Moses 2 vers 4 – Doop, hoekom, waar, en hoe?

Print Friendly, PDF & Email

Die doop is seker die grootste enkele rede waarom baie families nie met mekaar praat nie, aangesien hulle verskillende standpunte huldig. Ek is bewus van persone wat self onterf is oor sulke verskille. Vra maar menige Pinkster of charismatiese lidmaat wat sy of haar familie van hom/haar dink, dan hoor jy van die stories wat jy as Christen skaars kan glo.

Terug na die vraag. Voordat ek kon begin het met die vraag, het ek ietsie gaan lees oor wat almal se sienswyses is rondom doop, en vir die HERE gevra dat Hy my sal ly na skrifgedeeltes wat ek kan gebruik om ‘n Bybelse perspektief op die vraagstuk te verkry. ‘n Ander faset wat ek beleef het, was, dat alhoewel ek verseker weet wat die Bybel rondom doop leer, ek tog nie aan die gang kon kom om die artikel te skryf nie. Dit het bly voel asof daar ‘n blokkasie was wat my gekeer het om te kon begin. Toe ek wel aan die artikel begin skryf het, het ek besef dat dit ook die gevoel is wat ons as Christene ervaar van tyd tot tyd, dat ons weet wat die antwoord is, maar nie weet waar om te begin nie.

Ek wil die artikel op ‘n soortgelyke grondslag as wedergeboorte hanteer, deur die verskillende standpunte te stel. So wat is die standpunte?

Die Algemene Gereformeerde Standpunt

Die algemene Gereformeerde standpunt soos uiteen gesit in die Heidelbergse Kategismus is dat die doop in die plek van die besnydenis gekom het, en as sulks aan babas bedien moet word. Daardeur word jy dus ook deel van die verbond wat God met Abraham gesluit het, en sal jy dus die ewige lewe beërwe. Die doop sal ook jou verder herinner en aanspreek, dat jy nie moet sondig nie, en dat wanneer jy sondig, jy vergifnis by die HERE moet verkry. Die rede waarom die doop ingestel is, word geleer deur die kerk, is dat die besnydenis wat vroeër die teken van die verbond was, nie meer as teken kon dien nie, omrede daar geen onderskeid meer was tussen besnyde Jode en onbesnede Jode nie. Daarom het Johannes die doper die mense begin doop wat toe die teken van die besnydenis geword het. Daarom is dit ook verkeerd om jou weer te laat doop, want doop kan net eenmaal aan iemand bedien word.

Hier volg die lering van die doop soos deur die Heidelbergse Kategismus uiteen gesit.

Die heilige doop (Sondag 26-27)

Sondag 26

69 Vraag: Hoe word jy in die heilige doop daarop gewys en daarvan verseker dat die enige offer van Christus aan die kruis jou ten goede kom?

Antwoord: Só: Christus het die uitwendige waterbad ingestel (#Matt 28:19). Daarby het Hy beloof (#Matt 28:19; Mark 16:16; Hand 2:38; Joh 1:33; Matt 3:11; Rom 6:3,4) dat ek net so seker met sy bloed en Gees van die onreinheid van my siel, dit is, van al my sondes, gewas is (#1Pet 3:21; Mark 1:4; Luk 3:3) as wat ek uitwendig met die water gewas is, wat die vuilheid van die liggaam wegneem.

70 Vraag: Wat beteken dit om met die bloed en Gees van Christus gewas te wees?

Antwoord: Dit beteken om van God vergewing van sonde uit genade te ontvang ter wille van die bloed van Christus wat Hy in sy offer aan die kruis vir ons gestort het (#Heb 12:24; 1Pet 1:2; Op 1:5; 7:14; Sag 13:1; Eseg 36:25). Verder, om deur die Heilige Gees vernuwe en as lede van Christus geheilig te wees sodat ons die sonde hoe langer hoe meer afsterwe en godvresend en onbesproke lewe (#Joh 1:33; 3:5; 1Kor 6:11; 12:13; Rom 6:4; Kol 2:12).

71 Vraag: Waar het Christus ons belowe dat Hy ons net so seker met sy bloed en Gees wil was as wat ons met die doopwater gewas word?

Antwoord: Met die instelling van die doop wat soos volg lui: “Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees …” (#Matt 28:19); en: “Wie glo en gedoop is, sal gered word; wie nie glo nie, sal veroordeel word” (#Mark 16:16). Hierdie belofte word ook herhaal waar die Skrif die doop die bad van die wedergeboorte en die afwassing van die sondes noem (#Tit 3:5; Hand 22:16).

