Moses 3 vers 11: Wat leer die Bybel oor persone met HIV/Vigs?

Print Friendly, PDF & Email

Dit is nogal ‘n baie relevante vraag vir vandag. Maar, wat is die Bybelse antwoord oor die saak? Is daar ooit ‘n antwoord? Nêrens in die Bybel kry ons ‘n direkte antwoord oor baie van ons hedendaagse probleme, insluitende Vigs nie. So wat nou gemaak? Hoe tree ek dan nou op teenoor die persone? Hoe en wat moet ek nou maak met mense wat daaraan ly? Daar is sovele vrae wat ons daaroor het, insluitende wat nou van die persone se menseregte?

Om by die antwoord uit te kom, moet ons maar soos met enige probleem wat ons in die lewe ervaar, eers die probleem ontleed. Ons moet gaan kyk na die oorsprong daarvan, wat die oorsaak daarvan is, hoe dit versprei, en dan eers kan ons gaan kyk oor wat die Woord van die HERE oor die tipes vraagstukke vir ons vertel. So sal ons dan by ‘n antwoord kan uitkom.

Oorsprong

Om na die oorsprong van HIV/Vigs te gaan soek, moet ons in die argiewe gaan rondkrap. Die eerste verslag wat ek daaroor gelees het, dateer uit die middel tagtigs. In die verslag is daar verwys na wat algemeen aanvaar word as geval zero, ‘n persoon wat ‘n los homoseksuele lewe gely het, werksaam was by ‘n internasionale lugredery, en volgens die verslag heel moontlik die HIV virus gekry het nadat hy gemeenskap met ‘n aap gehad het. Almal wat aan die siekte toestand dood is binne die eerste jaar of wat, kon direk met hom verbind word, en het sy leefstyl beoefen.

Dit verklaar ook vir ons hoekom daar nie ‘n direkte teenmiddel daarvoor bestaan nie, aangesien dit ‘n toestand is wat van ‘n dier na ‘n mens versprei het, en nie ‘n virus is wat ontstaan het by die mens en die mens oor die eeue al aanval nie. Dit is ook nog tot en met vandag, nie moontlik om die virus regtig te isoleer en vernietig nie.

Hoe word die virus oorgedra?

Basies is daar twee maniere hoe die virus van een persoon na ‘n ander oorgedra word. Die eerste metode is dat die virus oorgedra word van persoon na persoon gedurende seksuele gemeenskap. Dit is die mees algemeenste manier. Die ander manier is deur vermenging van bloed. Dit kan geskied deur persone wat spuitnaalde gebruik wat deur ander persone gebruik is wat alreeds die virus het. Dit vind ons veral onder dwelm gebruikers aan.

Bloedoortappings is ook ‘n manier hoe persone onwetend die virus ontvang deurdat hulle bloed ontvang wat deur die virus besmet is. In Suid Afrika vind ons dat by verre die mees algemeenste manier van verspreiding is deur seksuele gemeenskap. Daaroor vind ons ook dat die regering hulle advertensie veldtog geloods het oor die gebruik van kondome, die sogenaamde ” safe sex”, en “love life” veldtogte. Verder versprei die virus ook van moeder na kind tydens geboorte, en weet ons almal van al die hofsake wat daar al gewees het oor die gratis verspreiding van retrovirale middels aan moeders wat die virus besit.

Maar is dit dan werklik ‘n probleem wat ons as Christene raak? Kan ons waag om werklik ‘n antwoord daaroor te probeer kry?

Ek glo dat elke situasie in die lewe ‘n uitwerking op ons as Christene het, en dus ‘n antwoord regverdig.

Ek wil graag begin by wat Paulus daaroor geskryf het. Romeine 1 vers 26 tot 32  “26  Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in dié wat teen die natuur is; 27  en net so het ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in hulle wellus teenoor mekaar ontbrand: manne het met manne skandelikheid bedrywe en in hulleself die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. 28  En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan ‘n slegte gesindheid, om te doen wat nie betaam nie: 29  hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug; vol nydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid; 30  nuusdraers, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan die ouers; 31  onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig, 32  mense wat al ken hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien- dié dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen.”

