Moses 2 vers 5 – Wat is Jesus se Geregtigheid?

Print Friendly, PDF & Email

Ons wonder baie keer waarom ons as Christene so ‘n klein verskil in die wêreld maak. Ons sien dat ander godsdienstige groepe so getrou hulle tyd met hulle gode afstaan, maar tog is dit vir ons as Christene moeilik om dit ook so te doen. Dan kry ons nog opmerkings ook wanneer ons bely dat ons Christene is, dat ons dweep, of dat ‘n persoon eerder met ‘n nie-Christen besigheid doen as met ‘n Christen omdat die Christene waarmee hy besigheid gedoen het al, hom in die rug gesteek het, of weggeloop het met alles wat hulle gekoop het of wat ook al.

Wat beteken dit dus om ‘n Christen te wees?

Die definisie wat ek daaraan wil gee is as volg:

Die reg om voor God te staan sonder skuld, veroordeling en minderwaardigheid. Dit is om in die regte verhouding voor die Skepper te staan, skepsel teenoor Skepper. Dit kan ons slegs doen wanneer ons ‘n oorvloed van die gawe van geregtigheid ontvang.

Wat en waar kom die woord geregtigheid vandaan?

Mat 6 : 33  Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.

Ons is baie geneig om klem te lê op om eers die koningryk van God te soek, maar ons kyk baie maal die tweede gedeelte, die geregtigheid van God mis.

Kom ons kyk na die volgende skrifgedeelte. Matt 5 : 17 – 48

17 ¶ Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. 18  Want voorwaar Ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie. 19  Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense só leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele; maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. 20  Want Ek sê vir julle dat, as julle geregtigheid nie oorvloediger is as dié van die skrifgeleerdes en Fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie. 21 ¶ Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan, moet verantwoording doen voor die gereg. 22  Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg; en elkeen wat vir sy broeder sê: Raka! moet verantwoording doen voor die Groot Raad; en elkeen wat sê: Jou dwaas! moet verantwoording doen in die helse vuur. 23  As jy dan jou gawe na die altaar bring en dit jou daar byval dat jou broeder iets teen jou het, 24  laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoen jou eers met jou broeder, en kom dan en bring jou gawe. 25  Wees gou goedgesind teenoor jou teëparty so lank as jy nog saam met hom op die pad is, sodat die teëparty jou nie miskien oorgee aan die regter en die regter jou oorgee aan die geregsdienaar en jy in die gevangenis gewerp word nie. 26  Voorwaar Ek sê vir jou, jy sal daar sekerlik nie uitkom voordat jy die laaste oortjie betaal het nie. 27 ¶ Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie egbreek nie. 28  Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na ‘n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het. 29  As jou regteroog jou dan laat struikel, ruk dit uit en gooi dit weg van jou af; want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie. 30  En as jou regterhand jou laat struikel, kap dit af en gooi dit weg van jou af; want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie. 31  Daar is ook gesê: Elkeen wat van sy vrou skei, moet haar ‘n skeibrief gee. 32  Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat van sy vrou skei, behalwe omrede van hoerery, maak dat sy egbreuk pleeg, en elkeen wat die geskeie vrou trou, pleeg egbreuk. 33 ¶ Verder het julle gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie vals sweer nie, maar jy moet jou ede aan die HERE hou. 34  Maar Ek sê vir julle: Sweer hoegenaamd nie–nie by die hemel nie, omdat dit die troon van God is; 35  ook nie by die aarde nie, omdat dit die voetbank van sy voete is; ook nie by Jerusalem nie, omdat dit die stad is van die groot Koning; 36  ook by jou hoof mag jy nie sweer nie, omdat jy nie een haar wit of swart kan maak nie. 37  Maar laat julle woord wees: Ja ja, nee nee. Wat meer as dit is, is uit die Bose. 38 ¶ Julle het gehoor dat daar gesê is: Oog vir oog en tand vir tand. 39  Maar Ek sê vir julle dat julle ‘n slegte mens nie moet weerstaan nie; maar as iemand jou op jou regterwang slaan, draai ook die ander een na hom toe. 40  En hy wat met jou na die gereg wil gaan en jou onderkleed wil neem, laat hom ook die bo-kleed kry. 41  En elkeen wat van jou een myl afdwing, loop met hom twee myl saam. 42  Gee aan hom wat jou iets vra, en wys hom nie af wat van jou wil leen nie. 43 ¶ Julle het gehoor dat daar gesê is: Jy moet jou naaste liefhê en jou vyand moet jy haat. 44  Maar Ek sê vir julle: Julle moet jul vyande liefhê; seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg; 45  sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is; want Hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en Hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. 46  Want as julle liefhet die wat vir julle liefhet, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? 47  En as julle net jul broeders groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars nie ook so nie? 48  Wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemele volmaak is.

