Moses 2 vers 11 – Hoeveel gaan dit my kos om ‘n Christen te wees ?

Print Friendly, PDF & Email

Dit is seker een van die mees algemeenste vrae wat iemand vra voordat hy/sy ‘n besluit maak om die HERE regtig voluit te dien. Baie maal word die vraag ook eers gevra nadat die persoon die besluit geneem het om die HERE te dien. Baie maal vind ons eers later uit in die lewe dat ons dalk die vraag moes gevra het, maar dat ons dit nooit gevra het nie.

Ek wil die vraag van ‘n ander oogpunt beantwoord met die volgende stelling: ” ‘n Geloof wat jou niks kos nie, kos jou lewe, maar ‘n geloof wat jou lewe kos, kos jou niks nie.”

Wat bedoel ek met die stelling? Ek wonder hoeveel mense ek al ontmoet het wat so graag die HERE wil dien, en baie glo dat hulle dit wel doen, maar nog nooit by die vraag uitgekom het nie. Ander weer wat wel voluit die HERE dien, het nooit eers gedink dat die vraag relevant is nie.

Kom ons begin by die begin. As u dalk onthou van sommige van die ander vrae wat ons behandel het, sal u onthou dat daar twee vrae is waarin ek baie geskryf het oor om dood te gaan. Die eerste vraag het gehandel oor die geregtigheid van God, en die tweede oor hoe om dissipels te maak. As ek dalk van die punte gaan herhaal, vra ek verskoning, maar ek voel net gedwing om sekere van dié punte weer te aan te haal.

Kom ons kyk ‘n bietjie wat die HERE aan Adam en Eva in die paradys beveel. Gen 1:28 “En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip.” In hierdie gedeelte kry ons die eerste opdrag aan Adam en Eva, naamlik om vrugbaar te wees, al die diere te onderwerp aan hulle, en te heers oor hulle.

Dit is nogal ‘n lekker vooruitsig as ons daaraan dink dat die HERE nie vir Adam en Eva die tien gebooie gegee het nie, maar vir hulle gesê het dat hulle moet heers. Dit sou hulle niks kos om die HERE te dien nie, hulle moes net God gehoorsaam wees. Maar nou ken ons die geskiedenis. Het hulle geluister? Nee, hulle het na die skepping geluister eerder as die Skepper. Dit het hulle hul lewe gekos. Gen 3:1 “Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die HERE God gemaak het. En hy sê vir die vrou: Is dit ook so dat God gesê het: Julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? 2  En die vrou antwoord die slang: Van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, 3  maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê: Julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. 4  Toe sê die slang vir die vrou: Julle sal gewis nie sterwe nie; 5  maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken.”

Is dit nie maar ook hoe ons vandag optree nie. Seker maar. Ons luister na almal behalwe om na God te luister. Ons luister so graag na die skepsel van God wat vir ons allerhande stories vertel en verlei, eerder as om na die HERE te luister. Kom ons kyk na ‘n vinnige voorbeeld. As ek vir jou vertel dat jy moet betrokke wees by barmhartigheidsdiens, dan mag jy dalk vir my sê dat jy jou bydrae gee, en dat dit jou barmhartigheidsdiens is, so jy doen dit. Maar my antwoord gaan vir jou wees dat jy self, en nie jou geld betrokke moet wees nie. Matt 23:23 “Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle gee tiendes van kruisement en anys en koljander, en die swaarste van die wet laat julle ná: die reg en die barmhartigheid en die trou. Hierdie dinge behoort julle te doen sonder om die ander na te laat.”

So eintlik is ons nie veel anders as Adam, of selfs die Fariseërs nie. Ons wil so graag ons eie kop volg, maar ons kyk nie na God of Sy Woord nie. En tog leer die Bybel ons dat ons nie God kan leer ken buite Sy geopenbaarde Woord nie.

