa, was ek aan die hemelse gesig nie ongehoorsaam nie, maar ek het eers aan die mense in Damaskus en in Jerusalem en in die hele land van Judéa en aan die heidene verkondig dat hulle tot inkeer moet kom en hulle tot God bekeer deur werke te doen wat by die bekering pas. Om hierdie rede het die Jode my in die tempel gevang en my probeer ombring. Maar omdat ek hulp van God verkry het, staan ek tot vandag toe en getuig aan klein en groot, en spreek niks buiten wat die profete en ook Moses gesê het dat sou gebeur nie: dat die Christus moes ly en die eerste wees uit die opstanding van die dode, en ‘n lig aan die volk en die heidene sou verkondig.”(Hnd 26:19-23)

Die tweede rede van die skeiding tussen die bokke en die skape

Nou kom ons by die tweede skeiding. “Want dit is soos ‘n man wat op reis wou gaan en sy diensknegte roep en aan hulle sy besittings toevertrou. En aan die een gee hy vyf talente en aan die ander twee en aan die ander een, aan elkeen na sy vermoë; en hy het dadelik op reis gegaan. En die een wat die vyf talente ontvang het, het daarmee gaan werk en vyf ander talente gewin. Net so het die een wat die twee ontvang het, self ook twee ander verdien. Maar hy wat die een ontvang het, het in die grond gaan grawe en die geld van sy heer weggesteek. En ná ‘n lang tyd het die heer van daardie diensknegte gekom en met hulle afgereken. En die een wat die vyf talente ontvang het, kom en bring vyf ander talente en sê: Meneer, vyf talente het u aan my toevertrou; hier het ek vyf ander talente daarby verdien. En sy heer sê vir hom: Mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in in die vreugde van jou heer. En die een wat die twee talente ontvang het, kom ook en sê: Meneer, twee talente het u aan my toevertrou; hier het ek twee ander talente daarby verdien. Sy heer sê vir hom: Mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in in die vreugde van jou heer. En die een wat die een talent ontvang het, kom ook en sê: Meneer, ek het u geken, dat u ‘n harde man is wat maai waar u nie gesaai het nie, en bymekaarmaak waar u nie uitgestrooi het nie; omdat ek bang was, het ek gegaan en u talent in die grond weggesteek. Hier het u wat aan u behoort. Maar sy heer antwoord en sê vir hom: Jou slegte en luie dienskneg, jy het geweet dat ek maai waar ek nie gesaai het nie, en bymekaarmaak waar ek nie uitgestrooi het nie. Daarom moes jy my geld by die wisselaars gestort het, en ek sou by my koms wat aan my behoort, met rente ontvang het. Neem dan die talent van hom weg en gee dit aan die een wat die tien talente het; want aan elkeen wat het, sal gegee word, en hy sal oorvloed hê; maar van hom wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het. En werp die nuttelose dienskneg uit in die buitenste duisternis; daar sal geween wees en gekners van die tande.” (Mat 25:14-30) Wat doen jy met die talente wat die HERE vir jou gegee het? Sit jy maar net agteroor en doen niks, of ontwikkel jy dit wat jy van die HERE ontvang het, sodat daar vrug op jou arbeid is. Onthou net ons almal het nie dieselfde talente ontvang nie, maar ons almal het wel talente ontvang volgens 1 Korintiërs 12. Wat gaan jou antwoord wees wanneer jy voor Jesus verskyn? Het jy jou talente ontwikkel of nie?

Nou die finale skeiding – die naaste liefde

Nou kom ons by die tweede gedeelte nadat daar na ons lewens gekyk is of ons die eerste helfde van die gebod van Jesus onderhou het. Die eerste gedeelte het gehandel oor die liefde teenoor die HERE. Nou kom ons by die tweede gedeelte, die gedeelte wat handel oor liefde teenoor my naaste. “En wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met Hom, dan sal Hy op sy heerlike troon sit; en voor Hom sal al die nasies versamel word, en Hy sal hulle van mekaar afskei soos die herder die skape van die bokke afskei; en Hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit. Dan sal die Koning vir die wat aan sy regterhand is, sê: Kom, julle geseëndes van my Vader, beërf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af. Want Ek het honger gehad, en julle het My te ete gegee; Ek het dors gehad, en julle het My te drinke gegee; Ek was ‘n vreemdeling, en julle het My herberg gegee; Ek was naak, en julle het My geklee; Ek was siek, en julle het My besoek; in die gevangenis was Ek, en julle het na My gekom. Dan sal die regverdiges Hom antwoord en sê: Here, wanneer het ons U honger gesien en gevoed; of dors, en te drinke gegee? En wanneer het ons U ‘n vreemdeling gesien, en herberg gegee; of naak, en geklee? En wanneer het ons U siek gesien of in die gevangenis, en na U gekom? En die Koning sal antwoord en vir hulle sê: Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van My, het julle dit aan My gedoen. Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. Want Ek het honger gehad, en julle het My nie te ete gegee nie; Ek het dors gehad, en julle het My nie te drinke gegee nie. Ek was ‘n vreemdeling, en julle het vir My nie herberg gegee nie; naak, en julle het My nie geklee nie; siek en in die gevangenis, en julle het My nie besoek nie. Dan sal hulle Hom ook antwoord en sê: Here, wanneer het ons U honger gesien of dors of ‘n vreemdeling of naak of siek of in die gevangenis, en U nie gedien nie? Dan sal Hy hulle antwoord en sê: Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover julle dit nie gedoen het aan een van hierdie geringstes nie, het julle dit aan My ook nie gedoen nie. En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe.” (Mat 25:31-46)

