Moses 2 vers 3 – Wat is Geloof?

Print Friendly, PDF & Email

Dit is een van die onderwerpe wat altyd ‘n groot debat ontketen. Ek onthou toe ek eendag tussen ‘n groep van my eks kollegas (ingenieurs) gepraat het oor geloof, hoeveel debat dit veroorsaak het. Soveel so, dat een van hulle my selfs gevra het of ek glo dat ek slange kan opneem sonder dat ek sal sterf as hulle my pik. My antwoord was ” As die Bybel so sê, dan is dit so”.

So wat is geloof?

Kom ons kyk na die Bybel se definisie. Hebreërs 11 vers 1: Die geloof dan is ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ‘n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. In hierdie hoofstuk handel die Bybel uitsluitlik oor geloof en verbond, en wanneer ons dit ondersoek, sien ons dat Hebreërs11 vers 6 dit as volg uitdruk: “En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ‘n beloner is van die wat Hom soek”. Dit beteken vir my dat ek moet glo wat ek verstaan die Bybel vir my probeer sê, sonder om te twyfel. Wanneer ek twyfel is dit ongeloof, en moet ek nie verwag dat ek iets van God sal ontvang nie. Verder sal God sy beloftes gestand doen, want Hy is ‘n beloner van die wat Hom soek.

Om Abraham as voorbeeld te neem, sien ons dat God hom belowe het dat uit Isak vir hom ‘n nageslag sou kom. Nou vra die HERE vir hom om vir Isak te gaan offer. Abraham twyfel nie vir ‘n oomblik in wat God van hom verwag nie. Vir Abraham het God twee opsies gehad indien hy Isak moes offer. Hy moes of, soos Hy wel gedoen het, ‘n plaasvervanger stuur, of indien Abraham vir Isak geoffer het, moes God hom weer opwek want God kan nie lieg nie, en uit Isak sou Abraham se nageslag kom. Die rede? Abraham het geglo wat God vir hom gesê het. Die verbond het eers 25 jaar na die oorspronklike belofte gekom, maar Abraham het God geglo.

In ons hedendaagse lewe, vind ek dat ons Christen gelowiges in drie kampe kan indeel:

1          Berustende geloof.

Die eerste groep is die met berustende geloof. In Engels het ek eintlik ‘n beter woord daarvoor, naamlik “resignation faith”. Dit is die tipe mense wat maar elke dag aanhou en aanhou en niks buitengewoons van hulle verhouding met die HERE verwag nie. Dit is die tipiese “laat Gods water oor Gods akker vloei” tipe van mense. Hulle glo in die HERE, en as jy hulle daarna vra, is hul antwoord gewoonlik maar “Ja, ek glo”. En as jy hulle vra of hulle die ewige lewe sal beërwe, is hul antwoord ” Hoop so”. Hulle glo dat God is, maar wil nie glo dat Hy ‘n beloner is nie. Hulle verstaan nie die karakter van die HERE nie. Hulle glo dat alles wat met ‘n persoon gebeur die wil van die HERE is. Hulle glo selfs dat siekte, dood en tragedies van die HERE kom, en dat goeie goed soos genesing, voorsiening en doping in die Heilige Gees van die duiwel af kom. Hulle het nog nooit opgelet dat die gebed wat Jesus die dissipels geleer het, ‘n sinsnede bevat wat sê: “Laat u wil geskied, soos in die hemel netso ook op die aarde”. Ek glo nie dat ons siekte, moord en diesulke gebeure in die hemel kry nie, maar tog glo ons dat dit die wil van die HERE is. Kan so ‘n geloof jou red? Dink jy dat jy gered sal word as jy na God gaan met die volgende woorde: “Wel, ek weet U is God, en alles wat U doen is altyd reg, so ek gaan maar glo dat U weet wat reg is vir my en vertrou dat U my sal red”. So ‘n uitdrukking ontbreek aan geloof. Hierdie geloof besit ‘n tekort aan kennis van die HERE, dit verstaan nie Sy karakter nie, dit besef nie dat God en Sy Woord een is nie. Met so ‘n geloof sit jy ‘n rookskerm op deur baie godsdienstig te lyk en wees, en ‘n valsheid van geestelikheid, maar ontbreek jy aan die krag van geloof.