Die laaste vers is regtig moeilik om te verstaan as ons na die voorafgaande verse kyk. Ons moet onthou dat Jesus hier met die Fariseërs en Sadduseërs en Skrifgeleerdes gepraat het. Ons moet ook verder onthou dat hulle het nie net die tien gebooie gehad nie, maar elke wet is verder afgebreek in nog wette. So het hulle byvoorbeeld oor die dertig wette gehad wat bepaal het wat ‘n persoon op die Sabbat mag doen. Jesus het hier vir hulle probeer wys dat wat hulle ook al probeer doen om die ewige lewe te verkry, nie deur wetsonderhouding verkry kan word nie. Tog roep Hy hulle op om volmaak te wees. Hoe word ons dus volmaak soos ons Vader in die Hemel? Mat 5:20  Want Ek sê vir julle dat, as julle geregtigheid nie oorvloediger is as dié van die skrifgeleerdes en Fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie

Wat doen ons vandag wanneer iemand tot bekering kom? Hoe maak ons dissipels van mense?

My ondervinding is dat die persoon kom uit na ‘n oproep deur die pastoor of soortgelyke persoon, en doen ‘n gebed om Jesus aan te neem. Daarna word hy geleer ‘n Christen doen nie die volgende nie: Rook, drink, steel, vloek, en nog baie ander moenies. Die persoon moet hard werk, bid, Bybel lees, dienste bywoon, sy tiende gee, en oor die algemeen net goed wees. Die persoon trou, kry ‘n goeie geleerdheid, ‘n goeie werk, dien die HERE deur Sondagskool, tienerkerk, helper of by wat ook al betrokke te raak. Die persoon maak sy kinders groot, tree af, en gaan dood.

Nou mag julle dalk vra maar wat is fout daarmee. Baie. Handelinge 1 vers 8 leer ons dat ons Krag sal ontvang wanner die Heilige Gees oor ons kom. Waar is dié Krag? Jou lewe is leeg sonder Krag. Kom ons kyk ‘n bietjie na ons eie lewe. Sukkel ons nog met sondes soos trots, skinder, jaloesie, eie geregtigheid, en onverdraagsaamheid wat ons nie los van kan kom nie. Hoe probeer ek die probleem oplos? Lees meer Bybel. Bid meer. Lees boeke wat belowe dat ek sal ophou met die sonde. Luister bandjies. As dit nie help nie gaan ons vir berading en word ons vertel om maar te volhard in gebed en vas. Wat leer die Bybel ons. Matt 10: 38 En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie.

