Moses 1 vers 1: Wat leer die Bybel ons oor hoe jy ‘n kind van die HERE word en dus die land Kanaän, wat die HERE beloof het, in besit neem?

Print Friendly, PDF & Email

Moses 1 vers 1: Wat leer die Bybel ons oor hoe jy ‘n kind van die HERE word en dus die land Kanaän, wat die HERE beloof het, in besit neem?

Die is seker een van die grootste kwelvrae wat vandag beantwoord moet word, aangesien die tyd van die wederkoms naby is, en baie mense verlore sal gaan omdat hulle nie aan die Bybel gehoor gee nie.

Daar is verskillende standpunte, afhangende van watter Kerkgroep ‘n persoon aan behoort, maar ek wil graag Israel as voorbeeld gebruik oor hoe hulle in die beloofde land ingekom het.  Dit sal dan ook vir ons as riglyn dien oor hoe ons vandag in ons Kanaän kan uitkom, want die HERE het aan Jeremia in hoofstuk 30 gesê dat Hy Sy volk sal terugbring na die land wat Hy aan hulle voorvaders gegee het, en hulle dit in besit sal neem.  Ek weet dat dit is wat die HERE vir elkeen van ons in gedagte het, want dit is wat die Bybel verklaar.  So het Paulus en Petrus en die ander Apostels ook nie die Nuwe Testament gehad om die evangelie te verkondig nie, want hulle het dit nog geleef en geskryf, en het hulle ook die wet en profete uitgelê.

Maar hoekom dink ek dat Moses vir ons die antwoord sal gee?  Die antwoord kom uit Eksodus: “En die HERE het aan Moses gesê: Kyk, Ek stel jou as ‘n god vir Farao, en jou broer Aäron sal jou profeet wees.” (Exo 7:1) Reg deur die Bybel bevestig die HERE dat Hy altyd deur Sy profete met ons spreek.  Hier sê Hy egter dat Hy vir Moses aanstel om Sy verteenwoordiger te wees, en dat Aäron as Moses se profeet sal optree.  Dit beteken dat Hy vir Farao, wat ook vir ons wys na Satan, die koning van die verderf, wil wys dat Hy alle gesag besit, en dat Hy Sy volk uit Egipte, of in ons taal, ons sondige lewe, sal verlos.  Dit is wat die hele uittog uit Egipte beteken.  Ons moet as sondige mense besef dat ons uit Egipte kan trek, en dat al wat ons moet doen, is om Israel se voorbeeld te volg en deel te word van die verbond. Aangesien almal as Egiptenare (sondaars) gebore word, moet jy jou as vreemdeling skaar by Israel soos dit vir ons beskryf word in Eksodus.  Dan kan ons almal begin op ons tog na Kanaän.  Hierdie gedeelte beantwoord ook ‘n ander vraag wat u dalk mag hê, en dit is hoekom Moses dan nooit in Kanaän ingegaan het nie.  Die rede is dat indien hy dit sou doen, hy die volmaakte weg sou wys en daar dus geen rede was vir Jesus om te kom nie.  Daar is soveel verse wat elke kerkgroep aanhang wat hulle sienswyse handhaaf en het hulle tientalle boeke geskryf oor hoe jy Sy kind word, maar hier vind ons in die Ou Testamentdat die hele pad vir ons aangedui word.  ‘n Ander vraag wat vir ons beantwoord word is wat is Esau se rol in die geskiedenis van Israel.  Esau was die eersgeborene in die vlees, maar het sy reg verruil en so het Jacob die erflating gekry.  So is Israel dan ook die eersteling, maar omdat hulle Jesus verwerp het, het die Kerk, die erfgenaam geword en kan ons dus kyk hoe die HERE met Israel gewerk het, en leer uit hulle voorbeeld, sonder om hulle foute te begaan.  Hoekom het niemand nog dit voorheen gebruik nie?  Die antwoord kom uit 2 Korintiërs 3; “Maar hulle sinne is verhard.  Want tot vandag toe bly by die lesing van die Ou Testament dieselfde bedekking sonder dat dit opgelig word, die bedekking wat in Christus vernietig word.” (2Co 3:14)

Kanaän gedefinieer

Maar eers, hoe lyk Kanaän fisies?  Kom ons kyk na ‘n paar verse wat dit beskryf.  Numeri 13:23 “Daarop het hulle tot by die dal Eskol gekom en daar ‘n rank met een tros druiwe afgesny, en twee het dit aan ‘n draagstok gedra; ook van die granate en van die vye.” Numeri 13:27 “En hulle het hom vertel en gesê: Ons het gekom in die land waarheen u ons gestuur het; en waarlik, dit loop oor van melk en heuning, en dít is sy vrugte”.  Numeri 14:8 “As die HERE ‘n welbehae in ons het, sal Hy ons in hierdie land inbring en dit aan ons gee, ‘n land wat oorloop van melk en heuning.” En ons geestelike Kanaän?  Psalm 1 verse 1 tot 3 gee vir ons die antwoord.  “1 Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie; 2 maar sy behae is in die wet van die HERE, en hy oordink sy wet dag en nag.  3 En hy sal wees soos ‘n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie; en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit.” So, om in Kanaän te wees, sien ons dat ons altyd vrugte sal dra, en dat alles wat ons doen, voorspoedig sal wees.

Kanaän beteken ook vir ons in die lig van Jeremia 30, die plek waar die HERE ons heen wil vat met die wederkoms.  Dit is die plek wat ons in besit moet neem as Christene.  Ons kan nie verwag om daar in te gaan as ons nie aan die voorskrifte oor hoe om daar te kom, voldoen het nie.  Dit is die plek waar ek vertrou u heen sal kan gaan wanneer u gedoen het wat die HERE van u verwag op aarde.

Hoe het Israel in Kanaän gekom, en hoekom is spesifiek Israel deur die HERE gekies?

Die Bybel leer ons dat Josef na Egipte weggevoer is, dat sy broers later in Egipte kom kos soek het, en so is Jakob se familie weer verenig.  Oor die jare het hulle nasate ‘n sterk volk geword, en het hulle ‘n eie nasie geword.  So het Israel as volk ontstaan en is Israel as volk deur die HERE uitverkies om Sy volk te wees.  Ons moet onthou dat Esau ook een van Jakob se seuns was, en dat hy en sy nageslagte nie saam met Josef en Jakob na Egipte vertrek het nie.  So hoekom is Israel uitgesonder deur die HERE?  Moses gee vir ons die antwoord in Deuteronomium 7:7.  “Die HERE het ‘n welgevalle aan julle gehad en julle uitverkies, nie omdat julle meer was as al die ander volke nie, want julle was die geringste van al die volke.” Omdat Israel hulle verneder het deur slawe van die Egiptenare te word, het die HERE hulle uitgekies om Sy volk te wees. Dan is hulle ook die afstammelinge van Abraham. “Wat My aangaan, kyk, my verbond is met jou, en jy sal die vader van ‘n menigte van nasies word. Daarom sal hulle jou nie meer Abram noem nie, maar jou naam sal wees Abraham, want Ek maak jou ‘n vader van ‘n menigte van nasies. En Ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak: Ek sal jou tot nasies maak, en konings sal uit jou voortkom. En Ek sal my verbond oprig tussen My en jou en jou nageslag ná jou in hulle geslagte as ‘n ewige verbond, om vir jou ‘n God te wees en vir jou nageslag ná jou. En Ek sal aan jou en jou nageslag ná jou die land van jou vreemdelingskap gee, die hele land Kanaän, as ‘n ewige besitting; en Ek sal vir hulle ‘n God wees. Verder het God aan Abraham gesê: Maar jy moet my verbond hou, jy en jou nageslag ná jou, van geslag tot geslag.” (Gen 17:4-9)

