Moses 4 vers 2: Hoe beoordeel ek die egtheid van ‘n herder asook die egtheid van ‘n gemeente?

Print Friendly, PDF & Email

U mag dalk vra, hoekom wil jy ‘n antwoord gee oor iets wat ons as gemiddelde Christene nie aanraak nie? Ek wil dit graag met ‘n ander vraag beantwoord. Hoe gaan u weet of die persoon die waarheid verkondig en deur die HERE gestuur is, as u nie weet hoe om hom en sy werke en optrede te beoordeel nie.

Kom ons begin by wat die Bybel leer in ons tyd gaan gebeur, en stel eerstens wat die Bybel stel. 2 Petrus 1:1 “¶ Maar daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraars sal wees wat verderflike ketterye heimlik sal invoer, en ook die HERE wat hulle gekoop het, verloën en ‘n vinnige verderf oor hulleself bring; 2  en baie sal hulle verderflikhede navolg, en om hulle ontwil sal die weg van die waarheid gelaster word; 3 ¶ en uit hebsug sal hulle met verdigte woorde voordeel uit julle trek. Oor hulle is die oordeel van lankal af nie werkeloos nie, en hulle verderf sluimer nie. 4  Want as God die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp en aan kettings van duisternis oorgegee het, om vir die oordeel in bewaring gehou te word; 5  en die ou wêreld nie gespaar het nie, maar Noag, die prediker van geregtigheid, met sewe ander bewaar het toe Hy die sondvloed oor die wêreld van goddelose mense gebring het; 6  en deur die stede van Sodom en Gomorra tot as te verbrand, hulle tot ondergang veroordeel het en as ‘n voorbeeld gestel het vir die wat in die toekoms goddeloos sou wees; 7 ¶ en die regverdige Lot gered het, wat hom baie gekwel het oor die losbandige lewe van die sedelose mense; 8  want deur wat hy gesien en gehoor het, het dié regverdige man, wat onder hulle gewoon het, dag vir dag sy regverdige siel gepynig oor hulle wettelose werke– 9  die HERE weet om die godsaliges uit versoeking te verlos en die onregverdiges te bewaar vir die dag van oordeel om gestraf te word; 10 ¶ en veral die wat die vlees in vuile begeerlikheid agternaloop en die heerskappy verag. Vermetel en aanmatigend, skroom hulle nie om die heerlike wesens te belaster nie, 11  terwyl die engele, hoewel groter in sterkte en krag, geen lasterlike oordeel teen hulle by die HERE voorbring nie. 12  Maar hulle sal, omdat hulle belaster wat hulle nie ken nie, soos redelose diere wat die natuur volg, gebore om gevang en vernietig te word, in hulle verdorwenheid te gronde gaan 13  en die loon van die ongeregtigheid ontvang. Hulle ag die weelderigheid oordag ‘n genot; hulle is skandvlekke en smette, weelderig in hul bedrieërye as hulle met julle saam smul; 14  met oë vol van owerspel, wat nie ophou om te sondig nie; hulle verlok onvaste siele, hulle het ‘n hart geoefen in hebsug, hulle is kinders van die vervloeking. 15  Hulle het die regte pad verlaat en verdwaal, en die weg gevolg van Bíleam, die seun van Beor, wat die loon van ongeregtigheid liefgehad het, 16  maar die bestraffing van sy eie oortreding ontvang het: die stom lasdier het met die stem van ‘n mens gepraat en die waansinnigheid van die profeet verhinder. 17  Hulle is waterlose fonteine, miswolke voortgedrywe deur ‘n stormwind, vir wie die donkerheid van die duisternis vir ewig bewaar word. 18  Want deur trotse woorde vol onsin uit te spreek, verlok hulle deur begeerlikhede van die vlees en ongebondenheid die wat waarlik die mense ontvlug het wat in dwaling wandel. 19  Hulle belowe vryheid aan hulle, terwyl hulle self slawe van die verdorwenheid is; want waar ‘n mens deur oorwin is, daarvan het hy ook ‘n slaaf geword. 20  Want as hulle, nadat hulle deur die kennis van die HERE en Saligmaker, Jesus Christus, die besmettinge van die wêreld ontvlug het, hulle tog weer deur hierdie dinge laat verstrik en oorwin word, dan het vir hulle die laaste erger geword as die eerste. 21  Want dit sou vir hulle beter wees as hulle die weg van die geregtigheid nie geken het nie, as dat hulle, nadat hulle dit leer ken het, hulle afkeer van die heilige gebod wat aan hulle oorgelewer is. 22  Maar oor hulle het gekom wat die ware spreekwoord sê: Die hond het omgedraai na sy eie uitbraaksel, en die gewaste sog om in die modder te rol. ”

2Tim 4: 1 “¶ Ek besweer jou dan voor God en die HERE Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk: 2  verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering; 3  want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, 4  en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. 5  Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk van ‘n evangelis; vervul jou bediening.”