Hoe het jy teenoor jou naaste opgetree? En onthou jou naaste naaste is jou wederhelf indien jy getroud is. Het jy in vrede gelewe, of het jy vir hom of haar soos ‘n slaaf gebruik? Dan kan ons uitkring na ons kinders. Wat dink jou kinders van jou? Het jy hulle opgevoed soos die Bybel verlang, of het jy hulle maar gelos dat hulle self hulle eie ontdekkings moes doen? Het jy die liefde van Jesus na hulle en jou huisgesin uitgestraal? Johannes gee vir ons ‘n goeie handleiding waaroor naaste liefde gaan. En dit is hoe ons as Christen teenoor ander Christene moet optree. “Want dit is die boodskap wat julle van die begin af gehoor het, dat ons mekaar moet liefhê; nie soos Kain wat uit die Bose was en sy broer doodgeslaan het nie. En waarom het hy hom doodgeslaan? Omdat sy werke boos was en dié van sy broer regverdig. Verwonder julle nie, my broeders, as die wêreld julle haat nie. Ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, omdat ons die broeders liefhet. Hy wat sy broeder nie liefhet nie, bly in die dood. Elkeen wat sy broeder haat, is ‘n moordenaar; en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie. Hieraan het ons die liefde leer ken, dat Hy sy lewe vir ons afgelê het; en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê. Maar wie die goed van die wêreld het en sy broeder sien gebrek ly en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? My kinders, laat ons nie liefhê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid. En hieraan weet ons dat ons uit die waarheid is; en ons sal ons harte voor Hom gerusstel, want as ons hart ons veroordeel, God is meer as ons hart, en Hy weet alles. Geliefdes, as ons hart ons nie veroordeel nie, dan het ons vrymoedigheid teenoor God; en wat ons ook al bid, ontvang ons van Hom, omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor Hom. En dit is sy gebod, dat ons in die Naam van sy Seun, Jesus Christus, moet glo en mekaar liefhê soos Hy ons ‘n gebod gegee het. En hy wat sy gebooie bewaar, bly in Hom, en Hy in hom. En hieraan weet ons dat Hy in ons bly aan die Gees wat Hy ons gegee het.” (1Jo 3:11-24) Ek glo nie ek het nodig om verder hieroor uit te brei nie.

Jakobus het ook die gedeelte beskryf: “Wat baat dit, my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie? Dié geloof kan hom tog nie red nie? As daar nou ‘n broeder of suster naak is en aan die daaglikse voedsel gebrek het, en een uit julle sou vir hulle sê: Gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee hulle nie wat vir die liggaam nodig is nie—wat baat dit? Net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. Maar iemand sal sê: Jy het die geloof en ek die werke. Toon my jou geloof uit jou werke, en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Jy glo dat God één is. Jy doen goed; die duiwels glo dit ook, en hulle sidder. Maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is? Is Abraham, ons vader, nie uit die werke geregverdig toe hy Isak, sy seun, op die altaar geoffer het nie? Sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke en dat die geloof volkome geword het uit die werke? En die Skrif is vervul wat sê: En Abraham het God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken, en hy is ‘n vriend van God genoem. Sien julle dan nou dat die mens geregverdig word uit die werke en nie alleen uit die geloof nie? En is Ragab, die hoer, nie ook net so geregverdig uit die werke toe sy die boodskappers ontvang en met ‘n ander pad weggestuur het nie? Want soos die liggaam sonder gees dood is, so is ook die geloof sonder die werke dood.” Jak 2:14-26)

So dit is hoe Jesus nie net die eindtyd nie, maar ook die finale skeiding tussen die skape en die bokke sal doen. So tussen Sy kinders en die kinders van die duisternis.

Ek vertrou dat die kort gedeelte die eindtyd vir ons sal ontsluit sodat ons nie hoef te kyk, lees en hoor hoe mense dink dit gaan wees nie. Jesus het self vir ons uitgewys hoe maklik die paadjie is om te volg, maar ook hoe maklik dit is om afvallig te word, of nie voorbereid te wees vir dit wat kom nie. Dit is regtig nie “rocket science” om te verstaan wat Jesus se verduideliking is nie, maar keuses wat ons elke dag en elke oomblik van die dag moet maak om saam met Hom vir ewig te wees. Ek vertrou dat ek u ook eendag by die voete van Jesus sal ontmoet en jou daar sal sien.

Op ‘n drafstap deur Romeine

Ek het probeer om ‘n onpartydige interpretasie van Romeine te doen. Dit is nie te sê dat ek nie verkeerde interpretasies uitlos nie, maar gee ek spesiaal aan die gedeeltes baie aandag, want ons vind dat groot stromings van beide Calvyn en Darby die boek heeltemal anders interpreteer. Dat hulle selfs twee verskillende denkrigtingsdaarmee kon vestig. En dit doen elkeen tot sy eie voordeel. So ek probeer egter net duidelik maak wat Paulus se siening was, en waarom hy die brief geskryf het. Dan kan ons ook die brief gebruik om die hele evangelie van Jesus te verduidelik,vir beide die Jood en die nie-Jood.

Die brief is oor die jare deur baie mense gebruik om hulle eksklusiewe standpunte mee te verduidelik, en so ver gaan dat indien jy vrae vra oor hoe dit dan eintlik werk, hulle opkom met verduidelings soos: “Aangesien Hy gewillig, en nie onwillig nie, toelaat, moet alles wat gebeur – insluitend ons sondige dade en die mens se uiteindelike lot – in die een of ander sin in ooreenstemming wees met wat Hy in die ewigheid bepaal en beveel het. In verhouding met die mate waartoe dit ontken word, word God uitgesluit uit die regering van die wêreld, en het ons slegs ‘n eindige God. Natuurlik ontstaan daar sekere probleme wat ons met ons huidige kennis nie volledig kan verklaar nie. Dit is egter nie ‘n voldoende rede om dit wat deur die Skrif en die duidelike voorskrifte van die rede bevestig word, te verwerp nie.