Dit is ontsettende harde woorde wat Paulus hier gebruik. Maar hoekom kan Paulus dit so sterk stel? Ek wil graag twee voorbeelde gebruik. Die eerste voorbeeld het ek by ‘n ou dame gehoor. Sy het dit as volg verduidelik. Gestel ek hou van my drank en ek gaan elke aand na die kroeg om my dronk te drink. Nou word ek die volgende oggend wakker met ‘n groot kopseer. Wie is verantwoordelik daarvoor? Ek self. Ek het besluit om my te vergryp aan alkohol en moet maar betaal daarvoor met ‘n groot kopseer. So moet ek maar my eie pille gaan koop om beter te voel. Kom ons neem dieselfde gebeure en verander dit dat ek seksueel met ‘n persoon verkeer. Ongelukkig vir my is die persoon positief getoets vir HIV. Nou word ek wakker en sal ek ook positief toets vir HIV na verloop van tyd. Nou is die probleem nie myne nie en hoef ek nie myself te bekommer oor wie nou vir my behandeling sal betaal nie, maar moet die belastingbetaler vir my betaal om behandeling te ontvang, en sal ek later sterf aan Vigs verwante siektes.

Die tweede voorbeeld wat ‘n ander aspek van die vraagstuk uitlig, is as volg. Indien ek ontevrede met my huweliksmaat is, en ek wil die persoon om die lewe bring, kan ek die persoon vergiftig met byvoorbeeld arseen. Ek weet van gevalle in ons land se geskiedenis waar persone so vergiftig is, en het die vergiftiging oor ‘n redelike lang tydperk gebeur. Eers na die persoon se dood is uitgevind dat hy vergiftig is. Presies dieselfde gebeur met HIV/Vigs. Dit vat ook ‘n redelike lang tydperk voordat die persoon sterf aan Vigs verwante siektes. Net die verskil, volgens ons wette, is dat ek nie moord gepleeg het nie.

Wat wys die twee voorbeelde vir ons uit? Indien ek alkohol misbruik, is die probleem die volgende oggend myne, maar indien ek seksueel sondig, is die probleem die regering s’n, en uiteindelik, die belastingbetaler s’n. Indien ek arseen gebruik en iemand vergif, is ek ‘n moordenaar, maar indien dit HIV/Vigs is, is dit nie moord nie, en het ek my regte en moet die samelewing maar geneë wees met al my eise, al is dit  sonde.

Kom ons laat die aangeleentheid eers daar, en gaan speur vir ons gebeure na in die Bybel wat soortgelyk aan vandag se vraagstukke is. Terwyl ons by Vigs is, laat ons dan spesifiek na die seksuele oortredings kyk in die Bybel, en die uitwerking daarvan op die mense.

Die eerste voorbeeld wat ons kry, kom uit die dae voor Noag. Genesis 6 vanaf verse 1 tot 7: “1 ¶ Toe die mense op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is, 2  sien die seuns van God dat die dogters van die mense mooi was, en hulle het vir hulle as vroue geneem almal wat hulle verkies het. 3 ¶ Toe sê die HERE: My Gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is; maar sy dae sal wees honderd en twintig jaar. 4 ¶ In dié dae was die reuse op die aarde, en ook daarna, toe die seuns van God by die dogters van die mense ingegaan en dié vir hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldiges uit die ou tyd, die manne van naam. 5  Toe die HERE sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyddeur net sleg was, 6 ¶ het dit die HERE berou dat Hy die mens op die aarde gemaak het, en daar was smart in Sy hart. 7  En die HERE sê: Ek sal die mens wat Ek geskape het, van die aarde verdelg, die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel; want dit berou My dat Ek hulle gemaak het.” Ons almal ken die geskiedenis van Noag wat alleen oorleef het. Hier het die HERE almal behalwe Noag gedood, omdat hulle seksuele sonde bedryf het. Daar was nie uitsonderings nie. Hier het die HERE alreeds vir ons geleer dat sonde aan die liggaam, die grootste sonde is wat ons kan pleeg. Hoekom? Want ons liggame is die tempel van die Heilige Gees, en deur seksuele sonde word die Heilige Gees ook daarby betrek.

