Moses 4 vers 4: Hoe tree ek op teen valse leraars en hul verteenwoordigers?

Print Friendly, PDF & Email

U mag dalk dink dit is ‘n snaakse vraag om te beantwoord. Of selfs dink u dat ek nooit aan die vraag eers moes dink nie. Maar weet u, ek moes daaraan dink. Ek wil graag twee geleenthede in my eie lewe uitlig oor hoe mense optree, maar ook wat ons daaruit moet leer.

Ons het een aand gesit en eet toe daar iemand aan die deur klop. Ek was regtig nie in ‘n goeie bui nie aangesien ek ‘n moeilike dag agter die rug gehad het. Daar was kliënte wat nie ‘n besluit kon neem nie en ek moes regtig hard spook om hulle net te kry om ‘n besluit te neem. Soos ek hier skryf weet ek nog steeds nie of hulle tot ‘n besluit gekom het nie.

Maar hoe kan mense by my voordeur my omkrap? Maklik. Dit was twee jong dames van die Jehova Getuies wat probeer het om my te oortuig dat hulle die regte antwoord het. Ek het aan hulle verduidelik dat hulle liewers nie eers moet probeer om my te oortuig nie, en dat hulle liewer die Bybel moet glo as hulle geskrifte. Toe hulle weg stap van die voordeur, het daar skielik ‘n woede by my opgekom en het ek hulle agterna geskreeu dat hulle moet ophou met hulle verleiding.

Ek het skaars weer gesit, toe dit by my opkom dat ek nie nou eintlik soos ‘n Christen opgetree het nie. Het ek nie soos ‘n barbaar opgetree nie? Ek het mos nie nodig om my humeur te verloor nie. ‘n Christen tree mos nie so op nie. Dit was al die gedagtes wat by my opgekom het. Ek moet sê ek het nogal skuldig gevoel. Wat moet die bure van my dink?

Het dit al met u dalk gebeur? Ons word so mooi geleer dat ons onsself moet beteuel wanneer daar sulke gebeure plaasvind, maar in die hitte van die oomblik tree jy anders op as wat jy geleer word. Vir u is dit dalk nie eers ‘n probleem nie. Vir my was dit. Ek het regtig so hulpeloos gevoel dat hulle nie eers wil luister na wat ‘n persoon sê nie, en dat hulle maar aangaan met hulle lewe van misleiding.

Ek het toe vergifnis gevra by die HERE vir my optrede en probeer om die insident daar te laat. Skielik het ek net geweet dat ek dit vinnig moes neerskryf sodat die HERE ook deur die insident met my kon praat. Wat ek ervaar het, was eintlik nie wat ek verwag het nie.

Ons moet mos ten alle tye Jesus se beeld uitstraal. Ons moet optree soos Hy sou optree. Eers toe ek daaroor nadink, het ek agtergekom dat ek dalk soos Hy opgetree het. Onthou u die insident by die tempel. Mattheus 21: 12 “En Jesus het in die tempel van God ingegaan en almal wat in die tempel verkoop en koop, uitgejaag en die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers omgegooi. 13  En Hy sê vir hulle: Daar is geskrywe: My huis moet ‘n huis van gebed genoem word. Maar julle het dit ‘n rowerspelonk gemaak.”

Hierdie insident wys ons hoe Jesus opgetree het wanneer mense nie die ontsag getoon het wat daar aan God getoon moet word nie. Dit is presies wat die twee dames ook gedoen het. Hulle het hul leier se openbarings, wat in elk geval ‘n leuen is, hoër geag as die Waarheid wat daar in die Bybel staan. Hulle is deel van die valse leraars wat ons teen gewaarsku word in die Bybel. Wat verklaar Petrus en Johannes en Paulus oor hoe ons teenoor valsheid moet optree?

Kom ons kyk na wat die apostels daaroor geskryf het. Dit lyk my die apostels het maar ook met die tipe persone te doen gekry, mense wat eers deel van hulle was, maar later op ‘n dwaalspoor gekom het. Selfs Jesus het ons daarteen gewaarsku. Kom ons kyk na ‘n paar skrifgedeeltes:

1.      Jesus se uitsprake:

         Matteus 7:15 Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is.

         Matteus 24:11  En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei.

         Matteus 24:24  Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei.

2.      Paulus se uitsprake:

         2 Korintiërs 11:13  Want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders wat hulleself verander in apostels van Christus.

