Moses 1 vers 2: Wat is, en hoe lyk die oorwinnaarslewe van die Bybel?

Print Friendly, PDF & Email

Moses 1 vers 2: Wat is, en hoe lyk die oorwinnaarslewe van die Bybel?

Inleiding

Wanneer ek besef dat ek in Kanaän is, is die volgende vraag weer oor wat maak ek wanneer ek daar aankom? Gaan ek soos Israel van ouds agter ander gode aanhardloop, of gaan ek my kant van die verbond hou?

Ons lewe so in ‘n eeu waar almal eerder boeke lees oor Bybelse onderwerpe as wat ons die Bybel self lees, en wag ons almal vir die wegraping en al die gevolge daarvan soos deur hoevele fiksieskrywers uitgelig, maar weet ons dat ons gaan oorwin? Weet ons wat van ons verwag gaan word om te doen? Weet ons dat ons nie net heeldag gaan rondloop in strate van goud en niks doen is nie?

Maar wat en hoe gaan dit dan wees?

Dit is wat ek gaan poog om deur te gee. Dit is hoe ons as oorwinnaars, ons van wie die Bybel verklaar, “Aan hom wat oorwin”, sal optree en wat van ons gaan word die dag wanneer die agtste dag volgens Henog, gaan aanbreek. Die dag waar daar geen tyd meer sal wees nie.

Oorwin Kanaän

Hoe tree ek op wanneer ek besef dat dit wat die Bybel van my verwag om te doen om geloofsekerheid te verkry, gedoen is? Besef ek dat ek nou kind van God is, en sodoende die ewige lewe het? Besef ek dat ek ‘n nuwe wese is? Dat ek skoon gewas is deur die bloed van die Lam? Dat ek Jesus se geregtigheid besit? Dat ek nou sonder smet of blaam voor Vader kan verskyn?

Maar, dit is nie waar dit eindig nie. Die Bybel is baie spesifiek oor wat gaan gebeur met hulle wat oorwin. Maar wat is dan die verskil tussen die twee begrippe? Ek dog ek moet net kind van God word en dan is dit die einde. Nou sê jy dat daar nog oorwinnaars ook is. Wat is dan nou die verskil tussen die twee begrippe?

As ons na Israel kyk en hoe hulle geskiedenis verloop het in die Bybel, sien ons dat hulle uit Egipte getrek het, verspieders uitgestuur het om te kyk hoe lyk Kanaän, ‘n meerderheids besluit geneem het om nie dit te aanvaar wat die HERE hulle beloof het, en toe 40 jaar in die woestyn rondgeswerf het, en toe in die beloofde land in is. Miskien is dit die plek waar jy vandag jouself bevind. Jy het alles gedoen wat van jou verwag word, en nou het jy mos Kanaän beërwe. Jy weet dit is die plek waar die Bybel van getuig waar jy moet saai, die HERE sal water gee en laat groei, en jy moet net weer oes.

Hoekom moes hulle 40 jaar in die woestyn swerf? Hulle het nie geglo dat die HERE vir hulle sal help om die stryd te veg teen die volke wat hulle moes verdryf het nie. Dit is die tyd wanneer ons oorgaan van die sesde dag na die sewende dag van die HERE, wanneer ons besef dat niks wat ons kan doen ooit sal maak dat ons in die Koninkryk van God sal kan ingaan nie, maar slegs geloof in Jesus Christus. Dit is waarvan ons in die Hebreërs boek lees in hoofstuk drie en vier: “Laat ons dan vrees dat, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog standhou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Want aan ons is die evangelie ook verkondig net soos aan hulle; maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie. Want ons wat geglo het, gaan die rus in, soos Hy gesê het: Daarom het Ek in my toorn gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie—alhoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld af volbring is. Want Hy het êrens van die sewende dag so gespreek: En God het op die sewende dag van al sy werke gerus; en nou hier weer: Hulle sal in my rus nie ingaan nie. Terwyl dit dan so is dat sommige daar ingaan, en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie, bepaal Hy weer ‘n sekere dag, naamlik vandag, as Hy soveel later deur Dawid spreek, soos gesê is: Vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Want as Josua aan hulle rus gegee het, sou Hy nie van ‘n ander dag daarná spreek nie. Daar bly dus ‘n sabbatsrus oor vir die volk van God; want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke soos God van syne. Laat ons ons dan beywer om in te gaan in dié rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie.” (Heb 4:1-11)

Maar is dit hoe dit in Israel se geskiedenis gegaan het?

Nee. Hulle het deur die Jordaanrivier getrek, en die eerste keer nadat hulle van die land se vrugte en koring geëet het, het die manna opgehou. En toe lê Jerigo nog voor hulle. Hulle was toe al in Kanaän in, maar nog niks het verander nie. Hulle moes toe eers oorlog voer om grondgebied te verkry. Hulle moes die hele land deurtrek om elke stam se erfdeel in besit te neem.

Hoe neem ek Kanaän in besit?

Deuteronomium 4:1 “¶ Luister dan nou, Israel, na die insettinge en die verordeninge wat ek julle leer om te doen, sodat julle mag lewe en inkom en die land wat die HERE, die God van julle vaders, aan julle sal gee, in besit mag neem.”

Dit is nogal moeilik om altyd te verduidelik hoe dit is as iemand iets in besit neem. Ek wil graag ‘n alledaagse voorbeeld gebruik. Die voorbeeld is iets wat elke persoon seker ten minste eenmaal in sy of haar lewe sal doen, en dit is om ‘n huis of woonstel in besit te neem.

Wat beteken dit om iets in besit te neem? Dit is om dit jou besitting te maak. Wanneer iemand ‘n eiendom of ‘n vaste bate koop, is daar gewoonlik ‘n bewys van eiendomsreg wat die item vergesel. Die een wie se naam op die titelakte staan, is die wettige eienaar van die item. Dit is wat die HERE van ons verwag, om eienaarskap van Kanaän te neem.

Op ‘n titelakte is daar ook gewoonlik voorwaardes of beperkings. So kan ek nie ‘n hotel op ‘n residensiële erf bou nie, want die titelakte beperk dit. Ek kan slegs die land gebruik waarvoor dit in die titelakte beskryf word.

Dit is ook wat die HERE met ons doen. As ons na die voorwaardes op Kanaän se titelakte kyk, is daar die volgende klousule: “Luister dan nou, Israel, na die insettinge en die verordeninge wat ek julle leer om te doen.” Ons kan slegs die land in besit neem, wanneer ons in die insettinge en verordeninge van die HERE wandel. Kanaän is nie gemaak vir my om te doen wat ek wil nie. Hoekom nie? Die HERE verklaar dat Hy daar vir ons ‘n God sal wees en ons vir Hom ‘n volk sal wees. Hy is die een wat die titelakte vervaardig het, so Hy kan die beperkings bepaal wat op die titelakte van toepassing is. Wanneer ek ‘n eiendom aankoop, kan ek nie vir die prokureur of aktevervaardiger aansê om besigheidsregte by die titelakte te voeg nie. Nee, indien ek dit wil doen moet ek eers die owerheid se toestemming kry.

Dieselfde geld met Kanaän. Die HERE het bepaal dat ons na Sy verordeninge en insettinge sal luister. Indien nie, het ek geen reg op Kanaän nie. Ek kan ook nie nuwe voorwaardes stel nie, want die voorwaardes is al eeue terug deur God bepaal en is deel van die nuwe verbond. Daarin word bepaal dat Hy my sondes sal vergewe en my lei om in Kanaän in te kom. Alles wat nie hierin vervat is nie, is nie deel van die titelakte nie.