2          Algemene Geloof.

Die volgende groep is die met ‘n algemene geloof wat seker die oorgrote meerderheid Christene insluit. Dit is ‘n geloof wat glo dat God is en ‘n beloner is van die wat Hom glo. Maar dit is ‘n geloof wat nie standhoudend is nie. Dit is ‘n geloof wat glo, maar sodra daar ‘n sweempie van twyfel is, die twyfel sal toeskryf aan God. Waar berustende geloof eintlik ongeloof is, gaan algemene geloof gebuk onder twyfel. Die geloof bou op ondervindings, eerder as die Woord van God. Dit is die tipe geloof wat sal glo dat daar ‘n duiwel en demone is, maar sal twyfel dat ek as gelowige nog die mag het om teen hulle te stry en oorwin. Dit is die persoon wat sal bid en wag op die resultaat van sy gebed, en dit dan toeskryf aan die wil van God, eerder om die Woord te ondersoek en te kyk wat die Woord sê aangaande die saak, en so te glo. As ek dit met ‘n voorbeeld kan illustreer, is dit as volg. Gestel Koos is in ‘n baie sensitiewe finansiële situasie, waar hy weet dat hy huidiglik nie genoeg fondse tot sy beskikking het om in sy daaglikse behoeftes te voorsien nie. Hy weet dat hy binne die volgende week of twee, heeltemal uit fondse gaan raak om vir sy huisgesin kos te voorsien. Nou bid hy tot die HERE vir uitkoms, en wag. As Hy vir hom voorsien dan is dit die wil van God, en as Hy nie voorsien nie, is dit ook die wil van God. Maar Koos gaan nie die Woord ondersoek om te kyk wat die Woord daarvan sê nie. So, algemene geloof is geloof waarin twyfel ‘n baie groot rol speel. Die rede vir al die twyfel is oor die algemeen ‘n gebrek aan kennis van die Woord.

3          Oorkomende Geloof

Die derde groep persone is die met oorkomende geloof. Dit is geloof wat die vlees kan oorkom volgens 1 Joh 2:16  “Want alles wat in die wêreld is–die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe–is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld.” Dit is geloof wat sonde kan oorkom, Satan kan oorkom: 1 Joh 4:4 Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat Hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Dit is ‘n geloof wat siekte kan oorkom volgens Matt 9:22 “En Jesus het omgedraai en haar gesien en gesê: Hou goeie moed, dogter, jou geloof het jou gered. En die vrou het gesond geword van daardie uur af.”  Dit is ‘n geloof wat glo dat God is ‘n beloner van die wat Hom soek, maar meer nog, dat God en Sy Woord een is. Dit is ‘n geloof wat glo nie net in die bestaan van God nie, maar in Hom. “Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God”. Romeine 10:17. Dit is ‘n geloof wat kan red. Johannes 12:46  “Ek het as ‘n lig in die wêreld gekom, sodat elkeen wat in My glo, nie in die duisternis sou bly nie”. Die oorkomende geloof sal vasstaan op wat die Woord sê, en nie ingee oor wat mense sê nie. Dit is onmoontlik om God buite Sy geopenbaarde Woord te soek. Om aan God se kant te wees is om jou saam met Sy Woord te skaar. As ek die vorige voorbeeld kan gebruik, sal die persoon met oorkomende geloof die Woord ondersoek en vind dat Jesus gesê het volgens Mattheus 5:25 “¶ Daarom sê Ek vir julle: Moenie julle kwel oor jul lewe—wat julle sal eet en wat julle sal drink nie; of oor jul liggaam—wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? 26  Kyk na die voëls van die hemel; hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie bymekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? 27  Wie tog onder julle kan, deur hom te kwel, een el by sy lengte voeg? 28  En wat kwel julle jul oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei; hulle arbei nie en hulle spin nie; 29  en Ek sê vir julle dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. 30  As God dan die gras van die veld, wat vandag daar is en môre in ‘n oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle, kleingelowiges? 31  Daarom moet julle jul nie kwel en sê: Wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? 32  Want na al hierdie dinge soek die heidene; want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. 33  Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. 34  Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad”. Koos in die vorige voorbeeld, se gebed met oorkomende geloof sal wees dat die HERE Sy Woord in sy (Koos) se lewe sal laat geskied, want die Woord sê hy hoef hom nie te kwel oor wat hy moet eet of wat hy moet aantrek nie, en tog is dit wat hy hom oor moet kwel, so die HERE moet nou Sy Woord bevestig in sy lewe, omrede Koos sy lewe neergelê het vir ‘n nuwe lewe en wedergebore is, sodat die gedeelte ook in sy lewe gestalte kan kry. Dit, is oorkomende geloof.

