Moses 3 vers 1: Wat is die HERE se doel met my?

Print Friendly, PDF & Email

Dit is ‘n vraag wat ‘n mens nogal ‘n lang tyd kan besig hou. Hoeveel keer in my lewe het ek hieroor gewonder, en net wanneer ek dink ek het die antwoord, dan vind ek uit dat dit nie die doel is nie. Verder het ek ook by baie ander mense uitgevind dat hulle ook maar oor dieselfde vraag wonder.

Ons moet ook kennis neem dat daar in ‘n persoon se lewe ook tydvakke is wat jou doel bepaal, en kan ‘n persoon nie sonder meer sê dat dit en dit jou doel in die lewe is nie. As kind het jy ten doel om groot te word, as tiener om ‘n vrou of man te kry, as getroudes om ‘n eie blyplek te kry en kinders groot te maak, as middeljarige om jou kinders getroud te kry, en as bejaarde om jou Saligmaker te ontmoet.  Ek onthou nog goed tydens my jaar by Unisa se besigheidskool dat ons ‘n vak gehad het waar ons baie oor doelwitte en doelstellings geleer het. As bestuurder moet jy mos doelstellings hê om na te streef en sekere doelwitte wat gehaal moet word. Hoe anders kan die organisasie dan jou waarde bepaal, of hoe weet jou bestuur dat jy hulle doel vir die organisasie uitleef?

Wanneer ons by ons Christenskap uitkom, dan het baie van ons nie eers een doelwit nie. Ons gaan maar kerk toe, doen wat ons moet, maar dis ook maar al. Die HERE weet mos ek is gewillig om my bydrae te gee en te doen wat ook al die kerkraad my vra om te doen. Wat praat jy nou van doelwitte vir Christenskap. Is dit dalk hoe jy ook voel? Of voel jy dat die HERE jou geroep het vir ‘n sekere doel, soos byvoorbeeld om baie goed in jou beroep te doen sodat jy verskeie bedienings finansieel kan ondersteun. Dit is ‘n baie edelmoedige standpunt, maar ongelukkig nie waar nie. Die HERE se doel is dat elkeen van ons Hom moet liefhê bo alles en ons naaste soos onsself. Nou mag jy dalk vra wat is die verskil. Die HERE wil dat ek en jy nie net ons middele moet gebruik vir Hom nie, maar onsself vir Hom moet gee. Hy wil dat ons Hom sal leer ken, deur Sy Woord, deur met Hom in verhouding te staan, en dan hierdie boodskap van verlossing en liefde sal uitstraal in ons lewe. Dit is die enigste doel.

Maar hoe weet ek dit? Dit is die boodskap van die Bybel. Markus 16:14-20 “Later het Hy aan die elf self verskyn toe hulle aan tafel was, en Hy het hulle hul ongeloof en hardheid van hart verwyt, omdat hulle die wat Hom ná sy opstanding gesien het, nie geglo het nie. 15  En Hy het vir hulle gesê: Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. 16  Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. 17  En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg: in my Naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, 18  slange sal hulle opneem; en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie; op siekes sal hulle die hande lê, en hulle sal gesond word. 19 ¶ Nadat die HERE dan met hulle gespreek het, is Hy opgeneem in die hemel en het gaan sit aan die regterhand van God. 20  Maar hulle het uitgegaan en oral gepreek, en die HERE het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Amen.” Hier gee die Bybel vir ons in ‘n neute dop, ons doelwit. Ons moet self die evangelie verkondig. Dit beteken nie dat ons almal moet leer om pastore of predikante te word nie, nee, ons moet die boodskap van die Bybel leer, en dit uitleef. Ons moet leer dat ander mense ons elke dag lees, dat hulle sien hoe jy optree by die werk, by jou huis, by die rugby. Waar jy ook al gaan, moet die mense jou kan lees en moet jy mense se opvatting van die lewe kan beïnvloed, deur Jesus se liefde aan alle mense uit te straal.

