Moses 3 vers 6: Wie roep die HERE vir die bediening?

Print Friendly, PDF & Email

Hoe weet ek dat die HERE my geroep het vir die bediening? Dit is een van die vrae waarmee ‘n persoon nogal vir ‘n lang tydperk kan worstel. Ek het al menigmaal gesien dat mense hulle lewens verander omrede hulle dink dat hulle deur die HERE vir voltydse bediening geroep is, net om uit te vind dat hulle ‘n fout gemaak het.

Hoeveel predikante en pastore dink jy sit in gewone werke, verkoop huise, of dalk lewensversekering, deurdat hulle gedink het hulle moet vir die HERE gaan werk. Ander weer hoor jy het eers op veertig of vyftig tot die besef gekom dat die HERE hulle in ‘n bediening wil gebruik.

As deel van die antwoord, moet ons kyk na wat die kwalifikasies is van iemand wat die HERE gebruik. Ek wil kortliks na drie voorbeelde kyk.

Eerstens is daar Moses. Moses was as prins grootgemaak deur die Farao se dogter. Hy het net die beste skole bygewoon, en natuurlik net die beste opleiding gekry. Dit is half logies en ons is dit te wagte as ons dink dat hy as ‘n prins in die Farao se hof groot gemaak is. Maar op veertig doen hy die verkeerdste ding wat hy kan doen. Hy kom op vir ‘n Israeliet en slaan ‘n Egiptenaar dood. Selfs die Israeliete het gedink dit was dom. Moses moes vlug.  Eks 2: 11 ¶ “En in dié dae toe Moses al groot was, het hy na sy broers uitgegaan en hulle harde arbeid aangesien. En hy het gesien hoe ‘n Egiptiese man ‘n Hebreeuse man, een uit sy broers, slaan.12  En hy het hierheen en daarheen gekyk, en toe hy sien dat daar niemand was nie, het hy die Egiptenaar doodgeslaan en hom in die sand begrawe.13  Die volgende dag het hy weer uitgegaan, en daar was twee Hebreeuse manne wat met mekaar veg. Hy vra toe vir die een wat ongelyk gehad het: Waarom slaan jy jou naaste?14  En hy antwoord: Wie het jou as owerste en regter oor ons aangestel? Dink jy om my dood te slaan soos jy die Egiptenaar omgebring het? En Moses het gevrees en gesê: Waarlik, die saak het bekend geword!”

Na hierdie episode sit Moses in Midian in die woestyn en pas sy skoonvader se skape op. Dit is nogal ‘n val in status van prins na skaapwagter. Maar veertig jaar later, dit is ‘n lang tyd, roep die HERE na Moses in die agterkant van die woestyn. Eks. 3 vers 1 “En toe hy die kleinvee agter die woestyn gedryf het, kom hy by die berg van God, by Horeb. 2  Daarop verskyn die Engel van die HERE aan hom in ‘n vuurvlam uit ‘n doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie! 3  En Moses sê: Laat ek tog nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk, waarom die doringbos nie verbrand nie.4  Toe die HERE sien dat hy nuuskierig nader kom, roep God na hom uit die doringbos en sê: Moses, Moses! En hy antwoord: Hier is ek”.