Ek wil graag begin by die begin van die afval van die priesters in die ou testament, en dit gebruik as maatstaf vir die beoordeling van die huidige situasie. Dit is moeilik om te glo dat daar vroeg in die ou testament alreeds valsheid in die priesterskap was, veral as ons kyk na van die ou priesters, soos Samuel en Elia om maar net ‘n paar te noem. Maar dit het al begin voor Samuel se tyd as priester. Ek wil begin met Eli. 1 Samuel 2 vers 11 “¶ Daarna het Élkana na sy huis, na Rama, gegaan, terwyl die seun by die priester Eli die HERE bly dien het. 12  Maar die seuns van Eli was deugniete; hulle het die HERE nie erken nie. 13  Die handelwyse van die priesters teenoor die volk was só: As iemand ‘n offer slag, dan kom die dienaar van die priester, net soos die vleis kook, met die drietand-vurk in sy hand, 14  en steek in die kastrol of in die pot of in die pan of in die skottel: alles wat die vurk optrek, neem die priester vir homself. So het hulle met al die Israeliete gedoen wat daar, in Silo, gekom het. 15  Selfs voordat hulle die vet aan die brand steek, kom die dienaar van die priester en sê aan die man wat offer: Gee vleis om vir die priester te braai, want hy sal nie gekookte nie, maar net rou vleis van jou neem. 16  As die man vir hom sê: Laat hulle net eers die vet aan die brand steek, neem dan vir jou soos jou siel begeer–dan sê hy: Nee, maar jy moet dit nou gee; en so nie, dan neem ek dit met geweld. 17  En die sonde van die jongmanne was baie groot voor die aangesig van die HERE, want die mense het die offer aan die HERE verag. 18  Maar Samuel het as seun gedien voor die aangesig van die HERE, omgord met ‘n linne-skouerkleed. 19  En sy moeder was gewoond om vir hom ‘n klein manteltjie te maak wat sy van jaar tot jaar vir hom gebring het as sy met haar man opgaan om die jaarlikse offer te bring. 20  Dan seën Eli Élkana en sy vrou en sê: Mag die HERE jou ‘n nageslag gee uit hierdie vrou ter vergoeding van wat aan die HERE afgestaan is. Daarop gaan hulle na sy woonplek toe. 21  En die HERE het ag gegee op Hanna, sodat sy swanger geword en nog drie seuns en twee dogters gebaar het; en die seun Samuel het groot geword by die HERE.”

Vers 12 leer ons as volg: “Maar die seuns van Eli was deugniete; hulle het die HERE nie erken nie”. Die eerste aanwyser vir ons om te sien of die herder / leraar / dominee / pastoor doen wat reg is, is om te kyk na sy kinders. Die Bybel leer ons Eli se seuns was deugniete. Hulle het geen ontsag gehad vir die werking en dinge van die HERE nie. Hulle het saam met Eli in die tempel gewoon, maar het die HERE nie geken nie. Hulle wou doen wat hulle wou. Hulle wou hulle nie aan gesag onderwerp nie. Hulle wou nie gekookte beesvleis eet nie. Nee, hulle wou geroosterde kruisskyf hê met die vet aan. Soos die gedeelte dit uitspel: Hulle het die offer van die HERE verag. Daaroor het die HERE hulle verwerp. As ons na die geskiedenis kyk, het Eli uit die stam van Aaron gekom, wat op sy beurt uit die stam van Levi gekom het. Eli se seuns moes by hom oorneem as priesters, maar hulle het geen ontsag gehad vir die HERE nie. So die eerste stap is: Kyk na die herder se kinders. Kan hy hulle beheer? As hy nie kan nie, hoe kan hy ‘n gemeente beheer as hy nie sy eie kinders kan beheer nie? (1 Tim. 3:5). Samuel aan die anderkant, het die HERE gedien voor die aangesig van Eli.