Nou mag u dalk vra dat omdat die voorwaardes so lank terug bepaal is, kan dit nie verander nie? Nee, ongelukkig nie. Vir die van u wat die Kaap ken, sal weet dat daar geen alkoholiese drank in Vishoek verkoop of bedien mag word nie. Die voorwaarde is deur die eerste houer van die titelakte bepaal, en is vandag, 300+ jaar later, nog steeds van krag. Dieselfde geld vir Kanaän. Wanneer ons Kanaän in besit wil neem, moet ons aan al die voorwaardes voldoen. Die voorwaardes het die HERE vir die Israeliete gegee toe hulle dit in besit geneem het, en is vandag nog op ons van pas, naamlik dat ons na Sy verordeninge en insettinge sal luister.

Ek vertrou dat u wil in Kanaän bly. Dus moet ons aan die vereistes voldoen.

Dit is wat ons in ons lewe ook maar moet doen. Ek wil so graag agteroor gaan sit en sê dat ek nou die HERE se wet in my hart ontvang het, ek glo dat al hierdie vrugte wat Hy vir my gewys het in my lewe sal manifesteer, en dan wil ek maar weer aangaan met my lewe, of dalk weer aangaan met my vorige lewe. Maar dit is nie hoe dit werk nie. As ons na die natuur kyk en ‘n plant sien wat glad nie groei toon nie, weet ons een van twee goed: Die plant is of besig om dood te gaan, of is alreeds dood. So is dit in ons lewens ook. As ek nie groei nie, is ek of reeds dood of besig om dood te gaan. Ek moet groei toon. Ek kan nie maar net anderkant die Jordaan op die gras gaan sit en piekniek hou nie. Nee, die mense van Jerigo gaan my aanvat en my wegjaag of doodmaak.

So wat staan my te doen? Ek moet by die HERE gaan hoor wat ek moet doen om Jerigo te verower. Daar is nog orals vestings in my lewe wat ek moet oorwin. Miskien is dit die baasspelerigheid oor my vrou en kinders. Miskien is dit maar my potjie golf Sondagoggend saam met my vriende. Onthou net jy kan nie vrugbaar wees as jy nie die grond besit nie. Die vyand gaan met jou woer-woer speel as jy nie die vestings van Satan in jou lewe vernietig nie.

Wat het die HERE vir Israel gesê toe hulle in die beloofde land in is. Deut 7 :1 “¶ As die HERE jou God jou inbring in die land waarheen jy gaan om dit in besit te neem, en Hy baie nasies voor jou uit verjaag: die Hetiete, Girgasiete, Amoriete, Kanaäniete, Feresiete, Hewiete en Jebusiete, sewe nasies, meer en magtiger as jy; 2  en die HERE jou God hulle aan jou oorgee, dat jy hulle verslaan, dan moet jy hulle geheel en al met die banvloek tref; jy mag geen verbond met hulle maak en hulle nie genadig wees nie. 3  Jy mag jou ook nie met hulle verswaer nie–jy mag jou dogter nie gee aan sy seun, en sy dogter nie neem vir jou seun nie; 4  want hy sal jou seun van My afvallig maak, sodat hulle ander gode dien en die toorn van die HERE teen julle ontvlam en Hy jou gou verdelg.”

Wanneer ek weet dat ek weet dat ek kind van God is, kan ek nie met verskonings kom en daarmee verkeerde dade en optredes in my lewe mee goed praat nie. Nee, ek moet totaal breek met alles wat nie van die HERE is nie. As ek nie die HERE se naam verheerlik met dit wat ek doen of hoe ek optree nie, is dit nie van die HERE nie. Dit is wat die Bybel verklaar.

Maar gelukkig is daar darem ook vir ons ‘n ander vers wat vir ons tyd gun om met alles te breek. Die vers kom net later in hoofstuk 7 voor: Vers 22  “En die HERE jou God sal hierdie nasies so langsamerhand voor jou uit verjaag; jy mag hulle nie gou vernietig nie, dat die ongediertes nie teen jou die oorhand kry nie.”

So ek het nie nodig om elke vesting onmiddellik mee te breek nie. Maar ek moet sorg dat ek nie vashou aan die vers om my optrede mee goed te praat nie, want  indien ek dit so wil doen, is dit wat ek dan probeer goedpraat, nog steeds sonde. Al wat ek kan doen is om te breek met dit wat die HERE vir my elke dag uitlig. Dit is ook waarvan Jesus gepraat het toe Hy aan die dissipels verklaar het dat hulle elke dag hulle kruis moet opneem en Hom volg. Hy sal elke dag vir my vestings van die vyand in my lewe openbaar sodat ek daarmee kan breek. Sodra Hy dit openbaar het vir my, is dit my plig om daarmee te breek, en kan ek nie vers 22 voorhou dat dit tyd sal vat nie. Nee, soos Israel deur Kanaän gegaan het, het hulle elke vesting of stad verwoes wat hulle gesien het. Hulle het nie om die stede gegaan en die mense daar gelaat en die stede nie verwoes nie. Nee, hulle moes die stede verwoes.

Maar wat is al hierdie vestings? Paulus het alreeds die navorsingswerk gedoen, en dit vir ons neergeskryf in Galasiërs 5 vers 19: “En die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid; 20  afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap; 21  afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërwe nie.” Hy gaan voort met vers  24  “Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. 26  Laat ons nie word soekers van ydele eer wat mekaar uittart en mekaar beny nie.”

Paulus skryf ook aan Efese die volgende: “4:31  Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Hoofstuk 5: 3 Maar hoerery en allerhande onreinheid of hebsug moet onder julle selfs nie genoem word nie, soos dit die heiliges betaam; 4  ook nie gemeenheid en dwase of lawwe praatjies wat nie pas nie, maar liewer danksegging. 5  Want dit moet julle weet dat geen hoereerder of onreine of gierigaard, wat ‘n afgodedienaar is, ‘n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie.”

Noudat ek al die vestings in my lewe mee gebreek het, sal ek ‘n oorwinnaar wees. Hoekom? Ek het met alles wat skeiding maak tussen my en die Vader gebreek. Dit is wat die Bybel verklaar dat ek moet oorwin om deel te hê aan dit wat vir my wag, ‘n ewige lewe saam met die Vader en Jesus.

Hoe lyk ‘n oorwinnaar?

Nou verklaar die Bybel ook dat ons meer as oorwinnaars is deur Hom wat ons liefgehad het. Hoe lyk hierdie oorwinnaarslewe? Kan ek nou al deel hê daaraan, of is dit eers van toepassing na my dood?

As ons na ons alledaagse lewe kyk, hoe lyk ‘n oorwinnaar? Daar word daagliks vir ons so baie oorwinnaars voorgehou, atlete, rugbyspelers, krieketspelers, politici, werkers, “mooi meisie kompetisies”, selfs Lotto wenners.

Die begrip laat my altyd dink aan een van Danie Botha se gewildste liedjies, Wenners. Dit is wat ons almal graag wil wees. Ons wil almal met die oorwinnaarskroon of beker rondloop om te wys hoe goed is ons. Ons wil tog net vir almal bewys ons is iemand. Ek is nie net die ou vaal seuntjie wat so ronddwaal in die strate nie. Nee, ek is my ouderdomsgroep kampioen. Ek het die beste gevaar. Dan is daar nog die glorie en die spoggerigheid wat daarmee gepaard gaan.