So word erfsonde ook gepredik, alhoewel dit glad nie van toepassing is nie volgens Esegiël 18:20 “Die siel wat sondig, dié moet sterwe; die seun sal nie die ongeregtigheid van die vader help dra nie, en die vader sal nie die ongeregtigheid van die seun help dra nie; die geregtigheid van die regverdige sal op hom wees, en die goddeloosheid van die goddelose sal op hom wees.”

Dan vind ons aan die anderkant van die skaal die wat predik dat daar ‘n oorblyfsel Jode is wat met die “wegraping” na vore sal kom. Maar wat sê Paulus eintlik? Rom 11:5  “Net so is daar dan ook in die teenwoordige tyd ‘n oorblyfsel, ooreenkomstig die verkiesing van die genade.” Daar word glad nie gesê dat daar altyd, deur alle geslagte heen, ‘n oorblyfsel sal wees nie, maar dat na die verwoesting van Jerusalem in 70NC, daar ‘n oorblyfsel was wat die evangelie kon uitdra na al die nasies.

Ek hoop dat u dit ook so sal aanvaar. Die boek kan afgelaai word by http://www.shamaministries.org.za/boeke/Op ‘n drafstap deur Romeine.pdf

My testimony and why I write

My testimony and why do I write and what subjects do I write about?

Most people ask me why I quote passages from the Old Testament to confirm a point of view, and why do I not use the New Testament to do this. It was difficult for me when I started my intense walk with the LORD at age 30, and it is still difficult today even though I only started writing at age 50, and that was also the time I was ordained as a pastor. To be quite honest I mentioned to Hettie that I cannot believe that there are so many answers in the Old Testament that I never knew about. At times I felt that I did not need to use the New Testament, as everything I required to answer people and to place them in a living relationship with the Father, Son and Holy Spirit I could do straight from the Old Testament. But I also know that most people want to refer to the New Testament to see what the Apostles and disciples said about it, and then you will find that the Pentecostal/Charismatic type churches would always try and explain Daniel and Revelation, as this is basically all that matters to them.

As a background, I need to give you some of the incidents in our family life that had a major impact on the way I live, and the road I am on. This will explain why I am on this roller coaster ride with the LORD.

Both Hettie and I always participated at our local congregation as young adults after our marriage in 1972, as well as our time as youngsters and children. We actually met at church as she just one day suddenly changed from a young girl to this amazing looking teenager. I had to make my move before anyone else did it at church, and after some years decided to get married. So our lives were centred around the local church, and later on in life I actually surprised one of our ministers when I gave him our attestation and introduced him to our family. At that stage we moved from Amanzimtoti back to the Johannesburg area. He was so used to the fact that the previous congregation would send all the documents by mail and then it was up to them to find the people, and here he found the complete opposite. I explained to him that I was the person that handled all attestations in our previous congregations, so I was aware of all the pitfalls and that was why I could bring it myself. Hettie also told me that I have a two year syndrome, as we moved just about every second year. To be honest during the time from our marriage in 1972 and the year 2000, we actually moved 14 times during those 28 years, so she was bang on. But I have to say that we sometimes only lasted six months in a place as we would move from one apartment to the next to increase space, or like on our return to Johannesburg from Amanzimtoti we rented a house for six months before we bought our own house again. Then we also moved a number of times due to working situations which required me to move to different parts of the country.

But back to the original story. I had an extreme situation that had a lasting effect on my life and relationship with the LORD during 1982. While still at high school 15 years earlier, I broke my nose in gymnastics when my nose and knee collided when I reached the ground after a double somersault. This left me with difficult breathing and I decided it was time to sort it out. They removed a section of the cartilage in the front of the nose plus some fragments of bone and it was a major success. But there was a dark side to this episode also. Hettie came to visit me the Saturday morning and left the kids with our nanny. On her return from hospital she heard that Barney, our oldest son, asked to go and play at one of his friend’s house and took his younger sister with him. Hettie told the nanny that she had to go and call them as she told the nanny not to do it in the first place. On their return Barney let go of the nanny’s hand and ran across the road, but unfortunately for him he ran straight in front of an oncoming car.

He ended up with a fractured skull, and also nearly lost his left foot as his foot was caught between the tyre and the road while the driver was trying to stop. The only thing that was left of his left foot was the sole part of his foot and the bones. It looked so bad that I fainted when they showed it to me later that day. I was discharged immediately and went with him to another hospital that specialized in head trauma as he was unconscious and he had bleeding in his brain. He ended up spending more than three months in hospital and had multiple skin grafts and pins in his feet. But the thing that I want to highlight is something that happened about 10 days after the accident. I went to the hospital every morning on my way to work, and that particular morning I prayed something that I still feel was the right thing to do, but it was also the most difficult thing to do. I prayed that morning in the car before entering the hospital that the LORD would either let him die as I could not take this any longer, or if it was His will, that Barney would wake up that morning.

When I arrived at the nurses station at ICU they told me that there was no change, and that I can go through to see him as they already changed his dressings. That was all they could do at that point as they could only start reconstruction of the foot once he regained his consciousness again. I took his hand in mine and greeted him in an audible voice, and his immediate response was to greet me and to open his eyes. I was not the only one crying that morning, but all the staff cried with me, especially when I told them what I prayed for before coming into the hospital.