Die Bybel sê nie dat ons dit altyd maklik gaan hê nie. Dit gaan my iets kos. Dit gaan my kos om my kruis op te neem en te sterf. Ons sien altyd net die kruis as die kruis wat Jesus op gesterf het en so vir ons sondes betaal het. Ons sien net wat Hy vir ons gedoen het vir die vervulling van die verbond, maar ons sien nie die kruis as die plek waar ek ook my lewe moet gaan neerlê en Hom volg nie. Ons sien nie die kruis as iets wat ek moet opneem om Hom te volg nie. Ons kan nie weergebore word as ons nie eers sterf nie. Dit is onmoontlik om lewendig weergebore te word. Ek moet my eie lewe, my eie geregtigheid, my eie ek, gaan neerlê by die kruis, sodat ek in ‘n nuwe lewe kan opstaan, en Jesus dan volg. Wedergeboorte vereis dood. Dan sal ons gebed nie wees HERE ek bring al my sondes na U toe. Sal u hulle asseblief vergewe, en dankie dat ek nou ‘n nuwe skepsel is”, maar sal my gebed wees HERE Jesus ek kan myself nie red nie, ek vertrou U daarvoor. Daaroor lê ek nou my lewe voor U neer, en ontvang ek U gawe. Dankie dat U my red”. Dit is ook die eerste stap van geloof, omdat ek nou die HERE vertrou om my te red. Voordat ek gesterf het, is dit wat ek gedoen het godsdiens, nou is dit ‘n lewe neergelê tot eer en verheerliking van Hom, ons HERE Jesus.

Hoe weet ek of ek regtig gesterf het? Kom ons kyk gou na ‘n paar aspekte wat ons graag wil of nie wil hoor nie. Die godsdienstige persoon wil graag saam heers, maar wil nie suffer nie. Hy wil hemel toe gaan, maar hy wil nog steeds doen net wat Hy wil. Hy wil hê die HERE moet hom seën, maar hy wil niks opgee nie. Hy sal kilometers ver ry om boodskappe van krag, voorspoed (blessings), ewige lewe, geestelike gawes en wat ook al na te luister, maar hy hou nie van boodskappe van self aflegging, onderwerping, oorgee en heiligmaking nie. Hoekom? Want ek wil nie sterf nie. Ek wil in beheer bly van my lewe.

Die geredde persoon sê, “Nie ek nie, maar Christus”. Hoekom? Kom ons kyk na Lukas se weergawe van dieselfde gebeurtenis. Lukas 9: 23 “As iemand agter My wil aankom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem, en My volg.” So, ek moet myself elke dag verloën. Ek moet elke dag sterf. As ek nie sterf nie, kan ek nie ewig lewe nie. Wanneer ek ewig lewe, het die dood geen mag oor my nie. Wanneer ek iemand vra hoe sy verhouding met die HERE is, stel ek nie belang in wat die HERE 20 of 10 of 5 jaar of selfs 1 maand gelede gedoen het in jou lewe nie, maar wat was Sy invloed vandag in jou lewe. Was dit deur ‘n nuwe openbaring van Sy Woord, of die verhoring van ‘n gebed vandag, of dalk het Hy jou net bederf deur iemand wat jy mis oor jou pad te bring.

Ek het vroeër gesê dat ek moet sterf. Maar waarvan moet ek sterf? Die mens bestaan uit ‘n gees, ‘n liggaam en ‘n siel. Die mens se siel, m.a.w. jou emosies, wil, en denke is gewoond daaraan om sekere dinge te doen, en aanvaar sekere gewoontes as normaal. Jou gees daarenteen, is min ontwikkel in wie of wat God is. So wanneer ons ons menslike natuur verruil vir ‘n Goddelike natuur, moet ons wêreldse gewoontes plek maak vir gewoontes wat God verheerlik. Dit beteken dus dat ek God moet koning maak in elke aspek van my lewe. Ek moet dus God se wette in my hart ontvang.

Ek moet verstaan wat dit beteken dat Hy my Middelaar is, m.a.w. Hy staan tussen my en God sodat God Hom sien en my kan kwytskeld. So is daar baie aspekte wat Hy homself wil openbaar aan ons, en waar ons Hom moet koning van maak, soos ons geneesheer, advokaat, regter, ons verlosser. Elke nuwe area waar ek Hom in ontdek, bou my geloof. Die Bybel leer ons ook dat dit onmoontlik is om God te behaag sonder geloof. So, ek moet elke aspek van my lewe gaan neerlê by die kruis, sodat ek in die plek daarvan Christus kan ontvang om die gewoonte of aspek van my lewe oor te neem.

