Moses 3 vers 3: Wat sê die Bybel oor dié onderwerp?

Print Friendly, PDF & Email

Nou mag u wonder oor watter onderwerp, want ek het geen onderwerp genoem nie. Dit is juis waaroor hierdie vraag handel. Ons wil so graag hoor aangaande wat die Bybel oor ‘n spesifieke onderwerp leer, dat ek altyd net ‘n versie in die Woord soek wat of dit toelaat, of dit verbied.

Ek wil die vraag na aanleiding van ‘n paar voorbeelde beantwoord. Wat leer die Bybel oor hipnose? Word dit toegelaat of verbied? Die woord of term hipnose kom nêrens in die Bybel voor nie, so wat maak ek nou? Die Bybel verklaar wel in twee gedeeltes waarom hipnose nie ‘n gebruik is wat deur Christene behoort gevolg te word nie.

Die eerste kom uit Spreuke 25 vers 28. ” ‘n Afgebreekte stad sonder muur, so is ‘n man wat sy gees nie kan inhou nie.” Die Engels stel dit eintlik beter in die Amplified. “He who has no rule over his own spirit is like a city that is broken down and without walls.” Die gedeelte verklaar dat indien ek nie beheer oor my eie gees het nie, ek myself oopstel vir die vyand om te plunder soos wat hy wil. Dit is presies wat gebeur tydens hipnose. Ek laat ‘n ander persoon toe om beheer oor my denke en verstand te kry en sodoende kan die persoon net doen wat hy/sy wil. ‘n Ondersoek wat in die VSA gedoen is rondom hipnose en die effek daarvan op verskeie persone, het gevind dat sielkundiges al hoe meer en meer hipnose gebruik om oorsake van traumas in te plant by pasiënte, en sodoende vir die persoon ‘n rede verskaf hoekom daar ‘n trauma in sy/haar verlede gebeur het. Dit is die inplanting van ‘n leuen, en moet ten alle koste verhoed word.

Nou moet ons ook onthou dat leuens word nie net deur hipnose ingeplant nie. ‘n Baie interessante ontdekking wat hulle ook tydens die studie gemaak het, is dat indien ‘n persoon toegelaat word om ‘n storie uit te dink oor ‘n traumatiese gebeurtenis, 25 % van die persone hulle storie as waar sal vertel na verloop van tyd. So, dit is nie net hipnose wat leuens kan inplant nie, maar onsself ook as ons toelaat dat ons gedagtes en drome ons oorheers, en nie dit wat die HERE vir ons beplan nie. So ‘n persoon het toegelaat dat sy stad se mure onbewaak was.

Die tweede gedeelte kom uit 1 Petrus 5:8 ” Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind.” Die gedeelte lig ons nie net in oor wat gebeur as ons in dronkenskap verval nie, maar stel dit gelyk daaraan om jou waaksaamheid te laat vaar. Wanneer ‘n persoon vir hipnose gaan, verloor jy definitief jou waaksaamheid, aangesien jy nie beheer het oor wat met jou gebeur nie. Dit is wat Petrus hier oor waarsku. Ek moet onder geen omstandighede toelaat dat ek my waaksaamheid verloor nie, want dit is dan dat die vyand kan inkom en my besmet, sonder dat ek daarvan bewus is.

Wat van depressie? Dit is een van die moeiliker onderwerpe waaroor daar al baie geskryf is, maar waar daar ook baie verskillende opinies oor is. Wanneer iemand in depressie verval, is dit gewoonlik as gevolg van spesifieke omstandighede in ‘n persoon se lewe, wat sekere eise aan die persoon stel, of omdat ‘n persoon sekere omstandighede moet verwerk. Ek kan net meedeel dat ek baie nou betrokke was in ‘n depressie geval, en kon nie self indink wat die probleem was nie, aangesien dit nie vir my ‘n probleem was nie.

