Hoe beoordeel ek as Christen die dinge van die dag?

Print Friendly, PDF & Email

Daar het soveel dinge gebeur die afgelope paar jaar. As ek terug dink daaraan, het dit begin met die National Geographic Society se vrystelling van die Evangelie van Thomas. Die program het baie mense laat wonder of hulle nog in Jesus kon glo, want daar is dan soveel teenstrydighede. Kort op die program se hake kom die Da Vinci Code se rolprent. Weereens word ons as Christene aangevat, maar die enigste verdedinging wat ons aanbied is dat daar ‘n paar webtuistes opgaan wat die skrywer aanvat, en siniese opmerkings in koerante dat die skrywer maar net ‘n paar Dollars of Ponde in die sak wou kry en dat hy nie regtig ernstig opgeneem kan word nie. Die tydsberekening was nogal interesant. Al die gebeure speel af tussen die kruisiging en die hemelvaart van Jesus. Was dit maar net toeval, of was dit dalk haarfyn beplan?

Ek glo dat dit alles haarfyn beplan is deur die vyand, die duiwel, om ons as Christene aan te vat, want hy weet dat ons boodskap van liefde alleen sonder opoffering vinnig sal oorwaai, terwyl hy wel ‘n groot hoeveelheid mense laat twyfel het. En dit is maar die begin. Kom ons kyk ‘n bietjie na die verskillende organisasies.

Eerstens kry ons die National Geographic Society. ‘n Organisasie wat deur baie mense ondersteun word omrede hulle vir ons as kykers neem na plekke wat ons nooit self kan besoek nie. Maar met die vrystelling van die Evangelie van Thomas, het hulle hul werklike kleure gewys, en dit is om ‘n alternatiewe denkrigting te vestig wat Christendom teenstaan, en daarmee saam hulle vere as godsdienstige organisasie gewys. Al wat hulle in die verlede gedoen het, was om vrae te vra oor die ontstaan van die heelal, en te verklaar dat alles maar net uit dinge van vroeër ontwikkel het, of soos ons dit vandag ken as die evolusieleer. Ongelukkig vir ons is daar maar min Christene wat hulle aangevat het, en so is die saadjie van twyfel by baie mense geplant. Nie dat ek persoonlik as Christen aldag van hulle verskil nie. Ons leer in Genesis dat die HERE die hemel en aarde en alles geskape het in sewe dae, en toe gerus het. In die Openbaring van Henog, die eerste persoon wat lewend in die hemel opgeneem is, lees ons dat die HERE vir Henog ook die agste dag gewys het, ‘n dag sonder begin of einde, ‘n ewige dag. In dieselfde boek lees ons dat die HERE die engele op die derde dag geskape het, en dat Satan ook op die derde dag gerebeleer het teen die HERE en uit die hemel uit neergewerp is. So wil dit dan vir my lyk of daar nie gepraat kan word van ‘n vier-en-twintig uur dag nie, aangesien die sterre ook op die derde dag eers gemaak is, en die son en die maan nog nie vooraf bestaan het nie. So kan ek dus saamstem dat daar lang tydperke kon wees waar daar baie vreemde wesens op die aarde geleef het voordat ons as mens eers op die sesde dag gemaak is. Maar ek weet ook dat ons nou in die sewende dag leef, die dag wat die HERE rus van Sy werk, om te sien hoe ons sal optree. Die dag het begin met Adam en Eva, en duur vandag nog voort, sesduisend jaar later. Die grootste verskil met die National Geographic Society is dat ons as Christene weet dat alles deur die HERE geskape is, en niks maar net per toeval gebeur het nie.

Indien ons na die Da Vinci Code kyk, sal ons vinnig agterkom dat die skrywer probeer om nasate van Christus te skep om sodoende ‘n “super” geslag te vestig, en dan ook die vroeëkerk uit te maak as leuenaars. Dit is niks nuuts nie, aangesien die Brits-Joodse geloof ook soortgelyke bewerings maak. Wat wel verskil, as dat daar geleerdes in die kerk is wat sulke bewerings goed praat, en dit selfs wil bevorder. Maar wat probeer ek nou te doen? Ek wil net die aandag daarop vestig dat dit nie help om na elke aanval aan verskonings te dink of jou standpunt as gelowige te verdedig nie, aangesien dit ons as Christene niks in die sak sal bring nie. Wat wel ‘n verskil sal maak is wanneer ons weer as Christene begin te leef volgens dit wat die HERE bepaal het.