Wat was God se straf vir Adam en Eva? Gen 3:22 “Toe sê die HERE God: Nou het die mens geword soos een van Ons deur goed en kwaad te ken. As hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie! 23  Toe stuur die HERE God hom weg uit die tuin van Eden om die grond te bewerk waaruit hy geneem is. 24  So het Hy dan die mens weggedrywe en gérubs aan die oostekant van die tuin van Eden laat woon, met die swaard wat vlam en flikker, om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak.” Wat beteken die uitspraak vir ons vandag? Dat ons nie meer kan sê ons het nie geweet nie, want ons ken nou die verskil tussen goed en kwaad. Verder, dat ons God moet soek om by Hom te hoor wat en hoe ons moet maak.

So, noudat ons weet dat ons na God moet gaan om die antwoord te kry, en ons weet dat God en Sy Woord een is, moet ons nou ook gaan soek na wat die Bybel ons leer. So my eerste optrede om ‘n antwoord oor enige onderwerp te kry, is om ondersoek in te stel wat die Bybel daaroor sê, of miskien moet ek navorsing doen oor die onderwerp in die Bybel, aangesien daar dalk nie ‘n direkte antwoord daarvoor is nie, maar dat ek dit moet gaan naspeur.

So waar staan ons vandag. Ons moet onthou dat Adam en Eva hulle lewe in die paradys verloor het. Hulle het nie fisies gesterf nie, maar hulle gees het gesterf, daar het skeiding gekom tussen hulle gees en God se Gees. Nou weet ons dat wanneer ons tot bekering kom, God se Gees weer in ons lewendig gemaak word, sodat ons weer in die regte verhouding met Hom te kan staan. Maar nou kom die groot vraag: Hoe en wanneer vind wedergeboorte plaas? Wanneer word die Gees van God weer lewendig in my lewe? Hoe weet ek dat ek deur God lewendig gemaak is? En dan natuurlik, kos dit my iets?

Dit is maar net sommige van die vrae wat gestel word, maar eintlik is almal maar dieselfde. So nou moet ons maar die oorspronklike vraag weer vra ; Kos dit my iets?

Wat sê die Bybel? Ek neem aan na aanleiding van wat ek alreeds bespreek het, is dit die plek waar ons moet begin. Maar waar vind ons die direkte antwoord wat vir ons nou sal sê wat dit my gaan kos? Daar is so baie gedeeltes wat my deurmekaar maak, want die een sê uit genade is jy gered, nie uit jouself nie, terwyl ‘n ander gedeelte weer sê dat jy jou lewe moet neerlê en Hom volg. Watter gedeelte is nou reg, of nou van toepassing?

Ek neem aan om by die antwoord uit te kom, moet ons na Jesus as voorbeeld kyk. Hy het immers vir ons gesê ons moet Sy dissipels word, en ‘n dissipel is iemand wat iemand anders, navolg. So ek moet gaan kyk wat Jesus gedoen en geleer het, en dit dan doen. Dit sal dan die regte antwoord vir my gee, want dan kan ek Sy dissipel wees.

Toe Jesus aarde toegekom het, was Hy alreeds gehoorsaam aan die Vader deur Sy tuiste, die hemel, te verlaat en na die aarde toe te kom. So die eerste item wat ek moet aanleer, is gehoorsaamheid. Dit is wat Adam en Eva die paradys gekos het, so dit is ook die eerste ding wat Jesus moes kom herstel. Hy moes in totale gehoorsaamheid Homself verneder en Sy Goddelikheid verruil vir ons menslikheid. As Hy dit nie gedoen het nie, sou ons nog steeds onder die wet gestaan het, en niks van ‘n nuwe verbond gehad of geweet het nie. Nee, Hy moes die Vader gehoorsaam om weer die ongehoorsaamheid van Adam en Eva te herstel. So ek en jy moet begin deur gehoorsaamheid te leer. Ons moet leer dat sonder gehoorsaamheid aan God, is dit onmoontlik om Hom te volg. Is dit onmoontlik om ‘n dissipel te wees.

Kos gehoorsaamheid jou iets? Wat verstaan ek om gehoorsaam te wees? My definisie wat ek graag wil gee aan gehoorsaamheid is om my eie sienswyses en idees neer te lê, en Sy idees en sienswyses myne te maak, om myself te kruisig. Ek moet myself verloën, en Hom volg. Dit sluit ook aan by wat Jesus vir ons geleer het. Kom ons kyk eers na ‘n paar skrifgedeeltes.

1 Samuel 15:22  Daarop sê Samuel: Het die HERE behae in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die HERE? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme.