Sondag 27

72 Vraag: Is die uitwendige waterbad self dan die afwassing van die sonde?

Antwoord: Nee (#Matt 3:11; 1Pet 3:21; Ef 5:26), want alleen die bloed van Jesus Christus en die Heilige Gees reinig ons van alle sondes (#1Joh 1:7; 1Kor 6:11).

73 Vraag: Waarom noem die Heilige Gees die doop dan die bad van die wedergeboorte en die afwassing van die sondes?

Antwoord: God sê dit nie sonder gewigtige rede nie. Hy wil ons naamlik daarmee leer dat die bloed en Gees van Christus ons sondes só wegneem soos die water die vuilheid van die liggaam wegneem. Verder wil Hy ons veral deur hierdie Goddelike waarborg en teken verseker dat ons net so werklik geestelik van ons sondes gewas is as wat ons liggaam uitwendig met water gewas word.

74 Vraag: Moet die jong kinders ook gedoop word?

Antwoord: Ja, aangesien hulle net soos die volwassenes in die verbond van God en sy gemeente ingesluit is (#Gen 17:7). Ook aan hulle word nie minder as aan die volwassenes deur die bloed van Christus die verlossing van die sondes (#Matt 19:14) en die Heilige Gees wat die geloof werk (#Luk 1:15; Ps 22:11; Jes 44:1-3; Hand 2:39), beloof nie. Daarom moet hulle ook deur die doop as teken van die verbond in die Christelike kerk ingelyf en van die kinders van die ongelowiges onderskei word (#Hand 10:47). So is dit in die Ou Verbond deur die besnydenis gedoen (#Gen 17:14) in die plek waarvan in die Nuwe Verbond die doop ingestel is (#Kol 2:11-13).

Dit dan die Gereformeerde grondslag.

Wat sê die Bybel

Die Bybelse grondslag verskil nie in wese met die rede vir doop soos deur die Heidelbergse Kategismus gestel nie, maar juis wanneer en hoe dit geskied.  Om die doop, soos deur die Bybel gestel te verduidelik, moet ons na ‘n paar skrifgedeeltes kyk. Die eerste kom uit Markus 16 vers 16. Wat sê die vers in die 1933 vertaling. Markus 16 vers 16  Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. ‘n Skrifgedeelte wat hierby hand vas hou is Hebreërs 6 verse 1 en 2: 1 ¶ Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan sonder om weer die fondament te lê van die bekering uit dooie werke en van die geloof in God, 2  van die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel. Beide die skrifgedeeltes wys op ‘n volgorde wat in die persoon se lewe moet plaasvind. Soos Markus dit stel “Hy wat glo”, so eers bekering, dan geloof, “en hom laat doop” dan doop. Verder, as ons kyk na hoe Israel uit Egipte uitgelei is, moes hulle eers glo dat God hulle kon red en onder die bloed van die lam kom, voordat hulle deur die Rooisee getrek het.

Ek wil graag twee gedeeltes aanhaal uit die Bybel en die doop dan in die lig van die twee gedeeltes bespreek. Die eerste gedeelte handel oor Nikodemus. Johannes 3 vers 3: Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. 4  Nikodémus sê vir Hom: Hoe kan ‘n mens as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie ‘n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie? 5  Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. 6  Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees. 7  Moenie jou verwonder dat Ek vir jou gesê het, julle moet weer gebore word nie. 8  Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie vanwaar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is.

Die tweede gedeelte kom uit Handelinge 19, en is een van die min kere waar ons lees dat Paulus ook mense gedoop het. Dit doen ook weg met die argument dat indien jy besprinkel is as kind, jy nie weer gedoop mag word nie. Hand 19 1 ¶ En terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus die boonste landstreke deurgereis en in Éfese gekom; en daar het hy sommige dissipels gevind 2  en hulle gevra: Het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? En hulle antwoord hom: Ons het nie eens gehoor dat daar ‘n Heilige Gees is nie. 3  En hy vra hulle: Met watter doop is julle dan gedoop? En hulle antwoord: Met die doop van Johannes. 4  Daarop sê Paulus: Johannes het met die doop van bekering gedoop en aan die volk gesê dat hulle moes glo in die Een wat ná hom kom, dit is in Christus Jesus. 5  En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die Naam van die HERE Jesus. 6  En Paulus het hulle die hande opgelê, en die Heilige Gees het op hulle gekom, en hulle het met tale gespreek en geprofeteer. Die Bybel verklaar hier verder dat elkeen wat die Heilige Gees ontvang het, sal profeteer en in tale spreek, wat twee van die gawes van die Heilige Gees is.

