Die Christen en “The Secret”

Print Friendly, PDF & Email

Reg aan die begin wil ek dit net duidelik maak dat wat u gaan lees is slegs geskryf vir die persone wat werklik Christene is. Ek praat nie van die mense wat godsdienstig is nie, van die wat maar net so elke nou en dan “kerk” toe gaan nie, of net hulle plek op ‘n Sondag op die kerkbanke vol sit nie, die wat in Engels so mooi uitgedruk word as die “pew warmers” nie. Ons lewe vandag in ‘n samelewing waar ons ons kinders groot maak om net belydenis van hulle geloof af te lê as jy in die tipiese susterskerke is, of dat die persoon net gedoop word wanneer ons in die pinkster/charismatiese gemeentes behoort. Dit is nie die mense wat baat sal vind by die artikel nie. Daar is gelukkig ook baie mense wat ‘n passie vir die HERE en die dinge van die HERE het, wat wonder hoekom die Bybel so sê, maar dit gaan anders in jou lewe as wat die Bybel verklaar. Dit is vir diè mense wat die artikel bedoel is.

Baie van ons het so ‘n paar jaar gelede op televisie die program van Oprah Winfrey gesien waar sy met verskeie persone gepraat het oor die boek en film van “The Secret”. Toe ek dit die eerste maal gesien het, het ek seker soos meeste Christene daarna gekyk. Skepties, en dit dadelik afgemaak as New Age. Die opsomming was dalk reg, maar kan ons dit sommer net so verwerp? Is daar nie net dalk ‘n paar beginsels in wat ons as Christene na kan kyk nie? Of dalk dink u daar is niks mee fout nie? Wat ook al u siening is, ek wil graag gaan ondersoek instel na wat hulle beweer, en dit toets aan wat ek in die Bybel vind.

‘n Paar weke later is die program herhaal op televisie, en het ek die keer mooi geluister na wat hulle gesê het, aangesien ek heelwat Christene gekry het wat die boek gelees het, of die DVD gesien het. Verder het ek ook maar op die internet gaan kyk wat daaroor gesê is, beide positief en negatief. Wat my opgeval het is dat baie persone dit goed gepraat het, en so is die persone en organisasies dan ook self bemark oor hoe hulle die oplossings toegepas het. Daar is selfs ‘n persoon wat sê dat hy 3000% meer vir jou kan laat kry as jy net sy boek koop of ‘n afspraak met hom maak. Ander opinies is daar ook seker, so is daar ook persone wat dit heeltemal verwerp het.

Kom ons kyk ‘n bietjie nader na wat die boek en DVD se uitgangspunt is.

Almal stem saam dat daar eers vergifnis moet plaasvind vir die dinge van die verlede. Dit sluit nou ondervindings, gebeure en alle negatiewe gedagtes in, aangesien ek nie my gedagtes op die positiewe kan fokus terwyl ek nog negatiewe gedagtes het nie.

Hieruit vloei dan die tweede beginsel dat ek nou my denke, wat energie is, moet fokus op dit wat ek verlang, en my denke sal dan die regte vibrasies uitstraal wat die goeie na my sal aantrek. Dit staan bekend as die tweede beginsel naamlik “The Law of Attraction”. Die beginsel is gebasseer op ‘n boek met die naam van “ THOUGHT VIBRATION OR THE LAW OF ATTRACTION IN THE THOUGHT WORLD” deur William Walker Atkinson.

As ons net na die punte kyk, moet ek verseker saamstem dat dit New Age is aangesien ek verantwoordelik is vir alle goeie en slegte wat in my lewe gebeur, en ek is dus die middelpunt van my lewe. Ek kan alles beheer deur my denke. Dus deur my denke te verander kan ek my lewenspaadjie verander. Hieruit vloei baie van vandag se bestuurstegnieke en motiveeringskursusse.

Maar kom ons kyk na die eerste beginsel, naamlik dat ek moet vergewe voordat ek enigsins iets kan ontvang. Die Bybel is dit eens dat ek nie vergewe kan word voordat ek vergewe nie. Ons hoef net na die gebed wat Jesus vir ons gegee het te kyk om dit te verstaan. “en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe;”(Mat 6:12) Die een punt wat hieruit regtig tot my spreek is dat ek vergifnis ontvang wanneer ek vergifnis gee.