In die wêreld kry ons twee tipes wenners. Die eerste groep se storie is gewoonlik as volg: “Weet ma, Sannie is so slim sy staan al weer eerste in die klas, is dit nie pragtig nie. Sy werk tog so hard”. Maar terug by die huis is ma die een wat nie vir Sannie kans gee om eers toilet toe te gaan nie, nee, sy moet net leer. Maar dit is die gedeelte wat ons nooit van hoor nie. Meeste van die tipe oorwinnaars is oorwinnaars omdat hulle iemand anders se drome moet uitleef. Hierdie tipe oorwinnaar leef sy of haar hele lewe iemand anders se droom.

Die tweede tipe is die wat besluit het dat hulle ‘n beter lewe wil leef as dit wat hulle in groot geword het, of hulle is groot gemaak om die beste uit die lewe uit te haal. Hulle is gewoonlik die wat dit ver bring in die lewe, en vir ons as voorbeelde voorgehou word. Hulle sal lang ure insit net om iewers te kom. Om aanvaarding te kry vir dit wat hulle bereik het in die lewe. Hulle streef ook altyd na nog hoër hoogtes, nog groter prestasie. Maar hulle kom nooit by die punt waar hulle hulself net aanvaar vir wie hulle is nie. Daar is nie tyd om te dink aan myself nie, nee ek moet nog dit of dat klaarmaak. Hulle antwoord is altyd: “Weet jy nie dat ek nie tyd het vir al hierdie ander aktiwiteite nie, nee die saak verlang al my aandag.”

Maar dit is nie die oorwinnaars waarvan ek wil skryf nie. Die Bybel leer ons dat ons sal oorwin, en dat daar spesifieke pryse is wat vir ons as oorwinnaars wag. Maar wat beteken die begrip oorwin in die Bybel. Lukas gee vir ons lig op die onderwerp. Lukas 11:21-22  “Wanneer ‘n sterk man wat goed gewapend is, sy huis bewaak, is sy besittings in veiligheid. Maar as een hom oorval wat sterker is as hy en hom oorwin, neem hy sy volle wapenrusting weg waar hy op vertrou het, en deel sy buit uit.” As ons die verse ontleed, vind ons wat die betekenis van oorwin in die Bybel is. Dit beteken dat ek sterker moet wees as my teenstander, sodat hy my nie kan oorval en oorwin nie, en ek nie my  wapenrusting verloor en dit as buit uitgedeel word nie.

Maar hoe kry ek dit reg? Kom ons kyk na al die verskillende begrippe wat in die skrifgedeelte voorkom.

“Wanneer ‘n sterk man wat goed gewapend is, sy huis bewaak, is sy besittings in veiligheid.”

Dit is wat die Bybel verklaar. Eerstens moet ek ‘n sterkman wees. Ek moet weet waar my krag vandaan kom. Ek moet weet dat ek deur Jesus tot alles in staat is. Ek moet verseker weet waar my sterkte vandaan kom.

Hoe lyk u lewe vandag? Is u sterk in die geloof? Kan die vyand u kom aanvat soos hy met Jesus gedoen het in die woestyn? Is u seker van u sterkte? Onthou net u kan baie sterk lyk, maar eintlik nie baie sterk wees nie. U sterkte kan slegs bepaal word wanneer dit getoets word. Nou wil ek nie verkondig dat u aanhoudend in situasies betrokke moet raak waar u elke keer u sterkte as Christen wil toets nie. Nee, want my sterkte is nie in myself nie, maar in Christus. Alleen Hy is my sterkte. Alleen in Hom is ek sterk. Die Bybel verklaar juis vir ons dat wanneer ons in situasies kom waar ons as Christene aangevat gaan word moet ons nie terug deins nie. Nee, die Heilige Gees sal ons dan gee wat om te sê.

So my sterkte moet ek in Christus gaan soek. Alleen wanneer ek weet wat Hy vir my kom doen het en ek dit besef, sal ek kan oorwin, sal ek sterk kan staan.

So die eerste kenmerk van ‘n oorwinnaar is iemand wat sterk is.

Die tweede aspek van ‘n oorwinnaar is iemand wat goed gewapen is. Dit is wat die skrifgedeelte vir ons uitlig. Maar, hoe lyk my wapens? Waar in die skrif kry ek ‘n beskrywing van my wapens? Daar is drie skrifgedeeltes wat ek graag na wil verwys.

Die eerste skrif kom uit Romeine hoofstuk 13. My wapens is die wapens van die lig. “11 ¶ En dit te meer, omdat ons die tydsomstandighede ken, dat die uur vir ons reeds daar is om uit die slaap wakker te word; want die saligheid is nou nader by ons as toe ons gelowig geword het. 12  Die nag het ver gevorder en dit is amper dag. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord. 13  Laat ons welvoeglik wandel soos in die dag, nie in brassery en dronkenskap, nie in ontug en ongebondenheid, nie in twis en nydigheid nie. 14  Maar beklee julle met die HERE Jesus Christus, en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie.” Ek mag geen iets in my lewe hê wat ek vir iemand moet wegsteek nie. Al my werke moet aan die lig kan kom sonder om my te benadeel. Alle mense moet kan sien en weet dat ek kind van God is. Ek moet myself so kan handhaaf dat niemand iets teen my kan inbring nie. Dit is my wapens. My lewe moet getuig dat ek  iemand is wat lewe vir Christus. ‘n Lewe sonder smet of blaam. Teen so ‘n lewe kan die vyand niks inbring om my te laat struikel nie.

Die tweede wapen kom uit 2 Korintiërs 6 vers 7: “in die woord van waarheid, in die krag van God, deur die wapens van die geregtigheid in die regter– en linkerhand;”. As ek nie weet dat ek nie deur myself nie, maar deur Christus se toedoen geregtig is op ‘n ewige lewe saam met Hom nie, kan die vyand my probeer oortuig dat ek nie werklik gered is nie. Ek moet kan weet dat die verbond wat Hy vir ons berei het, ‘n ewige verbond is en dat Hy dit vir ons volbring het. Ek moet dit glo. Dit is my wapens. Dit kan ek slegs doen wanneer ek die Bybel ken en verstaan en weet wat Jesus vir my kom doen het.

Die derde gedeelte oor wapens kom uit 2 Korintiërs 10 vers 3: ” Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie; 4  want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, 5  terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus, 6  en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf wanneer julle gehoorsaamheid volkome is.” Die gedeelte sluit aan by die vorige twee oor wapens. My wapens is geestelik, met ander woorde dit is in my gees en in my sielsarea waar ek moet weet dat ek moet optree soos iemand wat sy lewe afgelê het en vir Christus leef. Dit sal my help om elke vesting wat die vyand dalk nog in my lewe het, of dit ‘n slegte gewoonte of onbeheerste optrede is, te kruisig en af te lê. Dit is wat die skrifgedeelte verklaar. My wapens kan elke vesting van die vyand neer werp. Ek kan oorwin oor alles wat skeiding maak tussen my en God. Ek hoef niks te vrees nie.

Maar die gedeelte in Lukas verklaar ook dat ek moet my huis, of my lewe en my liggaam bewaak. Ek mag nie toelaat dat ek vir ‘n oomblik my waaksaamheid laat vaar nie. Ek moet elke oomblik van die dag waaksaam wees. Alleen wanneer ek dit alles doen, sal my besittings, dit wat ek van die HERE ontvang, veilig wees.