That was the first life changing experience for me.

The second one was four years later when I had to have surgery to my bladder and the result was the words that nobody really wants to hear, that they found the obstruction in my bladder but that it was a malignant tumour. I asked the LORD to give me more time with my children as my youngest daughter was only 4 years old. I did not want to let them grow up without a father figure in their lives, and I am still here today, 30+ years later. Little did I know that our older daughter would only have her first child eight years after the youngest daughter’s youngest child. I was declared cancer free three years later as they could not find any other tumours in the bladder. But eight years later I was diagnosed with Carcinoid Syndrome, a slow growing cancer that I have been living with for 22 years now. I could quite easily have had this cancer before my bladder cancer, and it will also explain some of my problems as a young teenager where I would just fall down like a bag of potatoes when the bottom opens up when you lift it up. Every time I went to the doctors they could not find anything wrong, and I learned to live with it as I learned how to identify this feeling and how to avoid falling down.

After my first operation for the bladder cancer we as a family would get together in the morning in our bed where I would share a small passage of the Bible with them, and sing a song and pray together. During the winter months the kids would bring their own duvets to sit under or just lift our at the feet end of the bed and crawl in and use our duvet to escape the cold. That was also the time that I really started studying the bible in order to share something with the family every morning.

Something that I just could not understand at that time was that I would end up most times reading from the Old Testament. And it was not that it was a Psalm or something from Ecclesiastics or even some of the well known stories of David or some other well known person, that I would share, but something quite different. As the kids grew older they decided that they could do this on their own, and also got tired of singing the same old songs, as they needed to sing something newer that they enjoyed. During that time we were still members of the Reformed Church, and later changed to the Dutch Reformed Church for about two years and then joined the original Corpus Christi congregation of the AFM in Brooklyn Pretoria. Just after we joined Corpus Christi, the formed Doxa Deo with multiple campuses across Pretoria, and now even have congregations in Australia, New Zealand and England. During this time Hettie and I worked with others showing the original Jesus film and I still have my original VHS version of the film and a VHS machine in full working order.

The third time I really felt the closeness of the LORD was during August 1995. I woke up with an extremely sore place on the right-hand side of my abdomen, and was forced to see the local doctor after work that afternoon. I was sent to hospital immediately with a diagnoses of acute appendicitis and told they had to operate that night as it was about to burst. I was operated on fairly late that night, but even the surgeon told me that he believes it was meant to be, as during the operation they got more than they bargained for. Apparently the surgeon could not get a decent grip on the appendix and decided to make a larger incision and to pull out a small portion of my small intestine in order for him to be able to have space to work. While he was doing this, he was talking to the anaesthetist and then suddenly found something in his hand that was bigger in size than the rest of the small intestine. When he looked down, he found a tumour of about 100 millimetres in length and when he looked at it he recognised it as cancer. According to him he probably could have stopped earlier, but he just continued. He told me that if he did not find it that night, there was a high probability that my family would have had a funeral the next year. The appendix also ended up as malignant, also with Carcinoid. According to the medical profession it is one of the major places where this type of cancer forms its primary tumour. He told me that I had to undergo another operation eight weeks later as they had to do a thorough scan of the abdomen to ensure that there was no metastasis to the lymph nodes or even more tumours. So that was nearly 22 years ago, but I still suffer from this cancer as they found a tumour that they could not remove as that would have cost my life as it encases the main mesenteric blood vessel between the small intestine and the liver. I was told that there were two things that I could do. I had to go for chemo and as the surgeon put it, he knew that the LORD could heal me.

After the follow up operation, I ended up with a very unusual experience It was the most heavenly choir that I have ever heard in my life. I could not make out what song it was, but it really was out of this world. I was in a ward with three other people, and as they were all sleeping, I got out of bed to see if any one of them had a radio on where this music could come from. Just remember we are talking about a time before music on cell phones. In fact CD’s were new technology back then. I could not find any source of this music, and I knew I was in trouble when I asked the one nurse if she could hear the music and she gave me a look that said to me I must be off my rocker.

Then I saw this strange vision. Living in South Africa we are used to platforms when visiting a game park or game farm that you have shelters above the tree line from where you can watch the game come to their favourite drinking spots, or just observe the wild life without disturbing them at all. I was standing on top of one of these platforms, and as far as the eye could see I saw people clothed in white walking up towards a hill that was so bright that I felt I needed some sunglasses to shield this brightness. There was not a split amongst these people as they were all walking shoulder to shoulder towards this bright hill. Hettie, my wife, came to visit me but left after a while as I was not really talking to her, as all I was doing was listening to this angelic song and watching these people. I eventually got up and went to the bathroom and pressed my face against the wall, but this vision did not go away. I tried closing my eyes but it was still there. All I can remember was that there were two other persons with me on this platform, and I just knew the one person was Moses. Don’t ask me how I know, all I know was that the one person was Moses.

This vision was also one of the reasons we left our local church at that time as our minister told me to put this behind me and continue as before, as this would cause me to end up in an asylum for mentally ill patients. I actually thought he could help be as he was not just an ordinary minister, he also had a doctorate in Biblical studies.

So this is where my walk with the LORD took a dramatic turn. I wanted to know exactly what and why people ended up in heaven or hell, as I did not want to lose out on this out of world vision I had in hospital. I started spending more time listening to various other people and their views about redemption, and the one evening a very well known evangelist in South Africa looked at me and told me that he could see that I have a very high standard to differentiate between believers and non believers. He also told my wife that he knew that she had a very close relationship with the LORD. I know for someone who has never experienced this type of input in your life that it can be challenging to understand.