Maar hoe vergewe ek? Is dit deur na die persoon te gaan en vir die persoon te sê dat ek hom of haar vergewe, of is dit deur die persoon vry te spreek, of hoe is dit? Ek wil graag die voorbeeld van Josef gebruik om vergifnis vir ons uit te wys.

“En Josef sê vir sy broers: Ek is Josef! Leef my vader nog? Maar sy broers kon hom nie antwoord nie, want hulle was verskrik voor hom. Verder sê Josef vir sy broers: Kom tog nader na my. En toe hulle nader kom, sê hy: Ek is julle broer Josef vir wie julle na Egipte verkoop het. Maar wees nou nie bedroef nie, en laat daar geen ontstemming by julle wees dat julle my hierheen verkoop het nie. Want om lewens te behou, het God my voor julle uit gestuur. Want daar was nou twee jaar hongersnood in die land, en daar is nog vyf jaar waarin nie geploeg of geoes sal word nie. Maar God het my voor julle uit gestuur om vir julle ‘n oorblyfsel op die aarde te verseker en om julle in die lewe te hou tot ‘n groot verlossing. Júlle het my dan nou nie hierheen gestuur nie, maar God; en Hy het my ‘n raadsman van Farao gemaak en ‘n gebieder oor sy hele huis en ‘n regeerder in die hele Egipteland. Trek gou op na my vader en sê vir hom: So spreek u seun Josef: God het my ‘n gebieder oor die hele Egipteland gemaak. Kom af na my, moenie versuim nie! En u kan in die land Gosen woon en naby my wees, u en u kinders en u kindskinders en u kleinvee en u beeste en alles wat u besit. En ek sal u daar onderhou, want daar sal nog vyf jaar hongersnood wees; sodat u nie verarm nie, u en u huis en alles wat aan u behoort.” (Gen 45:3-11)

Uit die skrifgedeelte is daar so baie wat ons kan leer. Die eerste punt in vergifnis is dat ek nie meer mense kan verwyt oor dit wat met my gebeur het nie. Josef kon verseker sy broers verwyt het, want hy het in die tronk beland, is as slaaf verkoop, maar het nie sy broers verkwalik daarvoor nie. Nee, hy het raakgesien dat die HERE hom wou gebruik. Dit is die eerste punt in vergifnis. So my vrae sal wees, wat leer ek daaruit? Hoekom het dit met my gebeur? Sodra ek kan sien dat dit tot my of ander se beswil is, het ek die eerste les van vergifnis geleer. Ek moet kan terug staan en sien waaroor dit met my gebeur het. Daar is so ‘n goeie uitdrukking in Afrikaans wat mense gebruik, deur te sê dat hulle al hulle skoolgeld betaal het vir die les wat hulle moes leer. Eers as ek daar kom en besef dat ek iets daaruit moes leer, kan ek die volgende stap in vergifnis aandurf. In Josef se geval is dit dat hy moes besef dat die HERE hom uitgestuur het Egipte toe om lewens te behou.

Die tweede fase in vergifnis, is om die te vergoed wat verkeerd aan jou gedoen het. Josef verklaar dat hy hulle daar sal onderhou sodat hulle nie verarm nie. Nogal ‘n moeilike punt. Hoeveel van ons sal mense vergoed omdat hulle verkeerd teenoor ons opgetree het? Dit kom maar terug na die skoolgeld wat ons betaal.

Ek wil graag ‘n persoonlike voorbeeld te gebruik. Ons het ‘n meenthuis gehuur, en het sover ons kon, die plek skoon gehou. Toe ons daar uittrek, het ons besluit dat ons graag die plek baie skoon en netjies wou laat sodat ons ons deposito kon terug kry. Ons het die matte gewas, en so ook die mure. Met die was van die mure het ek agtergekom dat die verf baie maklik afwas, en eerder as om die agent te laat kom om vir hom te wys, het ons toe besluit om die mure oor te verf en so enige ongerief te vermy en ook te verseker dat ons ons deposito terug kry. Toe ons die dag trek, hoor ons van die agent dat daar nog kolle op die een mat is en dat hy dit weer sal moet laat was aangesien ek nie ‘n professionele maatskappy gekry het nie, en dat ek die mure nie met dieselfde goeie verf oorgeverf het as wat daar op was nie. So het dit my gekos dat hulle weer die matte skoongemaak het, en, dat waar ek die agent eers moes laat kom het voordat ek die plek uitgeverf het om vir hom te wys watter swak verf die plek mee geverf was, dit toe my seker tien keer meer gekos het om weer die vertrekke oor te laat verf. So wat was die les? Ek kon nie die persoon kwalik neem nie, al was hy verkeerd, en het dit my fisies geld gekos om te leer om volgende keer te verseker dat ek nie weer in die slagyster trap nie. Ek moes op die ou eiende hom vergoed vir dit wat ek gedoen het al het hy verkeerd teenoor my opgetree het. Dit mag dalk nie fisiese geld kos nie, maar dit gaan jou iets kos.