Die geskiedenis is maar ‘n snaakse ding, en het die gewoonte om homself te herhaal. Wanneer ons terug kyk na die sogenaamde donker ure van die middeleeue, vind ons dat dit werklik donker was. Niks het gebeur wat regtig ‘n verskil in mense se lewens gemaak het nie. Toe het die industrieële rewolusie begin en met dit het daar ‘n oplewing in die mensdom gekom wat ook na die geloofsvlak uitgebrei het. Ons het mense soos Calvyn en Luther gekry wat weer nuwe lewe gebring het, en so het die mensdom baie gegroei. Net so het daar in die laat vyftigerjare het daar weereens ‘n oplewing in die samelewing gekom, met almal wat na beter lewensstandaarde gesoek het, vroue het vir die eerste keer met alle mag begin toetree tot die arbeidsmark, en daar het beide goeie en slegte dinge in die samelewing begin gebeur. Kinders het hulle opvoeding begin bevraagteken, en so het ons begin om ‘n geslag ouers daar te vestig wat hulle kinders sonder morele en sosiale waardes begin grootmaak het. Die kerk het maar saam gepraat, want die persone wat aan beheer van sake gestaan het, was nie die geleerdes nie, maar was dié wat die fondse verskaf het. So het hierdie soeke na beter lewensomstandighede gemaak dat ons nie meer die ware boodskap van naaste liefde begin uitleef het nie, maar het ons begin leef om te kyk hoeveel ons van ons naaste, ons eie kon maak. Morele verval het gevolg, en die kerk het heeltemal stilgebly. Van hierdie ouers het teoloë geword, en so het hulle die evangelie begin aanpas sodat dit nie meer mense sou aanspreek oor hulle goddeloosheid en sonde nie, maar het die boodskap van die eie ek in die kerk sy verskyning gemaak. Ons almal is bewus daarvan dat die kerk nie meer enige invloed in enige nasie het nie, en dat dit slegs gebruik word om ‘n boodskap van voorspoed te verkondig. Dieselfde oordeel wat die HERE oor ons uitspreek, het in Jeremia se tyd na vore gekom.

Jer 25:1-11  “Die woord wat tot Jeremia gekom het aangaande die hele volk van Juda, in die vierde jaar van Jójakim, die seun van Josía, die koning van Juda—dit was die eerste jaar van Nebukadrésar, die koning van Babel— waarmee die profeet Jeremia die hele volk van Juda en al die inwoners van Jerusalem toegespreek en gesê het:  Vanaf die dertiende jaar van Josía, die seun van Amon, die koning van Juda, tot op hierdie dag—nou drie en twintig jaar lank—het die woord van die HERE tot my gekom; en ek het julle toegespreek, vroeg en laat, maar julle het nie geluister nie.  Ook het die HERE al sy knegte, die profete, na julle gestuur, vroeg en laat—maar julle het nie geluister of julle oor geneig om te hoor nie—  met die woorde: Bekeer julle tog elkeen van sy verkeerde weg en van die boosheid van julle handelinge, en woon in die land wat die HERE aan julle en julle vaders gegee het, van eeu tot eeu; en loop nie agter ander gode aan om hulle te dien en julle voor hulle neer te buig nie, en terg My nie met die werk van julle hande nie, dat Ek julle geen kwaad aandoen nie. Maar julle het na My nie geluister nie, spreek die HERE—om My te terg met die werk van julle hande, julle tot skade. Daarom, so sê die HERE van die leërskare: Omdat julle na my woorde nie geluister het nie, laat Ek al die geslagte van die Noorde haal, spreek die HERE, en Nebukadrésar, die koning van Babel, my dienaar; en Ek sal hulle bring oor hierdie land en sy inwoners en oor al hierdie nasies rondom, en Ek sal hulle met die banvloek tref en hulle maak ‘n voorwerp van verbasing en van bespotting en ewige puinhope. En Ek sal uit hulle laat verdwyn die stem van vreugde en die stem van vrolikheid, die stem van die bruidegom en die stem van die bruid, die geluid van die handmeul en die lig van die lamp. En hierdie hele land sal ‘n puinhoop, ‘n woesteny word; en hierdie nasies sal die koning van Babel sewentig jaar lank dien.” Ons weet almal dat die boodskap in vervulling gegaan het, en dat Israel na Babel in ballingskap weggevoer is. Daar was ook diegene wat nie wou luister nie, maar hulle einde was of hongersnood, die pes, of dood deur die swaard. Gelukkig het die HERE ook ‘n verdere boodskap vir Jeremia gegee. Jer 30 1-3  “Die woord wat van die HERE tot Jeremia gekom het. So spreek die HERE, die God van Israel: Skryf vir jou in ‘n boek al die woorde wat Ek met jou gespreek het; want kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek die lot van my volk Israel en Juda sal verander, sê die HERE; en Ek sal hulle terugbring in die land wat Ek aan hulle vaders gegee het, en hulle sal dit in besit neem.”

Israel het as volk nooit weer Israel in besit geneem nie, want met hulle terugkeer uit Babel het hulle onder ander regerings gestaan, en het nooit weer Israel vir hulleself gehad nie. Vandag vind ons dat almal net wil probeer om weer Israel veilig te maak vir die Jode sodat hierdie woorde van Jeremia in vervulling kan gaan, maar ongelukkig verstaan ons nie die HERE nie.