Psalm 103:20  Loof die HERE, sy engele, kragtige helde wat sy woord volbring, in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord!

Romeine 5:19  Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die Één baie tot regverdiges gestel word.

Romeine 6:16  Weet julle nie dat aan wie julle julself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie óf van die sonde tot die dood, óf van die gehoorsaamheid tot geregtigheid?

2 Korintiërs 10:5  terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus,

2 Korintiërs 10:6  en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf wanneer julle gehoorsaamheid volkome is.

Hebreërs 5:8  Hy, al was Hy die Seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat Hy gely het;

1 Petrus 1:2  uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader, in die heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus: Mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word!

1 Petrus 1:22  As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig liefhê uit ‘n rein hart;

Een gedeelte wat vir my uitstaan, en die moeite werd is om weer te lees is Romeine 6:16 : “Weet julle nie dat aan wie julle julself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie óf van die sonde tot die dood, óf van die gehoorsaamheid tot geregtigheid?”

Paulus stel dit vir ons onomwonde, ons moet of gehoorsaam wees wat lei tot lewe, of ongehoorsaam wat lei tot die dood. ‘n Ander vers wat ook uitstaan tussen al die verse, is Hebreërs 5:8, wat verklaar dat Jesus self gehoorsaamheid geleer het uit dit wat Hy gely het. Net jammer ons leer die verse so laat in ‘n mens se wandel met die HERE, want dit kan soveel sielewroeging voorkom het, as ons net geweet dat Jesus moes ly, maar dat Hy ons voorbeeld is. So dit moet nie vir jou snaaks wees as jy moet ly nie. Is ‘n leerling verhewe bo sy leermeester? Ek glo nie. Matteus 10:24  “‘n Leerling is nie bo die meester nie en ‘n dienskneg ook nie bo sy heer nie.”

Maar nou vind ons ook dat Jesus vir ons as Sy kinders sekere riglyne gee om aan gehoorsaam te wees. Kom ons kyk na ‘n paar.

Matteus 10:38  En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie.

Matteus 16:24  Toe sê Jesus vir sy dissipels: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en My volg.

Markus 8:34  En toe Hy die skare saam met sy dissipels na Hom geroep het, sê Hy vir hulle: Wie agter My aan wil kom, moet homself verloën en sy kruis opneem en My volg.

Markus 10:21  En Jesus het hom aangekyk en hom liefgekry en vir hom gesê: Een ding kom jy kort—gaan verkoop alles wat jy het, en gee dit aan die armes, en jy sal ‘n skat in die hemel hê; kom dan hier, neem die kruis op en volg My.

Lukas 9:23  En Hy sê vir almal: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem en My volg.

Lukas 14:27  En elkeen wat sy kruis nie dra en agter My aan kom nie, kan my dissipel nie wees nie.

1 Korintiërs 1:17  Want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie.

1 Korintiërs 1:18  Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God;

Galasiërs 6:14  Maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van onse HERE Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld.

Filippense 2:8  en in gedaante gevind as ‘n mens, het Hy Homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis.

Een van die verse wat ek graag wil uitlig is Markus 10:21  “En Jesus het hom aangekyk en hom liefgekry en vir hom gesê: Een ding kom jy kort—gaan verkoop alles wat jy het, en gee dit aan die armes, en jy sal ‘n skat in die hemel hê; kom dan hier, neem die kruis op en volg My.” Hier praat Jesus met die ryk jongman, ‘n verhaal wat ons al baie gehoor het. Maar Jesus beveel hom nie net om alles te gaan verkoop wat hy besit nie, maar ook om die kruis op te neem en dan vir Jesus te volg.

Wat beteken dit om die kruis op te neem? Die stuk uit Filippense gee vir ons die antwoord. Filippense 2:8  “en in gedaante gevind as ‘n mens, het Hy Homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis.” Jesus moes Sy kruis opneem en na Golgota gaan, om gekruisig te word. Net so moet ek my kruis opneem, moet ek ook na Golgota gaan om myself te gaan kruisig, sodat ek soos Jesus opgewek kan word en vir ewig te kan lewe. Net soos Jesus moet ek elke faset van my lewe neem en by die Kruis gaan neerlê. Ek moet kruis toe gaan met my trots, my liefdeloosheid, my eie wysheid, my finansies, my gesondheid, my verhouding met my man/vrou. Elke aspek van my lewe wat ek is of wat ek besit, moet ek onderdanig stel aan Jesus.