Nou, na Jesus se voorbeeld. Ten spyte van die feit dat Hy sonder sonde was, het Hy op ‘n kruis gesterf sodat Hy die prys kon betaal vir die sondes van die wereld. Die Bybel leer ons dat geen vergifnis kon verkry word sonder dat bloed vergiet is nie. So is Jesus se bloed vergiet sodat ons vergifnis kon kry. Nou as ek sondig, moet Jesus weereens met Sy bloed betaal vir die sonde wat ek gepleeg het. Dit dan die rede vir die gedeelte in Hebreërs 6. “Want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak en die Heilige Gees deelagtig geword het, en die goeie woord van God gesmaak het en die kragte van die toekomstige wêreld, en afvallig geword het—om dié weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulleself die Seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak.” (Heb 6:4-6) So, elke keer wat jy weer sonde pleeg, dink dat Jesus weer moet betaal vir daardie sonde, en bekeer jou. Onthou net Hy het alreeds met Sy bloed betaal vir jou sondes, maar jy laat Hom weer en weer betaal elke keer as jy sondig. Ek dink dit is iets wat ek nie graag wil doen nie. So indien daar sonde in jou lewe is, breek daarmee, sodat Jesus ook kan aanbeweeg met jou op die pad wat vir jou voorlê.

So tot hier stem die Bybel ooreen met vergifnis soos gepredik deur die voorstanders van “The Secret”. Die grootste verskil is natuurlik dat ons weet dat dit nie die gevolg is van iets wat ons gedoen het of doen dat ons vergewe nie, maar omdat Jesus ons vergewe het sodat ons ook kan vergewe. So die krag is nie uit myself nie, maar uit Hom wat my die Krag gee.

Nou kom ons by die tweede aspek, naamlik dat ek net moet fokus op dit wat ek graag wil hê, en dit sal na my toe kom, of soos oral bekend as “The Law of Attraction”. Dit is so dat jy kan kry wat jy graag wil hê, maar die verskil is oor hoe ons dit verkry. Die Bybel leer ons dat indien ons ‘n brood vra die Vader vir ons ‘n brood sal gee en nie ‘n klip nie. So die groot verskil is aan wie ek die eer bring. Indien ek ‘n aanhanger van “The Secret” en sy mense is, sal my eer aan die skepping en aan myself gaan, met ander woorde die New Age beginsel, terwyl as ek vir die Vader vra en dit verkry, my eer aan die HERE sal gaan.