As ons na die gedeelte in Handelinge kyk, stel Paulus dit duidelik dat Johannes se doop ‘n doop van bekering was. “Johannes het met die doop van bekering gedoop en aan die volk gesê dat hulle moes glo in die Een wat ná hom kom, dit is in Christus Jesus”. Met ander woorde, die persoon moes besluit om sy lewenswyse te verander, en dan is hy gedoop, terwyl die doop van die nuwe verbond beteken om te glo dat Jesus die Christus is. Johannes stel dit weer dat jy moet weer gebore word, en dit geskied met doop wanneer jy deur die Heilige Gees gedoop word. Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie( m.a.w. doop), kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Handelinge 2 stel dit as volg: En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Hierdie gedeeltes verklaar vir ons dat daar eers bekering moet kom, en dan doop, omrede ons glo. Kolossense 2 stel dit as volg: 9  Want in Hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik;10  en julle het die volheid in Hom wat die Hoof is van alle owerheid en mag; 11  in wie julle ook besny is met ‘n besnydenis wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus, 12  omdat julle saam met Hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat Hom uit die dode opgewek het. 13 ¶ En julle, wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het Hy saam met Hom lewend gemaak deurdat Hy julle al die misdade vergeef het, 14  en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te nael, 15  nadat Hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het.

Dit is vir my moeilik om nog te kan glo dat babas gedoop moet word aangesien ‘n baba onmoontlik op ‘n vroeë ouderdom kan besluit om sy lewe in te rig volgens God se Woord, en dan al te kan glo dat Jesus die Christus is. Nou mag jy vra, wat word dan van kinders wat nie gedoop is nie? Die HERE sal hulle nie veroordeel nie, net so min as wat Hy die Israeliete se kinders gestraf het in die woestyn. Die volgende kom uit Numeri 14 vanaf vers 26  Daarna het die HERE met Moses en Aäron gespreek en gesê: 27  Hoe lank sal hierdie bose vergadering aanhou dat hulle teen My murmureer? Ek het die murmureringe van die kinders van Israel gehoor waarmee hulle teen My bly murmureer. 28  Sê vir hulle: So waar as Ek leef, spreek die HERE, waarlik, soos julle voor my ore gespreek het, so sal Ek aan julle doen. 29  Julle lyke sal in hierdie woestyn lê, naamlik al julle geteldes, volgens julle volle getal, van twintig jaar oud en daarbo, julle wat teen My gemurmureer het. 30  Waarlik, júlle sal nie in die land kom waaroor Ek my hand opgehef het om julle daarin te laat woon nie, behalwe Kaleb, die seun van Jefúnne, en Josua, die seun van Nun. 31  En julle kinders waarvan julle gesê het: Hulle sal ‘n buit word–dié sal Ek inbring en dié sal die land leer ken wat julle verwerp het. 32  Maar júlle lyke sal in hierdie woestyn lê. Hier sien ons duidelik dat die HERE nie die kinders van Israel verwerp het wat nie kans gesien het om in die beloofde land te gaan nie, maar hulle het die beloofde land in gegaan. Hulle het wel betaal vir die sondes van hulle ouers, omdat hulle vir veertig jaar lank in die woestyn moes ronddwaal, maar hulle het die beloofde land in besit geneem. Die gebruik om babas te doop kom van die vroeë eeue waar daar geglo is dat as jy nie die Gees van die HERE het nie, jy ‘n Gees van die Duiwel het en as sulks bestem is om hel toe te gaan. Die gedeelte uit Numeri weerspreek die stelling, aangesien die persone onder 20 wel die beloofde land bereik het. God het hulle nie laat omkom in die woestyn nie, aangesien Hy nie van hulle verwag het om al ‘n besluit te neem of hulle op Hom gaan vertrou om die vyande te oorwin nie. Verder lees ons dat al die Israeliete wat in die woestyn gebore is eers weer besny is net voor hulle die beloofde land in is, en nie op agt dae nie.