Hoe het Eli opgetree teen hulle? As hy hoor hoe hulle met die tempelhoere bed toe gaan en die volk daardeur verlei, het hy hulle nie bestraf nie, maar net gesê dit is nie reg wat hulle doen nie. Daar was geen optrede teen hulle nie. Hoeveel leraars vandag is bang om op te tree teenoor sy eie kinders en gemeentelede wat in sonde verval het? Hoeveel pare bly net saam en word nooit daaroor gekonfronteer nie? (Dit word selfs aanbeveel) Hoeveel mense dobbel, speel die lotto, slaap rond, lieg en bedrieg, maar die kerk bly stil. Die leraar is bang dat hy sy lidmate sal ontstel en hulle dan nie hulle bydrae aan die einde van die maand sal gee nie. Hoekom? Hy het verval in hebsug. Sodra hy hulle aanspreek, kan sy vrou nie elke week met haar mooi kleertjies op die voorste banke kom sit nie, want sy moet dan weer die rok aantrek wat sy verlede week of verlede maand aangehad het. Dit is maklik om te sien of so ‘n herder werklik die HERE dien. As hy sag is op sonde, het hy soos Eli geword. Daarna verval hulle in ‘n valsheid en sê dat jy maar mag saamleef of seks hê voor die huwelik, want ons moet eers sien of ons aanpasbaar is voor die huwelik, of met allerhande snert die skape in die naam van die HERE verlei. So weet ek van gevalle waar van die leierskap in homoseksualisme verval het, maar word dit net afgemaak of dit niks is nie.

Esegiël beskryf ook ‘n ander faset van die herder. “Wee die herders van Israel wat aan hulleself weiding verskaf! Moet die herders nie die skape laat wei nie?” Hoeveel predikante is daar in die drie susters kerke wat tot die besef gekom het dat hulle gedoop moet word, dit gedoen het, maar nie hulle gemeentelede dit leer nie. Nee, hulle is te bang hulle word uitgeskop uit die kerk uit. Hulle sê: “Ek het my laat doop omrede die HERE dit aan my openbaar het, maar Hy sal dit op Sy tyd aan die gemeentelede openbaar. Dit is nie my plig nie”. Jammer dominee, die Bybel sê jy moet vir die skape sorg, nie vir jouself nie. Hoeveel weet van die nuwe verbond en wat dit vir ons beteken maar leer nie hulle lidmate daaroor nie. Nee, ek is bang ek sal my inkomste verloor, want dan kan ek hulle nie meer op ‘n “guilt trip” sit met Maleagi 3 nie.

Die ander probleem waarmee ons sit is dat alle gelde wat ingesamel word, bestee sal word soos deur die herder besluit. Dit is waarvan Esegiël skryf in Esegiël 34 vers 3  “Julle eet die vet”. “Julle vat wat aan My behoort, vir julle self”. Gaan kyk maar hoeveel herders lewe in gemak, terwyl sy kudde in die uiterste armoede verval het. Een ding waaroor jy seker kan wees is dat daar elke maand gepreek gaan word om jou bydrae te gee, anders kan die HERE jou nie seën nie. Hulle het vergeet wat Paulus in 2 Kor. 8 vers 13 sê: “Want ek bedoel nie dat daar vir ander verligting moet wees en vir julle verdrukking nie.” Die offers wat die mense in die ou testament moes bring moes die mense self eet, en afhangende van watter offer dit was, kon die priester wat offer of ‘n agterboud en ‘n vel of wat ook al kry. Die hele offer is nooit uitsluitlik vir die priester gegee nie. Indien jy nie meer gehad het hierdie jaar as verlede jaar nie, was jou tiende nul. Jy moes slegs van die toename in bates ‘n tiende bring, nie op alles wat jy gehad het nie. Vandag moet jy ‘n tiende van alles gee, anders word jy soos iemand wat die pes het, behandel. Jesus beskryf ook wat gebeur in Mattheus 23:23  “Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle gee tiendes van kruisement en anys en koljander, en die swaarste van die wet laat julle ná: die reg en die barmhartigheid en die trou. Hierdie dinge behoort julle te doen sonder om die ander na te laat.”  Hoeveel keer word mense weggewys van die kerk as hulle tekort het? Die antwoord is altyd: “Nee, ons moet eers die leraar en die kerk en die en dat betaal, jy moet vir jouself sorg. Ons is nie ‘n liefdadigheids organisasie nie.” My vraag is: Wat is die kerk dan? Dit is waarna Esegiël verwys dat die herders dit wat die HERE toekom, steel. Vir ‘n volledige bespreking oor tiendes en finansies, lees die vraag oor finansies in vers 4.