Die volgende voorbeeld kom ook uit Genesis. Hoofstuk 19 : “1 ¶ En die twee engele het in die aand in Sodom aangekom, terwyl Lot in die poort van Sodom sit; en toe Lot hulle sien, het hy opgestaan om hulle tegemoet te gaan en hom gebuig met die aangesig na die aarde toe 2  en gesê: Kyk tog, my HERE, draai tog uit na die huis van u dienaar en bly die nag oor en was u voete; dan kan u vroeg opstaan en u reis voortsit. Maar hulle antwoord: Nee, ons sal op die plein vernag. 3  Maar hy het baie by hulle aangehou, sodat hulle na hom uitgedraai en in sy huis gekom het. En hy het vir hulle ‘n maaltyd berei en ongesuurde koeke gebak, en hulle het geëet. 4 ¶ Hulle het nog nie gaan slaap nie toe die manne van die stad, die manne van Sodom, die huis omsingel: jonk en oud, die hele bevolking, almal saam. 5  En hulle het na Lot geroep en aan hom gesê: Waar is die manne wat vannag na jou gekom het? Bring hulle na ons toe uit, dat ons hulle kan beken.”

Sodom en Gomorra is verwoes as gevolg van homoseksualisme. Nie oor iets anders nie, nee, die mans van die stad wou selfs met die engele wat die HERE gestuur het, omgang hê. Wat het oorgebly van Sodom en Gomorra? Niks. Dit is totaal en al verwoes. Dit is wat gebeur wanneer ons nie op die HERE let nie. Ons kan nie maar net aangaan met ons eie denke en dinge goed praat nie, nee, ons moet let op die Woord en dit doen. Ek is bewus daarvan dat daar persone is wat in die bediening staan en self verklaar dat hulle homoseksueel is, en dat die HERE hulle so gemaak het. Ek is jammer dat hulle dit doen, want ongelukkig maak hulle die HERE tot leuenaar. Die HERE, weet ons, verklaar self dat Hy gister vandag en more dieselfde is. As Hy Sodom en Gomorra verwoes het, sal Hy dit weer doen met die wat hierdie sonde beoefen. Almal verwys graag daarna dat homoseksualisme nêrens na verwys word nie. Maar, in Israel se dae is die persone wat dit beoefen het, gedood. Daar was nie iemand wat dit eers probeer het nie, want hulle is onmiddellik gedood.

Jy mag dalk aanvoer dat Sodom verwoes is as gevolg van homoseksualisme, maar wie sê dit was kinders van die HERE. Lot se afstammelinge was dan die Moabiete en Ammoniete, nie volke wat die HERE gedien het nie. Kom ons kyk na Israel, die volk van die HERE. Die verhaal kom uit Rigters 19 en 20.