Ek wil dit ook graag baie duidelik stel dat dit nie vir my gaan of uitverkiesing reg of verkeerd is nie, maar oor wie uitverkies is.  (Sien die vraag oor uitverkiesing in Moses 2).  Die vers uit Deuteronomium dien vir my as riglyn daaroor.  Die HERE het die volk Israel in die Ou Testament uitgekies vir hom as volk.  Dit beteken dus dat die Israeliete die HERE se uitverkore volk was.  Maar wat nou van al die ander nasies?  Ons lees dat selfs in Israel se tyd ander persone hulle by die Israeliete kon voeg.  Eksodus 12:48-49 “En as ‘n vreemdeling by jou vertoef en tot eer van die HERE die pasga wil vier, moet by hom almal wat manlik is, besny word; en dan mag hy nader kom om dit te vier, en hy sal soos ‘n kind van die land wees.  Maar géén onbesnedene mag daarvan eet nie.  Een wet moet geld vir die kind van die land en vir die vreemdeling wat onder julle vertoef.” So in die Ou Testament kon persone van ander nasies hulle by Israel skaar.  Dit het ook beteken dat hulle deel van die verbond geword het, want die pasga was slegs vir verbondsgenote, en die besnydenis die teken van die verbond.

Nuwe Testamentiese siening.

Ons leef nie meer onder die Ou Testament(verbond) se reëls en wette nie, so wat van die Nuwe Testament?  Wanneer ons na die Nuwe Testament kyk word die HERE se volk uitgebrei in Handelinge 10 as volg: 10:34 ” En Petrus het sy mond geopen en gesê: Ek sien waarlik dat God geen aannemer van die persoon is nie, maar dat in elke nasie die een wat Hom vrees en geregtigheid doen, Hom welgevallig is”.  Paulus bespreek dit in Efesiërs 2, as volg: “11 Daarom, onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was en onbesnedenes genoem word deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word, 12 dat julle in dié tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld.  13 Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus.  14 Want Hy is ons vrede, Hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het 15 deurdat Hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan; sodat Hy, deur vrede te maak, die twee in Homself tot een nuwe mens kon skep 16 en albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, nadat Hy daaraan die vyandskap doodgemaak het.”

In hierdie gedeelte sien ons dat die HERE Sy volk uitbrei na elke persoon wat Hom vrees en Sy geregtigheid doen.  So dit gaan nie meer oor die Jode of die Israeliete nie, maar oor elkeen wat die HERE vrees en doen wat Hy beveel.  So, ek en jy kan dus ook deel van God se volk word, en is daar alreeds ook in Eksodus voorsiening vir ons gemaak.  Dit is ook wat Paulus vir ons bevestig in Efesiërs 1:4 “soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees”.  So ons moet in Christus deel word van God se volk.  Toe Israel in die woestyn was, is dit die tyd toe Moses vir hulle gesê het dat Hy, dit is God, hulle vir Hom uitgekies het.  Deuteronomium 4:37 ” En omdat Hy jou vaders liefgehad en hulle nageslag na hulle uitverkies het, en Hy self jou deur sy grote krag uit Egipte uitgelei het.” So vir ons as persone wat ons graag by die volk van God wil voeg, moet ons gaan kyk wat en hoe die volk moes optree om die HERE se volk te wees en wil ek graag teruggaan na hoe Israel uit Egipte uit is, wat die betekenis daarvan vir ons vandag is, en hoe hulle in die land Kanaän gekom het.

Waar begin ons?

Eerstens moet ons leer dat die volk in Egipte was voordat Moses hulle uitgelei het.  Dit is ‘n lewe waar hulle as slawe deur die Egiptenare gebruik is, maar dat dit die plek is waar die HERE vir hulle uitkoms gegee het.  Ons moet ook besef dat die HERE nie uit Sy eie besluit het dat Israel uit Egipte moes kom nie, maar die Israeliete moes eers uitroep tot die HERE.  Eksodus 2 vers 23: ” En in daardie lang tyd het die koning van Egipte gesterwe.  En die kinders van Israel het gesug en geweeklaag vanweë die slawerny.  En hulle geroep om hulp oor hulle slawerny het opgeklim tot God.  24 En God het hulle gekerm gehoor, en God het gedink aan sy verbond met Abraham, met Isak en met Jakob.  25 En God het die kinders van Israel aangesien, en God het hulle geken.” Een aspek wat my hier opval is dat die Bybel ook verklaar dat dit ‘n lang tyd was.  Hoeveel keer vra ons vir die HERE uitkoms en raak ons opgewerk as die antwoord nie die volgende dag daar is nie.  Hier sien ons dat Moses vir byna 40 jaar in die woestyn was, en Israel moes maar wag totdat God geweet het dat dit nou die tyd is om verlossing te bring.  Wat is die eerste stap?

So ek moet besef dat ek in Egipte is en dan uitroep na die HERE vir verlossing.  Maar hoe weet ek dat ek in Egipte is?  Wat sê Jesus hoe sal ons weet dat ons nog in sonde is?  Jesus het dieselfde probleem gehad toe hy die Jode aangespreek het in Mattheus 5 vanaf vers 17.  Hier het Hy met mense te doen gehad wat elke wet noukeurig nagekom het.  Ons moet onthou dat die skrifgeleerdes en Fariseërs elke wet in onderafdelings opgedeel het, en elke deel moes nagekom word.  Indien hulle dit nie sou doen nie, was hulle bevrees dat die HERE hulle weer sou laat wegvoer na Babel of een of ander land toe soos Hy met Israel vroeër gedoen het.  So, hoe het Jesus dit gedoen?  Deur vir hulle te bewys dat dit nie gaan oor wat jy doen nie, maar oor hoe jou ingesteldheid is.  Jesus moes vir hulle sê dat dit nie gaan oor wie reg of verkeerd is in ‘n saak nie, maar oor jou stand in Christus, of jy deel is van die verbond of nie.  Hoe stel Jesus dit in vers 20 “Want Ek sê vir julle dat, as julle geregtigheid nie oorvloediger is as dié van die skrifgeleerdes en Fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie.” Ons vind verder dat Jesus die gedeelte afsluit in vers 48 met ‘n versoek wat vir ons as mense, onmoontlik klink: “Wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemele volmaak is.”

Wat wou Jesus hier vir die Fariseërs leer?  Dit, dat dit nie moontlik is om die ewige lewe te beërwe deur wetsonderhouding nie.  Dit maak nie saak hoe hard ek probeer deur mooi te lewe en nie te sondig nie.  Die probleem is nie om op te hou sondig nie, want al dink ek ek sondig nie meer nie, is selfs my gedagtes sondig.  Nee, ek moet besef dat my natuur verkeerd is.  Ek moet leer dat ek verander moet word.  Maar hoe?  Kyk wat sê die profeet Esegiël in hoofstuk 11:19 “En Ek sal hulle een hart gee, en ‘n nuwe gees in julle binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit hulle vlees verwyder en hulle ‘n hart van vlees gee, en weer in Esegiël 36:26 En Ek sal julle ‘n nuwe hart gee en ‘n nuwe gees in jul binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle ‘n hart van vlees gee”.  So die probleem lê by die hart.  Ek moet van hart verander, en dit geskied met wedergeboorte, soos Jesus dit vir Nikodemus in Johannes 3:5 stel: “Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie.  6 Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees.

So wat moet ek doen.  Ek moet van hart (nasie) verander.  Ek moet besluit om van Egiptenaar (sondaar) na Israeliet (uitverkorene) te verander.  Ek moet besef dat ek nie voort kan gaan as Egiptenaar en so die koninkryk van God beërwe nie, maar dat ek deel van Sy volk moet word.  Hoe word dit gedoen?  Deur te glo dat Jesus die mag het om my te wederbaar in Sy volk in.  Ek moet soos die Israeliete van ouds, onder die bloed van die Lam kom.  Dan kan die doodsengel my nie aanraak nie.  Ek moet dus bely dat Jesus se bloed my kan reinig van al my ongeregtighede.  Ek moet glo dat Hy ‘n volmaakte weg gebaan het vir my.  Ek moet glo dat die verbond wat Hy namens my verwerk het, die antwoord is.  Vers 20 van Mattheus 5 het vir ons die sleutel: “Want Ek sê vir julle dat, as julle geregtigheid nie oorvloediger is as dié van die skrifgeleerdes en Fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie.”