Ek kan nie toelaat dat my waaksaamheid vir ‘n oomblik verswak nie. Dit is wat die Bybel verklaar. Dit is wat ons as Christene moet doen. Die Bybel verklaar nie vir ons dat ons nie aangeval sal word nie. Nee, ek moet elke oomblik waaksaam wees.

Kom ek neem ‘n voorbeeld. Die gedeelte wat ek hierbo geskryf het, het ek die aand so tussen sewe en  half nege geskryf. Dit was vir my snaaks dat ek meteens nie my gedagtes kon vestig op die onderwerp nie, en het ek besluit om maar alles te stoor en die rekenaar af te skakel. Ek het skaars opgestaan van waar ek gesit het, of die telefoon lui. Ek het dit geantwoord en onmiddellik besef dat iets nie pluis is by my een dogter nie. Sy wou onmiddellik met haar ma praat. Ek het geskrik toe ek hoor dat Hettie, my vrou, vir haar verduidelik hoe om ‘n wond se bloeding te stop, en dat hulle onmiddellik hospitaal toe moet gaan. Ons sou hulle daar kry.

Toe Hettie aflui, het ek gehoor dat my skoonseun deur twee swart mans in sy tuin aangeval is en hy met ‘n mes in die rug gesteek is. In vandag se lewe hoor ons maar gereeld van aanvalle op mense by huise, maar wat my dadelik laat dink het aan waaroor ek geskryf het, is die feit dat hulle in ‘n sekuriteitskompleks bly, dat daar aanhoudend wagte is wat rond beweeg, daar elektriese heinings rondom die kompleks is, en dat hulle alle voorbereidings getref het om hulle te beskerm, en tog is hy aangeval.

U sien hy het sy waaksaamheid laat vaar. Hy was mos oortuig dat dit onmoontlik is om nou nog steeds misdadigers in so ‘n kompleks teen te kom. Al wat hy gaan doen het was om die water toe draai want die tuintjie was nou nat genoeg. Niemand verwag mos dat daar iemand vir jou buite sit en wag nie. Nie in jou eie tuin nie.

Maar dit is waar die vyand ons aanvat. Hy weet mos as ek na ‘n nagklub of iets soortgelyks toe gaan dat ek op my hoede sal wees. Ek sal hom mos daar verwag. Dit is hoekom ek mos nie na sulke plekke toe sal gaan nie. Maar, ek verwag hom mos nie in my eie huis nie. Ek verwag hom nie op my eie gemeente se preekstoel nie. Maar dit is waar hy begin om twyfel te saai. Dit is deur ons eie mense wat hy ons aanvat. Hy het selfs vir Eva verlei in die teenwoordigheid van God, by Hom in die paradys.

So die vierde eienskap van ‘n oorwinnaar is iemand wat waaksaam is. Iemand wat aanvalle verwag en op sy hoede is vir elke aanslag van die vyand. Want as ek nie waaksaam is nie, gaan hy my verower. Dit is wat die Bybel vir ons verklaar in die skrifgedeelte. Hoe lui die skrif weer? Lukas 11:21-22  “Wanneer ‘n sterk man wat goed gewapend is, sy huis bewaak, is sy besittings in veiligheid. Maar as een hom oorval wat sterker is as hy en hom oorwin, neem hy sy volle wapenrusting weg waar hy op vertrou het, en deel sy buit uit.”

Wanneer ek so optree, weet ek dat my besittings, my saligheid veilig is. Ek moet onthou dat ek nie ‘n oomblik kan verslap nie. Wat leer die Hebreërs skrywer ons in hoofstuk 12: “11  Nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie ‘n saak van blydskap is nie, maar van droefheid; later lewer dit egter ‘n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. 12  Daarom, rig die slap hande en die verlamde knieë weer op; 13  en maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat kreupel is, nie uit lit raak nie, maar liewer gesond gemaak word. 14  Jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking waarsonder niemand die HERE sal sien nie; 15  en pas op dat niemand in die genade van God veragter nie; dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. 16  Laat niemand ‘n hoereerder wees nie, of ‘n onheilige soos Esau, wat vir één spysgereg sy eersgeboortereg verkoop het. 17  Want julle weet dat hy, toe hy ook later die seën wou beërwe, verwerp is, want hy het geen geleentheid vir berou gevind nie, al het hy dit met trane vurig begeer.” Diè skrywer het presies geweet waaroor ‘n oorwinnaars lewe gaan. Ek kan nie later my lewe verander nie. Nee, ek moet dit nou doen terwyl ek die geleentheid het. As ek dit nie doen nie, kan ek soos Esau op eindig.

Maar ek weet dit is nie wat ons wil hê nie. Nee, ons wil ‘n lewe van oorwinning saam met Jesus Christus verkry.

Wat moet my ingesteldheid wees as Christen om as oorwinnaar gereken te word?

Afhangende met wie jy mee praat, kan jou ingesteldheid as Christen hemelsbreed verskil van die volgende persoon. By die wat nie sterk is in die geloof nie, mag dit wees dat jy maar net moet glo en die res aan die HERE oorlaat. Dan is daar die wat so hard werk om in die hemel te kom, en dan is daar ook nog ‘n groep wat vra dat jy die Woord moet uitleef. En dit is maar net drie van die verskillende groepe se standpunte.

Een ding waaroor ons kan seker wees, is dat dit maak nie saak wat jy sê nie, daar sal altyd amper onmiddellik iemand wees wat van jou gaan verskil. Jy kan ook seker wees dat elkeen sal ook sy eie versie of versies hê om hul standpunt mee te bevestig en te verdedig.

Selfs die Bybel lyk vir ons partymaal het verskillende standpunte. As ons kyk na Hebreërs 4 vers 16, verklaar die skrywer ons moet met vrymoedigheid na die genade troon toe gaan. Iemand wat vrymoedig is, was nog altyd vir my iemand wat presies geweet het wat hy wil doen, en dinge doen sonder om te aarsel. Maar as ons na Dawid kyk verklaar hy weer dat die HERE naby die is wat gebroke van hart en gees is. Dit was nog altyd vir my iemand wat maar redelik neergeboë was en nie juis ‘n groot oortuiger van enige standpunt was nie.

So nou kan ons tereg vra, watter standpunt is nou reg? Verder, hoe weet ek ook dat die standpunt waarmee ons gaan eindig, die regte standpunt is? Die tweede vraag is redelik maklik om te antwoord, in die sin dat ons kan kyk na wat die Bybel belowe vir iemand met so ‘n ingesteldheid. Die eerste vraag is ‘n perd van ‘n heel ander kleur.

Nou waar begin ons?

Ek wil graag begin by wat die Woord verklaar ons as Christene as prys sal ontvang. Die woord leer ons uitdruklik in Openbaring dat net oorwinnaars sal ingaan en die ewige lewe beërf. Ons moet oorwin. Maar hoe oorwin ons? Die antwoord kom vir ons uit Openbaring 12:11  “En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie.”

Uit hierdie skrifgedeelte, kom daar drie aspekte na vore. Kom ons kyk nou na die drie aspekte.

En hulle het oorwin deur die bloed van die Lam.

Hoe oorwin ons deur die bloed van die Lam? Ons moet ‘n verklaring doen dat ons nie op onsself vertrou nie, maar dat ek vertrou op die bloed van Jesus Christus om my te red. Dit is wat Israel in Egipte moes doen. Hulle moes die bloed van ‘n lam aan hulle deurposte smeer met ‘n hisop takkie, en so het die doodsengel by hulle huise verby gegaan. Hierdie enkele aksie het gemaak dat die doodsengel nie by hulle huis ingegaan het nie. Hulle moes weer die verbond bevestig.

