Moses 4 vers 1: Wat is die Kerk van Jesus Christus?

Print Friendly, PDF & Email

Dit is nogal ‘n vraag wat ons aan die dink kan sit. Daar is so baie definisies in die Bybel dat ons kan aanhou met ‘n lang Bybelstudie net oor die verskillende benamings. So kan dit wees bruid, liggaam, volk, uitverkiestes ens. Maar dit is nie die vraag nie.

Die vraag is: “Wat is die Kerk van Jesus Christus?”

Daar is al soveel boeke en verduidelikings gegee dat baie mense of nie meer belangstel nie, of hulle het al opgegee het om na artikels en boeke te kyk waarin elke persoon sy eie gedagte deurgee.

Ek wil die vraag uit ‘n baie ander oogpunt benader. Ek wil nie ‘n twis begin oor of ‘n huiskerk of ‘n institusionele kerk reg is of verkeerd is nie, of die betekenis van die woord Ekklesia naspeur nie. Ek wil ook nie kyk of ‘n Pinkster kerk of een van die drie susters kerke reg is nie. Ek wil kyk na ons begrip van kerk. Dit sal ook dan vir my die riglyn gee van wat Kerk is of nie is nie.

Kom ons begin by hoe ons vandag ‘n kerk sien. Gestel ek ry deur die Karoo en kom op ‘n klein dorpie af. Die eerste wat ek van die dorpie gewoonlik raaksien, is ‘n kerktoring. Nou kan ek nader ry en gaan kyk na die kerkgebou. Gestel dit is ‘n Sondag, en daar is ‘n diens aan die gang. Ek sal ingaan en mense kry wat in rye sit, en waarvan al die rye na ‘n sentrale punt toe wys. Dit sal dan daar wees waar die preekstoel of podium sal staan. Die banke waarop die mense sit sal of van hout of plastiek wees, of as die leraar lank preek, mag die banke selfs opgestop wees. Indien dit ‘n nuwe gebou is, mag die sitplekke jou selfs herinner aan die by die teater, lekker sag en elkeen individueel.

Afhangende van die kerkgroep, mag daar of ‘n kerkorrel wees, of ‘n verhoog waar die musikante hulle instrumente kan bespeel. Daar mag dalk ook aparte sitplekke wees waar die “kerkraad” op moet sit.

Kom ons kyk nou verder na die “diens” wat gehou word. Daar word ‘n paar liedere, hetsy psalms of ander geestelike liedere, gesing, daar word gebid deur die leraar, en dan word daar ook afhangende van die kerkgroep, sekere gedeeltes uit die Bybel of ander getuigskrifte van die kerk gelees, bv. die Nederlandse geloofsbelydenis. Nou word daar uit die Bybel ‘n gedeelte gelees, en die leraar sal nou probeer verduidelik wat daar eintlik staan, of hoe ek die gedeelte in my lewe moet toepas. Dan word daar ‘n kollekte opgeneem wat dalk ook oor gebid sal word, of dalk selfs ‘n stuk uit die Bybel aangehaal word oor hoekom en hoeveel ek moet gee. Dit is dan gewoonlik ook die einde van die diens. Die volgorde van die diens kan wissel van kerk na kerk.

Na die diens word daar dalk koffie en tee saam gedrink. ‘n Persoon mag dalk met ‘n ander persoon deel oor wat die week gebeur het, of net gesels oor die rugbywedstryd van gister, en dan gaan almal huis toe.

Nou staan jy as vreemdeling daar en stap na die persoon wat gepreek het, en vra hom hoe word jy nou deel van die groep mense, en wat word van jou verwag. Nou gaan hy gewoonlik deur ‘n soort van ‘n “checklist” werk om te hoor waar jy vandaan kom, by watter groep jy ingeskakel was en of jy dalk enige bewyse het wat alles kan bevestig. Dan mag hy jou dalk vra om ‘n funksie by te woon waar al hierdie inligting wat jy wil hê, aan jou beskikbaar gestel gaan word, of andersins moet hy maar iemand stuur om met jou in gesprek te tree oor al die stappe wat gevolg moet word voordat jy deel van die groep kan word.