So wat is die probleem?

Geregtigheid. Ek staan in die pad van myself om die ewige lewe te beërwe. Deur wetsonderhouding sal ek nooit daar uitkom nie.  Want dit is nog steeds wat ek probeer doen.  Ek is nog steeds vas gevang in sonde.  Ek moet eers besef dat ek sondig is.  Ek moet besef dat my wese verkeerd is.  Dit kan ek leer uit die gedeelte in Mattheus.  Al dink ek net verkeerd, pleeg ek alreeds sonde.  Ek moet sterf.  Ek moet by die kruis uitkom, en my lewe gaan neerlê.

Sodra ek besef dat ek in Egipte is, dan kan ek voortgaan.  Indien ek nie besef dat ek in Egipte is nie, sal ek later altyd wil teruggaan na my vorige lewe toe.  Indien ek nie besef dat ek in Egipte is nie gaan dit met ‘n persoon soos wat Charles Finney in Revival Fire beskryf : “I have already intimated that pains enough had not been taken to search the heart and thoroughly detect and expose the sinner’s depravity, so as to make him see the need of the gospel remedy.  If I am not mistaken, there has been, in many cases, an error committed in urging sinners to submission before they are prepared to understand what true submission is.  They have been urged to repent, before they have really understood the nature and dessert of sin; to believe, before they have understood their need of Christ; to resolve to serve God, before they have at all understood what the service of God is.  They have been pressed to make up their minds to enter immediately upon the service of God, and have been taught that they needed only to make a resolution to obey the Lord.  Hence their religion, after all, has been only a religion of resolutions, instead of a religion of faith, and love, and of a broken heart.  In short, it appears to me that, in many instances, the true idea of what constitutes pure religion has not been developed in the mind, and that consequently spurious conversions have been distressingly numerous.  I have been more and more surprised from year to year, to find how very numerous those professors of religion are who manifestly have not the true ideal of pure religion before their minds.  It seems that, in many instances, the idea that love is the essence and the whole of religion, is left almost, if not entirely, out of view.”

Oplossing vir die probleem.

So ek moet besef hoe ver ek weg is van die HERE, voordat ek kan dink aan die oplossing.  Dan kan ek eers besef dat ek vergifnis verlang, sodat ek weergebore kan word.  So wat dan?  Ek moet aanvaar wat God vir my alreeds gedoen het.  Dan kan ek die HERE nader vir vergifnis.  Dan kan ek my hart leeg maak voor die HERE.  Dawid skryf vir ons in Psalm 51 hoe ons die HERE kan nader vir vergifnis toe die profeet Natan na hom gekom het, nadat hy by Bátseba ingegaan het.

Wanneer ek die Psalm lees dan besef ek opnuut hoe na Dawid aan die HERE gewandel het.  Dan besef ek weereens dat die HERE wil nie weet van my grootheid nie.  Hy wil dat ek in verslaenheid en nederigheid Hom sal nader, sodat Hy my kan rein was van my sonde.  ‘n Baie interessante waarneming is die dat Dawid vra dat die HERE hom moet ontsondig deur hisop.  Hoekom juis hisop?  Daar is ‘n paar redes.  Hisop is gebruik deur die Israeliete om die bloed van die lam aan hulle deurposte te smeer met die uittog uit Egipte.  Verder in die Bybel sien ons dat oral waar iets rein gemaak moes word, is hisop gebruik.  Selfs toe Jesus aan die kruis gehang het, is die spons met asyn wat al die bitterheid van die lewe weerspieël het, op ‘n hisop tak aan Jesus gegee, en so is Hy ook rein verklaar.  Nogal snaaks as ons daaraan dink dat die soldate eers vir Jesus moes rein verklaar voordat Hy gesterf het.  Direk daarna het Hy gesterf.  Maar, hoekom juis hisop?  Hisop is ‘n medisinale kruie plant wat gebruik is om ‘n persoon se longe en asemhaling mee te behandel.  So, die HERE wil dat soos Hy in die tuin van Eden Sy asem in die mens geblaas het, weer ons asem reinig van die asem van satan.  Hy wil weer Sy asem, Sy Gees in ons plaas.  Dit is die een rede.  Die plant is ook bekend vir sy sterk wortelstelsel wat selfs binne in klippe kan gaan, en lees ons dat dit voorgekom het op die mure wat om die stede gebou is.  So moet ons leer dat ons so aan Hom, die Rots, gekoppel moet word dat ons wortels binne in Homself sal wees, sodat wanneer ons van die Rots verwyder word, ons nie kan bestaan nie, want al ons wortels sal saam met die Rots verwyder word.  Geen plant kan bestaan as sy wortels verwyder word nie.  Die Rots is ons enigste vesting.

Terug na vergifnis.

Hoe het die HERE vergifnis bewerkstellig?  Deur die nuwe verbond.  Maar wat beteken die nuwe verbond vir my ?

Dat God die mens se verbondsvennoot is, en dat Hy, ter wille van die verbond wat God met Jesus Christus as God se offer vir sonde gesny het, nie meer die sonde van die mens wat in Jesus glo, teen hom hou nie.  God het Sy volmaakte Seun, Jesus Christus aangewys om die plek van die mens in die verbond in te neem, as hoëpriester eens en vir altyd en tot in ewigheid, sodat die belofte wat deur eedswering gemaak is, sonder ‘n skaduwee van twyfel aan hulle wat glo, sal toekom.  Om die wet te verbreek was om die verbond te verbreek, en dit was strafbaar met die dood.  God het met Jesus gehandel volgens ons verdienstes.  In onderhoud van die wet kon die mens nooit verseker wees dat hy God behaag nie.  Jesus se geregtigheid is dus die reg om voor God te staan sonder skuld, veroordeling en minderwaardigheid.  Dit is om die regte verhouding voor die Skepper te staan, skepsel teenoor Skepper.  Sodra ons die verbond van geregtigheid ontvang en daarin wandel, dan heers ons vanuit die gunstige posisie van die ewige lewe deur Jesus Christus.  (Sien die vraag, Wat is Jesus se geregtigheid?, vir ‘n volledige bespreking oor die verbond.) Die verbond beantwoord ook die stelling wat Jesus gemaak het dat ons volmaak moet wees soos ons Vader in die Hemel volmaak is.

Nou kan ek glo dat Jesus my waarlik gered het van die verderf.  Nou kan ek glo dat Hy my verlosser is.  Maar wat is geloof?  Ons almal ken Hebreërs 11 vers 1 wat dit as volg stel: “Die geloof dan is ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ‘n bewys van die dinge wat ons nie sien nie”.  Waarom is geloof noodsaaklik?  Heb 11:6 “En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ‘n beloner is van die wat Hom soek”.  Geloof het altyd die versekering van die eedswering van God aan die gelowige, so ek moet verseker weet dat wat God gedoen het, volmaak is.  (Vir ‘n volledige bespreking oor geloof, verwys na die vraag oor: Wat is Geloof?)

In die geskiedenis leer ons dat daar plae gekom het wat Egipte getref het.  So maak die HERE met ons sodra ons ons by Sy volk skaar.  Ons vind al hierdie goed wat verkeerd gaan.  Maar dit raak ons nie.  So probeer die HERE ons wys dat ons net op Hom moet vertrou wanneer ons ons rit begin na Kanaän.  Vir die mense in die wêreld is dit net teëspoed, maar vir ons is dit ‘n bewys dat Hy in beheer is van alles op aarde.