Waarom die agterkant? God verskyn in die agterkant, die kant waar ons as Christene nie altyd soek nie. Dit is waar God is. Ons soek altyd vir God in die kollig. Daar waar al die aktiwiteite is. Daar waar almal is. Ons almal wil graag die kollig deel met die HERE. As ons in die kollig wandel, dat wandel ons alleen, want God is aan die agterkant van die berg. Jesus is nie met ‘n groot onthaal ontvang nie. Hy het nie ‘n helde begrafnis gehad nie, nee, Hy is gekruisig, die vernederendste dood wat daar was. Dit is wat Jesus ontvang het, so moenie verbaas wees as God glad nie in die groot byeenkomste opduik nie, maar waar twee of drie bymekaar is. Waarvoor het die HERE ook gewag? Dat Moses moes nader kom en ondersoek instel wat aan die gang is. Moses kon baie maklik net verby geloop het en nie eers aandag daaraan geskenk het nie. Maar hy het nie. Hy wou uitvind wat hier aan die gang is. Eers toe die HERE sien dat hy nader kom, roep Hy vir Moses. Maar ons lees ook dat Moses nie baie van die opdrag gedink het nie, en nie wou terug gaan nie. Eks 4 vers10 ¶ “Toe sê Moses aan die HERE: Ag, HERE, ek is nie ‘n man van woorde nie–van gister of van eergister of vandat U met u kneg gespreek het nie; want ek is swaar van mond en swaar van tong.11  En die HERE antwoord hom: Wie het vir die mens die mond gemaak, of wie maak stom of doof, of siende of blind? Is dit nie Ek, die HERE, nie?12  Gaan dan nou heen, en Ek sal met jou mond wees en jou leer wat jy moet sê.13  Maar hy sê: Ag, HERE, stuur tog deur wie U wil stuur.14  Toe ontvlam die toorn van die HERE teen Moses, en Hy sê: Is jou broer Aäron, die Leviet, nie daar nie? Ek weet dat hy goed kan praat. En hy gaan ook al uit om jou te ontmoet, en as hy jou sien, sal hy bly wees in sy hart”.

So as ons na Moses kyk, sien ons dat hy ‘n baie goeie opleiding gehad het, maar dat die HERE moes eers hom afbreek, hom “humble”, voordat Hy vir Moses kon gebruik. Maar Moses moes ook belangstel, nie maar net alles as vanself aanvaar nie, voordat die HERE hom kon gebruik. Hy het ook eers self probeer om Israel te verlos deur ‘n Egiptenaar dood te slaan, maar moes terugkom na die Egiptenare as ‘n skaapwagter, ‘n werk wat deur die Egiptenare as veragtelik aangesien is.

So wat was Moses se kwalifikasies? Prins, moordenaar, skaapwagter, hakkelaar, bang, nuuskierig. Maar, hy het God geken.

Die volgende persoon is Paulus. Paulus was ‘n Fariseër. Gelukkig het Paulus self vir ons ‘n baie goeie getuigskrif geskryf. Galasiërs 1 vers 13  “Want julle het gehoor van my lewenswandel vroeër in die Jodedom, dat ek die gemeente van God uitermate vervolg en dit verwoes het;14  en dat ek in die Jodedom vooruitgegaan het bo baie van my leeftyd onder my stamgenote, terwyl ek veral ‘n yweraar was vir die oorleweringe van my voorvaders”. So, Paulus was ook goed geleerd, baie ywerig, tradisie vas, ‘n goeie loopbaan het voor hom gelê, maar toe gryp God in. Galasiërs 1 vers 15 “Maar toe dit God behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af en deur sy genade geroep het,16  om sy Seun in my te openbaar, sodat ek Hom onder die heidene sou verkondig, het ek dadelik nie vlees en bloed geraadpleeg nie,17  en ook nie na Jerusalem opgegaan na die wat voor my apostels was nie, maar na Arabië vertrek en weer teruggekom na Damaskus.18  Vervolgens, drie jaar daarna, het ek na Jerusalem opgegaan om met Petrus kennis te maak en vyftien dae by hom gebly”;. Nogal interessant dat Paulus ook eers drie jaar lank woestyn toe moes gaan voordat hy kon gebruik word.

So wat was Paulus se kwalifikasies? Goeie Bybelskool geleerdheid, ywerig, vervolger van almal wat Jesus gevolg het, hardwerkend, ambisieus, tradisie vas, maar deur God met blindheid geslaan, sodat Hy Paulus kon leer van nederigheid, mense liefde, en Christus.