Wat is die oordeel van God oor Eli? Vers 29  “Waarom verag julle my slagoffer en my spysoffer wat Ek in my woning beveel het, en eer jy jou seuns meer as vir My deur julle vet te voer met die beste van elke offergawe van my volk Israel? 30  Daarom spreek die HERE, die God van Israel: Ek het wel duidelik gesê: Jou huis en die huis van jou vader sal voor my aangesig wandel tot in ewigheid. Maar nou spreek die HERE: Dit is ver van My; want die wat My eer, sal Ek eer; maar die wat My verag, sal veragtelik wees. 31  Kyk, die dae kom dat Ek jou arm en die arm van jou vader se huis sal afkap, sodat daar geen bejaarde in jou huis sal wees nie. 32  Dan sal jy die benoudheid van my woning aanskou, in alles waarin Hy aan Israel goed sal doen; en in jou huis sal daar al die dae geen bejaarde wees nie. 33  Maar Ek sal, om jou oë te laat wegkwyn en jou siel te laat versmag, een vir jou nie uitroei van my altaar af nie; en al wat aangroei uit jou huis, sal op manlike leeftyd sterwe. 34  En dit sal vir jou die teken wees wat oor jou twee seuns, oor Hofni en Pínehas, sal kom: Op een dag sal hulle altwee sterwe.”

Uit die skrifgedeelte kom daar ‘n paar punte na vore.

Eerstens sê die HERE dat Hy Sy belofte verander. Hoeveel keer hoor ons dat die HERE Sy beslissing sal verander vanaf die kansel. Die antwoord is altyd: “Nee, die HERE sal nooit Sy besluit rondom jou verander nie.” Wat maak jou so spesiaal dat hy dit nie met  jou sal doen nie? Hy het dit met Eli gedoen. Hy sal die eer wat Hom eer, maar die wat Hom nie eer nie, sal veragterlik wees.

Tweedens sê die HERE dat Hy Eli se regterarm, en die regterarm van sy nakomelinge sal afkap. Die regterarm hier verteenwoordig die krag van sy bediening. Maar wat is die krag van bediening? Esegiël 34 gee weer die antwoord. “Vers 3 maar die skape laat julle nie wei nie; 4  julle versterk die swakkes nie en maak die siekes nie gesond nie en die wat gewond is, verbind julle nie en wat weggedryf is, bring julle nie terug nie en wat verlore is, soek julle nie; maar met strengheid heers julle oor hulle en met hardheid.” Hoeveel persone in jou gemeente is genees nadat die ouderlinge en die pastor of dominee vir hom gebid het? Hoeveel dooies is opgewek? Hoeveel mense met seer in hulle lewe is bygestaan en is geheel daarvan? Word jy geleer wat die Bybel sê, of word daar net ‘n eksegese gegee van ‘n spesifieke teksgedeelte, sonder dat daar geleer word hoe om dit in jou lewe toe te pas? Of word daar net ‘n teksvers aangehaal sodat die rede darem ‘n godsdienstige grondslag sal hê, maar daar word net gesê wat die prediker wil sê. Hoeveel nuwe bekeerlinge is daar in jou gemeente? Hoeveel mense rondom jou is kerk los, maar geen aandag word aan hulle gegee nie? Dit is waarvan die HERE hier praat. Die dienste gaan voort, maar daar word geen verskil in die samelewing gemaak nie. Ons spreek nie die regering aan as hulle duiwelse leerstellings in ons skole wil inbring nie. Nee, ons moet maar self die situasie by die huis hanteer. Hoe doen ons dit as hulle geleer word om alle gesag te verwerp en moet saamstaan om die doel van die gemeenskap uit te leef? “Die persoonlike voorkeur moet ek aflê, ek moet my ondergeskik stel aan wat vir ons as volk die beste is.” Dit is wat geleer word by die skool. Duiwelse rituele met sangomas word voor groot geleenthede soos by sport en parlement byeenkomste toegelaat, maar ons word geleer dat as Christene ons dit moet aanvaar, want ons wil nie ‘n konfrontasie ontketen nie, en ons lewe mos in Afrika. Parlementslede kan saam met sangomas hulle hande in bloed was, en dan op Sondag in die ouderlingsbanke in die kerk gaan sit. Dit is wat ons doen, want die Krag van God is nie daar nie. Weet jy dat as Sy Krag nie daar is nie, is Hy ook nie daar nie? Wat maak ons? As iemand nog durf iets sê waarmee die pastor nie saamstem nie, dan word hy summier geskors uit die kerk, want  “niemand sal my in my kerk aanvat nie. Ek weet hoe om die skrif te verklaar en as jy nie daarmee saamstem nie, dan moet jy of vergifnis vra vir die HERE dat jy teen “Sy” gesag opgestaan het, of jy moet uit die kerk bedank.” Gaan kyk maar hoeveel kerke se webtuistes en voorligting stukke vir nuwe lidmate bevat hierdie klousule. Ander verklaar weer dat as jy vir drie of vier maande nie jou tiende bring nie, jy nie meer as lidmaat gereken sal word nie. Nee, daar word nie gevra of jy geld vir kos het nie, nee, jy word nie meer as lidmaat gereken nie. Die pastor wil tog nie sy geld met jou deel nie.