Die Israeliete moes soos ons, onder die bloed van Die Lam kom.  Dit was deel van die ou verbond, maar ons het so pas geleer wat die nuwe verbond vir ons beteken.  Omdat ek nou glo dat Jesus vir my gesterf het, moet ek nou my lewe aflê, en onder die bloed van Jesus kom.  Dit kan ek doen deur te vra dat Hy my sal wederbaar deur Sy bloed.  Dan word ek deel van die nuwe verbond.  Dan kan die doodsengel my nie meer laat sterwe nie, maar leef ek vir ewig saam met Christus.  Dan kan ek saam met Paulus uitroep: Galasiërs 2:20 ” Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my.  En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het”.  Hoe moet my gebed dan wees?  “HERE Jesus ek kan myself nie red nie, ek vertrou U daarvoor.  Daaroor lê ek nou my lewe voor U neer, en ontvang ek U gawe.  Dankie dat U my red”.

Wat was die pasga?

Die volgende wat die Israeliete moes doen, wat saamval met die bloed van die Lam, was om die pasga te vier.  Vir ons vandag is dit die Nagmaal.  Maar wat beteken dit vir my?  Die Israeliete moes alle suurdeeg uit hulle huise verwyder, en net ongesuurde brode eet.  Hoekom?  Omrede ‘n klein bietjie suurdeeg deur die hele deeg trek.  Net so doen ‘n klein sondetjie in ons lewe met ons.  Al is dit net ‘n verkeerde ou gedagtetjie, dit maak dat jy heeltemal onrein is vir God.  So, ek moet breek met alles wat verkeerd is in my lewe, en my totaal onderwerp aan Christus.  So elke maal wat ek die Nagmaal vier, moet ek weer besef waar ek was, en dat slegs die Lam, Jesus Christus, my kon verlos uit die kloue van Egipte, die sonde en sondige natuur wat ek moes afsterf.  Daaroor moet ek van die brood eet, moet ek my vul met Jesus se liggaam, en moet ek die beker drink, my weer rein was met die bloed van Jesus.

Ons lees in 1 Korintiërs 11 die volgende: “Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin Hy verraai is, brood geneem het; en nadat Hy gedank het, het Hy dit gebreek en gesê: Neem, eet; dit is my liggaam wat vir julle gebreek word; doen dit tot my gedagtenis.  Net so ook die beker ná die ete, met die woorde: Hierdie beker is die nuwe testament in my bloed; doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis.  Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom.  Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here.  Maar die mens moet homself beproef en só van die brood eet en uit die beker drink.  Want wie op onwaardige wyse eet en drink, eet en drink ‘n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie.  Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes, en ‘n aantal het ontslaap.  Want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie.  Maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getugtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel mag word nie.  Daarom, my broeders, as julle saamkom om te eet, wag vir mekaar; en as iemand honger het, laat hom by die huis eet, sodat julle nie tot ‘n oordeel saamkom nie.  Die ander sake sal ek reël wanneer ek kom.” Nie net vind ons in die gedeelte die rede hoekom ons Nagmaal moet hou nie, maar ook wat dit beteken om jouself te toets.  Paulus gee hier te kenne dat ons eintlik vir die HERE vra om ons te toets as ons Nagmaal gebruik sodat ons kan sien of daar nog onbelyde sondes in ons lewe is.  Indien ons wel getugtig word deur die HERE, sal ons dan weet dat daar nog sondes is wat ons moet bely, maar andersins sal ons niks oorkom nie.  Hy vertel ook dus hier vir die mense in Korinte dat dit die rede is dat daar siekes en selfs mense al dood is in hulle gemeente.  Dit alles gebeur sodat ons nie saam met die heidene geoordeel sal word nie, maar dan moet ons deel wees van die verbond.

Eerste vrugte.

Een aspek wat die HERE alreeds hier vir die Israeliete wou tuis bring, is dat hulle Hom moet liefhê en eer.  Daaroor, in dieselfde gedeelte as die instelling van die pasga, vind ons dat Moses met die Israeliete praat oor die reëling van die eerste vrugte.  Hier alreeds laat die HERE hulle weet dat wanneer hulle in Kanaän kom, hulle die HERE moet vereer met hulle eerste vrugte, of dit nou kind of dier is, die eerste vrugte behoort aan die HERE.  Eksodus 13 leer ons as volg: 11 ” En as die HERE jou in die land van die Kanaäniete bring, soos Hy aan jou en jou vaders met ‘n eed beloof het, en Hy dit aan jou gee, 12 dan moet jy alles wat die moederskoot open, aan die HERE afgee; ook elke eersteling, die aanteel van vee, wat jy sal hê–wat manlik is, behoort aan die HERE.  13 Maar elke eersteling van ‘n esel moet jy met ‘n lam loskoop.  En as jy dit nie loskoop nie, moet jy sy nek breek.  Maar al die eersgeborenes van mense onder jou seuns moet jy loskoop.  14 En as jou seun jou later vra en sê: Wat beteken dit?  dan moet jy hom antwoord: Die HERE het ons deur ‘n sterke hand uit Egipte, uit die slawehuis, uitgelei”.  Wat beteken die gedeelte?  Die HERE gee hier te kenne dat alles wat die eersteling is, sal die vloek van Egipte op wees dat dit sal sterf.  Die enigste manier om dit te voorkom, is deur dit aan die HERE te offer.  So elke vrug van die grond en elke dier se eersteling moes aan die HERE geoffer word.  Offers in die tyd het beteken dat hulle dit na die tempel toe moes neem en die priester vra om dit te offer, want slegs priesters kon offer.  Die priester was dan, afhangende van die tipe offer, geregtig op ‘n gedeelte van die offer om vir hom en sy huisgesin as kos te dien.  Die res van die offer is deur die persoon wat die offer bring, en sy huisgesin geëet.  Seuns moes dan besny word om vry te kom van die vloek wat oor die eersgeborene geplaas is.  Verder moes alle ander manspersone ook besny word as teken van die verbond.  Nou lees ons verder in Esegiël dat eerste vrugte nie in sy tempel van toepassing is nie, omrede Jesus as eersgeborene van die VADER die prys betaal het en die vloek van die eersgeborene volbring het.  So dit leer ons dat die wet volbring is soos Jesus verklaar het, en tesame met die offers wat nie meer nodig is vir sonde nie, eerste vrugte ook nie meer nodig is om te betaal nie.  Op hierdie manier het ons dus vrygekom van die wet van eerste vrugte en van besnydenis.  Vir ‘n volledige bespreking van finansies en offers, sien die vraag “So wat nou van my finansies?”.

Die trek uit Egipte begin.

Na die pasga begin die trek.  Dié nag moes die Israeliete trek om deur die Rooi See te gaan.  Maar ons leer dat hulle nie direk getrek het nie, maar met ‘n ompad, sodat hulle nie dadelik in ‘n oorlog betrokke raak en dalk wou omdraai na Egipte toe nie.  Die HERE wil dat ons hier nie weer moet teruggaan na dit wat Hy ons van vry gemaak het nie, want Hy weet ons sal weer in die versoeking val, en terugkeer na ons sondige lewe.  So maak die HERE ook met ons, en beskerm Hy ons voor die doopwater, deur ons van aanvalle van die Satan te beskerm.  Eksodus 13 vers 17:”Toe Farao die volk laat trek het, het God hulle nie op die pad na die land van die Filistyne gelei nie, alhoewel dit nader was; want God het gesê: Die volk kan dalk berou kry as hulle oorlog sien, en teruggaan na Egipte.  18 Daarom het God die volk laat wegdraai in die rigting na die woestyn, na die Skelfsee toe.  En die kinders van Israel het goed gewapend uit Egipteland opgetrek”.  Maar, hoekom juis in die nag?  Dit is juis wanneer alles donker om jou is en jy nie weet watter kant toe nie, dat God tot jou redding kom.  Hoekom moes hulle deur die Rooisee trek?  Soos die HERE die Egiptenare daarin laat verdrink het, so wil Hy my van al die sondes wat my wil volg, ontslae raak deur dit in die doopwater te laat verdrink.  So, vir ons beteken die Rooisee dat ons moet deur die doopwater gaan.  Hy wil dat ek skoon en sonder sonde en sondige begeertes anderkant uitkom sodat ek my oë net op Hom kan hou.  Wat sê Paulus in Romeine 6 vir ons?  Dat die doop juis dui op ‘n begrafnis.  Nie net sterf my sondes nie, maar my hele sondige natuur sterf, en staan ek op uit die doopwater as ‘n nuwe persoon.  Net so seker as wat Jesus opgestaan het, net so seker word ek saam met Hom opgewek uit die dood om in ‘n nuwe lewe te wandel.  Romeine 6 wys ons presies wat met die doop gebeur.  Lees die gedeelte maar gerus.