Die volgende vraag wat dan dadelik opkom is, geskied die doop deur besprinkeling of onderdompeling? As ons na die Heidelbergse Kategismus kyk, word daar heeltyd verwys na die bad van die doop. So, alhoewel dit verwys na ‘n bad, glo sommige persone dat besprinkeling ook bad is. Wat sê die Heidelbergse Kategismus:  “Vraag 73 : Waarom noem die Heilige Gees die doop dan die bad van die wedergeboorte en die afwassing van die sondes?  Antwoord: God sê dit nie sonder gewigtige rede nie. Hy wil ons naamlik daarmee leer dat die bloed en Gees van Christus ons sondes só wegneem soos die water die vuilheid van die liggaam wegneem. Verder wil Hy ons veral deur hierdie Goddelike waarborg en teken verseker dat ons net so werklik geestelik van ons sondes gewas is as wat ons liggaam uitwendig met water gewas word”. Hier wys die kategismus self op twee gebeure. Ongelukkig word slegs die een gedeelte, die afwassing van sondes, beantwoord. Die doop wys na ‘n bad soos wanneer ons van ons sondes vrygemaak word. So, net soos wanneer ons bad ons onsself skoon was van alle aardse vuilheid, beteken die bad van die doop dat die HERE ons skoon was met Sy bloed van al ons sondes. Ons sukkel om te glo wat die Woord vir ons leer, omdat die ander gedeelte nooit deur die Heidelbergse Kategismus beantwoord word nie, naamlik wedergeboorte. Dit vind ook plaas gedurende doop. Dit is die tyd wanneer God ons gees wederbaar met Sy Gees. Dit is wanneer Hy Sy asem weer in ons blaas sodat ons nie meer ‘n sondige natuur sal hê nie, maar ‘n natuur wat soek na wat die HERE wil. Dan sal dit vir ons nie moeilik wees om Hom te volg nie, en sal ons nie in depressie verval elke keer wat dit met ons nie goed gaan nie. Dan sal ons besef dat soos ‘n vader ‘n kind tugtig, tugtig ons Hemelse Vader ons ook sodat ons op die laaste dag sonder vlek of sonde voor Hom kan staan. Net so min as wat ‘n baba kan besef dat hy vuil is na liggaam, net so min kan ‘n baba besef dat sy gees gewederbaar moet word. Die gedeelte uit Johannes 3 vers 5 leer ons dat doop en wedergeboorte hand aan hand gaan: 5  Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie.

Wanneer ons verder kyk in die Bybel, is daar altyd gedoop waar daar baie water was. Verder is die woord wat in deur die oorspronklike taal gebruik word, Baptismo. Dit beteken letterlik om in die water of sous neergelê te word en eers uitgehaal word wanneer jy die smaak en geur van die sous aangeneem het. Dit maak nogal sin dat ons Jesus se geur en smaak moet aanneem, voordat ons kan uitkom.

Nou die dag het ek ook iets anders uitgevind. Ek was besig om te kyk na hoe die tabernakel en die tempel uitgelê was, en het toe agtergekom dat daar ‘n spesifieke volgorde was wat in die tabernakel en tempel gevolg moes word. Wanneer die persoon ‘n offerdier geslag het, moes hy daarna eers na die waskom gaan om hom skoon te was. In die tempel moes die persone deur ‘n ‘mitzvah’ bad gaan voordat hy in die tempel kon kom. Is dit nie snaaks dat ons eers by die Lam, Jesus moet uitkom, en dan skoon gewas word nie. Ek dink die volgorde vir doop het die HERE eeue terug al vir ons gegee, maar ons wil dit nie raak sien nie.

Weet u hoekom daar nie meer wonders in die kerk gedoen word nie. Want ons volg nie die Bybel se voorskrifte nie. Let op wat Markus vir ons leer in hoofstuk 16 vers 16: Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. 17  En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg: in my Naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, 18  slange sal hulle opneem; en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie; op siekes sal hulle die hande lê, en hulle sal gesond word. As ons die volgorde volg wat hier vir ons gegee word en deur Hebreërs 6 vers 1 en 2 bevestig word, sal hierdie tekens volg. Glo my. Wat het u om te verloor? Net u eie lewe. Maar in ruil kry u God se natuur. Verloën ek nie dalk my baba besprinkeling nie. Nee, onthou Paulus het ook mense weer gedoop. Glo my, u sal nooit weer dieselfde wees nie. Maar, moenie u laat doop omdat ek so sê nie. Gaan bestudeer die Woord van God, laat toe dat Hy met u praat, dat Hy u oortuig. Ek kan net vir u bid dat die vyand hierdie houvas sal laat gaan, sodat u ook in God se volheid kan in beweeg.

This entry was posted in Uncategorised by admin. Bookmark the permalink.