My bede is dat jy ook die Woord sal ondersoek, en God begin vertrou vir wat Sy Woord van en oor ons sê. Dit is geloof.

Hoe bou ek my geloof?

Hoe kry ek dit reg om te glo wat die Bybel sê? Kom ons kyk na nege punte wat ons gaan help om in geloof te groei.

Weet jy is verlos.

Jy kan die werklikheid van jou verlossing uit die koninkryk van Satan na die koningryk van Jesus en Sy liefde ken. Ons wandel in God se teenwoordigheid. Kolossense 1 vers 13 en 14 “13  Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde, 14  in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes.”

Weet dat jy ‘n nuwe skepsel is.

Diegene wat die nuwe skepping nie verstaan nie, beskou hulself en almal rondom hulle bloot volgens die natuurlike dinge van die vlees. Hulle sien glad nie die Krag van God nie. Wat sê 2 Kor 5: 16-17 “16 ¶ Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie; en al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons Hom tóg nie meer so nie. 17  Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.”

En Kol 1:21,22: “21  Ook julle wat vroeër vervreemd was en vyandig gesind deur die bose werke, het Hy nou versoen 22  in die liggaam van sy vlees deur die dood, om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor Hom te stel;”

1Pet 1:23: “23  want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly.”

1Pet 2:9: “9  Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig, 10  julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is; aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is.”

Openbaring 1:5 en 6: “5  en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die Owerste oor die konings van die aarde! Aan Hom wat ons liefgehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed 6  en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan Hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid! Amen.”

Weet dat Hy in jou en jy in Hom is.

In Hom, in Christus, in wie, hierdie frases kom eenhonderd vier en dertig keer voor in die Nuwe Testament. Dit is wat ons moet verstaan. Rom 8:1: “1 ¶ Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees.”

Gal 2:20: “20  Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het.”

Weet dat jy Sy geregtigheid besit

Dit beteken vir ons om in die regte verhouding met God te wees. Heb 4:16: “16  Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word.”

Ken die Krag van die Naam van Jesus

As ons nie ons voorreg en reg om die Naam van Jesus te gebruik verstaan nie, sal ons geloof verhinder word. Wat is in ‘n naam: Gesag, reputasie, verteenwoordiging, sukses.

Markus 16:17,18: “17  En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg: in my Naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, 18  slange sal hulle opneem; en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie; op siekes sal hulle die hande lê, en hulle sal gesond word.

Joh 14:12-14: “12 ¶ Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo–die werke wat Ek doen, sal hy ook doen; en hy sal groter werke doen as dit, omdat Ek na my Vader gaan. 13  En wat julle ook al in my Naam mag vra, dit sal Ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. 14  As julle iets in my Naam vra, sal Ek dit doen.

Ken gehoorsaamheid aan die Woord

Alvorens ons kan wandel op die Woord van God, moet ons eers besef dat God se weë totaal anders is as ons metodes. Ons logiese denke kan ons nie hierin help nie. Ons kan ook nie God gehoorsaam solank ons op ons eie insig steun nie. Ons sal die werklikheid van die Woord betwyfel en altyd dit wat God gesê het, bevraagteken deur te vra of dit werklik is wat God gesê het. Jak 1:22-26: “22  En word daders van die woord en nie net hoorders wat julleself bedrieg nie.”

Luk 8:21: “21  Maar Hy antwoord en sê vir hulle: My moeder en my broers is die wat die woord van God hoor en dit doen.”

Weet wat om te bely

Hou vas aan jou belydenis, dit is die sleutel tot geloof. Heb 4:12 en 14: “12  Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is ‘n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. 13  En daar is geen skepsel onsigbaar voor Hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van Hom met wie ons te doen het. 14  Terwyl ons dan ‘n groot Hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou.”

This entry was posted in Uncategorised by admin. Bookmark the permalink.