I know the first time something like this happened in my life I could not handle it. I was in charge of the elders at our congregation when our minister was not there, and also the guy that was supposed to ensure that a professor or some other minister would deliver two sermons on a Sunday when our minister was on annual leave.  I thought I had all bases covered when the professor I organised for the Sunday gave his secretary instruction that she should inform me that he had made alternate arrangements for the weekend, and could not come to us. I asked one of my fellow elder, an ex headmaster at a local school to help me and we decided that we would each read a sermon from a book we had at church in case of emergencies. After the service the Sunday night, people asked me why I did not study to become a minister, and I told them it was difficult to go to seminary school at age 40 with three children at school, and no cash reserves to cover the seven year studies. And then I would only have 20 years before I would retire, so it was not feasible. That Wednesday evening a friend of ours asked us to come to their preschool hall as they had a couple of people that would get together in song, worship and prayer, but that they had a special host that would be playing the piano. While we were singing, this person stopped playing, turned around and looked me straight in the eyes and told me that the LORD was calling me to serve Him, and that He had a special calling for me. That gave me such a fright as I have never heard or seen something like this happen before. We attended a very  orthodox church at that time and that was the first time something like this happened to me.

So back to my original story 5 years later after leaving the hospital, After the experience in the hospital, I had this urge to study the Bible, and to start writing down the explanations I found from various references. I also had this urge to share this with other people. I still have the book where I wrote down the first couple of items I felt the LORD showed me in the Bible, and still believe that He gave that to me as a calling, and I am still following that calling. The first scripture He gave me was when I asked Him what would happen to me after now having had three operations for cancer. Was it my end, or what would happen? I opened my Bible and the passage that just leaped out at me was from Jeremiah 45 Jer 45:5 And seek you great things for yourself? seek them not: for, behold, I will bring evil on all flesh, said the LORD: but your life will I give to you for a prey in all places where you go.

Now for someone who was told six months earlier that I only had a couple of years before I would die. Those are words that I still cling to 22 years later.

I also know today why I did not accept all the offers for financial support to study to become a minister, as I then enrolled at a Bible school to get myself qualified and ordained as a pastor. What you learn at these places are not really what the Bible teaches, but it is more about how to preach, what the various theological views are, how to interpret Greek and Hebrew texts, and then things like how to run a successful church. I finished this and started a Bible school at a local congregation, and within months people asked me to move to another part of town and start a new church there. We did this and it was a flop. It fell apart within the first couple of months, but I knew the reason for it, as the LORD gave me a second scripture even before I started studying, and that came from Jeremiah 30 verse 2: Thus speaks the LORD God of Israel, saying, Write you all the words that I have spoken to you in a book.

He did not tell me to start a new church, but He told me to write down everything that he would teach me. That taught me one major lesson in life, and that is to be obedient. During the time while studying and working, He always spoke to me about the exodus of Israel from Egypt, and how they came to Canaan, the land He promised Abraham. So He took me on a journey through the Old Testament, and then would show me confirmations in the New Testament. Sometimes I also found answers not in the Bible, but in some of the books that did not make it in our western Bible.

Fortunately I am not the only person doing this. The first person that I know that took this route was Jesus himself. We find the following in Luke 16: “But Abraham said, Son, remember that you in your lifetime received your good things, and likewise Lazarus evil things: but now he is comforted, and you are tormented. And beside all this, between us and you there is a great gulf fixed: so that they which would pass from hence to you cannot; neither can they pass to us, that would come from there. Then he said, I pray you therefore, father, that you would send him to my father’s house: For I have five brothers; that he may testify to them, lest they also come into this place of torment. Abraham said to him, They have Moses and the prophets; let them hear them. And he said, No, father Abraham: but if one went to them from the dead, they will repent. And he said to him, If they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead.” (Luk 16:25-31)

The two sections I emphasized are actually extremely informative. Jesus says that we only need Moses and the Prophets to believe in Him, and He also shows them that He would die and they would still not believe in Him even after He was resurrected.

Paul also used this method. “Moreover, brothers, I would not that you should be ignorant, how that all our fathers were under the cloud, and all passed through the sea; And were all baptized to Moses in the cloud and in the sea; And did all eat the same spiritual meat; And did all drink the same spiritual drink: for they drank of that spiritual Rock that followed them: and that Rock was Christ. But with many of them God was not well pleased: for they were overthrown in the wilderness. Now these things were our examples, to the intent we should not lust after evil things, as they also lusted. Neither be you idolaters, as were some of them; as it is written, The people sat down to eat and drink, and rose up to play. Neither let us commit fornication, as some of them committed, and fell in one day three and twenty thousand. Neither let us tempt Christ, as some of them also tempted, and were destroyed of serpents. Neither murmur you, as some of them also murmured, and were destroyed of the destroyer. Now all these things happened to them for ensamples: and they are written for our admonition, on whom the ends of the world are come.” (1Co 10:1-11)

And then there is the whole book of Hebrews that we can use to find answers to our questions, as it is written to those who understand the Old Covenant, and leads us to the New Covenant. It shows us that Jesus went through the heavenly tabernacle to pay for our sins with His own blood.

So the first book I wrote was named the Book of Moses. There are two reasons for this. Firstly, I use the exodus of Israel to show people how to ensure that they are serving the God of the Bible, and the second reason because of a custom we had when I was still a kid. When you had to prove a point you had to use scripture to support your argument, and if you could not find a quick answer your answer was always that it is somewhere in Moses. So Moses 3 verse 3 in our household was always: Do not worry.