In die meeste gevalle van depressie gaan dit nie vir jou as normaal denkende persoon na ‘n probleem klink nie, maar vir die persoon wat dit deurgaan, is dit ‘n krisis tydperk. Maar wat sê die Bybel daaroor? Ek kan nie vinnig dink dat die Bybel iets direk daaroor te sê het nie, maar dat persone deur soortgelyke omstandighede gegaan het in die Bybel se tyd, staan soos ‘n paal bo water. Dink maar aan Job se situasie. Hy het alles verloor, kind, vee en alles wat hy besit het. So, sy omstandighede het alles bevat wat ‘n staat van depressie sou aanhelp. Het hy verval in depressie? Verseker. Hoe het sy vriende opgetree? Hulle het die probleem by Job gesoek. Is dit waar die probleem was? Ja, maar nie soos sy vriende gedink het nie. Job moes erken dat dit waarvoor hy die bangste was, met hom gebeur het. Sy reaksie op die omstandighede wat die HERE toegelaat het, het gemaak dat hy in depressie verval het. Wat was sy oplossing? Hy moes net erken dat die HERE in alles die beste weet, en dat ons in alles op Hom moet vertrou. Die oomblik toe Job sy knie buig voor die HERE, en homself aan die HERE onderwerp, het alles verander na wat dit voor die tyd was. Die Bybel verklaar selfs dat  sy lewe beter was as voorheen.

So is daar ook ander gevalle, soos Jona wat kwaad word omdat die HERE sy skaduwee wegneem nadat die HERE besluit het om Nineve te red. Hy kon nie saamleef met die besluit van die HERE nie. Dan is daar Elia wat weghardloop nadat hy al die Baäl profete dood gemaak het, omdat hy bang is vir Isebel. Hierdie groot name in die Bybel het almal verval in depressie omdat hulle nie kon glo dat dit is hoe die HERE optree nie. Dink maar aan Dawid, wat homself kranksinnig hou omdat hy bang is vir Saul. Hy omring homself met almal wat “wash outs” was. Maar Dawid gee ook vir ons die oplossing. Hy begin om God te prys en te loof vir wie Hy is, en kry vrymaking. Dit is wat die HERE van ons verwag. Ons kan nie vrae aan die HERE vra oor hoekom goed gebeur nie. Israel het dit ook gedoen en die HERE het hulle deur Jesaja geantwoord deur te vra hoe hulle as die pot, die pottebakker kan voorskryf oor wat Hy met hulle kan doen.

Dit bring my by wat ek eintlik oor wil skryf. Ons almal het vrae oor hoe ons as Christene onder sekere omstandighede moet optree. Wat doen ons? Ons soek ‘n versie wat dit vir ons sal duidelik maak. Maar weet u dat dit nie die oplossing van die probleem is nie. Ons wil so graag ‘n kits oplossing hê vir al ons probleme. Maar die HERE wil nie dat ons ‘n kits oplossing sal kry nie. Toe Hy Sy Seun Jesus gestuur het om vir ons sonde te sterf, was dit nie ‘n kits oplossing nie. Hy het al 4000 jaar voor die tyd van Jesus se geboorte besluit dat Hy ‘n oplossing het. Maar Hy moes eers die mense leer om Hom lief te hê voordat Hy ‘n oplossing kon gee.

Hoeveel kere het jy al ‘n versie gesoek net om te kan aangaan? Of dalk het jy net skielik ‘n versie gehad om vir iemand wat deur moeilike omstandighede gaan, te gee. Dalk het dit ook gehelp. Hoeveel male het ek al versies gesien wat gedruk is op gemeente afkondigings of op ‘n los blaadjie, wat jou help om gewapen te wees net indien jy dalk iemand ontmoet vandag wat ‘n versie nodig het. Dít maak ons versie-Christene, nie dissipels nie.

Wat sê ek eintlik? Dat dit nie help om net die regte versie vir die regte geleentheid te hê nie, maar dat ek in my verhouding met die HERE so sal groei dat ek nie nodig het om aan ‘n versie vas te hou nie, maar dat ek aan Hom kan vashou. Dat ek instinktief sal weet wat reg of verkeerd is.