Rigters 19 van vers 1:” ¶ En in dié dae was daar geen koning in Israel nie. En ‘n Levitiese man het as vreemdeling vertoef agter in die gebergte van Efraim; en hy het vir hom ‘n vrou, ‘n byvrou, geneem uit Betlehem-Juda. 2  Maar sy byvrou het by hom gehoereer en van hom weggegaan na haar vader se huis, na Betlehem-Juda; en sy was daar vier maande lank. 3  Daarop maak haar man klaar en gaan haar agterna om na haar hart te spreek en haar terug te bring; sy dienaar was by hom met ‘n paar esels. En toe sy hom in die huis van haar vader bring en die vader van die jong vrou hom sien, was hy bly om hom te ontmoet. 4  En sy skoonvader, die vader van die jong vrou, het hom teruggehou, sodat hy drie dae by hom gebly het; en hulle het geëet en gedrink en die nag daar oorgebly.” Hierdie gedeelte is slegs as agtergrond sodat ons sal verstaan waaroor alles gaan. Ons weet nie wat die man se naam is nie, maar net dat hy uit die Levitiese stam is, met ander woorde van die priesterlike geslag. Ons lees verder dat sy skoonpa hom ‘n paar dae langer gehou het as wat beplan was, maar op ‘n dag het hy net besluit nou sal hy terug gaan, en het hy en sy byvrou en die res van die geselskap die terugtog begin. Ons lees verder dat hy kies om verby ‘n vreemde stad te gaan en liewers by ‘n stad van Benjamin, deel van sy volk, wil oornag.

Maar wat gebeur daar? “16 ¶ Maar kyk, in die aand kom daar ‘n ou man uit die veld van sy werk af, en die man was van die gebergte van Efraim afkomstig en het in Gíbea as vreemdeling vertoef; maar die manne van die plek was Benjaminiete. 17  En toe hy sy oë opslaan, sien hy die reisiger op die plein van die stad, en die ou man vra: Waar gaan u heen, en waar kom u vandaan? 18  En hy sê vir hom: Ons trek deur van Betlehem-Juda tot agter in die gebergte van Efraim; ek kom daarvandaan en het tot by Betlehem-Juda gereis, en ek gaan na die huis van die HERE; maar hier is niemand wat my in sy huis opneem nie, 19  alhoewel ons esels strooi sowel as voer het, en daar ook brood en wyn is vir myself en vir u dienares en vir die bediende wat by u dienaars is; daar is aan geen ding gebrek nie. 20  Toe sê die ou man: Vrede vir jou! alleenlik, al wat u kortkom, is vir my rekening; u moet net nie op die plein vernag nie. 21  Daarop het hy hom in sy huis ingebring en aan die esels voer gegee; en nadat hulle hul voete gewas het, het hulle geëet en gedrink. 22 ¶ Terwyl hulle hul hart vrolik maak, omsingel die manne van die stad, slegte manne, meteens die huis en klop hard aan die deur; en hulle spreek met die ou man, die eienaar van die huis, en sê: Bring die man uit wat in jou huis ingekom het, dat ons hom kan beken.” Dit was manne van die stam van Benjamin. Hulle versoek is nie aan voldoen nie, maar hulle het sy byvrou gegryp en haar verkrag, die hele nag lank. Die volgende oggend is sy dood opgetel voor die deur.

Die Leviet het toe sy byvrou opgesny in twaalf dele, en dit voor die oudstes gebring, en raad gevra. Die hele Israel het saamgestem en opgetrek teen die stam van Benjamin. Maar, hulle, die Benjaminiete, wou nie die persone uitlewer wat verantwoordelik was vir die bose daad nie. Israel het toe vir drie dae oorlog gevoer teen Benjamin, en die volgende gedeelte gee vir ons die resultaat: Rigters 21: “44  En daar het van Benjamin agttien duisend man geval, en dit almal dapper manne. 45  Toe spring hulle om en vlug na die woestyn, na die rots Rimmon; maar hulle het in die nageveg op die grootpaaie vyf duisend man van hulle gedood en hulle agternagesit tot by Gídeom en twee duisend man van hulle verslaan. 46  En al die gesneuweldes van Benjamin op dié dag was vyf en twintig duisend man wat die swaard uittrek, en dit almal dapper manne. 47  Maar ses honderd man het omgedraai en gevlug na die woestyn, na die rots Rimmon en vier maande by die rots Rimmon gebly. 48  Toe gaan die manne van Israel terug na die kinders van Benjamin en verslaan hulle met die skerpte van die swaard, sowel mense as diere en alles wat voorgekom het; ook al die stede wat hulle aangetref het, het hulle aan die brand gesteek.”