So wat is die antwoord? Ons het gesien dat ons moet gehoorsaam wees aan die HERE, en dat ons ons kruis moet opneem en Hom volg na die kruis, sodat ons ewig kan lewe. As jy wonder of die kruis regtig iets beteken, Paulus het vir ons die antwoord: 1 Korintiërs 1:18  “Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God;”

Ek wil ook graag afsluit met ‘n gedeelte uit een van Jesus se opdragte. Hier het Hy die dissipels geleer wat hulle op die pad sou teëkom nadat Hy die twaalf uitgestuur het, om die evangelie te gaan verkondig. Hier is Jesus aan die woord en vertel Hy ons wat met ons gaan gebeur wanneer ons Sy dissipels is. Of anders gestel, hoe moet ons optree as Sy volgelinge, en wat die prys is wat ons sal moet betaal.

Die lering kom uit Mattheus 10. Mattheus 10; 32  “Elkeen dan wat My sal bely voor die mense, hom sal Ek ook bely voor my Vader wat in die hemele is. 33  Maar elkeen wat My verloën voor die mense, hom sal Ek ook verloën voor my Vader wat in die hemele is. 34  Moenie dink dat Ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. 35  Want Ek het gekom om tweedrag te verwek tussen ‘n man en sy vader, en tussen ‘n dogter en haar moeder, en ‘n skoondogter en haar skoonmoeder. 36  En ‘n mens se huisgenote sal sy vyande wees. 37  Wie vader of moeder bo My liefhet, is My nie waardig nie; en wie seun of dogter bo My liefhet, is My nie waardig nie. 38  En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie. 39  Wie sy lewe vind, sal dit verloor; en wie sy lewe verloor om My ontwil, sal dit vind.”

Wat gaan Christenskap jou kos? Dit gaan jou kos. Dit gaan jou lewe kos. Maar ons kry Sy lewe.

Maar hoe lê ek my lewe neer? Galasiërs 5: 19  “En die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid; 20  afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap; 21  afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërwe nie. 22  Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. 23  Teen sulke dinge is die wet nie. 24  Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. 25  As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. 26  Laat ons nie word soekers van ydele eer wat mekaar uittart en mekaar beny nie.”

So, wat moet ek doen? Ek moet my lewe verander deur my vroeëre lewenswyse, te gaan neerlê by die kruis. Ek moet dit na Jesus by die kruis vat, en Hom vra om my daarvan te genees. Hy sal dit doen as jy in opregtheid Hom vra. Maar jy moet ook besluit om nie meer te doen wat jy vroeër gedoen het nie. Daar moet bekering wees. Daar moet ‘n omdraai van die vorige lewenswyse wees.

Hoe stel Petrus dit vir ons? Wat moet ons dan doen? 2 Petrus 1:5 “En juis daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deug, en by die deug die kennis, 6  en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die lydsaamheid, en by die lydsaamheid die godsvrug, 7  en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naasteliefde. 8  Want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van onse HERE Jesus Christus nie; 9  want hy by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind en kortsigtig, en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. 10  Daarom, broeders, moet julle jul des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak; want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. 11  Want so sal ryklik aan julle verleen word die ingang in die ewige koninkryk van onse HERE en Saligmaker, Jesus Christus.”

Wat het Jesus self gesê? Gaan dit jou iets kos? Mattheus 16: 24 “¶ Toe sê Jesus vir sy dissipels: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en My volg. 25  Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om My ontwil verloor, sal dit vind. 26  Want wat baat dit ‘n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal ‘n mens gee as losprys vir sy siel? 27  Want die Seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom, en dan sal Hy elkeen vergeld volgens sy dade.”

So wat gaan dit my kos? ‘n Geloof wat jou niks kos nie, gaan jou lewe kos, maar ‘n geloof wat jou lewe kos, kos jou niks nie.”  Amen

This entry was posted in Uncategorised by admin. Bookmark the permalink.