‘n Ander teken dat die Krag van die HERE nie daar is nie, is wanneer ons moet rondhardloop en nuwe programme instel om te verseker dat die lidmate nie elders gaan nie. Hoeveel leraars en pastors woon nie nuwe kursusse by oor hoe om sy gemeente te laat groei nie, of hoe om sy gemeente se inkomste te verdubbel nie. Nee, as die Krag van die HERE daar is, dan sal die HERE byvoeg die wat gered is. Ons hou groot uitreike, of het ‘n volledige evangelisasie program om besluite vir die HERE kry, maar die nuwe bekeerlinge word miskien een of twee keer besoek daarna, en is dan maar op hulle self aangewys om in Kanaän te kom. Die wolwe en jakkalse kan maar moor in die woestyn, want ons het mos ons plig gedoen. Nog ‘n teken van verval is dat ons moet ook verseker dat ons persone se “hang-ups” hanteer word, want die persoon is baie belangrik. Nee, die HERE is belangrik, want as Hy nie eerste kom nie, is ons besig met humanisme.

Dan is daar tog die tyd. As die dominee of pastor langer as tien minute preek, word daar op die horlosie gekyk, want hy mors nou weer my tyd. Ek het nie heeldag om na sy ou prediking te luister nie, ek het net gekom dat ek my eie ego kan streel en sê ek was in die kerk. Ek het nou mos my geestelike batterye kom laai sodat ek weer die week kan aangaan. Wie of wat kerk is het ek nie ‘n “clue” oor nie, want dit is goed wat die kerkraad moet uitklaar.

Dan is daar nog die kwessie van gebed. Daar word gevra dat almal wat deel is van die bediening, die musikante, voorsangers, herders en sel herders, voor die diens tog net sal saam bid vir die diens. Wanneer jy daar aankom, vind jy uit dat jy alleen daar is, en na twee of drie weke loer iemand per abuis in en sien jou daar. Nou is dit ‘n rondgeskarrel en nuwe beroepe word gemaak dat almal tog daar sal wees, maar dit bly maar dieselfde. Die alternatief is waar so ‘n geleentheid deur een of twee persone so oorheers word dat niemand anders kan bid nie, en word daar vir alles behalwe die diens gebid. Of wanneer die kerkraad voor die diens in die konsistorie bymekaar kom, en daar ‘n spesifieke patroon is van wie sal open voor en wie sal afsluit na die diens, moet jy hulle ‘n week of twee kennis gee sodat hulle hul 30 sekonde gebed kan voorberei en aflees wanneer dit hulle beurt is.

Jy mag dalk sê dit gaan nie so nie, maar ek kan vir jou hoeveel gemeentes wys waar dit so gaan, want die Krag van die HERE is nie daar nie. Maar, nou moet ek ook byvoeg, dat daar wel gemeentes is waar die Krag van die HERE so tasbaar daar is, dat jy elke oomblik met ‘n verwagting sit om te sien hoe die HERE werk. Dank die Vader daarvoor.