Nou gaan jy maar na die volgende kerkgebou om uit te vind wat daar aangaan. Die groep mag dalk selfs handeklap terwyl hulle sing, en mense mag dalk selfs in baie vreemde stemme uitbreek. Maar, as jy rondom jou kyk en met die mense praat, vind jy uit dit is dieselfde stappe wat geneem word as jy lid van die groep wil word. Hulle mag dalk vir jou sê dat hulle heel anders as die ander groep is, want hulle het selle wat ook in die week bymekaar kom. Nou besluit jy maar om in die week soontoe te gaan om te sien wat daar gebeur. Weereens sing almal saam, en nou word ‘n papiertjie uitgehaal deur die leier. Dit het hy die Sondag by die diens gekry, en vra hy nou vrae aan jou oor wat Sondag oor gepreek is, en hoe jy dit ervaar het, en hoe ons dit kan toepas in ons lewe. Aan die einde word daar gevra of daar iets is waaroor daar gebid kan word. Nou sal dalk een of twee van die mense vra dat daar vir iemand wat hulle ken voor gebid sal word. So word dit afgesluit en was dit maar net ‘n Sondagdiens in die kleinere, met gebed vir spesifieke persone, en nie net in die algemeen nie.

Om jou nou te help in jou besluit waar jy jou moet voeg, besluit jy om jou Bybel uit te haal en te gaan kyk wat die Bybel sê. Nou onthou jy skielik dat daar ‘n baie slim Oom was wat baie boeke geskryf het. O ja, hy het mos amper al die boeke in die nuwe testament geskryf, want jy wil nou mos by ‘n nuwe Testamentiese kerk aansluit. Nou begin jy te soek en daar kry jy die gedeelte wat praat oor hoe dit sal wees wanneer julle bymekaar kom. Nou weet jy. 1 Kor. 14 van vers 26:” ¶ Hoe staan die saak dan, broeders? Wanneer julle saamkom, dan het elkeen van julle ‘n psalm of ‘n lering of ‘n taal of ‘n openbaring of ‘n uitlegging–laat alles tot stigting geskied. 27  En as iemand in ‘n taal spreek, laat dit dan wees twee of hoogstens drie, en by beurte; en laat een dit uitlê. 28  Maar as daar geen uitlêer is nie, laat hy in die gemeente swyg, en laat hy met homself en met God spreek. 29  Laat twee of drie profete spreek en die ander dit beoordeel. 30  Maar as daar iets geopenbaar is aan ‘n ander wat daar sit, laat die eerste swyg. 31  Want julle kan almal een vir een profeteer, sodat almal kan leer en almal bemoedig word. 32  En die geeste van die profete is aan die profete onderworpe; 33  want God is nie ‘n God van wanorde nie, maar van vrede, soos in al die gemeentes van die heiliges. 34 ¶ Julle vroue moet in die gemeentes swyg; want dit is hulle nie toegelaat om te spreek nie, maar om onderdanig te wees, soos die wet ook sê. 35  Maar as hulle iets wil leer, laat hulle tuis hul eie mans vra, want dit is lelik vir vroue om in die gemeente te spreek. 36 ¶ Of het die woord van God van julle uitgegaan, of het dit tot julle alleen gekom? 37  As iemand meen dat hy ‘n profeet of ‘n geestelike mens is, moet hy erken dat wat ek aan julle skrywe, bevele van die HERE is. 38  Maar as iemand onkundig is, laat hom onkundig bly. 39  Daarom, broeders, beywer julle om te profeteer en moenie verhinder dat daar in tale gespreek word nie. 40  Laat alles welvoeglik en ordelik toegaan.”