         2 Korintiërs 11:26  dikwels op reis, in gevare van riviere, in gevare van rowers, in gevare van my volk, in gevare van die heidene, in gevare in die stad, in gevare in die woestyn, in gevare op see, in gevare onder valse broeders;

         Galasiërs 2:4  en dit vanweë die ingesmokkelde valse broeders wat ingesluip het om ons vryheid te bespied wat ons in Christus Jesus het, sodat hulle ons in diensbaarheid kon bring;

3.      Petrus se uitspraak:

         2 Petrus 2:1 Maar daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraars sal wees wat verderflike ketterye heimlik sal invoer, en ook die Here wat hulle gekoop het, verloën en ‘n vinnige verderf oor hulleself bring;

4.      Johannes se uitspraak:

         1 Johannes 4:1 Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan.

Dié skrifte leer nog nie vir ons hoe ons teenoor hulle moet optree nie, maar wel dat daar valse profete (waarsêers), apostels (dominees, pastore, professors), en dan ook valse lidmate sal wees.

Hoe tree ons teen hulle op? Daar is twee skrifgedeeltes wat lig werp daaroor.

         1 Kor. 16:22  As iemand die Here Jesus Christus nie liefhet nie, laat hom ‘n vervloeking wees! Maranáta!

         2 Joh. 10 As iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie en groet hom nie. 11  Want die een wat hom groet, het gemeenskap aan sy bose werke.

Dit lyk nie vir my of hulle in die tyd baie liefde uitgestraal het teenoor die valse mense nie. U sien, ons moet leer om soos God op te tree, en dit is om lief te hê wat Hy lief het, en te haat wat Hy haat. Een uitlating wat Paulus maak is ook verbasend. “1 Kor.14 38 Maar as iemand onkundig is, laat hom onkundig bly”.

Jesus het ook vir ons verklaar dat Hy nie aarde toe gekom het om vrede te bring nie, maar juis om verdeeldheid te veroorsaak, volgens Mattheus 10 verse 34 en 35. So moenie verbaas wees as mense nie daarvan hou dat jy verklaar dat jy nie saam met ‘n goddelose persoon wil deel in sy geloof nie.

Die HERE wil dat ons soos Hy sal optree, en dit is om ‘n verskil te maak in mense se lewens, die Woord te deel, en mense dissipels te maak. Maar ons moet leer dat as iemand ons nie wil ontvang nie, moet ons die persoon nie eers groet nie. So volgende keer wanneer daar weer iemand met ‘n valse leer voor u voordeur staan, weet dat u die reg het om die deur toe te maak sonder om ongeskik te wees. Jesus het hulle uit die sinagoge gejaag, so hulle het geen reg om u aan te spreek nie.

Die tweede gedeelte het so 6 maande later gebeur.

Die aand was vir my katastrofies. Eers het ek toegelaat dat my vrou haar aan ‘n ander man onderwerp, en toe het ek toegelaat dat hy dit met ‘n ander vrou, ‘n baie dierbare vriendin, ook doen. En dit alles in my eie huis. U sien die Bybel verklaar dat ‘n vrou aan haar eie man onderdanig moet wees, en nie aan ander mans nie. Dit is hoekom Paulus in 1 Korintiërs 14 verklaar dat ‘n vrou moet stil wees in die vergadering, want sy en haar man sal uitklaar wat haar pligte is en wat sy moet en nie moet doen nie. Geen ander man mag vir haar opdragte gee nie. Indien hy dit wel doen, tree hy nie soos ‘n Christen persoon op nie.

Na almal weg was, het ek en Hettie en die vriendin saam gesels oor wat gebeur het, en hoekom ons so opgetree het. Maar eers ‘n bietjie agtergrond oor wat alles gebeur het en nou aanleiding gegee het tot die skrywe.

Die vriendin het ons gekontak en gevra of ons ons huis tot beskikking sal stel om ‘n byeenkoms te hou waar een van ons gesamentlike vriende ‘n paar mense heen kon nooi aangesien hy graag in die bediening wil staan. Hy wil hoor wat ons daarvan dink, en wat ons voel die HERE se wil is. Daar sou ook ‘n ou man, ‘n profeet wees om indien nodig, persone met die Woord te bedien. Ons het ingestem, want die woord het dadelik by my opgekom dat hy wat ‘n profeet ontvang, sal die loon van ‘n profeet ontvang.

Hettie het soos gewoonlik, haar vir my aantreklik gemaak deur ‘n paar juweliersware, ringe en ‘n halssnoer, aan te sit. Die “profeet” het ingekom en vir Hettie gevra of sy ‘n woord van die HERE wou hê, waarop sy dadelik ja geantwoord het. Terwyl hy nog besig was met Hettie, het die vriendin van ons toe gearriveer, en is sy toe ook by die storie ingesluit.

Wat die persoon kwyt geraak het asof dit ‘n woord van die HERE was, was toe net al die tyd sy eie dogma wat hy op al wat vrou is afdwing. U sien, hy het vroeër aan die Spaderener gemeente, of soos algemeen bekend, die blou rokke behoort. Deel van hulle lering is dat ‘n vrou geen juweliersware mag dra nie, aangesien dit haar sienende blind en horende doof maak. Hulle gebruik die gedeelte van die goue kalf om hulle lering te staaf.

