Moses 2 vers 1 – Wat is Bekering?

Print Friendly, PDF & Email

Dit is die vraag wat reg deur hierdie boek seker die hoofrol speel. Maar wat beteken dit om tot bekering te kom? Moet ek gedoop word daarna? Elke persoon en kerkgenootskap het amper ‘n ander betekenis daarvoor. Wie is nou reg?

Soos ek vroeër gesê het, bekering is seker die een aspek wat ek in elke vraag aangespreek het. Hoekom? Die grootste rede is dat bekering nie meer deur die kerk gepredik word nie. Nee, daar word so baie oor die liefde en genade van die HERE gepreek, maar niemand wil die eerste beginsel van Christenskap aanraak nie, naamlik bekering. Wanneer daar wel oor bekering gepraat word, is dit ‘n afgewaterde weergawe wat ons hoor, want die prediker wil nou tog nie die persoon te na kom deur te sê daar is iets verkeerd met sy huidige toestand nie. Nee, ons word mos volmaak gebore, want ons is dan skepsels van die allerhoogste God.

Dit is wat ons elke dag in soveel kerkgenootskappe hoor. Nee, jy hoef nie tot bekering te kom nie, jy moet slegs jou kinders kerk toe bring en hulle laat doop voor twee maande oud of dalk voor ses maande, want dan is hulle deel van God se koninkryk. Of mense vertel jou dat die doop of besprinkeling van babas nie werk nie, en dat jy jou moet laat doop as grootmens, anders sal jy verlore gaan. Net solank jy gedoop is, is die saak reg. Dit is ook hoekom die Roomse kerk bevel gegee het dat babas gedoop moes word. Want dan was hulle mos gered. En as iemand nie gered was nie, kon jy hom maar doop selfs nadat hy reeds dood was, want dan sal hy nog steeds gered word. As hy baie sondes gehad het, moes hy deur die vagevuur gaan, en kan ons as agtergeblewenes vir hom bid dat die HERE moet vergewe. Dan sal die persoon die ewige lewe beërwe. Dit is maar van die standpunte.

So wat is die verskillende standpunte? Die algemene gereformeerde grondslag is dat jy moet as baba of so gou moontlik daarna gedoop word, want dan sal jy gered word. Die basiese Pinkster grondslag is dat jy moet besef dat slegs persone wat tot bekering kom deur gedoop te word, gered sal word. Die charismatiese standpunt is gebou rondom die gereformeerde fout, deurdat jy net Jesus moet aanvaar as verlosser, en dan sal jy gered word. Niemand sal ooit van jou verwag om iets meer te doen nie.

Maar die vraag is dan, wat is bekering? Hoekom al die inligting en standpunte noem rondom doop, of redding? Die rede is dat die Bybel verklaar dat slegs mense wat hulleself bekeer, gered sal word. Nie die of daai kerkgenootskap se mense sal gered word nie. Nee, slegs mense wat tot bekering gekom het sal gered word. Die vraagstuk daarna is dit waar almal heen hardloop, en dit is doop.

Maar, wat is bekering? Is daar ‘n enkele begrip of woord  waarmee ek dit kan vervang wat dan meer lig op die onderwerp sal gee? Ek dink die naaste begrip wat ek aan kon kom in my soeke, is om verander te word. Ek moet toelaat dat die HERE my so verander dat ek aanvaarbaar vir Hom sal word. U sien dit is nie oor hoe jy voel nie, nee, dit is om deur Hom aanvaar te word.

Toe die HERE begin praat het met my oor die onderwerp dat dit ook as ‘n aparte vraag moet verskyn, het ek gedink ek ken die gedeelte van Mattheus so goed en om dit weer te bespreek is mos nie nodig nie. Terwyl ek so ‘n paar dae gelede die Bybel oopmaak, ervaar ek dat ek moet lees wat voor my is. Die Bybel het oopgemaak by Amos. Toe ek begin om nader ondersoek te stel na wat alles in Amos behandel word, is dit presies waaroor ek en die HERE gesels het, naamlik bekering. So ek wil graag ‘n paar gedeeltes van Amos uitlig om vir ons lig op die saak te werp.