Jou onmiddellike reaksie is dalk een van verwondering, want wat hier staan het niks in gemeen met wat jy sovêr by enige van die byeenkomste ervaar het nie. Maar, dit is wat die Bybel verklaar. Nou mag jy dalk sê dat dit in ons groot gemeentes onmoontlik is om so ‘n tipe diens te hou, en dat dit tuishoort by die sel byeenkomste in die week. Ek wil dit graag bevraagteken, want die meeste selle word net toegelaat om dit wat hulle gegee word, deur te gee. Verder het die sel leier geen reg om enige iets anders te leer as wat die “Kerk” toelaat nie. Maar, kom ons ondersoek eerder verder wat is Kerk.

Om jou taak nog moeiliker te maak, onthou jy dat daar in Efesiërs ook iets staan rondom Kerk. Efesiërs 4 :” 1 ¶ Ek vermaan julle dan, ek, die gevangene in die HERE, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, 2 ¶ met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra 3  en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede. 4  Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping; 5  een HERE, een geloof een doop, 6  een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. 7  Maar aan elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawe van Christus. 8  Daarom sê Hy: Toe Hy opgevaar het in die hoogte, het Hy die gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee. 9  Maar dít: Hy het opgevaar–wat beteken dit anders as dat Hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde? 10  Hy wat neergedaal het, is dieselfde as Hy wat opgevaar het bokant al die hemele, sodat Hy alles tot volheid kan bring. 11  En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, 12  om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus, 13  totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot ‘n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus; 14  sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedrieëry van die mense, deur sluheid om listiglik tot dwaling te bring; 15  maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in Hom wat die Hoof is, naamlik Christus, 16  uit wie die hele liggaam–goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate–die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. 17 ¶ Dit sê en betuig ek dan in die HERE, dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel in die verdwaasdheid van hulle gemoed nie– 18  mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God deur die onkunde wat in hulle is vanweë die verharding van hulle hart; 19  wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid om in hebsug allerhande onreinheid te bedrywe. 20  Maar julle het Christus nie so leer ken nie, 21  as julle ten minste van Hom gehoor het en in Hom onderrig is soos die waarheid is in Jesus: 22  dat julle, wat die vorige lewenswandel betref die oue mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, 23  en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed 24  en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. 25  Daarom, lê die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. 26  Word toornig en moenie sondig nie; laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie; 27  en gee aan die duiwel geen plek nie. 28  Laat die een wat steel, nie meer steel nie; maar laat hom liewer arbei deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. 29  Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net ‘n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. 30  En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. 31  Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. 32  Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar; vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het.

Die gedeelte verklap vir ons wie is die Kerk van Jesus, wie mag daaraan deelhê, en dus ook as ons negatief daarna kyk, wie nie daaraan mag behoort nie.

Soos ek gesê het, kom ons begin by die begin.

Handelinge 2:46  En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, 47  terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk. En die HERE het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is.

Wat leer ons uit die gedeelte. Eerstens dat hulle dag vir dag bymekaar gekom het. Daar was ‘n baie nou band tussen die mense. Elkeen het die ander een intiem geken. Dit is vandag in ons lewe miskien ‘n bietjie moeilik, maar dit moet ons begeerte wees. Hulle het ook daagliks Nagmaal gebruik, maar het dit van huis tot huis gedoen. Nie een maal per maand of kwartaal soos ons dit vandag ken nie. Hulle het ook nie met lang gesigte bymekaar gekom om Nagmaal te gebruik nie, maar daagliks het hulle dit gedoen. Dit was deel van hulle daaglikse eet roetine. Die groot boodskap wat ek egter oor wil praat, is dat God die bygevoeg het wat gered is. Nie ek of enigeen kan mense by God se Kerk byvoeg nie, net Hy kan. Ons as wedergebore kinders van God is almal deel van God se Kerk.

Hoekom?

Ek wil hê ons moet nou kyk na Efesiërs 4: 4-6.”4  Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping; 5  een HERE, een geloof een doop, 6  een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is.”

Kom ons kyk wat bepaal lidmaatskap van ‘n gemeente.

Ek wil graag 7 punte noem wat eenheid bepaal uit Efesiërs.