Maar soos enige ander punt is daar ook sekerlik vir ons as Christene sekere voorbehoude voordat ons dit sal verkry wat ons so graag wil verkry. In Deuteronomium gee Moses vir ons ‘n woord van die HERE. Lees die gedeelte sorgvuldig deur en let daarop wat sal gebeur as jy doen wat die HERE verlang, maar let ook daarop wat sal gebeur as jy dit aan jouself toeskryf.: “Al die gebooie wat ek jou vandag beveel, moet julle sorgvuldig hou, dat julle mag lewe en vermenigvuldig, en dat julle mag inkom en die land in besit neem wat die HERE aan julle vaders met ‘n eed beloof het. En jy moet dink aan die hele pad waarlangs die HERE jou God jou nou veertig jaar lank in die woestyn gelei het tot jou verootmoediging en beproewing, om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie. En Hy het jou verootmoedig en jou laat honger ly en jou die manna laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die HERE uitgaan. Jou klere het aan jou nie verslyt en jou voet het nou veertig jaar lank nie geswel nie. Erken dan in jou hart dat die HERE jou God jou onderrig soos ‘n man sy seun onderrig, en hou die gebooie van die HERE jou God om in sy weë te wandel en Hom te vrees. Want die HERE jou God bring jou in ‘n goeie land, ‘n land van waterstrome, fonteine en onderaardse riviere wat in die laagtes en op die berge uitkom; ‘n land van koring en gars en wingerdstokke en vyebome en granate; ‘n land van olieryke olyfbome en heuning; ‘n land waarin jy brood sonder skaarste sal eet, waarin niks jou sal ontbreek nie; ‘n land waarvan die klippe yster is, en uit die berge waarvan jy koper sal uitkap; en jy sal eet en versadig word en die HERE jou God loof oor die goeie land wat Hy jou gegee het. Neem jou in ag dat jy die HERE jou God nie vergeet deur sy gebooie en sy verordeninge en sy insettinge wat ek jou vandag beveel, nie te hou nie; sodat jy nie miskien eet en versadig word nie en mooi huise bou en bewoon, en jou beeste en jou kleinvee vermeerder en jou silwer en goud vermeerder, ja, alles wat jy het, vermeerder— en jou hart hom dan verhef, dat jy die HERE jou God vergeet wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het; wat jou deur die groot en vreeslike woestyn gelei het, deur giftige slange en skerpioene en ‘n dorsland sonder water; wat vir jou water uit die klipharde rots laat kom het; wat jou in die woestyn manna laat eet het, wat jou vaders nie geken het nie, om jou te verootmoedig en jou te beproef, om uiteindelik aan jou goed te doen— en jy in jou hart dink: My krag en die sterkte van my hand het vir my hierdie rykdom verwerwe. Maar dink aan die HERE jou God, dat dit Hy is wat jou krag gee om rykdom te verwerwe, dat Hy sy verbond kan bevestig wat Hy aan jou vaders met ‘n eed beloof het, soos dit vandag is. Maar as jy nogtans die HERE jou God vergeet en agter ander gode aan loop en hulle dien en voor hulle neerbuig, dan verseker ek julle vandag dat julle sekerlik sal omkom; soos die nasies wat die HERE voor julle vernietig, so sal julle omkom, omdat julle na die stem van die Here julle God nie geluister het nie.” (Deu 8:1-20)

Hier leer ons dat die HERE ons sal vat op ‘n pad in ons lewe wat ons sal moet bewandel, waar Hy wonderbaarlik vir ons sal sorg, maar uiteindelik sal Hy ons bring in ‘n land wat oorloop van melk en heuning. Daar sal ons moet onthou van waar ons rykdom kom om te verseker dat ons nie die lewe van ‘n godelose sal sterf nie. Dit is die verskil tussen ons as Christene en die wat die New Age van “The Secret” aanhang. Ons sal lewe, maar dan moet ons die pad gevolg het wat Hy vir ons voorberei het. Onthou ook dat in die gedeelte die HERE nie voorskrifte het van wat ons moet doen en hoe nie, behalwe dat ons na Hom sal luister en Hom gehoorsaam moet wees.

Ons bedieninng se uitsluitlike doel is om mense te leer wat hierdie weg is. Begin maar by Moses 1 – Aan hom wat oorwin, gratis beskikbaar op ons webtuiste www.shama.org.za, en leer wat die pad is wat ons moet loop, en eers wanneer jy met oortuiging kan sê dat jy reg is om in die beloofde land in te gaan, kan jy weer hierdie artikel lees, en sien wat die HERE vir ons as Christene wil gee wanneer ons by die besluit in ons lewens kom. Maar onthou net voordat jy hier gaan kom, gaan jy Egipte moet verlaat, deur ‘n woestyn trek waar dit vir jou gaan voel of jy alleen is en alles verloor het, en dan eers gaan jy by die plek gaan kom en die beloofde land kan ingaan.

Ons almal wil so graag en vinnig by die eindpunt kom, maar ons vergeet dat die lewe is ‘n pad om te loop, en nie ‘n plek waar ons moet wees nie. Wanneer ek in Kanaän ingaan het ek nie “arrive” nie, nee, dit is net die begin van ‘n pad waar ek altyd alle eer aan die HERE moet gee.

Soos ons dus kan sien, is die antwoord van “The Secret”, die New Age oplossing, ‘n kits antwoord waar ek my net moet omring met positiewe mense en negatiewe mense moet vermy. Daar teenoor is die pad van ‘n Christen ‘n pad wat hom sal neem om die lewe in alle fassette te sien en ervaar, en nog steeds kan uitkom waar jy deur die HERE geseën word. Onthou net om nie negatief te dink nie, want dan kan jy nie Kanaän ervaar nie.

This entry was posted in Uncategorised by admin. Bookmark the permalink.