Maar, as ons na diè geskiedenis kyk, was daar tog voorwaardes aan verbonde. Wat moes Israel doen? Hulle moes die pasga vier die aand voor die doodsengel deur getrek het. Hoe is dit gedoen? Eerstens moes hulle alle suurdeeg uit hulle huise verwyder. Dit beteken vir ons dat ons alle sonde moet bely en daarmee breek. Tweedens moes hulle die lam slag, en sy bloed aan die deurposte smeer met hisop. Hoekom? Die bloed aan die deurposte het verklaar dat die huis gereinig is, dat alle onreinheid verwyder is.

Vir ons vandag moet ons verklaar dat Jesus se bloed ons reinig van elke ongeregtigheid. Maar ons moet eers daarmee breek. Dan kan ons van die brood en van die Lam eet. Ons moet ons vul met die Lam dat daar geen honger na enige iets anders is nie. Ons moet ons vul met Sy Woord. Dit is hoekom die Israeliete die lam wat hulle moes slag, daardie aand heeltemal moes verorber. Niks moes oorbly tot die volgende dag nie. Hulle moes nie nog lus gehad het vir ‘n Egiptiese burger nie. Nee, hulle moes hulleself trommel dik geëet het. Daar moet dus vir ons geen begeerte na enige wêreldse iets wees nie. Nee, Jesus moet ons alles in alles wees.

Dit verklaar ook wat Jesus in Johannes 6 bedoel het met Sy woorde dat Hy die brood van die lewe is. Ons lewe moet totaal en al deur Hom oorheers word. Ek moenie nog ‘n agterdeur oophou na die wêreld toe nie. Na die Israeliete die bloed aan die deure gesmeer het, moes hulle binne in die huise bly. Hulle kon nie weer uitgaan nie. Hulle moes onder die bloed van die Lam bly. Dieselfde geld vir ons. Ons kan nie weer onder die bloed van Jesus uitgaan nie. Nee, ons moet daar bly, want dit is ons beskerming. Dit verseker dat die vyand my nie kan verlei of aanvat nie.

Dit is wat bedoel word met die gedeelte in Openbaring. Ons moet oorwin met die bloed van die Lam. As ons in Sy huis bly, kan die duiwel my nie aanraak nie. Dit sluit aan by wat Petrus ook vir ons verklaar, dat wanneer ons die duiwel weerstaan, hy van ons sal wegvlug. Hy kan nie teen die Bloed van Jesus wen nie. Dit is ook wat die nuwe verbond vir ons beteken, en doen.

En hulle het oorwin deur die woord van hulle getuienis.

Hoe lyk jou getuienis? Hier leer ons dat ons moet kan getuig van ons stand as Christene. Wat getuig jou lewe? Onthou net dat meer as 80% van wat jy sê, word deur jou lyftaal en optrede gepraat. Verbale kommunikasie is verantwoordelik vir minder as 20% van wat ons kommunikeer.

So wat moet my getuienis dan wees? Jesus verklaar vir ons in Matteus 23:23b: “die swaarste van die wet laat julle ná: die reg en die barmhartigheid en die trou. Hierdie dinge behoort julle te doen sonder om die ander na te laat. “ Jesaja beskryf dit ook in hoofstuk 58 : “Is dít nie die vas wat Ek verkies nie: dat julle losmaak die bande van goddeloosheid, dat julle afhaal die stroppe van die juk en vry laat weggaan die verdruktes en elke juk stukkend breek? 7  Is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger het, en ellendiges, swerwelinge in die huis inbring nie? As jy iemand sien wat naak is, dat jy hom klee, en jou vir jou eie vlees nie verberg nie? 8 ¶ Dan sal jou lig deurbreek soos die dageraad en jou genesing skielik uitspruit; en jou geregtigheid sal voor jou uit gaan, die heerlikheid van die HERE jou agterhoede wees.”

So my lewe moet getuig dat ek self reg laat geskied aan alle mense, barmhartigheid bewys aan almal, en dat ek nie troueloos handel nie. As daar dus mense is wie se reg geskend word, moet ek sorg dat aan hulle reg sal geskied. So moet ek ook mense kan help wat barmhartig is. Ek moet sorg dat daar gelykheid onder alle mense is. Die HERE het nie aan my ‘n klomp geld gegee om daarmee te doen net wat ek wil nie. Nee, Hy verwag van my dat ek sal omsien na die wat tekorte het in hulle lewe. Of het jy self besluit dat jy ‘n hoë intelligensie het? Nee, alles kom van die HERE, en verwag Hy van jou om te doen wat die Bybel ons leer.

Kom ek gee ‘n voorbeeld. Hoekom is daar armes? Dit mag dalk vir jou na ‘n nuttelose vraag lyk, maar eintlik is dit iets wat my moet aanspreek. Wat sê die HERE aan die Israeliete toe Hy hulle onderrig in die woestyn? Deuteronomium 15:4  “Maar daar moet geen arme by jou wees nie, want die HERE sal jou ryklik seën in die land wat die HERE jou God jou as erfenis sal gee om dit in besit te neem;”

Jy sien, die HERE gee nie vir jou ‘n oorvloed en vir die ander persoon niks nie. Nee, Hy verwag van jou om dit wat jy oor het aan die armes te gee. Maar, daar is nog. Indien jy ‘n besigheid besit, of dalk mense in diens neem, is dit ook jou plig om te sorg dat daar eerstens aan mede broeders en susters in die geloof werk verskaf word. Jy mag nie met ‘n ongelowige aan dieselfde juk trek nie. Nou mag jy dalk sê ek kan ‘n persoon nie in diens neem nie omdat hy nie ‘n goeie geleerdheid het nie, of dalk lewer die persoon nie werk van gehalte nie. Indien die persoon nie ‘n goeie geleerdheid het nie, wat is die rede daarvoor? Het die persoon dalk nie die geleentheid gekry het nie, of dalk het hy nie die vermoë nie?

Dit is jou plig as die sterker en meer vermoënde een om vir hom die geleentheid te gee om die nodige geleerdheid te verkry, of met die persoon te praat oor die gehalte van sy werk. As hy nie die vermoë het om die nodige geleerdheid te kry nie, is dit my plig as sterker een om dan te help met die nodige lewensmiddele. Dit is waarvan ek praat as ek sê die mense lees jou dade.

Verder moet ek betroubaar wees. My woord moet betroubaar wees. As ek iets verklaar, moet dit so wees dat daar nie verskuilde agendas agter my optrede is nie. My ja moet ja en my nee moet nee wees. As ek iets skryf, soos wat ek doen, moet ek nie probeer om my eie sienswyse deur te gee nie. Ek moet nie my eie teologie deurgee nie. Ek moet slegs verklaar wat die Bybel verklaar.

So, my getuienis moet opreg wees. Sonder enige tierlantyntjies of frilletjies. Mense moet kan verklaar dat hulle kan sien dat ek aan Christus behoort.

En hulle het nie hulle eie lewe liefgehad nie.