1          Een liggaam.

Ons het alreeds gesien dat daar net een Kerk is, en dit is God se Kerk. Vers 4 leer ons dat daar net een liggaam is. So as ek na ‘n persoon kyk, moet ek my die vraag afvra, ‘Wat is die persoon se funksie in die Liggaam?”. Wanneer ek dit uitvind, kan ek ook sien dat die persoon deel van die Liggaam van Christus is, en kan ek dus nie teen hom gaan nie, want indien ek dit wil doen, veroorsaak ek kanker in die liggaam. Dit is wanneer een deel van die liggaam die ander deel aanval. Dus is enige persoon wat glo dat Jesus die Seun van God is, deel van die Kerk. As ‘n persoon nie kan bely dat Jesus die Christus is nie, is hy nie deel van die Kerk nie.

2          Een Gees

As enigeen met ons wil fellowship, mag ek hom of haar nie afkeer net omdat hy dalk ‘n ander siening het oor geloof nie, net terwyl hy die Gees van Christus in hom het. So ek mag nie vir iemand wat dalk met ons verskil weier om by ons te aanbid nie, net terwyl die persoon een in Gees is met ons.

3          Een hoop

Hierdie hoop wat ons het, en dit is om ‘n ewigheid saam met die Vader te verkeer, is sover my kennis strek dieselfde hoop onder alle gelowiges. So almal wat hierdie hoop deel, is welkom in die gemeente van die HERE.

4          Een HERE

Daar is net een HERE, en dit is die HERE Jesus Christus. So elkeen wat bely dat Jesus die HERE is, is deel van ons.

5          Een geloof.

Hierdie is nie ons eie geloofsbelydenis nie, maar die geloof dat Jesus die Seun van God is, en dat niemand gered kan word behalwe deur die Seun nie. Ons mag dalk baie verskillende interpretasies van die Skrif aanhang, maar ons almal deel die een Geloof.

6          Een doop.

1 Kor 1 Vers 11 ” Want dit is aan my deur die huisgenote van Chloë bekend gemaak aangaande julle, my broeders, dat daar twiste onder julle is. 12  Ek bedoel dit, dat elkeen van julle sê: Ek is van Paulus, en ek van Apollos, en ek van Céfas, en ek van Christus.13  Is Christus verdeel? Is Paulus miskien vir julle gekruisig? Of is julle in die naam van Paulus gedoop?”

Die vers leer ons dat dit gaan oor in wie se naam jy gedoop is. So as die persoon in die Naam van Jesus gedoop is, is hy deel van die liggaam.

7          Een God.

As die persoon bely dat hy dieselfde God as ons bely, is hy deel van die liggaam van Christus, en dus welkom in ons midde.

Die bogemelde sewe punte stel vas wie almal aan die liggaam van Christus, dus die Kerk behoort. Enigeen wat nie aan al sewe punte voldoen nie, is dus nie deel van die Liggaam van Christus nie.

Net soos daar sewe redes is wat die eenheid van die Kerk bevorder, is daar ook sewe verbode redes vir die verdeling van die Kerk.

1          Geestelike leiers.

Ek is van Paulus, en ek van Apollos, en ek van Céfas, en ek van Christus. 1 Kor 1 12. Hier sien ons dat die gelowiges in Korinte probeer het om die gemeente te verdeel deur verskillende persone aan te hang. Maar Paulus wys hier dat hulle dit nie mag doen nie. Hulle was alreeds in die kleinste deel gedeel wat hulle kon verdeel. Lokaliteit. Die gelowiges in Korinte wou vir hulle mense aanstel waat hulle kon vereer. Ons vind dit vandag nog dat mense wat niks weet oor die Krag van die Kruis nie, vir hulle helde aanstel wat hulle wil volg. Ons hoef maar net te kyk na hoe kerke uitgeken word: Dit is pastoor XXX se kerk, of dit is Dominee YYY se kerk. Dit is taboe. Slegs lokaliteit bepaal waar ‘n gemeente moet wees.