Kyk ook wat skryf Paulus in Kolossense 2:9 “Want in Hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik; 10 en julle het die volheid in Hom wat die Hoof is van alle owerheid en mag; 11 in wie julle ook besny is met ‘n besnydenis wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus, 12 omdat julle saam met Hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat Hom uit die dode opgewek het”.

So, sodra ek deur die doopwater gaan, sterf ek vir die sonde, en kan ek sonder sonde voor die Vader gaan staan op grond van die bloed van Jesus.  1 Johannes 3 vers 8 en 9 leer ons as volg:8 “Hy wat die sonde doen, is uit die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af.  Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek.  9 Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly; en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore”.  Ek het dus saam met Jesus gesterf, en daaroor kan ek nou saam met Hom lewe.  Soos die Israeliete bevry was van die Egiptenare, so word ek dus ook bevry van my sondige natuur.  Net soos die Farao in die see verdrink het, so word die mag van Satan in my lewe gedood. Maar, ons moet onthou dat die Israeliete ook nog steeds gesondig het nadat hulle deur die Rooi See gegaan het.  Hulle het nog steeds ‘n begeerte gehad na die vleispotte van Egipte.  So ek en jy sal ook nog faal.  Maar dit beteken nie dat ek weer myself terug vind in Egipte nie.  Nee, ek kan bely dat ek gesondig het, en so weer die skeidsmuur tussen my en God afbreek volgens 1 Johannes 1 vers 8 en 9: 8 “As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie.  9 As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig”.

Iets wat ons ook leer uit dié geskiedenis, is dat ek eers moet glo, voordat doop kan geskied.  Dit help nie dat ek my laat doop voordat ek glo in die verlossingswerk van Christus nie, want ek moet eers besef dat ek in Egipte is, en verlore is voordat ek kan uittrek uit Egipte.  Indien ek my laat doop voordat ek glo en besef dat ek Christus as verlosser nodig het, het ek basies vir ‘n swem in die Rooisee gegaan, want ek is weer terug in Egipte na die swem.  Ek het nog nie getrek nie.  Ek het nog nie besef dat ek van nasie moet verander nie.  Eers wanneer ek dit besef, kan ek op my tog uit Egipte begin.  Eers dan kan ek soos Israel uitroep tot die HERE.  Alles voor dit is nutteloos en verniet.  Die volgorde sluit aan by wat Petrus die skare beveel het na die uitstorting van die Heilige gees.  Op ‘n vraag oor hoe hulle gered kan word was Petrus se antwoord: “Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.”

Hoe geskied doop?

Deur onderdompeling.  Dit is hoe Jesus gedoop is.  As ons ook kyk na die Bybel verklaar die HERE dat indien Israel iets buitmaak van die vyand, moet dit gereinig word voordat dit gebruik mag word, anders bly dit onrein.  Indien dit deur vuur kon gaan, soos met metale wat gesmelt kan word, moes dit deur die vuur gaan om gesuiwer en gereinig te word.  Indien dit nie deur die vuur kon gaan nie, moes dit deur water gereinig word.  Daarom is die doop ingestel om deur water, in Israel se tyd reinigings water, iets te reinig, maar vandag word ons gereinig deur die aksie om deur die doop bad te gaan.  Die woord in Grieks wat vir doop gebruik word, is baptismo.  As ons na die betekenis van die woord gaan kyk waar dit buite die Bybel gebruik is in Bybelse tyd, vind ons dat dit byvoorbeeld in ‘n resep vir vleis gebruik word.  In die resep word ‘n sous gemaak, en die vleis word oornag daarin geweek, sodat die vleis die sous se smaak aanneem.  Dit beteken ons neem ook Jesus se geur, sy persoonlikheid aan terwyl ons onder die doopwater gaan.  Die gebruik van besprenkeling het sy oorsprong in die Roomse Kerk, wat dieselfde tyd bepaal het dat tot dooies gedoop kan word.  Vir ‘n volledige bespreking oor doop, lees die vraag “Doop, hoekom, waar, en hoe?” Vir ‘n bespreking oor kinderdoop, lees die vraag “Wat nou van my kinders?”

Doping in die Heilige Gees

Die volgende gebeurtenis wat die Israeliete tref, is die water by Mara.  Hierdie water is bitter, en hulle kan dit nie drink nie.  Maar God kom met ‘n oplossing.  Moses moes ‘n stuk hout in die water gooi, sodat die water drinkbaar kan word.  Eksodus 15:25 “En hy het die HERE aangeroep, en die HERE het hom ‘n stuk hout gewys; dit het hy in die water gegooi, en die water het soet geword”.  Wanneer ons water, in ons geval die doopwater, vat, en die kruis van Jesus (stuk hout) byvoeg, kry ons water om te drink, net die verskil is dit is lewende water.  Maar wat is lewende water?  Johannes 7 vers 37 “En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê: As iemand dors het, laat hom na My toe kom en drink!  38 Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: strome van lewende water sal uit sy binneste vloei.  39 En dit het Hy gesê van die Gees wat dié sou ontvang wat in Hom glo; want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie”. Jesus verwys ook na lewende water in die gedeelte in Johannes 4 vanaf vers 10 waar Hy met die Samaritaanse vrou in gesprek is.  Hier vertel Hy haar dat Hy vir haar lewende water sal gee sodat sy nooit weer dors sal kry nie.  So wanneer ons die Heilige Gees ontvang, dan sal al ons woorde en dade lewend maak, en nie dood nie.  Dit sal soos strome uit ons binneste vloei.  Dit sal nie nodig wees om mense te vra om iets vir die gemeente te doen nie, die persone sal self die werk doen, nog voordat daar vir hulle gevra word.  So na die doop, moet ek die HERE vra om my te verander sodat lewende water uit my kan vloei.  Ek moet dus die Heilige Gees ontvang, of anders gestel, ek moet die doping van die Heilige Gees ontvang.

Maar hoe geskied dit?  Handelinge 2:38 ” En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang”.  Hoe weet ek dat ek die Heilige Gees ontvang het?  Handelinge 19 gee vir ons die antwoord: vers 4 ” Daarop sê Paulus: Johannes het met die doop van bekering gedoop en aan die volk gesê dat hulle moes glo in die Een wat ná hom kom, dit is in Christus Jesus.  5 En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die Naam van die HERE Jesus.  6 En Paulus het hulle die hande opgelê, en die Heilige Gees het op hulle gekom, en hulle het met tale gespreek en geprofeteer”.  Soos wat Paulus in Handelinge 19 die persone gedoop het en hulle hande opgelê het, wil die HERE dat ons ook so die Heilige Gees kan ontvang.  Ons lees hier wat die tekens is wanneer ons die doping in die Heilige Gees ontvang het, naamlik om in tale(klanke) te praat, en te profeteer.