Nou mag u dalk vra waaroor gaan alles. Aan die begin van die artikel het ek gekwoteer uit Matt. 5 48. Wees dan volmaak soos julle Vader in die hemele volmaak is”. Hoe kry ek dit reg? Jesus het klaar die pad gewys met die nuwe verbond. Kom ons kyk gou na die geskiedenis.

Die eerste verbond was tussen Abraham en God. God het vir Abraham belowe dat hy die vader van alle gelowiges sal wees. Die teken van die verbond was die besnyding. Die verbond is weer deur die HERE bevestig met Moses voor die uittog uit Egipte. Hier was die bloed aan die deurposte die teken. Maar wat is die nuwe verbond? Ons hoor so baie van die nuwe verbond, maar verstaan ons wat dit beteken, of verstaan ons wat gebeur het? Wanneer ons die Bybel en ander geskrifte van dieselfde tyd bestudeer en ondersoek, vind ons dat daar verskeie kledingstukke en bewysstukke omgeruil was wat tekens van die verbond was. Kom ons kyk wat het Jesus vir ons nagelaat het, om onsself mee te klee:

  • Sy kleed het Hy vir ons gegee sodat ons Sy natuur en karakter kan ontvang.
  • Sy lyfband bied ons Sy krag en Sy Sterkte
  • Die vermenging van die bloed beteken vir ons dat ons reiniging van sondes ontvang.
  • Ons vind nou ook dat ons naam verander, en daardeur ontvang ons Sy reputasie en outoriteit, terwyl Hy ons Sy litteken aanbied aan die kruis as ‘n permanente verbintenis.
  • Hy verruil ook ons besittings, en so ontvang ons die ewige lewe.
  • By die Nagmaal eet ons as deelgenote saam die verbondsmaal.
  • Die laaste teken van die verbond, die gedenkpaal, is die bloedbevlekte kruis op Golgota. Want as Hy nie gesterf het nie, sou ons nie die ewige lewe kon ontvang nie.

Hoe word ek deel van die verbond? Deur die doop van die gelowige en die doping met die Heilige Gees wat die afsterwe van die ou mens, en die opstanding van die nuwe mens aandui. Want ek moet kies of ek deel wil word van die verbond. Nie my ouers, kerk of iemand kan vir my besluit nie. Ek moet my lewe gaan neerlê by die kruis. Johannes 3 vers 5  “Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. 6  Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees. Romeine 6 leer ons wat die doop beteken. 1 ¶ Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? 2  Nee, stellig nie! Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? 3  Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? 4  Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in ‘n nuwe lewe kan wandel. 5  Want as ons met Hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur dié aan sy opstanding; 6  aangesien ons dit weet dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. 7  Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. 8  As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met Hom sal lewe, 9  omdat ons weet dat Christus, nadat Hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor Hom nie meer nie. 10  Want die dood wat Hy gesterf het, het Hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe; maar die lewe wat Hy leef, leef Hy vir God. 11  So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, onse HERE. 12  Laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. 13  En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julleself tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. 14  Want die sonde sal oor julle nie heers nie; want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. 15  Wat dan? Sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie maar onder die genade? Nee, stellig nie! 16  Weet julle nie dat aan wie julle julself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie óf van die sonde tot die dood, óf van die gehoorsaamheid tot geregtigheid? 17  Maar ons dank God dat julle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is, 18  en, vrygemaak van die sonde, het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. 19  Ek spreek menslikerwys ter wille van die swakheid van julle vlees; want net soos julle jul lede diensbaar gestel het aan die onreinheid en wetteloosheid om wetteloos te wees, so moet julle nou jul lede diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking. 20  Want toe julle diensknegte was van die sonde, was julle vry van die geregtigheid. 21  Watter vrug dan het julle toe gehad van die dinge waaroor julle jul nou skaam? Want die uiteinde daarvan is die dood. 22  Maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle jul vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. 23  Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse HERE.”