2          Deur wie jy tot geloof gekom het.

Is ons weer terug by ” Ek is van Sefas, ek is van Paulus”. Die gemeente waar jy tot bekering gekom het, of die persoon wat jou na die HERE toe gely het, het geen reg om jou toe te ein vir sy gemeente nie. Dit is natuurlik dat ‘n persoon ‘n sekere aangetrokkenheid het teenoor ‘n gemeente of persoon waar jy tot bekering gekom het, maar jy mag nie die kerk daardeur verdeel nie.

3          Nie Sektaries.

Party Christene weet beter as om te sê, ek is van die en die, maar nou sê hulle hulle is van Christus. “Julle doen helde vereering, ons dien net die HERE”. Dit is nie verkeerd om te sê dat jy net die HERE dien, maar om te suggereer dat ander persone nie die HERE dien nie, maak jy jouself skuldig daaraan dat jy verdeeldheid veroorsaak. Ons enigste rede vir fellowship is Christus. Dit is al waaroor dit gaan. So ons kan nie by ‘n kerkgenootskap aansluit nie, want dan veroorsaak ons dat ons sektaries optree.

4          Grondbeginsel verskille.

Ons kan nie mense wegwys omdat hulle basiese grondbeginsels van hulle geloof verskil van ons nie. Al die Christene in ‘n gegewe lokaliteit behoort aan die Kerk van die lokaliteit. Dat daar verskille kan wees, is waar. Daaroor moet daar lering geskied sodat almal tot die volle waarheid kan kom. Ek weet ons wil almal graag hê dat net die mense wat soos ons dink en glo moet deel wees. Ongelukkig laat die Bybel dit nie toe nie. Romeine 14 leer ons dat ons wat sterker in die geloof is die swakkeres moet verdra. Eina.

5          Rasseverskille.

Rom 12 vers 13  “Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een Liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne; en ons is almal van een Gees deurdronge”.

Ons wil baie graag in Suid Afrika ander rasse uitsluit, maar die vers laat ons nie toe om dit te doen nie. Dat mense self besluit om in sekere gebiede saam te kom, is hulle eie besluit. Slegs lokaliteit mag verdeel.

6          Nasionaliteit verskille.

Soos met die rasse aangeleentheid, geld nasionaliteit of taal ook nie.

7          Sosiale Verskille.

Weereens, dit is nie ‘n grondige rede om aan te voer dat ek beter af is as ‘n ander persoon en sodoende verskillende kerke te vorm nie. Almal is een Liggaam. Ek mag ook nie sê dat ek verder gevorderd is op my geestelike weg en sodoende verskillende gemeentes aanhang nie. Ons plig is om die wat nog nie so ver gevorderd is op geestelike vlak soos ons, op te lei en toe te rus sodat hulle ook tot geestelike volwassenheid kan kom.

Noudat ons weet dat daar slegs een Kerk is, en dit is almal wat bely dat Jesus die Christus is, kan ons ook vra wat is Kerk, en hoe pas ek in die prentjie in.

Hoe pas alles in een?

Kom ons kyk weer na Efesiërs 4. 11  “En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, 12  om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus, 13  totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot ‘n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus; 14  sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedrieëry van die mense, deur sluheid om listiglik tot dwaling te bring; 15  maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in Hom wat die Hoof is, naamlik Christus, 16  uit wie die hele liggaam–goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate–die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde.

As ons kyk na die bogenoemde, sien ons dat ons almal moet toerus tot eenheid van geloof en kennis van die Seun van God, tot die volle grootte van Christus. Die laaste gedeelte: “volle grootte van Christus”, is vir my die sleutel gedeelte. As ons kyk na die eerste Christene, het hulle bekend gestaan as  “Die Weg”. Daaroor het die vrou met die waarsê gees ook gesê hulle verkondig die weg na saligheid. So ons moet groei in diè weg tot die volle grootte van Christus. Wanneer ons tot wedergeboorte kom, word ons gees vernuwe deurdat Jesus se Gees ons gees vernuwe en word ons deur Sy bloed skoon gewas. So, as ons reg onthou van die verbond, kan ons nou deur middel van Jesus se geregtigheid regverdig voor God die Vader gaan staan. Dit beteken dat die Vader Jesus se Gees sien elke keer as Hy na ons kyk. Die vraag is nou: “sien ek elke keer Jesus se Gees raak as ek na my mede broer of suster kyk, of sien ek die eie ek raak?” Aangesien ek Jesus moet uitstraal, moet ek dus ook in Jesus se gawes beweeg wat Hy aan ons gegee het, juis omdat ek nie meer leef nie maar Christus in my. So dit is nie ‘n kwessie of ek die gawe van genesing gekry het nie, maar het ek toegelaat dat die HERE die gawe in my laat ontwikkel het.