Wat ek oor die jare geleer het in die Bybel, is dat ons moet oppas wanneer ons iets kwytraak, en dit deurgee asof dit van die HERE afkomstig is. Petrus verklaar dit as volg in 1 Petrus 4 vers 11: “As iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God;”

Hoe weet ek dit is deel van sy dogma? Hy het na die byeenkoms verklaar dat hy die gedeelte al by baie geleenthede gebruik het.

Na die aangeleentheid het my vrou en ons vriendin uiteindelik hulle juwele afgehaal aangesien hy verklaar het hy kan nie voortgaan voordat hulle in lyn kom nie. Hy het toe net oorgeneem en is daar glad nie eers gevra dat die HERE die byeenkoms sou lei soos Hy wou nie, maar het die persoon het aangegaan en ons vertel hoe die HERE hom orals gebruik het om soos hy dit sê, pos af te lewer wat van die HERE af kom. So het hy glo vir twee weke in Afrika gepraat sonder dat hy geweet het wat hy sê, en het hy net aangegaan oor hoe goed hy is. Dit alles terwyl sy eie vrou nie eers geweet het waar hy is nie.

Hoe moes die byeenkoms dan verloop het? Die antwoord wat ek uit die Bybel kry, kom uit 1 Korintiërs 14 verse 26 to 33. “Hoe staan die saak dan, broeders? Wanneer julle saamkom, dan het elkeen van julle ‘n psalm of ‘n lering of ‘n taal of ‘n openbaring of ‘n uitlegging—laat alles tot stigting geskied. 27  En as iemand in ‘n taal spreek, laat dit dan wees twee of hoogstens drie, en by beurte; en laat een dit uitlê. 28  Maar as daar geen uitlêer is nie, laat hy in die gemeente swyg, en laat hy met homself en met God spreek. 29  Laat twee of drie profete spreek en die ander dit beoordeel. 30  Maar as daar iets geopenbaar is aan ‘n ander wat daar sit, laat die eerste swyg. 31  Want julle kan almal een vir een profeteer, sodat almal kan leer en almal bemoedig word. 32  En die geeste van die profete is aan die profete onderworpe; want God is nie ‘n God van wanorde nie, maar van vrede, soos in al die gemeentes van die heiliges.”

Wat gebeur het is dat die persoon net afgegaan het oor homself, en nie oor Jesus nie. Hy was ook nie bewus daarvan dat daar nog ‘n vêrdere drie profete waarvan ek weet, by die byeenkoms was nie. Sy woord is beoordeel, en ons het na die byeenkoms baie daaruit geleer oor hoe om valse profete uit te ken. U sien, dat wanneer ek praat en die aandag op myself vestig, het ek nog nie my lewe by die kruis van Jesus Christus afgelê nie. Ek is nie besig om mense my dissipels te maak nie, maar ek moet hulle dissipels van Jesus maak. Dit het ook nie hier gebeur nie.

Nou mag u dalk vra hoekom het ek dit toegelaat.

Daar was verskeie redes. Eerstens was die persoon ‘n gas van my vriend, en het ek gevoel dat dit nie my verantwoordelikheid om hom stil te maak nie. Tweedens, het die HERE die persoon gebruik om ons te wys en te leer oor hoe om ‘n valse profeet uit te ken. ‘n Gedeelte wat die HERE die hele week voor die aangeleentheid met my oor gepraat het en ek eers na die byeenkoms aan gedink het, was Lukas 11 vers 21 en 22. “Wanneer ‘n sterk man wat goed gewapend is, sy huis bewaak, is sy besittings in veiligheid. 22  Maar as een hom oorval wat sterker is as hy en hom oorwin, neem hy sy volle wapenrusting weg waar hy op vertrou het, en deel sy buit uit.”

U sien ek was nie waaksaam nie, want die persoon is dan ‘n “profeet”. Ek het nie verwag dat ek, en my eie vrou, in my eie huis aangevat sou word nie.

Die HERE is gelukkig baie getrou en het reeds voordat ek begin skrywe het, vir my die antwoord gegee. Die antwoord kom uit Amos 5 vers 13. “Daarom swyg die verstandige in so ‘n tyd, want dit is ‘n onheilspellende tyd.”

So, om saam te vat. ‘n Valse profeet is toegelaat om in my eie huis myself en my vrou en al die ander persone met sy eie leer te kom aanvat. Ek het dit toegelaat omdat my waaksaamheid verslap het. Die HERE het wel die geleentheid gebruik sodat ons daaruit kon leer oor hoe om valse persone uit te ken, en het die vertroosting ook gegee deur my die volgende oggend te antwoord oor hoe ‘n verstandige persoon moet optree.

This entry was posted in Uncategorised by admin. Bookmark the permalink.