Maar hoe rym dit met wat in Israel se tyd gebeur het?  As ons na vers 27 van Eksodus 15 in die Bybel kyk, sien ons dat hulle laer opgeslaan het by Elim, ‘n plek waar daar 12 fonteine en 70 palmbome was.  Is dit toeval?  Of wys dit op die 12 stamme van Israel, sodat elke stam sy eie fontein het.  En sewentig, wat weer verwys na die 70 oudstes wat Moses moes aanwys en die HERE Sy Gees op hulle laat kom het in Num 15:24 “Toe het Moses uitgegaan en die woorde van die HERE aan die volk te kenne gegee; en hy het sewentig manne uit die oudstes van die volk bymekaar laat kom en hulle rondom die tent laat staan.  25 Daarop het die HERE neergedaal in die wolk en met hom gespreek; en Hy het van die Gees wat op hom was, afgesonder en op die sewentig oudstes gelê.  En terwyl die Gees op hulle rus, het hulle geprofeteer; maar daarna nie meer nie.” So, ook in die Israel se tyd was die teken van die Gees van die HERE, dat die persone geprofeteer het.  Dieselfde geld vandag nog.  Maar wat nou as ek nie in tale kan praat nie, of dalk ook nie kan profeteer nie?  Jesus het verklaar dat strome van lewende water uit jou binneste sal vloei, met of sonder enigeen van die twee uiterlike kenmerke.  So, as ek optree sodat ek die beeld van Jesus in alles wat ek doen uitstraal, is ek besig om lewende water uit te gee, en is ek met die Heilige Gees gedoop.  Paulus het ook vir ons opgeteken wat ‘n persoon sal doen en hoe ‘n persoon sal optree wat met die Heilige Gees gedoop is.  1 Kor.  12 verse 7 tot 11 : “Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is.  Want aan die een word deur die Gees ‘n woord van wysheid gegee, en aan die ander ‘n woord van kennis vanweë dieselfde Gees; aan ‘n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en aan ‘n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees; aan ‘n ander werkinge van kragte, aan ‘n ander profesie, aan ‘n ander onderskeiding van die geeste, aan ‘n ander allerhande tale, aan ‘n ander uitleg van tale.  Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos Hy wil”.

Genesing

Iets wat ook hier gebeur het, is dat die HERE verklaar dat as Israel bly by wat die HERE hulle beveel het, hy geen een van die siektes van Egipte op hulle sal laat kom nie, want Hy is die HERE wat hulle gesond maak.  “Daar het Hy vir hulle ‘n insetting en verordening vasgestel en hulle daar beproef 26 en gesê: As jy getrou na die stem van die HERE jou God luister en doen wat reg is in sy oë, en luister na sy gebooie en al sy insettinge hou, dan sal Ek geeneen van die siektes op jou lê wat Ek op Egipteland gelê het nie; want Ek is die HERE wat jou gesond maak.” Hier sien ons dat die HERE Sy hand oor die volk gehou het, sodat hulle nie siek geword het nie.  Was jy bewus daarvan dat die Israeliete se klere nie verweer het, en dat die HERE hulle gesond gehou het die hele tyd?  Dit is Sy wil.  Om uit te vind wat die HERE se wil is rondom genesing, kyk na die vraag, Is genesing nog steeds God se wil vir ons?

Alleen in die woestyn

Baie maal voel ons en wonder ons of die HERE nog by ons is.  Dit is nie vreemd nie.  Die Israeliete het dit ook gedoen.  Die Israeliete het deur die woestyn Sin getrek.  Hulle het met ander woorde deur die woestyn van Sonde getrek.  Daar het hulle gemurmureer met Moses deur aan hom te sê dat die HERE nie by hulle is nie, want hulle het nie water nie.  Hoeveel keer het ek en jy al die HERE versoek?  Maar die HERE het hulle versoek toegestaan.  Eksodus 17; 6 “Kyk, Ek sal daar voor jou by die rots op Horeb staan; dan moet jy die rots slaan, en daar sal water uit kom, dat die volk kan drink.  En Moses het so gedoen voor die oë van die oudstes van Israel 7 en die plek Massa en Mériba genoem vanweë die twis van die kinders van Israel en omdat hulle die HERE versoek het deur te sê: Is die HERE in ons midde of nie?” So, wanneer ek en jy vra of die HERE nog met ons is, weet dat Hy jou nooit sal verlaat nie, en altyd daar vir jou sal wees.

Oorlogvoering

Die HERE wil ons al vroeg in ons lewe leer om oorlog te voer.  Selfs die Israeliete het dit geleer.  Hulle is nie aangeval nie.  Nee.  Hulle moes die aanval loots teen die Amalekiete.  Hier het Israel geleer dat met die HERE aan hulle kant is die oorwinning verseker.  Hier moes Aäron en Hur Moses se arms met die staf van die HERE, in Moses se geval die Heilige Gees, omhoog hou om die oorwinning te verseker.  Net so wil die HERE hê dat ons die Heilige Gees sal gebruik in ons oorlogvoering teen Satan en sy trawante.  Maar as ek dit in eie krag gaan aandurf, gaan ek verloor.  In die krag van die Heilige Gees, is die oorwinning myne.

Verbreekte verhoudings

‘n Volgende keerpunt in die geskiedenis van Israel, is die besoek van Jetro aan Moses.  Hier omhels Moses en Jetro mekaar en ontvang Moses ook raad van sy skoonpa.  Male sonder tal herstel die HERE weer verhoudings wat ons gedink het bestaan nie meer nie.  Dit gebeur ook maar in ons woestyn tyd.

Voorsiening

Maar weet jy, net so gou as ons dink alles is nou oor, vind ons soos Israel van ouds dat ons nog nie in die beloofde land is nie, maar in die woestyn.  Nou besef ons eers dat die HERE ons wil begin leer soos vir Israel van ouds.  Ons moet leer soos hulle om totaal afhanklik van Hom te wees.  Hy wil vir ons sorg, soos vir Israel met manna en kwartels.  Hy wil vir ons voorsien van water, maar ons moet leer om op Hom te vertrou.  Het jy geweet dat Jesus self ook na die manna verwys het?  In Johannes 6 van vers 47 verklaar Jesus self die volgende: “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo, het die ewige lewe. 48 Ek is die brood van die lewe.  49 Julle vaders het die manna in die woestyn geëet en het gesterwe.  50 Dít is die brood wat uit die hemel neerdaal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie.  51 Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het.  As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid.  En die brood wat Ek sal gee, is my vlees wat Ek vir die lewe van die wêreld sal gee.” Moses het ook vir Aäron beveel om ‘n houer met van die manna in die tempel by die ark neer te plaas, wat ook beteken dat Jesus was die hele tyd saam met Israel teenwoordig in die tabernakel.  Al ooit gewonder of God Drie-enig daar was?  Die staf van Moses is weer verteenwoordigend van die Heilige Gees, aangesien al die wonders wat Moses gedoen het, die Staf voor gebruik moes word.  So, die Vader het saam met hulle getrek in die wolkkolom bedags en die vuurkolom in die nag, terwyl Jesus in die ark was en Moses met die Heilige Gees in sy hand gewandel het.