Maar ons moet onthou dat ons saam met Jesus, kinders van God geword het, so ons is almal broers en susters van mekaar, of anders gestel ons is een familie, een huisgesin. Dan kan ons sien dat ek nie my boetie of sussie kan wegjaag nie, en verklaar dat hy nie meer by my hoort nie, want ons is almal van dieselfde Bloed. Die Bloed van Jesus. So indien jy meer weet van die HERE, beteken dit net dat jy hopelik ouer as die ander in die familie is, maar nou kan jy die wat jonger is, leer hoe om op te tree om jou Pa tevrede te stel. So word van die ouer lede in ‘n huisgesin verwag dat hulle groter pligte as die jongeres sal aanvat.

Dit bring ons dan nou terug by die eerste gedeelte van Efesiërs wat ons gelees het, naamlik dat sommige gegee is as Apostels, Profete, Evangeliste, Herders en Leraars. Paulus leer ons ook dat die Kerk gebou word op die fondasies van Apostels en Profete, terwyl die hoeksteen Jesus Christus is. So binne die huishouding, of gemeente, is daar sommige wat sekere pligte het, maar hulle kan nie hulle self aanstel in die pligte nie, maar moet deur die Vader aangestel word. Hoe gebeur dit. Wanneer ons na Moses as voorbeeld kyk, sien ons dat hy beweeg het in tekens en wonders. So, as die persoon in tekens en wonders beweeg, en dié is van die HERE afkomstig, is hy deur die HERE aangestel. Om te sê dat jy vir 3 of 8 jaar gestudeer het en dus geregtig is op ‘n posisie in die Kerk, is nie geldig nie. Net die HERE kan mense aanstel.

Waarvoor kom ons as gemeente dan saam. Die enigste rede is om Jesus se naam groot te maak, en om mekaar met ons gawes te bedien, tot opbouing van die gemeente. Kom ons kyk na 1 Kor 12: 1 “¶ En wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. 2  Julle weet dat julle heidene was, weggevoer na die stomme afgode net soos julle ook al gelei is. 3  Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus ‘n vervloeking noem nie; en niemand kan sê dat Jesus die HERE is nie, behalwe deur die Heilige Gees. 4  Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees; 5  en daar is verskeidenheid van bedieninge, en tog is dit dieselfde HERE; 6  en daar is verskeidenheid van werkinge, en tog is dit dieselfde God wat alles in almal werk. 7  Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. 8  Want aan die een word deur die Gees ‘n woord van wysheid gegee, en aan die ander ‘n woord van kennis vanweë dieselfde Gees; 9  aan ‘n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en aan ‘n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees; 10  aan ‘n ander werkinge van kragte, aan ‘n ander profesie, aan ‘n ander onderskeiding van die geeste, aan ‘n ander allerhande tale, aan ‘n ander uitleg van tale. 11  Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos Hy wil. 12 ¶ Want net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus. 13  Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne; en ons is almal van een Gees deurdronge. 14  Want ook die liggaam is nie een lid nie, maar baie. 15  As die voet sou sê: Omdat ek nie die hand is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie–behoort hy daarom nie aan die liggaam nie? 16  En as die oor sou sê: Omdat ek nie die oog is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie–behoort hy daarom nie aan die liggaam nie? 17  As die hele liggaam oog was, waar sou die gehoor wees? As dit geheel en al gehoor was, waar sou die reuk wees? 18  Maar nou het God elkeen van die lede in die liggaam gestel soos Hy gewil het. 19  As almal een lid was, waar sou die liggaam wees? 20  Maar nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. 21  En die oog kan nie vir die hand sê: Ek het jou nie nodig nie; of ook die hoof vir die voete: Ek het julle nie nodig nie. 22  Maar veel eerder is dié lede van die liggaam noodsaaklik wat die swakste lyk; 23  en dié lede van die liggaam wat vir ons minder eerbaar lyk, beklee ons met oorvloediger eer, en so het ons onsierlike lede oorvloediger sierlikheid, 24  terwyl ons sierlike lede dit nie nodig het nie; maar God het die liggaam saamgestel en aan die misdeelde lid oorvloediger eer gegee, 25  sodat daar geen verdeeldheid in die liggaam mag wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar mag dra. 26  En as een lid ly, ly al die lede saam; en as een lid geëer word, is al die lede saam bly. 27 ¶ Maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik. 28  En God het sommige in die gemeente gestel: in die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, allerhande tale. 29  Almal is tog nie apostels nie, almal is tog nie profete nie, almal is tog nie leraars nie, almal is tog nie kragte nie? 30  Het almal genadegawes van gesondmaking, spreek almal in tale, kan almal dit uitlê? 31  Maar beywer julle met die oog op die beste gawes; en ek wys julle ‘n nog uitnemender weg.”

