Moses 4 vers 3: Wat bedoel mense wanneer hulle sê dat iemand Jesus plus verkondig?

Print Friendly, PDF & Email

Ek lê vanoggend in die bed en dink oor al die vrae wat ons as Christene het, en die wat ek al gepoog het om te beantwoord, toe daar skielik nog ‘n vraag by my opkom. Nie ‘n vraag wat almal altyd oor dink nie, maar een wat ek al baie kere gehoor het ‘n gemeente of ‘n tipe Christen van aangekla word. Dit het my laat dink aan ‘n insident in my verlede die een dag toe ons predikant terug gekom het na drie maande lang verlof. Hy was baie in sy skik en het vir almal vertel dat hy nie sommer by ‘n ander gemeente eers wil wees nie, want ons gemeente was vol lewe en aan die brand vir Jesus. Hy het verder ook gesê dat hy by baie ander kerkgemeenskappe was, maar dat baie van hulle ‘n boodskap van “Jesus plus” verkondig. So is die een Jesus plus doop, en ‘n ander weer Jesus plus wetsonderhouding.

Terwyl ek so lekker lê, kom dit toe skielik by my op dat u ook dalk mag dink dat ek ook ‘n boodskap van Jesus plus verkondig. Dit het my regtig aangespreek, en moes ek toe maar opstaan en die Here gaan vra dat Hy vir my sal openbaar wat dit dan eintlik beteken om Christen te wees. Ek het skielik besef dat die vraag nie een is wat ligtelik beantwoord kan word nie, aangesien dit werklik ‘n ontsettende impak kan maak op jou verhouding met die Here.

Ek wil graag aan die hand van Johannes, die vraag beantwoord. Dit wil vir my lyk of Johannes ook vrae oor die onderwerp gehad het, en gelukkig het hy dit vir ons beantwoord. “1 Johannes 5: 1 ¶ Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is uit God gebore; en elkeen wat die Vader liefhet, het ook die een lief wat uit Hom gebore is.” Hierdie skrifgedeelte verklaar vir ons onomwonde wie kinders van God is, naamlik elkeen wat glo dat Jesus die Christus is en Hom lief het. So ver pas dit in by al die verkillende groeperings waarmee ek al te doen gehad het in my lewe.  

Nou gaan Johannes ‘n bietjie verder, en verklaar hy nou hoe iemand optree wat Hom liefhet. “2  Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet: wanneer ons God liefhet en sy gebooie bewaar. 3  Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar; en sy gebooie is nie swaar nie.” Nou sit Johannes so ‘n ietsie by om te sê dat as ons ons medemens en God liefhet, sal ons doen wat Jesus verklaar het, naamlik om God bo alles lief te hê, en jou naaste soos jouself. Nou kom ons uit by ‘n doen evangelie. Ek moet op ‘n sekere manier optree, anders bewys ek dat ek nie glo dat Jesus die Christus is nie. Ek moet kan bewys dat ek dit glo, en dit kan ek slegs doen as ek God en my medemens liefhet, en die omstanders dit sien in my lewe.

Die volgende verse gaan Johannes verder met sy definisie, en verklaar dat daar wedergeboorte moet plaasvind, want ons moet uit God gebore word, en ons moet die wêreld oorwin. Hoe vind wedergeboorte plaas? Johannes het dit opgeteken in Johannes 3 verse 5 en 6: “5  Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. 6  Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees.” Nou raak dinge ‘n bietjie moeilik, want nou moet ek my aardse begeertes en sondes kan aflê en oorwin. Ek moet nou kan begin om te heers oor my sonde. Hoe kry ek dit reg? Deur geloof. “4  Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld; en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. 5  Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is?” Nou moet ek kan glo dat ek sonder sonde kan lewe. Ek moenie vashou aan die een ou slegte gewoontetjie nie. Nee, as dit sonde is moet ek daarmee kan breek. So as jy glo dat Jesus die seun van God is moet jy jou sondige lewe kan oorwin. Hoekom? Want met wedergeboorte word Jesus se Gees in jou geplaas, en Sy Gees kan nie sondig nie.

Johannes gaan verder met sy definisie. “6 ¶ Dit is Hy wat deur water en bloed gekom het, Jesus die Christus; nie deur die water alleen nie, maar deur die water en die bloed; en dit is die Gees wat getuig, want die Gees is die waarheid. 7  Want daar is drie wat getuig in die hemel: die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een; 8  en daar is drie wat getuig op die aarde: die Gees en die water en die bloed, en die drie is eenstemmig.” Jesus is die een wat deur die doopwater gegaan het, en ook Sy bloed gestort het vir ons om die ewige lewe te kan beërwe. So Jesus is nie net gedoop om vir ons die pad aan te dui nie, maar het Sy bloed gestort wat ons reinig van al ons sonde. Die bloed en die water is die tekens van die nuwe verbond wat Hy vir ons bewerk het. Nou verklaar Johannes dat die Vader, die Woord (Jesus) en die Heilige Gees getuig in die hemel, en dat op aarde die water (doopwater), en die bloed (nuwe verbond) en die Gees sal getuig. So ek moet gedoop wees, deel word van die nuwe verbond, en beweeg in die gawes van die Heilige Gees op aarde om te kan sê dat ek kind van God is.

Die laaste gedeelte van die redenasie van Johannes waarsku ons juis dat ons nie moet bly by wat mense van getuig nie, maar Hom die ewige God gaan vra, want dit is wat Hy getuig aangaande Sy Seun Jesus Christus. “9  As ons die getuienis van die mense aanneem–die getuienis van God is groter, omdat dit die getuienis is van God wat Hy aangaande sy Seun getuig het.”

“10 ¶ Wie in die Seun van God glo, het die getuienis in homself. Hy wat God nie glo nie, het Hom tot leuenaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het wat God aangaande sy Seun getuig het nie. 11  En dit is die getuienis: dat God ons die ewige lewe gegee het, en dié lewe is in sy Seun. 12  Hy wat die Seun het, het die lewe; wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. 13  Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die Naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die Naam van die Seun van God.”

“18 ¶ Ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie; maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself, en die Bose het geen vat op hom nie. 19  Ons weet dat ons uit God is en die hele wêreld in die mag van die Bose lê. 20  En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die Waaragtige te ken; en ons is in die Waaragtige, in sy Seun, Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe. 21  My kinders, bewaar julleself van die afgode. Amen.”

Hoe verklaar Paulus dit? Hy skryf aan Timoteus die volgende: “1 Tim. 1:5 ¶ Maar die doel van die gebod is liefde uit ‘n rein hart en ‘n goeie gewete en ‘n ongeveinsde geloof 6  waarvan sommige mense afgedwaal en hulle afgewend het na onsinnige praatjies; 7  hulle wil leraars van die wet wees, alhoewel hulle wat hulle sê, of die dinge wat hulle beslis beweer, nie verstaan nie.”

This entry was posted in Uncategorised by admin. Bookmark the permalink.