Dit is seker die moeilikste gedeelte om na te kom. Is jy bereid om jou lewe op te gee vir Jesus? Sal jy kan verklaar soos die skooldogter in Amerika wat deur twee leerlinge doodgeskiet is in die skool se biblioteek dat hulle haar maar kan skiet, want sy sal nie van haar standpunt verander en verklaar dat daar nie ‘n HERE is nie. Regtig? Sal jy dit nog steeds doen as iemand jou stukkie vir stukkie opkap terwyl jy vasgemaak is? Dit is ook wat jy verklaar wanneer jy gedoop word. Jy verklaar daarmee dat jy jou lewe neerlê, en jouself met Jesus Christus beklee. Jy verklaar met ander woorde dat jy sterf, en dat die lewe wat jy nou lewe, lewe jy vir Hom.

Dit is hoe ons sal oorwin. Oorwinning is nie vir sissies nie. Jy moet kan sterk staan om te kan oorwin. Dit is wat die Bybel verklaar. Jy moenie maar net “go with the flow” nie. Nee, jy moet kan standpunt inneem vir Jesus. Jy moet kan opstaan vir Hom wanneer die mense Hom belaglik maak. Wanneer professore en geleerdes die geldigheid of gebeure in die Bybel in twyfel trek, moet jy kan opstaan en hulle aanvat. Jy moenie dink dat hulle meer weet as jy nie. Miskien het hulle nog net nie vir Jesus ontmoet nie. Jy moet met outoriteit kan opstaan en verklaar wat die Bybel verklaar, dat elke knie sal moet buig voor Jesus en verklaar dat Hy HERE is. Dit is hoe ons oorwin.

As deel van die prys wat ons sal ontvang, leer ons ook dat ons saam met Christus sal heers. So ek moet leer om op die aarde te heers, want ek kan nie eendag in die hiernamaals eers leer om te heers nie. Waaroor moet ek hier leer om te heers? Sonde. Ek kan nie eers daar leer om oor die sonde te heers nie, nee, ek moet hier al leer om te heers. Ek moet kan breek met elke sonde in my lewe. Ek moet kan heers oor my eie sonde. Wanneer ek kwaad word, moet ek nie sondig nie. Ek moet nie toelaat dat ek in situasies kom waar ek versoek sal word nie. Wanneer dit wel gebeur, moet ek sonder blaam kan wegloop, sonder om toe te gee aan die versoeking.

Wat is dus die regte ingesteldheid?

Noudat ons weet hoe ons as oorwinnaars moet optree, wat moet my ingesteldheid wees? Hoe gaan ek dit regkry, deur vol van myself te wees, of deur min van myself te wees?

Wat verklaar die Bybel oor ons? Sal ek oor almal stap omdat ek weet ek is meer as ‘n oorwinnaar? Sal ek al wat lering is aanhang wat my wil ophemel en motiveer sodat ek sal weet wie ék is en hoe ék moet optree?

Die skrif verklaar dat ek meer as ‘n oorwinnaar is, maar daar volg ook ‘n vêrdere deel van die sin. Die gedeelte verklaar dat ek slegs ‘n oorwinnaar is, deur Hom wat my lief gehad het. Ek self is nie in staat om ‘n oorwinnaar te wees nie, maar ek is net ‘n oorwinnaar deur Christus. Die vraag is nou: Hoe kry ek Sy aandag sodat Hy my kan liefhê? Wat verklaar die Bybel vir ons hieroor?

Die volgende paar verse gee vir ons ‘n baie duidelike riglyn.

“Esegiël 21:26:  so sê die HERE HERE: Die tulband moet weg, en die kroon moet af! Dit bly nie so nie: Na bo met wat nederig is! Na onder met wat hoog is!”

“Kolossense 3:12 ¶ Beklee julle dan, as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid.”

“Jesaja 61:1 ¶ Die Gees van die HERE HERE is op My, omdat die HERE My gesalf het om ‘n blye boodskap te bring aan die ootmoediges; Hy het My gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes ‘n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenis;”

Uit die verse is daar twee begrippe wat telkens voorkom, naamlik nederig en ootmoedig. Dit wil vir my lyk as ek na die verse en baie ander verse kyk, dat die HERE ‘n spesiale plek het vir die wat weet dat hulle niks is nie. Vir die wat nie dink hulle is beter as ander nie, maar weet dat hulle verstote, verlate en sommer net weggegooi is. Dit is die mense wat die HERE se aandag kry. Jesaja verklaar ook dat dit vir dié mense is wat die evangelie bedoel is.

Hoe seker is ek dat dit die geval is? Kom ons kyk na ‘n ander Bybelvers: Jesaja 57:15  “Want so sê die Hoë en Verhewene wat in die ewigheid woon, Heilig is sy Naam: Ek woon in die hoogte en in die heilige plek en by die verbryselde en nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges en te laat herlewe die hart van die verbryseldes.”

Dit is wat die Bybel verklaar. Ek moet uitkom by nederigheid. Dit help nie dat ek probeer om met my eie ek te doen wat ek wil nie. Nee, die HERE is by die wat gebroke is, nederig, verbrysel, en ootmoedig.

Maar hoekom moet ek so wees? Wanneer ek nie nederig en ootmoedig is nie, is ek vol van myself. Dan is ek nog nie gestroop van my eie waardigheid nie. Ek het nog nie besef dat ek net van die HERE afhanklik is nie. Ek dink nog dat ek vir myself sorg. As ek hard werk, sal ek genoeg geld inbring om vir my en my huisgesin te sorg. Maar is jy bewus dat jy more kan opstaan met kanker, of ‘n hartaanval kry, of dat jou besigheid bankrot kan speel deurdat een van jou vername kliënte nie hulle rekening kan betaal nie? Of dalk besluit die bank net dat hulle jou oortrokke fasiliteit herroep.

Jy moet eers by die besef kom soos wat Job moes kom, dat hy nie vir die HERE kan voorskryf of self iets doen nie. Wat leer ons van Jeremia. Jeremia 13:23  “Kan ‘n Kusiet sy vel verander of ‘n luiperd sy vlekke? Dan sal julle ook in staat wees om goed te doen, julle wat gewend is om kwaad te doen.” So net so min as wat ek beheer het oor die kleur van my vel of ‘n luiperd oor sy kolle, net so min beheer het ek oor wie en wat ek is in die lewe. Indien ek met ‘n baie hoë intelligensie geseën is, moet ek besef dat dit ‘n seëning is, en nie dit gebruik om myself hoër as ander te ag nie. Dit is die mense waarmee die HERE kan werk. Hulle wat totaal en al van hulself gestroop is. Wat in die oggende opstaan en vra waarvoor hulle vandag gebruik kan word. As jy nog nie by die punt in jou lewe uitgekom het nie, vra die HERE dat Hy vir jou sal wys waar jy nog aan moet werk. Maar weet jy, die maklikste is om Jesus te volg.

Ons dink altyd die kruis is net ‘n plek waar Jesus gesterf het. Maar weet jy dat as jy sy dissipel is, jy ook by die kruis moet uitkom. ‘n Dissipel doen wat sy leermeester doen. Jesus was gekruisig. Het jy al jou lewe by die kruis neergelê? Jou beklee daarna met Sy lewe? Dit is wat jy moet doen. Dan sal jy Sy nederigheid weerspieël. Dit is wat die Bybel ons leer.

Al hierdie woorde en begrippe kan saamgevat word in een woord: Gehoorsaamheid. Dit is wat Jesus kom doen het, en toe het die Vader Hom verhoog.

Hoekom gehoorsaamheid?

Deuteronomium 12:28  “Luister sorgvuldig na al hierdie woorde wat ek jou beveel, dat dit met jou en jou kinders ná jou goed kan gaan tot in ewigheid, as jy doen wat goed en reg is in die oë van die HERE jou God.”