“Ef 4:16  uit wie die hele liggaam–goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate–die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde”

Die gedeelte bevestig ook weer vir ons dat ons almal dus een liggaam is, en dat elkeen sy gawe moet gebruik om die groei van die liggaam te bevorder.

So wanneer ek na myself kyk vandag, sien ek nie meer myself raak nie, maar sien ek Christus in my en hoe Hy in my gestalte kry, maar wanneer ek na die groep kyk, sien ek die volmaakte liggaam van Christus en elke persoon in sy of haar onderlinge funksie raak. Wanneer ons dit besef, kan my lewe nooit meer dieselfde wees nie, want die lewe gaan nie oor my nie, maar oor my funksie in die Liggaam van Christus. Dan kan ek saam met Jesaja verklaar:

Jes:61:1 “¶ Die Gees van die HERE HERE is op My, omdat die HERE My gesalf het om ‘n blye boodskap te bring aan die ootmoediges; Hy het My gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes ‘n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenis; 2  om uit te roep ‘n jaar van die welbehae van die HERE en ‘n dag van die wraak van onse God; om al die treurendes te troos; 3  om vir die treurendes in Sion te beskik dat aan hulle gegee word sieraad vir as, vreugde-olie vir treurigheid, ‘n gewaad van lof vir ‘n verslae gees; sodat hulle genoem kan word terebinte van geregtigheid, ‘n planting van die HERE, tot sy verheerliking. 4 ¶ En hulle sal die ou puinhope bou, die verwoeste plekke uit vroeër dae weer oprig en die verwoeste stede weer nuut maak wat woes was van geslag tot geslag.”

Dit is Kerk wees.

Maar wat nou van “my” kerk? Watter vorm “kerk” jy by aansluit is nie ‘n kwessie nie, sel kerk, huiskerk, Pinksterkerk, Calvinistiese kerk, Metodistekerk of watter vorm ook al, dit is nie waaroor Kerk gaan nie, maar dit gaan oor wie die Kerk is. Op die beste, is die vorm of denominasie nie veel verskillend van die voorbeeld wat ons in Jesus se tyd in die Bybel gekry het. Daar was twee hoofgroepe, die Fariseërs en die Sadduseërs. Maar Jesus het nie probeer om hulle te oortuig nie, maar het na die volk gegaan en hulle geleer. Mense soos Mattheus, ‘n tollenaar, of Petrus, ‘n visserman. Vandag se kerk is nie veel verskillend van ‘n klub nie. By ‘n klub is daar sekere reëls neergelê wat lidmaatskap beheer, daar is ‘n klub kaptein of voorsitter wat bepaal hoe alles sal funksioneer, daar is ‘n klubhuis waar almal met byeenkomste bymekaar kom, en daar is ledegeld wat jy moet betaal, en dan het die lede gewoonlik ook ‘n eenstemmige uitkyk op die lewe. Maar dit is nie wat die Bybel ons leer wat Kerk is nie.