As ons besef dat ons deel het aan Sy verbond met ons, sal ons ook die Krag weerspieël wat ons as Christene kortkom, en doen wat Hy gebied. Die Krag kom van Hom en word ons s’n as deel van die verbond. Die Krag is dieselfde Krag as wat Jesus noem in Matteus 28 vers 18 dat alle mag aan Hom gegee is in hemel en op aarde. Dit is ook dieselfde Krag wat Jesus uit die dood opgerig het. Dit beteken dat dieselfde Krag en Mag wat Jesus besit aan ons bemaak is in die verbond.

Ek wil graag ook ‘n voorbeeld gebruik om die term net verder te illustreer. Ek en Hettie het onlangs gery en sy het ons paspoorte uitgehaal wat in haar handsak was. Sy het die datums afgelees wanneer elkeen se paspoort verval, en skielik het ‘n heel ander aspek vir my oopgegaan.

Ek besit ‘n Suid Afrikaanse paspoort, soos ook al my kinders en ook Hettie, my vrou. Dit maak my geregtig daarop dat ek enige plek in die wêreld daarop aanspraak kan maak dat ek ‘n burger van Suid Afrika is, en sodoende geregtig is op sekere regte. Die proses om ‘n paspoort te kry, maak voorsiening daarvoor dat die regering van die dag mag ondersoek instel of ek die land kan verteenwoordig. So was dit ook vroeër dat persone wat in die gevangenis is as gevolg van wetsoortreding nie toegelaat was om ‘n paspoort te besit nie. Hulle het die wette van die land oortree, en is daarom nie geskik om die land te verteenwoordig nie. Net so is dit met verteenwoordiging van die koninkryk van die HERE. Ek moet aansoek doen om Sy koninkryk te verteenwoordig. Net die HERE kan my aanstel. Daarna moet ek so optree dat ek ‘n waardige verteenwoordiger van Sy koninkryk is. Indien ek ‘n paspoort ontvang, ontvang ek ook die geregtigheid om die land te verteenwoordig. Ek is dus geregtig om dit te doen. So gaan dit ook met my as Christen. Indien ek toegetree het tot die verbond van die HERE, wat die toegang bepaal om as kind van God gereken te word, is ek geregtig om Sy koninkryk te verteenwoordig. Sonder ‘n paspoort kan ek niks doen nie. Ek moet dus weet dat dit ‘n voorreg is om God se koninkryk te verteenwoordig, maar dat indien ek enige van Sy bepalings oortree, Hy die reg het om my paspoort in te kort. En dit gewoonlik sonder enige kennisgewing. Is dit hoe ons altyd optree?

Jeremia het dit ook al in sy tyd verklaar dat Jesus ons geregtigheid sal wees. Jer 23:60 ” In sy dae sal Juda verlos word en Israel veilig woon; en dit is sy naam waarmee Hy genoem sal word: DIE HERE ONS GEREGTIGHEID. Jer 33:16  In dié dae sal Juda verlos word en Jerusalem veilig woon; en dit sal die naam daarvan wees: DIE HERE ONS GEREGTIGHEID.”

Vader, ek kom na U toe in die Naam van Jesus. Vader ek kom lê my lewe neer voor u en bevestig weer dat slegs U my kan red. HERE vergewe my my oortredinge en tekorte, want ek het dit gedoen voordat ek U ontmoet het. Nou lê ek nou my vorige lewe neer. Daarom ontvang ek U nuwe lewe. HERE, was my wit soos wol, en skenk my U Krag wat U in U Woord my belowe. HERE ek beklee my ook met U geregtigheid, wat U vir my bewerk het deur U seun Jesus Christus. Vader ek weet dat ek net geregtig is om kind van God genoem te word na aanleiding van wat U gedoen het om U en my weer te versoen. Maar ek weet ook dat u deur die offer van Jesus my die geleentheid gee om geregtig te wees om U kind genoem te word. Dankie HERE dat ek weet dat ek nou U geregtigheid besit, en weet dat ek U koninkryk mag verteenwoordig op aarde. HERE ek verklaar ook dat indien ek U verordeninge oortree, ek daarmee ook die reg verloor om U koninkryk te verteenwoordig. Dankie dat u my red. Amen.

This entry was posted in Uncategorised by admin. Bookmark the permalink.