1 Samuel 15:22  “Daarop sê Samuel: Het die HERE behae in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die HERE? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme.”

Romeine 6:16  “Weet julle nie dat aan wie julle julself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie òf van die sonde tot die dood, óf van die gehoorsaamheid tot geregtigheid?”

Dit is hoe ek Sy aandag kry. Deur my te voeg by die gehoorsames, die wat doen wat die HERE van ons verwag, die nederiges, die wat verstoot is. As ek hierdie gesindheid openbaar, sal ek Sy aandag kry. Dan sal die evangelie ook vir my oopgaan, sal ek besef dat ek maar ‘n baie kort rukkie op aarde lewe, maar sal dit ook vir my duidelik word dat hoe ek hier lewe, bepaal waar ek ‘n ewigheid sal spandeer. Dit is die prys wat ons almal so graag wil hê.

Wat is die prys wat ons as oorwinnaars sal ontvang?”

Die prys wat ons dan ontvang is waarvan ons vroeër geleer het in Esegiël : Na bo met wat nederig is! Na onder met wat hoog is! Dit is wat die Bybel verklaar. Dan sal ons saam met Hom wees in hemelse plekke. Maar dit is nie al wat hierdie ingesteldheid vir my beteken nie. Ons lees in Openbaring van heelwat beloftes wat bestem is vir die wat oorwin. Kom ons kyk daarna.

Die beloftes is seker een van die gedeeltes in die Bybel wat ons almal seker die meeste van wil weet. Vir baie mense is dit al waaroor dit gaan. Maar, ongelukkig, soos ons in die vorige gedeelte geleer het, is dit slegs oorwinnaars wat die pryse gaan ontvang. Ek kan nie verwag om ‘n prys te kry as ek nie aan die wedloop deelgeneem het nie. Dit is waarvan Paulus skryf in Filippense 3 vers 14 ; “Maar een ding: ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus.”

So hoe lyk hierdie verskillende pryse?

Openbaring 2:7

“Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is.”

Dit mag dalk vir jou snaaks wees om te lees dat ons sal eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys is. Is dit nie dieselfde boom wat die val in die paradys veroorsaak het nie? Nee, daar was twee bome. Die een wat die val veroorsaak het was die boom van kennis van goed en kwaad. Dit is die boom wat gemaak het dat Adam en Eva die verskil tussen goed en kwaad geweet het. Dié een, is die boom van lewe. Nou sal ons eet van die boom van die lewe en sal die boom ons voed met hemelse voedsel, dit wat ons nog nader aan die Vader sal bring.

Waar is die paradys? Wat het van die paradys geword? Word die paradys nog steeds beskerm deur die gerubs? Het u al ook oor die onderwerpe gewonder? As ons na die Bybel kyk, lyk dit nie vir ons of daar juis veel weer daarna daaroor gesê word nie. Maar tog weet ons dat dit iewers nog moet bestaan. Jesus het mos vir die persoon aan sy regterhand gesê terwyl hulle altwee aan die kruis gehang het dat hy saam met Jesus in die paradys sal wees.

Maar nie net sal ons in die paradys wees nie, ons sal eet van die boom wat binne in die Paradys is. Maar wat beteken al hierdie begrippe? So hoe verklaar ek die skrifgedeelte?

Die Paradys word ook vir ons beskryf in die boek Henog wat in die vierde eeu uit die Bybel gelaat is omdat daar besluit is dat slegs een boek wat handel oor die eindtyd van die wêreld, in die Bybel nodig was. Die boek is ook deur verskeie skrywers in die Bybel aangehaal, onder andere Jesus, Petrus en Jakobus. Henog is ook dié een persoon saam met Elia waarvan ons in die Bybel van leer wat lewend in die hemel opgeneem is.

Maar wat leer ons uit Henog? Die boom van die lewe word vir ons beskryf in hoofstuk 24 en 25 van die boek van Henog. Die gedeelte word volledig aangehaal aangesien min persone toegang tot die boek het of besit.

“Henog 24:4 Tussen hulle was ‘n boom soos wat ek nog nooit geruik het nie, daar was geen ander bome soos hy en hy was soos geen ander nie: Dit het ‘n geur gehad verhewe bo alle geure en sy blare en blomme en hout verwelk tot in ewigheid nie: en sy vrugte was pragtig, en sy vrugte het gelyk soos die dadels van ‘n palm. 5 Toe het ek gesê: Hoe pragtig is hierdie boom, en geurig en sy blare is mooi en sy blomme ‘n vreugde in voorkoms. 6 Toe het Migael geantwoord, een van die heilige en geëerde engele wat saam met my was, en hy was hulle leier. Hoofstuk 25:1 En hy het vir my gesê: Henog, hoekom vra jy my omtrent die geur van die boom, en waarom wil jy die waarheid weet? 2 Toe het ek hom geantwoord en gesê: Ek wil alles weet, maar veral oor die boom. 3 En hy het geantwoord en gesê: Hierdie hoë berg wat jy gesien het wie se kruin is soos die troon van God, is sy troon, waar die Heilige, Almagtige God van heerlikheid, die Ewige Koning sal sit wanneer Hy sal afkom om die aarde met goedheid te besoek. (vgl. Dan 7:13-14; Luk 1 32-33). En wat die geur van die boom betref, geen sterfling mag dit aanraak voor die dag van die Groot Oordeel wanneer Hy op almal wraak sal neem en vir alles vir ewig tot voleinding sal bring nie. Dan sal dit aan die regverdiges en die heiliges gegee word. 5 Sy vrugte sal voedsel wees vir die uitverkorenes: dit sal uitgeplant word in die heilige plek, in die Tempel van God, die Ewige Koning. 6 Dan sal hulle van vreugde jubel en met blydskap vervul wees. En hulle sal by die heilige plek ingaan; en die geur daarvan sal in hulle beendere wees, en hulle sal ‘n lang lewe op aarde leef, soos hulle vaders geleef het: en in hulle dae sal geen droefheid of plaag, of kastyding of ramp hulle aanraak nie.”

Dit is hoe Henog vir ons die boom beskryf. Maar hy het ook in die Openbaring van Henog die Paradys beskryf. “Hoofstuk 5:1 En die manne het my daarvandaan weggeneem en het my boontoe gelei na die derde hemel en my daar in die middel van die Paradys neergesit: 2 en daardie plek was mooier as enigiets wat daar te sien is – al die bome het gebot, al die vrugte is ryp, elke soort voedsel was altyd in oorvloed, elke briesie welriekend. 3 En daar was vier riviere wat in stille gang verbygevloei het. Die hele tuin was goed, en het voortgebring wat goed is om te eet. 4 En die boom van die lewe was in daardie plek waar God rus wanneer Hy na die Paradys gaan; en die kwaliteit van die aroma van daardie boom was onbeskryflik – en dit was meer as ‘n sieraad vir alle bestaande dinge; en van alle kante het dit in voorkoms gelyk soos goud en skarlakenrooi soos vuur, en dit het alles bedek en alle soorte vrugte geproduseer. Sy wortel is in die tuin aan die einde van die aarde. En die Paradys is tussen die bedorwenheid en onbedorwenheid. En daar is twee fonteine waaruit heuning en melk voortkom en hulle fonteine bring wyn en olie voort, en hulle verdeel in vier dele en gaan op ‘n stille koers, en gaan af in die PARADYS VAN EDEN tussen bedorwenheid en onbedorwenheid. En vandaar gaan hulle met die aarde langs voort en het ‘n ommekeer in hulle kringloop soos die ander elemente, daar is driehonderd engele wat die tuin in stand hou en met voortdurende soet gesang en met nimmerswyende stemme God dien al die dae en ure. 5 Daar is nog ‘n boom daar naby, ‘n olyf wat onophoudelik met olie vloei. 6 En elke boom is oortrek met goeie vrugte, daar is nie ‘n boom sonder vrugte nie: en die hele plek is geseënd. 7 En die engele wat die Paradys bewaak, is die mees wonderbaarlikes en hulle dien God sonder ophou met ononderbroke stem en soet sang. 8 En ek het gesê: Hoe geseënd is hierdie plek nie! Die manne het my geantwoord: Hierdie plek, Henog, word voorberei vir die opregtes wat in hulle lewe swaarkry moes verduur, 9 wat hulleself kasty en hulle oë afgewend het van die onregverdigheid en ware regverdige oordeel gespreek het, en wat brood gegee het aan die verhongerdes, en die naaktes met klere bedek het, 10 wat die struikelendes orent gehelp het, en diegene behulpsaam was teenoor wie kwaad gepleeg is, wat hulle lewens voor die aangesig van God geleef en Hom alleen gedien het. 11 Vir hulle word hierdie plek toeberei as hulle ewige erfdeel.”