Israel het ook maar nog probeer om die HERE te toets in alles, soos wanneer hulle manna moes optel, het die een baie opgetel, en die ander een weer minder.  Die merkwaardigste van dit alles is dat wanneer hulle die mate afmeet om seker te maak hulle het nie ‘n tekort of oorskot nie sê die Bybel as volg: Eks 16:18 ” Maar toe hulle dit met die gomer meet, het hy wat baie ingesamel het, niks oorgehad nie; en hy wat min ingesamel het, nie te min nie.  Elkeen na sy behoefte het hulle ingesamel”.  Die een vraagstuk waarmee die kerk vandag nog sukkel is armoede van sy lidmate.  Tog het Jesus vir die Fariseërs as volg gesê :Matteus 23:23 ” Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle gee tiendes van kruisement en anys en koljander, en die swaarste van die wet laat julle ná: die reg en die barmhartigheid en die trou.  Hierdie dinge behoort julle te doen sonder om die ander na te laat”.  Ons moet hier onthou dat die Fariseërs het so hard probeer om te verseker dat hulle elke wet nagekom het, dat hulle selfs hulle tiendes van kruie gebring het, maar Jesus sê vir hulle dat hulle nie die belangrikste doen nie, en dit is om na hulle medemens om te sien.  Ek moet met my finansies ook leer dat wat ek oor het, vir barmhartigheid gebruik moet word, want dit is wat die HERE wil, en nie vir myself om ryk te word nie. Hebreërs 13:5 “Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees.  Wees tevrede met wat julle het, want Hy het gesê: Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie”.  Het jy geweet dat daar ongeveer 3,5 miljoen mense en diere deur die woestyn getrek het?  Gaan kyk maar in jou Bybel.  En tog het God vir elkeen gesorg.  Het Hy elkeen gesond gehou.  Het Hy vir hulle met die wolkkolom in die dag en die vuurkolom in die nag hulle gelei na waar hulle moes gaan.  En dit is nie net Israel wat hulle in die woestyn bevind het nie.  Jesus moes self ook woestyn toe om deur die Satan versoek te word Matteus 4: 1 “Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duiwel”.  Paulus is na sy Damaskuspad ondervinding vir drie jaar woestyn toe.  Galasiërs 1vers 17: “maar na Arabië vertrek en weer teruggekom na Damaskus.  18 Vervolgens, drie jaar daarna, het ek na Jerusalem opgegaan om met Petrus kennis te maak en vyftien dae by hom gebly”; Nou kan ek myself begin toerus om ‘n nuwe lewe te leef, want soos Paulus geskryf het, Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my.

Praat die HERE nog met my?

Drie maande nadat Israel uit Egipte getrek het en God vir Israel mooi geleer het oor voorsiening, bevind Israel hulle by die berg Sinai.  Nou wil die HERE dat jy met Hom persoonlik sal kommunikeer.  Ons het nie nodig dat iemand anders by die HERE hoor en dan vir my laat weet wat die HERE wil hê dat ek moet doen nie.  Nee, Hy wil met my persoonlik verkeer.  Hy wil bo-op die berg sit en met my aan Sy voete wil Hy met my praat.  Wat sê die HERE vir Moses: Eksodus 19: “So moet jy aan die huis van Jakob sê en aan die kinders van Israel verkondig: 4 Julle het self gesien wat Ek aan die Egiptenaars gedoen het, en dat Ek julle op arendsvlerke gedra en julle na My toe gebring het.  5 As julle dan nou terdeë na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne.  6 En júlle sal vir My ‘n koninkryk van priesters en ‘n heilige nasie wees”.  As priesters wil die HERE dat ons persoonlik aan Hom offers sal bring, dat ons met Hom kan kommunikeer.  Die belofte is dan ook dat ons ‘n heilige nasie vir Hom sal wees.  Daarna het die HERE vir Moses die wet gegee, maar weet jy wat was Israel se antwoord daarop?  Eksodus 20:18 “En toe die hele volk die donderslae en die blitse en die geluid van die basuin en die rokende berg bemerk, het die volk dit gesien en gebewe en op ‘n afstand bly staan.  19 En hulle het vir Moses gesê: Spreek u met ons, dat ons kan luister; maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe ons”.  Dit is wat ons ook baie maal doen.  Ons vra die HERE dat Hy eerder deur iemand anders met ons sal spreek, deur die predikant of dominee of pastor, omrede dit so angswekkend is vir ons.  Ons deins terug en kan nie glo dat so ‘n almagtige God, met Sy maaksel wil praat nie.  Maar, deur dit te doen, kan ek dit ook gebruik as ‘n skuiwergat later in my lewe.  Nou hoef ek nie te aanvaar dat dit wat Hy van my verwag, regtig nodig is nie, want Hy het dit nie vir my persoonlik gesê nie.  Is dit hoe jy optree?

Sinai – Besnydenis van die hart

Hier by Sinai in die woestyn, moes die HERE met Moses al die wette deel wat ons opgeteken vind in Eksodus, Levitikus, Numeri en in Deuteronomium.  Hy moes hulle nie net opskryf nie, maar moes die volk onderrig aangaande alles.  Hier het hulle gekamp vir meer as ‘n jaar lank.  Verder moes hulle die tabernakel en die ark bou, en daarmee saam al die instellings van priesters en owerstes oor tien, vyftig, honderd en duisend man moes aangewys word.  Vir ons vandag is dit ‘n tyd waar die HERE ons toets, en Sy Woord op ons harte skryf.  Die hele tyd word ons bewus van ’n roeping wat die HERE vir ons het, maar Sy instellings moet eers gevestig word voordat ons daarin kan wandel.  Hoeveel mense het ek al gesien wat dink dat dit hulle bestemming is, maar nie besef dat dit slegs ‘n tyd van onderwerping en toetsing is nie.  Dan sien ons mense wat verkeerde gewoontes het, en vir jou sal sê dat die HERE nog nie vir hulle gesê het dat hulle die gewoonte moet los nie.  My antwoord is maar die standaard antwoord.  As jy my die gewoonte of gebruik in die Bybel kan wys waar dit as aanvaarbaar verklaar word, dan sal ek die Bybelse uitspraak aanvaar.  Maar indien nie, dan kan die gewoonte of gebruik nie van die HERE af kom nie.  Dan moet ek daarmee breek, en hoef ek nie te wag totdat die HERE vir my persoonlik sê dat dit verkeerd is nie, want die Bybel is Sy Woord.  Hoekom wil jy langer tyd as nodig by Sinai in jou lewe spandeer?  Breek met wat nie van God is nie en gaan voort.  Die doel is nie om Sinai jou tuiste te maak nie.  Die doel is om in Kanaän te kom.

Selfs hier het die HERE alreeds gewys dat Israel die verbond sal verbreek. Terwyl Moses op die berg was het die volk die goue kalf gemaak. Toe die HERE vir Moses afgestuur het na die volk toe, het Moses die wet wat die HERE self op die kliptafels geskryf het stukkend gegooi. Die gedeelte word ook later in die evangelie van Barnabas na verwys dat die verbond met Israel verbreek sou word en dat daar ‘n tweede volk sal kom wat die HERE se volk sal wees. Moses moes weer terug berg toe om weer nuwe kliptafels te kry waarop die HERE weer die wet geskryf het.

Maar hoe lyk Kanaän nou weer?  “Psalm 1 :1 Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie; 2 maar sy behae is in die wet van die HERE, en hy oordink sy wet dag en nag.  3 En hy sal wees soos ‘n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie; en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit”.  Dit is Kanaän.  Dit is wat vir my en jou beskore is.  Dit is wat die HERE se plan vir my en jou is.  As jy dit nie wil aanvaar nie, moet jy dalk ook soos Israel vir nog ‘n vêrdere 40 jaar woestyn toe gaan.  Het jy geweet dat al die Israeliete oor 20 jaar oud, nooit die beloofde land ingegaan het nie, behalwe Josua en Kaleb?  Numeri 14: 28 “Sê vir hulle: So waar as Ek leef, spreek die HERE, waarlik, soos julle voor my ore gespreek het, so sal Ek aan julle doen.  29 Julle lyke sal in hierdie woestyn lê, naamlik al julle geteldes, volgens julle volle getal, van twintig jaar oud en daarbo, julle wat teen My gemurmureer het.  30 Waarlik, júlle sal nie in die land kom waaroor Ek my hand opgehef het om julle daarin te laat woon nie, behalwe Kaleb, die seun van Jefúnne, en Josua, die seun van Nun”.  Hulle het dit nooit gesien nie omrede hulle getwyfel het dat die HERE die oorwinning vir hulle sou gee.  Moenie dat jy nooit bereik wat die HERE vir jou beoog het nie.  Glo Hom.  Glo in Sy Woord.  Moenie jou oortuigings bou op die oorlewering van mense nie.  Paulus het daarin gespesialiseer.  Maar toe ontmoet hy Jesus.  Ek vertrou dat jy Kanaän toe wil gaan.