Die laaste persoon wat ek na wil kyk is Petrus. Wie was hy? ‘n Visserman. Matt 4 vers 18 ¶ “En terwyl Jesus langs die see van Galiléa loop, sien Hy twee broers, Simon wat genoem word Petrus, en Andréas, sy broer, besig om ‘n net in die see uit te gooi; want hulle was vissers.19  En Hy sê vir hulle: Kom agter My aan, en Ek sal julle vissers van mense maak.20  En hulle het dadelik die nette laat staan en Hom gevolg”. So, Petrus was ‘n visserman. Heel moontlik geleer om vis te vang as seun by sy vader. Ek betwyfel of jy ‘n graad of diploma nodig het om vis te vang, so ek neem aan sy skoolopleiding was net die nodigste. Wat leer ons nog van Petrus? Matt 26 vers 33 “Daarop antwoord Petrus en sê vir Hom: Al sal almal ook aanstoot aan U neem, ek sal nooit aanstoot neem nie.34  Jesus sê vir hom: Voorwaar Ek sê vir jou, in hierdie nag, voordat die haan gekraai het, sal jy My drie maal verloën.35  Petrus sê vir Hom: Al moes ek ook saam met U sterwe, ek sal U nooit verloën nie! So het ook al die dissipels gesê. Matt 26 vers 69 ¶ En Petrus het buitekant gesit in die binneplaas van die paleis, en ‘n sekere diensmeisie het na hom gekom en gesê: Jy was ook by Jesus, die Galiléër!70  Maar hy het dit voor almal ontken en gesê: Ek weet nie wat jy sê nie.71  En terwyl hy uitgaan na die poort toe, sien ‘n ander diensmeisie hom en sê aan die wat daar was: Hierdie een was ook by Jesus, die Nasaréner.72  En met ‘n eed ontken hy dit weer: Ek ken die man nie.73  Maar ‘n bietjie later kom die wat daar staan, en sê vir Petrus: Waarlik, jy is ook een van hulle, want ook jou spraak maak jou bekend.74  Toe begin hy homself te verwens en te sweer: Ek ken die man nie.75  En dadelik het die haan gekraai, en Petrus het die woord van Jesus onthou wat Hy vir hom gesê het: Voor die haan kraai, sal jy My drie maal verloën. En hy het buitentoe gegaan en bitterlik geween”. Joh 18 vers 10 En Simon Petrus wat ‘n swaard gehad het, het dit uitgetrek en die dienskneg van die hoëpriester geslaan en sy regteroor afgekap. En die naam van die dienskneg was Malchus”.

Hoe dink u het Petrus gevoel toe hy Jesus verraai het? Hy het tog immers gehoor by Jesus self dat as jy Hom voor mense sou bely, Hy jou voor Sy Vader sou bely. Maar nou het hy Jesus in die openbaar verloën. Kan so iemand dan gebruik word? Verseker! Die HERE het eers toegelaat dat Petrus totaal van homself gestroop word, voordat hy gebruik kon word.

So behalwe dat Petrus ‘n visserman was, was hy opvlieënd, en kon jy nie op sy woord, of op hom staat maak nie. Maar, dit was voor Pinkster.

Wat verklaar Jesus. Matt 16 vers 17 “Toe antwoord Jesus en sê vir hom: Salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is.18  En Ek sê ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.19  En Ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee; en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees”.

Hoe het Petrus opgetree na die uitstorting van die Heilige Gees? Handelinge 2 vers 38 “En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.39  Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die HERE onse God na Hom sal roep.40  En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê: Laat julle red uit hierdie verkeerde geslag.41  Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop; en daar is op dié dag omtrent drie duisend siele toegebring.”

Wat het die Fariseërs gesê van Petrus? Hand 4 vers 13 “En toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was, was hulle verwonderd en het hulle as metgeselle van Jesus herken”.

So, Petrus was eenvoudig, ongeletterd, onbetroubaar, maar metgesel van Jesus, onbeweeglik, en deur Jesus verklaar as rots en vesting van die Kerk.

So, wat leer ons hieruit? Dat die HERE mense kan gebruik met enige agtergrond, geleerdheid, en sosiale vlak. Maar Hy gebruik mense wat kies om Hom te dien, en Hom bo alles stel. Het Hy jou geroep? Verseker. Wat leer ons in die Bybel? Gaan dan heen en maak die mense my dissipels. Elkeen van ons is geroep om dissipels, volgelinge, metgeselle, te gaan maak van mense. As jy regtig moet, gebruik woorde. Doen eers die opdrag, dan sal jy uitvind dat die HERE jou ook vir ander doele kan en wil gebruik.

This entry was posted in Uncategorised by admin. Bookmark the permalink.