Het u al ooit gewonder hoe ‘n dier weet wat hy kan eet en wat nie? Vir watter diere hy voor moet oppas, en watter diere hy mee saam kan wy. Die kleintjies leer dit by hulle ouers, maar ook word dit so deel van die dier, dat dit in sy gene oorgedra word. Ons sê altyd dat ‘n dier instinktief weet hoe om op te tree. Hoe gebeur dit by ‘n mens? Deur Jesus te volg en toe te laat dat ek net soos Hy sal optree. Hy moet my voorbeeld in alles wees. Ek kan nie dink dat ek nie soos Hy kan wees nie, want ek moet verander en soos Hy word as ek Sy dissipel wil wees. Maar meer nog. Esegiël stel dit vir ons baie duidelik. Esegiël 36:26  “En Ek sal julle ‘n nuwe hart gee en ‘n nuwe gees in jul binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle ‘n hart van vlees gee.”

Ek moet die HERE se wet in my hart ontvang. Dit sal my hart verander, want dan sal ek soos Hy kan optree. Die HERE wil so graag dat ons elkeen so na aan Hom leef dat Hy nie nodig het om met ons deur omstandighede te praat nie. Hy wil so graag dat Hy jou elke oomblik van die dag kan lei, dat Hy elke oomblik van die dag met jou gemeenskap kan hê. Maar ons soek nie na Hom nie. Ons soek net na redes hoekom ons so en so moet optree, of wat reg en verkeerd is.

As ek kan teruggaan na Job se geval. Hy het met sy vriende geredekawel. Hy wou sy standpunt dat hy regverdig is voor God en sonder sonde is, en daarom onregverdig deur die HERE gestraf word, op sy vriende afdwing. Net so wou sy vriende hulle standpunt op hom afdwing, dat hy gesondig het en die HERE hom nou straf. Maar gelukkig was daar ook iemand wat nie net uit hulle self gepraat het nie, maar hulle almal daarop gewys het dat dit die HERE is waarna ons moet gaan, en Hom as ons Heer en Meester aanvaar. Ons kan nie ons wil op Hom afdwing nie.

Hoor hoe sluit Job af nadat die HERE met hom gepraat het: Job 42:2-6 “Ek weet dat U alles kan doen en geen plan vir U onuitvoerbaar is nie. 3  Wie verberg die raadsbesluit daar sonder kennis? So het ek dan gespreek sonder om te verstaan, dinge te wonderbaar vir my, wat ek nie begryp nie. 4  Hoor tog, en ék sal spreek; ek sal U ondervra en onderrig U my! 5  Volgens hoorsê het ek van U gehoor; maar nou het my oog U gesien. 6  Daarom herroep ek en het berou in stof en as.”

Vers 4 is vir my die sleutel : “Hoor tog, en ék sal spreek; ek sal U ondervra en onderrig U my!” Dit is wat die HERE wil hê in ons lewe. Dat ons Hom sal ondervra, en dat Hy ons kan onderrig. Dit help nie ek hardloop na elke pastoor of dominee of sielkundige toe met my probleme nie, ek moet die HERE daarmee nader, sodat ek van Hom kan leer. Dan sal dit met my wees soos met Elihu, Job se vriend. Hoor hoe stel hy dit Job 32 vers 8 en 9: “Maar dit is die Gees in die mens en die asem van die Almagtige wat hulle verstandig maak. 9  Nie die bejaardes is wys nie, en nie die oues verstaan wat reg is nie.”

Ek wil graag die vraag afsluit met die volgende. Wanneer jy weer ‘n vraag het oor ‘n onderwerp en jy nie seker is dat dit reg of verkeerd is nie, maak seker dat jy die HERE vra wat reg of verkeerd is. Ondersoek Sy Woord, vra Hom, totdat jy die antwoord self kry. Die HERE wil so graag dat Hy ons leer. Vra dat Hy deur Sy Gees met jou gees sal praat en jou onderrig aangaande alle dinge.

Onthou om op Sy Woord te staan, nie net ‘n versie nie.

This entry was posted in Uncategorised by admin. Bookmark the permalink.