The book of Moses also brought me to another book in the Bible, the Gospel according to Mark. He was the first person to actually write a Gospel, as he was the official scribe for Barnabas and Paul. He worked with them and documented everything they preached. It was also Barnabas who was the reason Paul started his ministry, and then they later parted also because of Mark. “And some days after Paul said to Barnabas, Let us go again and visit our brothers in every city where we have preached the word of the LORD, and see how they do. And Barnabas determined to take with them John, whose surname was Mark. But Paul thought not good to take him with them, who departed from them from Pamphylia, and went not with them to the work. And the contention was so sharp between them, that they departed asunder one from the other: and so Barnabas took Mark, and sailed to Cyprus; And Paul chose Silas, and departed, being recommended by the brothers to the grace of God.” (Act 15:36-40)

Mark also wrote about this instance in his Acts of Barnabas. “And I found Paul in bed in Antioch from the toil of the journey, who also seeing me, was exceedingly grieved on account of my delaying in Pamphylia. And Barnabas coming, encouraged him, and tasted bread, and he took a little of it. And they preached the word of the Lord, and enlightened many of the Jews and Greeks. And I only attended to them, and was afraid of Paul to come near him, both because he held me as having spent much time in Pamphylia, and because he was quite enraged against me. And I gave repentance on my knees upon the earth to Paul, and he would not endure it. And when I remained for three Sabbaths in entreaty and prayer on my knees, I was unable to prevail upon him about myself; for his great grievance against me was on account of my keeping several parchments in Pamphylia.

And when it came to pass that they finished teaching in Antioch, on the first of the week they took counsel together to set out for the places of the East, and after that to go into Cyprus, and oversee all the churches in which they had spoken the word of God. And Barnabas entreated Paul to go first to Cyprus, and oversee his own in his village; and Lucius entreated him to take the oversight of his city Cyrene. And a vision was seen by Paul in sleep, that he should hasten to Jerusalem, because the brethren expected him there. But Barnabas urged that they should go to Cyprus, and pass the winter, and then that they should go to Jerusalem at the feast. Great contention, therefore, arose between them. And Barnabas urged me also to accompany them, on account of my being their servant from the beginning, and on account of my having served them in all Cyprus until they came to Perga of Pamphylia; and I there had remained many days. But Paul cried out against Barnabas, saying: It is impossible for him to go with us. And those who were with us there urged me also to accompany them, because there was a vow upon me to follow them to the end. So that Paul said to Barnabas: If you want to take John who also is surnamed Mark with you, go another road; for he shall not come with us. And Barnabas coming to himself, said: The grace of God does not desert him who has once served the Gospel and journeyed with us. If, therefore, this be agreeable to you, Father Paul, I take him and go. And he said: Go you in the grace of Christ, and we in the power of the Spirit.

Therefore, bending their knees, they prayed to God. And Paul, groaning aloud, wept, and in like manner also Barnabas, saying to one another: It would have been good for us, as at first, so also at last, to work in common among men; but since it has thus seemed good to you, Father Paul, pray for me that my labour may be made perfect to commendation: for you know how I have served you also to the grace of Christ that has been given to you. For I go to Cyprus, and hasten to be made perfect; for I know that I shall no more see your face, O Father Paul. And failing on the ground at his feet, he wept long. And Paul said to him: The Lord stood by me also this night, saying, Do not force Barnabas not to go to Cyprus, for there it has been prepared for him to enlighten many; and do you also, in the grace that has been given to you, go to Jerusalem to worship in the holy place, and there it shall be shown you where your martyrdom has been prepared. And we saluted one another, and Barnabas took me to himself.

After this episode we never ever read anything about Barnabas and Mark, as they worked in Cyprus and never returned to Jerusalem. But why do I want to use Mark? Many people have a problem with the last section of the last chapter, as it seems that some of the early copies excluded the last verses, and because it is to us today controversial. But when I look at my own writings I find that I would make changes or even add new chapters to the book. So if I look at the various samples of the Gospel of Mark it might not include the last verses, but he was there and saw the snake bite Paul and nothing happened. So it is possible that some of the original copies did not include this section.

I also wonder at times if Mark was also the writer of the Book of Hebrews, as we still do not know who wrote it. Some say Paul, others Barnabas, and some other people. Mark knew what both Paul and Barnabas taught at the various synagogues they went to visit these Jews.

We find that Mark wrote two additional books that never made it into the Bible as they worked separately from the other Apostles and disciples. The one book is the Acts of Barnabas that describes what Barnabas did after splitting up with Paul, and tells us how Barnabas was killed by the Jews in Cyprus, and then we find the Epistle of Barnabas, a book that took the Old Testament happenings, and explained the significance in a spiritual form. It ties in with what Luke wrote down in The Acts of the Apostles, that Paul and Barnabas always first went to the Jews at the local synagogue and explained what Jesus came to do to fulfil the Old Covenant and to start the New Covenant. “And the brothers immediately sent away Paul and Silas by night to Berea: who coming thither went into the synagogue of the Jews. These were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind, and searched the scriptures daily, whether those things were so. Therefore many of them believed; also of honorable women which were Greeks, and of men, not a few. “ (Act 17:10-12)

So it looks to me that I am not alone in using the Old Testament in proclaiming the Gospel message of Jesus. Here are some passages that shows that Paul and Barnabas also first tried to convince the Jews that Jesus is the Christ.