Ek is bewus daarvan dat die twee gedeeltes redelike lang aanhalings is, maar ek vertrou dat dit vir u lig sal werp op waar die Paradys is en hoe die boom van die lewe daar uitsien. Dit is nogal interessant dat die einde van die gedeelte afgesluit word met dieselfde belofte as wat Jesus belowe in Mattheus 25 vir die regverdiges, en wat Jesaja vir ons geleer het in hoofstuk 59.

Openbaring 2:11

“Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly nie.”

Wat beteken die tweede dood? Dit is die ewige dood. Die dood waaruit jy nooit weer opgewek sal word nie. Dit is die dood saam met Satan en sy engele, in die ewige poel met vuur. Ons vind dit in Openbaring 20 vanaf vers 11:  ” ¶ En ek het ‘n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle gevind nie. 12  En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ‘n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. 13  En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was; en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood.” Nie iets om na uit te sien nie. Gelukkig is ons oorwinnaars, en sal ons vry kom van die tweede dood.

Openbaring 2:17

“Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die verborge manna, en Ek sal hom gee ‘n wit keursteen, en op dié steen ‘n nuwe naam geskrywe wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang.”

Hierdie vers het twee beloftes. Die eerste een bepaal dat ons sal eet van die verborge manna. Manna was die voedsel waarmee die HERE die Israeliete in die woestyn mee gevoed het. Die manna het verwys na die brood van die lewe, Jesus Christus. So ons sal nie ‘n tekort hê van wat Jesus belowe het nie, want hyself staan in vir ons daarvoor. Hy is ons ewige voedsel.

Die tweede belofte is dat ons ‘n wit keursteen sal ontvang met ‘n nuwe naam daarop wat slegs jy sal weet wat dit is. Het jy al gedink dat jy niks werd is nie? Weet jy dat jy so spesiaal is dat jy ‘n spesiale naam ontvang van die HERE wat net jy en Hy van sal weet? Dit is hoe vernaam jy vir die HERE is. Hy het jou so lief dat Hy vir jou alleen ‘n naam het wat niemand van weet nie. En die wit verwys na jou skoonheid. Die HERE sien nie jou sonde raak nie, maar sien jou skoon gewas in die Bloed van die Lam.

Openbaring 2:26

“En aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal Ek mag oor die nasies gee,”

Kan jy heers oor nasies? Dit is wat jy gaan doen. Jy sal heers oor nasies wat nie die HERE geken het nie. Maar jy moet Sy werke, dit wat Hy van jou verwag om te doen, tot die einde doen. Die skrifgedeelte kom ook uit Openbaring 20: Vers 4 tot 6. “4  En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank. 5  En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding. 6  Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank.”

Openbaring 3:5

“Wie oorwin, sal beklee word met wit klere, en Ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en Ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele.”

Hierdie is seker die een belofte wat meeste van ons ken. Dit is die een wat ons altyd sal onthou, want dit troos my om te weet dat ek die hiernamaals saam met Jesus in die hemel sal vier. Dit gee ook vir ons die versekering dat dit maak nie saak wat teen my ingebring sal word nie, as ek oorwin het sal Jesus altyd my naam voor die Vader bely.

Openbaring 3:12

“Wie oorwin, Ek sal hom ‘n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie; en Ek sal op hom die Naam van my God skrywe en die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my God neerdaal, en my nuwe Naam.”

Die HERE is op soek na steunpilare, mense wat Hy kan vertrou. Mense wat Hy kan gebruik. Mense wat nie hulle eie nie, maar Sy Woord verkondig. Hulle wat nie nodig is om eers te leer wat dit beteken om kind van God te wees nie, maar iemand wat Hy op kan steun deur dik en dun. Was jy bewus daarvan dat die HERE jou in Sy tempel wil gebruik? Nie net wil die HERE jou as ‘n steunpilaar gebruik nie, maar jy sal nooit uit Sy teenwoordigheid verdwyn nie. Jy sal altyd en vir ewig in die teenwoordigheid van die Almagtige God wees, en Hy sal jou Sy steunpilaar noem.

Openbaring 3:21

“Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om saam met My te sit op my troon, soos Ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het.”

Jesus soek mense om saam met Hom te heers. Ons gaan nie net raadgewers wees en aan Sy regter of linkerkant sit nie. Nee, ons gaan saam met Hom op die troon sit. Ons gaan Sy eer deel. Meer nog, ons sal saam met Vader op Sy troon sit. Weet jy hoe dit moet wees om as koning op ‘n troon te kan sit? Dit is wat die Bybel hier verklaar. Maar dan moet jy Sy lewe gedeel het.

Openbaring 21:7

“Hy wat oorwin, sal alles beërwe; en Ek sal vir hom ‘n God wees, en hy sal vir My ‘n seun wees.”

Hierdie is seker die beste uitspraak wat enige persoon kan ontvang. Dat jy alles sal ontvang, en dat Jesus vir altyd vir jou ‘n God sal wees, en jy altyd vir Hom ‘n seun sal wees. Iemand wat heeldag gekoester word. Iemand waarmee Hy Sy lewe mee wil deel vir ewig en ewig.

Samevatting

Wat moet my ingesteldheid wees om as oorwinnaar gereken te word? Gehoorsaam. Ek moet nederig wees, ek moet myself gering ag soos Dawid wat verklaar dat hy sal homself met slavinne reken, as dit kom by die HERE. ‘n Gebroke gees, is ‘n vredemakende gees, en is bereid om  saam met ander te stem. Kontensieuse, ongebroke, hardkoppige persone kan nooit eensgesind wees nie. Die offers van God is ‘n gebroke gees; ‘n gebroke en verslae hart sal U, o God, nie verag nie!

Ek sluit die gedeelte af met ‘n gedeelte uit Jesaja 66. Hier verklaar die HERE deur Jesaja hoe die aarde ontstaan het, asook wie Hy op sal let. Met ander woorde, wie vir Hom aanvaarbaar is. Vers 2: “Want my hand het al hierdie dinge gemaak, en so het dit alles ontstaan, spreek die HERE. Maar op hierdie een sal Ek let: op hom wat arm is en verslae van gees, en wat bewe vir my woord.”