Toe die Israeliete in Egipte was, het hulle uitgeroep na die HERE om hulp. Hy het toe hulle noodroep gehoor, en Moses gestuur om hulle uit te lei na Kanaän, al moes hulle tagtig jaar lank wag. Hoeveel mense roep daagliks uit na die HERE in die teenswoordige tyd, en wie sal Hy stuur? Die Bybel leer ons in die bogenoemde gedeelte dat ons die evangelie aan die ganse mensdom moet verkondig, maar sonder ‘n Moses, kan die HERE die roepe van mense nie beantwoord nie. Dit is wat die HERE jou voor wil gebruik. Hy wil dat jy as ‘n Moses vir nuwe kinders van die HERE moet optree. Hy wil dat jy met tekens en wonders soos ‘n Moses van ouds die lewe in Egipte mee afreken. Daarom word in die gedeelte van Markus ook genoem dat die wat glo, tekens en wonders sal doen. Moses het dit gedoen in Egipte, so ek en jy sal dit vandag ook kan doen. Ons moet maar net glo. Wanneer ‘n ongelowige die tekens en wonders sien wat ons as Christene doen, sal hulle weet dat jy deur die HERE gestuur is en hulle kan lei na Kanaän. Wat leer Paulus in 1Kor 14:24:  “Maar as almal profeteer en daar ‘n ongelowige of ‘n onkundige binnekom, dan word hy deur almal oortuig, deur almal beoordeel; 25  en so kom die geheime van sy hart aan die lig. En so sal hy op sy aangesig val, God aanbid, en verkondig dat God werklik onder julle is.”

Maar, voordat jy by die punt kom waar jy as ‘n Moses kan optree, moet jy eers jouself in ‘n verhouding met die HERE plaas. As jy nie weet hoe nie, moet jy die HERE vra dat Hy vir jou ‘n Moses sal stuur, sodat jy kan sien hoe dit gedoen word, en dan sal jy gereed wees om self as ‘n Moses op te tree. Toe Moses van die berg Sinai afgekom het en die Israeliete die goue kalf gemaak het, het Moses vir die volk gebid. Daarna het hy ‘n tent buite die laer opgeslaan en dit die tent van samekoms genoem. Elke keer wanneer hy daarin gegaan het, het die heerlikheid van die HERE die tent gevul soos ‘n wolk wat van die hemel afgekom het. Dit is die verhouding wat die HERE met jou en my wil hê. Hy wil dat Sy heerlikheid ons lewe so sal vul dat daar nie iets van ons self sal oorbly nie. Dit is die doel wat die HERE met elkeen van ons het. Hy wil ook nie dat iemand verlore moet gaan nie, maar as ons nie gewillig is om as ‘n Moses op te tree nie, kan Hy jou nie gebruik nie. Dit help nie om te sê ek het nie die gawe om met mense te praat nie, want die meeste van die tyd is dit nie jou woorde wat mense lees nie, maar jou dade. As jy dan nog voel dat jy bedienings wil ondersteun, kan jy, solank as wat jy die hoofdoel nakom. Jou bydrae moenie gesien word as dit wat jy doen nie, maar jou lewenswyse is dit wat tel.

Wanneer jy wel as ‘n Moses optree, moet jy luister na wat die HERE vir jou sê, en nie doen soos wat jy wil nie. Moses het dit gedoen en die rots by Mériba twee maal geslaan, en nie soos God hom beveel het om dit slegs aan te spreek nie, om water vir Israel te verkry. Dit, het Moses sy lewe gekos, asook die eer en voorreg om die volk in Kanaän in te lei. Alhoewel hy by die HERE gesmeek het om die land in te gaan, het die HERE dit nie toegelaat nie. So, ons moet onthou dat gehoorsaamheid is beter as enige offer wat ons aan die HERE kan bring.

Matteus stel die roeping só: “28:18  En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde. 19  Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. 20  En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.”  So, as jy nog wonder waar jy krag vandaan gaan kry om te doen wat die HERE vra, onthou dat Jesus alle krag in die hemel en op aarde ontvang het, en dat Hy die Een is wat die krag verskaf.

This entry was posted in Uncategorised by admin. Bookmark the permalink.