“When they heard this, they quieted down and glorified God, saying, “Well then, God has granted to the Gentiles also the repentance that leads to life.” So then those who were scattered because of the persecution that occurred in connection with Stephen made their way to Phoenicia and Cyprus and Antioch, speaking the word to no one except to Jews alone. But there were some of them, men of Cyprus and Cyrene, who came to Antioch and began speaking to the Greeks also, preaching the Lord Jesus. And the hand of the Lord was with them, and a large number who believed turned to the Lord. The news about them reached the ears of the church at Jerusalem, and they sent Barnabas off to Antioch. Then when he arrived and witnessed the grace of God, he rejoiced and began to encourage them all with resolute heart to remain true to the Lord; for he was a good man, and full of the Holy Spirit and of faith. And considerable numbers were brought to the Lord. And he left for Tarsus to look for Saul; and when he had found him, he brought him to Antioch. And for an entire year they met with the church and taught considerable numbers; and the disciples were first called Christians in Antioch.” (Act 11:18-26)

Act 13:14  “But going on from Perga, they arrived at Pisidian Antioch, and on the Sabbath day they went into the synagogue and sat down.

Act 13:42  “As Paul and Barnabas were going out, the people kept begging that these things might be spoken to them the next Sabbath.” Act 13:43  “Now when the meeting of the synagogue had broken up, many of the Jews and of the God-fearing proselytes followed Paul and Barnabas, who, speaking to them, were urging them to continue in the grace of God.”

Act 14:1  In Iconium they entered the synagogue of the Jews together, and spoke in such a manner that a large number of people believed, both of Jews and of Greeks.”

Act 16:1-3  “Paul came also to Derbe and to Lystra. And a disciple was there, named Timothy, the son of a Jewish woman who was a believer, but his father was a Greek,  (2)  and he was well spoken of by the brethren who were in Lystra and Iconium.  (3)  Paul wanted this man to go with him; and he took him and circumcised him because of the Jews who were in those parts, for they all knew that his father was a Greek.

Act 17:1-3  “Now when they had traveled through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where there was a synagogue of the Jews.  (2)  And according to Paul’s custom, he went to them, and for three Sabbaths reasoned with them from the Scriptures,  (3)  explaining and giving evidence that the Christ had to suffer and rise again from the dead, and saying, “This Jesus whom I am proclaiming to you is the Christ.”

Act 17:10  “The brethren immediately sent Paul and Silas away by night to Berea, and when they arrived, they went into the synagogue of the Jews.”

Act 17:16-17  “Now while Paul was waiting for them at Athens, his spirit was being provoked within him as he was observing the city full of idols.  (17)  So he was reasoning in the synagogue with the Jews and the God-fearing  Gentiles, and in the market place every day with those who happened to be present.

Act 18:1-4  “After these things he left Athens and went to Corinth.  (2)  And he found a Jew named Aquila, a native of Pontus, having recently come from Italy with his wife Priscilla, because Claudius had commanded all the Jews to leave Rome. He came to them,  (3)  and because he was of the same trade, he stayed with them and they were working, for by trade they were tent-makers.  (4)  And he was reasoning in the synagogue every Sabbath and trying to persuade Jews and Greeks.

Act 18:19  “They came to Ephesus, and he left them there. Now he himself entered the synagogue and reasoned with the Jews.”

Act 11:25-26  “And he left for Tarsus to look for Saul;  (26)  and when he had found him, he brought him to Antioch. And for an entire year they met with the church and taught considerable numbers; and the disciples were first called Christians in Antioch.

Reading through the above I see that they only explained Moses and the prophets, and why Jesus came and for what purpose He came. So this is where I start differing from most other people, as I believe that there are no new theologies in the New Covenant, and hence we cannot throw out the Old Testament and build a new theology on the New Testament only. If I do not find a corresponding reference in the Old Testament then I know that it is a man made doctrine. So the same theology that was embraced by Abraham, is the same theology in force today. When people rejected the LORD in the Old Testament, we do not find them featuring in any form in later on in the Bible. So that says to me that they will not be with Jesus in heaven.

Paul uses the same approach in 1 Corinthians 10: “Moreover, brothers, I would not that you should be ignorant, how that all our fathers were under the cloud, and all passed through the sea; And were all baptized to Moses in the cloud and in the sea; And did all eat the same spiritual meat; And did all drink the same spiritual drink: for they drank of that spiritual Rock that followed them: and that Rock was Christ. But with many of them God was not well pleased: for they were overthrown in the wilderness. Now these things were our examples, to the intent we should not lust after evil things, as they also lusted.” (1Co 10:1-6)

Then we also find what happened during the time of Jeremiah when the people of Jerusalem when they thought they could go and hide in Egypt: “Therefore thus said the LORD of hosts, the God of Israel; Behold, I will set my face against you for evil, and to cut off all Judah. And I will take the remnant of Judah, that have set their faces to go into the land of Egypt to sojourn there, and they shall all be consumed, and fall in the land of Egypt; they shall even be consumed by the sword and by the famine: they shall die, from the least even to the greatest, by the sword and by the famine: and they shall be an execration, and an astonishment, and a curse, and a reproach. For I will punish them that dwell in the land of Egypt, as I have punished Jerusalem, by the sword, by the famine, and by the pestilence: So that none of the remnant of Judah, which are gone into the land of Egypt to sojourn there, shall escape or remain, that they should return into the land of Judah, to the which they have a desire to return to dwell there: for none shall return but such as shall escape.” (Jer 44:11-14) The only people that returned from Egypt were Jeremiah and Baruch and their families. They did not choose to go back, but were forced to go back.