Iets wat my opgeval het toe ek die gedeelte gelees het, is dat Israel die HERE nader en vra wat moet hulle doen. Elke keer was die antwoord dieselfde : “Trek teen hulle op”. U sien, die HERE duld nie seksuele sondes nie. Ons lewe vandag so in afsondering van Hom. Dit is die rede hoekom ons dink ons kan wegkom daarmee. Maar die HERE het al in Eksodus 20 vir ons geleer dat Hy by ons wil wees. Die enigste rede hoekom Hy by ons wil wees is dat ons nie sal sondig nie. U sien, terwyl die HERE daar ver is, is dit maklik om te wonder of Hy dit ooit sal oplet wanneer jy sondig, maar wanneer Hy woning maak in jou, sal jy ook die sonde haat, soos Hy dit haat. Dit is die God wat ek leer ken het. ‘n God wat daar is wanneer jy Hom nodig het, maar ook ‘n God wat daar is wanneer jy Hom dalk nie naby jou wil hê nie. Dit is die God wat ons voor bang is. Dit is die God wat jou tot verantwoording roep oor jou optrede. Hy wil so graag by jou wees, maar jy moet Hom toelaat.

Maar hoe tree ek dan nou op teenoor iemand met HIV/Vigs, of wat positief getoets is vir die HIV virus? Leer die persoon om nie verder te sondig nie. Geen los seksuele lewe sal deur die HERE geduld word nie. Leer die persoon dat iemand hom of haar vergiftig het, en dat indien hy of sy nou ook die virus versprei, hulle self skuldig staan aan moord. Maar meer nog, leer die persoon dat daar vergifnis is vir sonde, maar dan moet daarmee gebreek word, moet ek tot bekering kom, moet ek my lewe verruil vir die lewe van Christus. Leer die persoon ook dat hy of sy self verantwoordelikheid moet aanvaar vir die omstandighede, en nie ander persone dwing om te betaal  vir sy oortredings nie.

Moet die staat betaal vir die behandeling van so ‘n persoon? Nee, die persoon is self daarvoor verantwoordelik, anders steel hy by jou en my. As ek ‘n voorbeeld kan noem. Indien u skielik kanker kry, gaan die staat vir alles betaal? Nee, hulle sal u vra om u eie rekening te dra. Waaroor moet hierdie sondaars dan voorkeur kry? Die enigste rede hoekom hulle dit regkry is omdat hulle almal om hulle, verder en verder intimideer deur hulle optrede, want hulle het mos ook regte. Het ‘n moordenaar reg om die samelewing te intimideer? In Suid Afrika, ja. Want ons wil tog so graag goed doen aan almal, want wie weet, dalk kry jy dalk ook die virus deur jou optrede, en jy gaan mos nie uit jou eie sak betaal nie.

Wat nou van persone wat onwetend deur bloed oortappings of ongelukke die virus ontvang het? Wat van babas wat gebore word van moeders wat daarmee besmet is? Moet ons so teen hulle ook optree? Verseker nie. Die persoon het nie die virus ontvang deur sonde nie. So ek kan teenoor die persoon optree soos teenoor enige ander persoon. Ek mag die persoon selfs dalk meer ondersteun as iemand wat nie siek is nie.

So om saam te vat. Vigs is straf van die HERE teenoor die wat in sonde lewe, en leer ons word tot aan die derde en vierde geslag vergeld. Maar, ek het ‘n verantwoordelikheid as Christen om die persoon te lei tot bekering, en uiteindelik vergewing van sondes. Die HERE wil dat niemand verlore gaan nie, maar sal nie sonde duld nie.

This entry was posted in Uncategorised by admin. Bookmark the permalink.