Wie was Amos? ‘n Veeboer wat die HERE geroep het om teen Israel en Juda te profeteer. Het Israel na hom geluister? Nee, hulle het hom nie as een van die profete gesien nie, en het hom beveel om hulle te verlaat, want hulle het nie van sy  woorde gehou nie. Wat sê die gedeelte in die Bybel? Amos 7: “10 ¶ Toe het Amásia, die priester van Bet-el, Jeróbeam, koning van Israel, laat weet: Amos het ‘n sameswering gesmee teen u midde-in die huis van Israel; die land sal dit onder al sy woorde nie kan uithou nie. 11  Want so het Amos gesê: Jeróbeam sal deur die swaard sterwe, en Israel sal sekerlik uit sy land in ballingskap gaan. 12  Toe sê Amásia vir Amos: Gaan weg, siener, vlug na die land Juda en eet daar brood en profeteer daar! 13  Maar in Bet-el mag jy verder nie meer profeteer nie, want dit is ‘n koninklike heiligdom en ‘n tempel van die ryk. 14  Toe het Amos geantwoord en aan Amásia gesê: Ek was geen profeet en ook geen profete-seun nie; maar ek was ‘n veewagter en kweker van wildevyebome. 15  Maar die HERE het my agter die kleinvee weggeneem, en die HERE het aan my gesê: Gaan heen, profeteer teen my volk Israel. 16  Hoor dan nou die woord van die HERE! Jy sê: Jy mag nie teen Israel profeteer nie, en jy mag geen woorde laat druppel teen die huis van Isak nie. 17  Daarom, so sê die HERE: Jou vrou sal in die stad hoereer, en jou seuns sowel as jou dogters sal deur die swaard val, en jou grond met die meetsnoer verdeel word, en jy self sal in ‘n onrein land sterwe, en Israel sekerlik in ballingskap uit sy land gaan.” Ongelukkig vir Amásia en Jerobeam het die geskiedenis hulle verkeerd bewys, en is die woorde deur Amos gespreek volbring, en is Israel en Juda weggevoer na Babel.

Wat was Amos se boodskap? So ‘n vinnige opsomming van waarvan Israel deur die HERE aangekla is, is as volg:

  • Amos 1:9 Hulle het nie gedink aan hulle broederverbond nie.
  • Amos 1:13 die swanger vroue van Gílead oopgesny het om hulle grondgebied uit te brei.
  • Amos 2:1omdat hy die beendere van die koning van Edom tot kalk verbrand het.
  • Amos 2:4omdat hulle die wet van die HERE verwerp het en sy insettinge nie onderhou het nie; en hulle leuengode het hulle verlei waar hulle vaders agter aan geloop het.
  • Amos 2:6 omdat hulle die regverdige vir geld verkoop het en die behoeftige vir ‘n paar skoene
  • Amos 2:7 Hulle wat daarna hyg dat die stof van die aarde op die hoof van die armes kom
  • Amos 3:12 Maar julle het die nasireërs wyn laat drink en aan die profete bevel gegee en gesê: Julle mag nie profeteer nie
  • Amos 4:1 Hoor hierdie woord, koeie van Basan, wat op die gebergte van Samaría is! Wat die armes verdruk, die behoeftiges hard behandel; wat aan hulle HERE sê: Bring aan en laat ons drink!

U kan sien uit die aanhalings, dat die HERE nie van hulle gedrag gehou het nie. Hulle moes hulle gedrag verander. Hulle moes begin doen wat Hy van hulle verwag. Hulle moes ophou om die armes te verdruk.

Wat sê die HERE ook vir hulle? Amos 4:10 “Ek het die pes onder julle gestuur, op die manier van Egipte; Ek het julle jongmanne met die swaard gedood saam met die wegvoering van julle perde; en Ek het die stank van julle laer laat opstyg, ja, tot in julle neus–nogtans het julle jul tot My nie bekeer nie, spreek die HERE”

Die HERE gee hier te kenne dat Hy hulle met die pes getref het, dat Hy verantwoordelik was vir die dood van hulle krygers, maar nogtans wil hulle hulle nie bekeer nie. Nogtans wil hulle nie hulle lewe inrig volgens wat Hy van hulle verwag nie. Hulle wil nog steeds nie aanvaarbaar word vir Hom nie.

So een aspek wat ons uit die gedeelte leer, is dat bekering beteken ek moet my lewe verander. Ek moet begin optree soos iemand wat aanvaarbaar is vir die HERE. Ek moet begin om goed te doen aan almal, maar veral aan die armes. Ek moet begin om regverdig op te tree. Ek moet begin om verander te word.

Maar weet u, u kan hoe hart probeer om dit self te doen, maar dit sal nog steeds niks help nie. Ek moet toelaat dat die HERE die werk doen. Ek moet Hom toelaat om inspraak in my lewe te hê. Ek moet soos ‘n Paulus van ouds kan verklaar dat ek nie meer lewe nie, maar dat Christus in my lewe, en dat my lewe is tot eer en verheerliking van Hom. U sien, die HERE verklaar Hy sal ons hart van klip verwyder en vir ons ‘n hart van vlees gee. Al probeer ek hoe hard, ek sal dit nooit kan regkry nie.

Hoe weet ek dit? Die HERE verklaar deur Amos as volg: “4  Kom na Bet-el, en sondig! Na Gilgal, sondig nog meer! En bring julle slagoffers in die môre en julle tiendes al om die derde dag. 5  En laat van wat gesuurd is, ‘n lofoffer rook, en roep vrywillige offers uit, laat dit hoor! Want so is dit na julle sin, kinders van Israel, spreek die HERE HERE.”  U sien, selfs in hulle tyd het hulle gedink dat hulle die HERE ken en doen wat Hy verwag. Hulle het hulle offers en tiendes gebring. Maar dit is nie wat vir die HERE aanvaarbaar is nie. Ons lewe vandag dieselfde. As ek net elke Sondag in die kerk is, net elke maand my bydrae vir die kerk gee, net altyd gesien word hoe hard ek vir die HERE werk, sal ek reg wees. Maar die probleem is juis daarin dat dit is wat ek doen. U sien, die HERE het nie vir my of u nodig om iets vir Hom te doen nie. Al wat Hy vra is gehoorsaamheid. Hy wil net dat u sal doen wat Hy van u verwag. Ek moet Hom vra om my hart te verander.