So what else can I say about my viewpoints. Not much except that many years after I started on this journey through the Old Covenant and started writing my first book, The Book of Moses, I found the verse following the one that told me to write everything down: “Thus speaks the LORD God of Israel, saying, Write you all the words that I have spoken to you in a book. For, see, the days come, said the LORD, that I will bring again the captivity of my people Israel and Judah, said the LORD: and I will cause them to return to the land that I gave to their fathers, and they shall possess it. (Jer 30:2-3) So this scripture declares that we as Christians will end up in our Canaan, and all we have to do is follow the path that Israel followed, but without all their mistakes and sins. Most of the commentaries of this portion of scripture agrees that this has not happened yet. This is what John Gill had to say about it: “which cannot be understood of their return from the Babylonish captivity; for, as Kimchi rightly observes, only Judah and Benjamin returned from thence; and though there were some few of the other tribes that came with them, especially of the tribe of Levi, yet not sufficient to answer to so great a prophecy as this, which refers to the same time as that in Hos_3:5; as appears by comparing that with Jer_30:9; and when, as the Apostle Paul says, “all Israel shall be saved”, Rom_11:25;”

This also agrees with what we read in verse 9 of the same passage: But they shall serve the LORD their God, and David their king, whom I will raise up to them. Fortunately for myself I do not live in the times of the reformation, as I would have been burned at the stake many years ago. And this despite quoting Jeremiah and Paul. All these passages are there as examples for us in order for us not to make the same mistakes Israel made. But then we have to use these verses and the whole Bible within context. The same Jeremiah tells the people the fillowing in chapter 7; “Thus said the LORD of hosts, the God of Israel, Amend your ways and your doings, and I will cause you to dwell in this place. Trust you not in lying words, saying, The temple of the LORD, The temple of the LORD, The temple of the LORD, are these. For if you thoroughly amend your ways and your doings; if you thoroughly execute judgment between a man and his neighbor; If you oppress not the stranger, the fatherless, and the widow, and shed not innocent blood in this place, neither walk after other gods to your hurt: Then will I cause you to dwell in this place, in the land that I gave to your fathers, for ever and ever. Behold, you trust in lying words, that cannot profit.” (Jer 7:3-8) He then continues in verse 21: “Thus said the LORD of hosts, the God of Israel; Put your burnt offerings to your sacrifices, and eat flesh. For I spoke not to your fathers, nor commanded them in the day that I brought them out of the land of Egypt, concerning burnt offerings or sacrifices: But this thing commanded I them, saying, Obey my voice, and I will be your God, and you shall be my people: and walk you in all the ways that I have commanded you, that it may be well to you.” (Jer 7:21-23)This is then followed up in chapter 21: “Thus said the LORD God of Israel; Behold, I will turn back the weapons of war that are in your hands, with which you fight against the king of Babylon, and against the Chaldeans, which besiege you without the walls, and I will assemble them into the middle of this city. And I myself will fight against you with an outstretched hand and with a strong arm, even in anger, and in fury, and in great wrath. And I will smite the inhabitants of this city, both man and beast: they shall die of a great pestilence. And afterward, said the LORD, I will deliver Zedekiah king of Judah, and his servants, and the people, and such as are left in this city from the pestilence, from the sword, and from the famine, into the hand of Nebuchadrezzar king of Babylon, and into the hand of their enemies, and into the hand of those that seek their life: and he shall smite them with the edge of the sword; he shall not spare them, neither have pity, nor have mercy. And to this people you shall say, Thus said the LORD; Behold, I set before you the way of life, and the way of death. He that stays in this city shall die by the sword, and by the famine, and by the pestilence: but he that goes out, and falls to the Chaldeans that besiege you, he shall live, and his life shall be to him for a prey. For I have set my face against this city for evil, and not for good, said the LORD: it shall be given into the hand of the king of Babylon, and he shall burn it with fire.” (Jer 21:4-10)

So this is what formed my life and my relationship with the LORD. And this is what I still write about every day. What I have found that everyday something happens in my life to either confirm that which I have written about, or something new that I never thought about pops up for me to investigate. Sometimes it is only a confirmation of what I believe the Bible is to us today, a “Workshop Manual” for Christians. I do not have to believe in all these other writings and “junk” that people believe in, as if I cannot confirm it from the Old Covenant, it does not fit in the New Covenant, and can hence be thrown away. If you look at some of the things Christians spend millions of dollars on, and it only enriches their “king”, but what he says never happens, and we continue to believe them.  I have seen videos put up by some of these “big name” pastors that said the antichrist will come on 5 May 2016, and when it did not happen the title was changed to 28 August, and when that did not happen it was changed to 28 December, but people still spend millions on his books when it is obvious that he is a false prophet.

That is why my motto in life is a quote from Matthew 13:52 Then said he to them, Therefore every scribe which is instructed to the kingdom of heaven is like to a man that is an householder, which brings forth out of his treasure things new and old.

And then probably one of the most important things we can learn from the Bible and that is to be obedient. That is also where the name of ministry, Shama Ministries in South Africa, comes from. The meaning of the word is as follows from Strong’s:

H8085 שָׁמַע shâmaʻ, shaw-mah’; a primitive root; to hear intelligently (often with implication of attention, obedience, etc.; causatively, to tell, etc.):—× attentively, call (gather) together, × carefully, × certainly, consent, consider, be content, declare, × diligently, discern, give ear, (cause to, let, make to) hear(-ken, tell), ×indeed, listen, make (a) noise, (be) obedient, obey, perceive, (make a) proclaim(-ation), publish, regard, report, shew (forth), (make a) sound, × surely, tell, understand, whosoever (heareth), witness.

What challenges do I face today. I still have Carcinoid Syndrome (NET Cancer) and it is still a battle 25 years after finding it originally and at the time of writing this my wife was receiving her first chemo after  a bilateral mastectomy in January 2017, and after the chemo it will be a month of radiation treatment. This was three years ago and she is doing fine. So this is my story and what I try and live every day of my life.