Jy mag dalk van my verskil deur te sê dat Israel dan die tabernakel en later ‘n tempel gehad het om in te vergader of bymekaar te kom, en dit is wat jy as kerk sien, ‘n plek waar die HERE weer fisies deur Sy Gees manifesteer. Maar nou weet ons ook dat Jesus gekom het en gesê het dat Hy die tempel in drie dae gaan afbreek en weer opbou. U sien in dié drie dae het Jesus elke voorskrif wat daar was rondom offers, wette en die eerste verbond vervul. Daarom bestaan die tempel nie meer nie, en het Jesus weer die verhouding kom herstel na wat dit was voor die uittrek uit Egipte. Dit is die verhouding waar ons van lees in Eksodus 20 verse 18 tot 20, maar die keer moet ons nie weer wegdraai van Hom af nie:” En toe die hele volk die donderslae en die blitse en die geluid van die basuin en die rokende berg bemerk, het die volk dit gesien en gebewe en op ‘n afstand bly staan.  En hulle het vir Moses gesê: Spreek u met ons, dat ons kan luister; maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe ons.  Toe antwoord Moses die volk: Wees nie bevrees nie, want God het gekom om julle te beproef en dat sy vrees voor julle oë mag wees, sodat julle nie sondig nie.” U sien in die nuwe verbond word ons liggame tempels van die HERE, en ons weet dat Hy in ons kom woon, maar ons weet ook dat daar in Israel se tyd geen sonde toegelaat is in die tempel nie. Dit is die verhouding wat die HERE wil hê vir elke persoon.

Hoe word ‘n gemeente bestuur? Deur eensgesindheid. Nie een persoon is in beheer van wat aangaan nie. Daar is nie ‘n hoof pastoor of hoof leraar nie. Elkeen onderwerp hom aan die ander. Dit is wat Jesus gedoen het voor Sy kruisiging. Hy het almal se voete gewas. Ons as kinders van die HERE moet dieselfde gesindheid as Jesus openbaar, en eerder die ander persoon se voorstel wil aanvaar, as om ons eie wil op almal af te dwing.

Hoe weet ek of al hierdie aspekte wat hier genoem word waar is? Ken die Woord van die HERE. Maar oppas vir persone wat net van versie na versie lewe. Ondersoek die hele Woord van God, en dan sal jy weet wat waar is en nie waar is nie. Om ‘n vinnige voorbeeld te noem. Maleagi 3 vers 8 word altyd na verwys om jou tiende na die tempel toe te bring. Maar in Deuteronomium 14 vers 24 tot 26 word jy aangesê om jou tiende te gebruik en vir jou te koop net wat jou hart begeer, tot vir sterk drank. So, ons moet altyd eers ondersoek of dit wat na verwys word, reg is, en so deur die HERE gegee is. So sal ons kan onderskei of dit heeltemal buite die Bybel se konteks gebruik word.

Op dieselfde wyse sukkel baie mense met verskille in die Bybel. Wanneer ons wel die boodskap van die Bybel verstaan en daarvolgens lewe, maak verskille egter nie meer saak in ons lewe nie. As ons byvoorbeeld kyk na hoe Judas Iskariot dood is vind ons twee verskillende weergawes. Het dit enige invloed op hoe ek as kind van die HERE moet lewe? Nee. So watter weergawe reg is maak nie saak nie, want dit het nie ‘n invloed op my lewe nie.

Een ding wat ons egter moet onthou, is dat al die persone van die Nuwe Testament wat saam met Jesus geleef het, soos Petrus, Johannes, en Jesus se half broers, Jakobus en Judas, altyd gewaarsku het teen valse leraars wat vanuit die Kerk sal opstaan.

So, wat is Kerk? Ek en jy saam wat die wil van die HERE doen, dit is Kerk.

This entry was posted in Uncategorised by admin. Bookmark the permalink.