U sien ons as kinders van die HERE is almal Jode, of ek nou in Suid Afrika, Europa, Amerika of waar ookal is. Ons wat kies om die HERE te dien, word met wedergeboorte Jode en so ook deel van Sy volk. Maar meer nog, met wedergeboorte kom woon Sy Gees in ons, en word ons Sy kinders, Sy eie bloed familie, dit wat die Da Vinci Code se ondersteuners nie kan en sal verstaan nie. Maar wat dan van die gebore Jode? Hulle was die eersgeborene na die vlees, maar het soos Esau hulle eersgebore reg verkoop deurdat hulle Jesus verwerp het. Hulle oordeel is dieselfde oordeel wat deur die hele Bybel oor Edom uitgespreek word. Israel as staat het niks te doen met die Israel van die profete nie. U sien, ons as wedergebore Christene het Israel geword. en sal dus ‘n ewige lewe erf in die nuwe Israel saam met Jesus en die Vader, en dit is die Israel wat Jeremia oor praat. Sodra ons dit besef, sal ons ook besef dat die Da Vinci Code net ‘n set is van die vyand om ons aandag te probeer aftrek van dit wat ons erfdeel is, ‘n ewigheid saam met die Vader en die Seun.

Nou sal u ook besef dat om in Kanaän uit te kom, is daar sekere voorskrifte en ‘n weg is om te volg. Geen drie of vier lyntjie gebed sal maak dat ek die Vader se arm kan draai om my te wederbaar nie, maar slegs ‘n lewe neergelê by die kruis van Jesus en die volg van die weg soos in die Bybel vir ons uitgewys, sal maak dat ons die agste dag saam met die HERE sal deurbring. Dit is die boodskap wat ons aan ons medegelowiges in die KERK moet verkondig. Dan sal ons ware dissipels maak, en nie mense wat elke Sondag die kerkbanke warm sit nie, maar mense wat ‘n verskil in die wereld sal maak. Mense wat die regering sal aanvat oor aborsie, oor hulle stand oor homoseksueele verhoudings, oor behuising vir die armes, oor korrupsie, oor hulle eie uitbuiting van hulle ondersteuners, oor hulle leuens. Dit is wat ware Christene doen.

Om te verklaar dat ons net alle mense met liefde moet benader, is die verklaring van ‘n verkeerde liefde. U sien wanneer ons mense aanspreek oor hulle sondes en die verkeerde in hulle lewens, doen ons dit juis omdat ons hulle liefhet, omdat ons nie wil hê dat hulle ‘n ewigheid saam meet die duiwel moet spandeer nie. In Hebreërs verklaar die skrywer as volg: Heb 12:7-17  “As julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns; want watter seun is daar wat die vader nie tugtig nie? Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie. Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad, en ons het vir hulle ontsag gehad; moet ons nie veel meer aan die Vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie? Want húlle het ons wel ‘n kort tydjie na hulle beste wete getugtig; maar Hy tot ons beswil, sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word. Nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie ‘n saak van blydskap is nie, maar van droefheid; later lewer dit egter ‘n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Daarom, rig die slap hande en die verlamde knieë weer op; en maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat kreupel is, nie uit lit raak nie, maar liewer gesond gemaak word. Jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie; en pas op dat niemand in die genade van God veragter nie; dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. Laat niemand ‘n hoereerder wees nie, of ‘n onheilige soos Esau, wat vir één spysgereg sy eersgeboortereg verkoop het. Want julle weet dat hy, toe hy ook later die seën wou beërwe, verwerp is, want hy het geen geleentheid vir berou gevind nie, al het hy dit met trane vurig begeer.”

Dit is die boodskap van ons as Christene. Om weer soos in die dae van Moses die HERE te volg. Gedurende die tyd moes Israel ook die vyand aanvat, en moes hulle die oorlog begin. Ons weet van hoe Aäron en Hur Moses se hande waarin die staf, die Heilige Gees was, omhoog moes hou sodat hulle die oorlog kon wen. So moet ons ons ook bewapen met die Heilige Gees en die vyand aanvat, sodat organisasies soos die National Geographic Society en Brown van die Da Vinci Code, nie kan oorwin nie.

Sal hierdie aantygings ooit eindig? Ek glo nie, om die waarheid te sê ek hoop nie so nie. Die Bybel leer ons dat in die laaste dae mense, en dit sluit teoloë in, boodskappe sal verkondig wat tot die uitverkorenes sal kan verlei. So oppas vir die persoon op jou preekstoel, en toets of hy die ware evangelie verkondig, of ‘n tandlose evangelie. Van hierdie tandlose evangelies sluit in die lering oor die wegraping, want die HERE sal nou mos nie Sy bloedtjies laat swaarkry nie. Ek het nuus vir hulle. Slegs die persone wat volhard tot die einde toe sal oorwin. Moet nooit jou prys as oorwinnaar in boet vir ‘n tandlose evangelie nie.

 

This entry was posted in Uncategorised by admin. Bookmark the permalink.