Maar hoe doen ek dit? Deur Hom te volg na die kruis, om my lewe daar neer te lê, daar te verklaar dat Hy kan doen net wat Hy wil met my. Dit is seker vir meeste persone die grootste vernedering om te verklaar dat Hy heerskappy moet oorneem in jou lewe. Maar weet u, Hy doen dit as jy opreg Hom vra. Dan sal Hy vir jou alles wys in jou lewe wat vir Hom onaanvaarbaar is, en sal u moet verander.

‘n Paar verse wat my regtig aangespreek het in Amos is die volgende: “4:12  Daarom sal Ek só met jou handel, o Israel; omdat Ek só met jou sal handel–maak jou klaar om jou God te ontmoet, o Israel! 13  Want kyk, Hy wat die berge formeer en die wind skep en aan die mens sy gedagte bekend maak, wat die dageraad duisternis maak, wat op die hoogtes van die aarde wandel, HERE, God van die leërskare, is sy Naam!” Is u gereed om u God te ontmoet? Indien nie, wat sê Amos 5:4 ” Want so sê die HERE aan die huis van Israel: Soek My, dan sal julle lewe!”  Soek die HERE met alles binne in u, dan sal u gereed wees.

U mag dalk antwoord dat u gemeente dan so lewendig is, en dat u oortuig is dat die HERE dit raaksien. Julle hou dan sulke lekker dienste. Hoor wat verklaar Amos aan Israel : 5:21 “Ek haat, Ek versmaad julle feeste en het geen welgevalle aan julle feestye nie. 22  Want al bring julle vir My brandoffers saam met julle spysoffers, Ek het daar geen welbehae in nie, en die dankoffer van julle vetgemaakte kalwers sien Ek nie met welgevalle aan nie. 23  Verwyder van My die geraas van jou liedere! En na die geluid van jou harpe wil Ek nie luister nie. 24  Maar laat die reg aanrol soos watergolwe, en geregtigheid soos ‘n standhoudende stroom. 25  Het julle aan My slagoffers en spysoffers gebring veertig jaar lank in die woestyn, o huis van Israel.”  U sien die HERE wil dat ons reg en geregtigheid sal laat geskied. Dit is wat vir Hom aanvaarbaar is.

Hoe tree ons op teenoor iemand wat nog durf om iets te sê oor hoe ons moet lewe? Seker maar soos in Amos se dae. Dit is wat hulle teenoor hom uitgespreek het:  5:10  “Hulle haat die man wat in die poort die reg handhaaf, en hulle het ‘n afsku van hom wat in opregtheid spreek.” So volgende keer as iemand weer preek oor bekering, luister gerus maar.

Kom ons luister na die Woord, en vra die HERE dat Hy ons hart van klip sal vervang met ‘n hart van vlees, dat ons tot wedergeboorte kan kom. Dan kan ons doen wat Johannes in hoofstuk 3 vers 6 vir ons opgeteken het. Jesus is aan die woord: “3  Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. 4  Nikodémus sê vir Hom: Hoe kan ‘n mens as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie ‘n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie? 5  Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. 6  Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees”. U sien, u moet sterf aan u eie self, en vra dat u weergebore kan word. U moet glo dat dit wat Jesus kom doen het op aarde, volmaak is, en dat daar nie nog iets nodig is om gered te word nie. Maar daar moet eerstens bekering kom. U moet besluit u het ‘n Verlosser nodig. Dit kan u alleen weet, as u weet hoe sondig u is. Lees maar gerus die vraag  in die boek oor geregtigheid, en die vraag of geloof jou iets gaan kos, en baie van die ander vrae wat ook die onderwerp aanraak.

Ek wil afsluit met wat Amos mee eindig. Dit is wat gebeur wanneer ons ons weer laat verander om aanvaarbaar vir die HERE te wees: “11 ¶ In dié dag sal Ek die vervalle hut van Dawid weer oprig, en Ek sal sy skeure toebou en sy puinhope herstel, en Ek sal dit opbou soos in die ou tyd; 12  sodat hulle in besit kan neem die oorblyfsel van Edom en al die nasies oor wie my Naam uitgeroep is, spreek die HERE wat dit doen. 13  Kyk, die dae kom, spreek die HERE, dat die ploeër die maaier inhaal, en die druiwetrapper die saadsaaier; en dat die berge van mos sal drup, en al die heuwels daarvan oorvloei sal wees. 14  En Ek sal die lot van my volk Israel verander, en hulle sal die verwoeste stede bou en bewoon, ook sal hulle wingerde plant en die wyn daarvan drink, en tuine aanlê en die vrugte daarvan eet. 15  En Ek sal hulle plant in hul land, en hulle sal nie meer uitgeruk word uit hul land wat Ek hulle gegee het nie, sê die HERE jou God.”

This entry was posted in Uncategorised by admin. Bookmark the permalink.