Die Bybel beskryf ook vir ons wat die uiteinde van beide tipe herders gaan wees. Esegiël beskryf dit so in hoofstuk 44: 6  “En sê aan die wederstrewiges, aan die huis van Israel: So spreek die HERE HERE: Laat dit genoeg wees met al julle gruwels, o huis van Israel! 7  Omdat julle uitlanders ingebring het, onbesnedenes van hart en onbesnedenes van vlees, om in my heiligdom te wees, om dit, my huis, te ontheilig; toe julle my brood, vet en bloed gebring, en hulle my verbond verbreek het by al julle gruwels. 8  En julle het die diens van my heilige gawes nie waargeneem nie, maar het hulle aangestel om my diens in my heiligdom vir julle waar te neem. 9  So sê die HERE HERE: Geen uitlander, onbesnede van hart en onbesnede van vlees, mag in my heiligdom ingaan, van al die uitlanders wat onder die kinders van Israel is nie. 10 ¶ Maar die Leviete wat ver van My afgewyk het by die afdwaling van Israel, wat van My af weggedwaal het agter hulle drekgode aan, hulle moet hul ongeregtigheid dra: 11  hulle moet dienaars wees in my heiligdom, as wagte by die poorte van die huis en bedienaars van die huis; hulle moet die brandoffer en die slagoffer vir die volk slag en voor hulle staan om hulle te dien. 12  Omdat hulle hul gedien het voor hulle drekgode en vir die huis van Israel ‘n struikelblok tot ongeregtigheid was, daarom het Ek my hand teen hulle opgehef, spreek die HERE HERE, sodat hulle hul ongeregtigheid moet dra. 13  En hulle mag nie nader kom na My toe om die priesteramp vir My te bedien nie en om nader te kom na al my heilige gawes, na die hoogheilige gawes nie; maar hulle moet hul skande dra en hul gruwels wat hulle bedryf het. 14  Dus sal Ek hulle aanstel om die diens van die huis waar te neem, vir die hele bediening daarvan en vir alles wat daarin gedoen moet word. 15  Maar die Levitiese priesters, die kinders van Sadok, wat die diens van my heiligdom waargeneem het toe die kinders van Israel van My af weggedwaal het, hulle moet na My toe nader kom om My te dien en voor my aangesig staan om aan My die vet en die bloed te offer, spreek die HERE HERE. 16  Hulle moet in my heiligdom ingaan, en hulle moet na my tafel toe nader kom om My te dien en my diens waarneem.”

Nou wil ek jou vra: Hoe vergelyk jou gemeente? Is die HERE daar met al Sy Krag en genade, of is Hy nie daar nie? Ek wil afsluit met wat die HERE verder sê in Esegiël 34 wat Hy sal doen: “10  So sê die HERE HERE: Kyk, Ek het dit teen die herders! En Ek sal my skape van hulle hand eis en maak dat hulle geen skape meer oppas nie, sodat die herders aan hulleself nie meer weiding sal verskaf nie; en Ek sal my skape uit hulle mond uitruk, sodat dit hulle nie as voedsel sal dien nie. 11  Want so sê die HERE HERE: Kyk, hier is Ek, en Ek sal na my skape vra en vir hulle sorg. 12  Soos ‘n herder vir sy trop skape sorg op die dag as hy onder sy verspreide skape is, so sal Ek vir my skape sorg; en Ek sal hulle red uit al die plekke waarheen hulle verstrooi is, op die dag van wolke en donkerheid. 13  En Ek sal hulle uitlei uit die volke en versamel uit die lande en hulle bring in hul land; en Ek sal hulle laat wei op die berge van Israel, in die klowe en in al die bewoonbare plekke van die land. 14  Op ‘n goeie weiveld sal Ek hulle laat wei, en op die hoë berge van Israel sal hulle weiplek wees. Daar sal hulle lê op ‘n goeie plek en wei in ‘n geil weiveld op die berge van Israel. 15  Ek self sal my skape oppas, en Ek self sal hulle laat lê en rus, spreek die HERE HERE. 16  Die wat verlore is, sal Ek soek, en wat weggedryf is, sal Ek terugbring, en wat gewond is, sal Ek verbind, en die siekes sal Ek versterk; maar die vettes en die sterkes sal Ek verdelg: Ek sal hulle oppas soos dit reg is. 17 ¶ En wat julle aangaan, my skape, so sê die HERE HERE, kyk, Ek sal oordeel tussen skape en skape, die ramme en die bokramme. 18  Is dit vir julle nie genoeg dat julle die goeie weiveld afwei nie? En moet julle die orige van jul weiveld met jul pote vertrap? En moet julle die helder water drink, terwyl julle die wat oorbly, met jul pote troebel maak? 19  En moet my skape afwei wat met julle pote vertrap is, en drink wat met julle pote troebel gemaak is? 20  Daarom, so sê die HERE HERE vir hulle: Kyk, hier is Ek, en Ek sal oordeel tussen die vet skape en die maer skape. 21  Omdat julle al die swakkes met skof en skouer wegdruk en met julle horings stoot, totdat julle hulle uitgejaag het, 22  daarom sal Ek my skape red, sodat hulle nie meer ‘n prooi sal wees nie; en Ek sal oordeel tussen skape en skape.”

This entry was posted in Uncategorised by admin. Bookmark the permalink.