Een antwoord wat die Woord hier vir ons gee, is vir ‘n vraag wat baie mense oor wonder.  As ons sê dat ‘n persoon eers moet glo voordat hy gedoop word, wat word van die wat nooit gedoop is nie.  Die HERE het nie die persone van onder twintig jaar laat sterf nie, want Hy verwag nie dat hulle al ‘n keuse gemaak het nie.  Hy wil seker maak dat jy weet dat jy Hom nodig het voordat jy gedoop word.  Eers na twintigjarige ouderdom, verwag die HERE dat jy ‘n keuse moet maak, en sal jy volgens jou keuse beoordeel word.  Ons lees ook verder in Josua 1 en 2 dat die Israeliete wat uiteindelik in Kanaän ingegaan het, ook eers deur die Jordaan moes gaan, wat ook op ‘n doop wys.

Die Tabernakel.

Nog iets wat in die woestyn gebeur het is dat die HERE vir Moses gevra het om die tabernakel te bou.  Wat het die tabernakel na verwys?  Dit was ‘n plek waar slegs priesters kon offer, (intree), vir die sondes van Israel.  Maar daar was ook ‘n plek, die allerheiligste, waar die HERE fisies gemanifesteer het by die verbondsark.  Onthou dat die eerste verbond was ingestel met besnydenis van die mens se kant, en ‘n ark waar die HERE gewees het.  Die hoëpriester kon slegs eenmaal per jaar daar ingaan om vergifnis te vra vir die sondes van Israel.  Hy kon ook slegs daar ingaan met bloed.  Onthou ook dat die tabernakel ingestel is saam met die gee van die wet op Sinai.  Voor die tyd het die HERE gesê dat Hy ‘n nasie van priesters wou hê.  Met Korag, Datan en Abiram se oproer het die HERE besluit dat slegs die Leviete aan Hom kon offer.  Dit is die rede hoekom Jesus gesê het dat Hy die tempel in drie dae sou afbreek en weer opbou, want die HERE wil ‘n tabernakel in elke persoon se hart bou.  Dit sal maak dat ek en jy presies sal weet hoe om die HERE te nader, maar ook hoe om teenoor Hom op te tree.  Dit is dan ook die rede hoekom Jesus gesê het dat Hy die wet kom vervul het, wat beteken het dat Hy weer die verhouding wat die HERE met Israel voor die gee van die wet, wou herstel.  In die tyd kon enige persoon aan die HERE offer.

Wat is die doel van die tabernakel dan vandag?

Toe Jesus aan die kruis gesterf het, het die gordyn wat die heiligste van die allerheiligste geskei het, van bo na onder geskeur.  Dit is vir ons ‘n teken dat God self die skeiding wat daar tussen ons en Hom was verwyder het, aangesien die gordyn van bo na onder geskeur het.  Jesus het toe ingegaan en met Sy bloed eens en vir altyd ‘n aanvaarbare offer vir sonde gegee.  Ons kan dus nou onsself onder die bloed van Jesus plaas en met vrymoedigheid na God toe gaan, sonder dat iemand vir ons moet optree as tussenganger.  Ons hoef ook nie net eenmaal per jaar toegang na God toe te verkry nie, aangesien Jesus elke oomblik vir ons intree.  Ons kan nou ook soos wat Samuel dit gedoen het in Eli se tyd al, onder die verbondsark slaap.  Dit beteken ons kan ons lewe in die teenwoordigheid van God deurbring, en so nooit hoef te twyfel of ons die reg het om kinders van God genoem te word nie.  Maar, dit beteken ook dat as ek tyd afstaan en altyd in Sy teenwoordigheid deur bring, ek ook die salwing van ‘n hoëpriester soos Samuel of ‘n Josua sal hê.

Kanaän, of terug woestyn toe

Die Israeliete was ook bly toe hulle uiteindelik by Kanaän aankom, en het verspieders uitgestuur om die land deur te gaan en verslag aan hulle te kom gee.  Die verslag wat hulle gehoor het, het hulle nie van gehou nie, want daar was nie geloof nie.  Hulle het nie geglo dat die HERE die vyand in hulle hand sal gee nie, maar wou ‘n nuwe leier aanstel om hulle terug te vat na Egipte.  Hier het hulle getoon dat hulle nie die HERE geglo het wat Hy kan doen nie.  Hoeveel keer hoor ek nog vandag dat al hierdie wonders wat in die Bybel bespreek word, net vir daardie tyd was.  Die mense vergeet die gedeelte dat Jesus gesê het dat ons nog groter wonders as Hy sal doen.  Maar daar is ‘n voorbehoud.  Ons moet glo.  Ons moet glo dat die HERE aan ons kant is.  Ons moet glo dat Sy beloftes wat Hy in Sy Woord vir ons gee, waar is.  Hoeveel keer het die HERE al met jou gepraat en gesê dat Hy ‘n groot bediening vir jou het, maar deur ongeloof kom jy nie daar nie.  Of hoeveel keer het jy al mense se drome verpletter deur te sê dat jy nie glo dat die HERE hulle kan gebruik nie.  Al hierdie faktore moet ons in ag neem as ons deur die Jordaan wil gaan om Kanaän in besit te neem.  As ons twyfel, is ons nog steeds in die woestyn, en sal ons nooit in Kanaän uitkom nie.  Weet u dat al die verspieders wat die boodskap van twyfel gebring het, daar gesterf het.  Nie een van hulle het eers 40 jaar in die woestyn deurgebring nie.  So moet asseblief nie ‘n boodskap van twyfel bring deur die Woord van die HERE in twyfel te trek nie. Soos ek vroeër in die boek ook gemeld het, ons moet glo dat Jesus die Christus is. Ons moet oorgaan van die sesde dag na die sewende dag van die HERE, om Sy rusdag in te gaan. “Laat ons dan vrees dat, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog standhou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Want aan ons is die evangelie ook verkondig net soos aan hulle; maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie. Want ons wat geglo het, gaan die rus in, soos Hy gesê het: Daarom het Ek in my toorn gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie—alhoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld af volbring is. Want Hy het êrens van die sewende dag so gespreek: En God het op die sewende dag van al sy werke gerus; en nou hier weer: Hulle sal in my rus nie ingaan nie. Terwyl dit dan so is dat sommige daar ingaan, en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie, bepaal Hy weer ‘n sekere dag, naamlik vandag, as Hy soveel later deur Dawid spreek, soos gesê is: Vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Want as Josua aan hulle rus gegee het, sou Hy nie van ‘n ander dag daarná spreek nie. Daar bly dus ‘n sabbatsrus oor vir die volk van God; want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke soos God van syne. Laat ons ons dan beywer om in te gaan in dié rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie.” (Heb 4:1-11)

Kanaän – Uiteindelik!!!!!

Een aspek wat ons ook in die oog moet hou is dat toe die Israeliete in Kanaän aangekom het, is dit ook die tyd gewees dat die HERE Sy bo-natuurlike voorsiening gestop het.  Toe die Israeliete die oggend opstaan nadat hulle die eerste keer van die opbrengs van die land geëet het, was daar geen manna meer nie.  Hoekom?  Nou sal die HERE seën wat ons doen.  Al wat Hy verwag, is gehoorsaamheid.  Deuteronomium 11 vertel ons presies wat die HERE gaan doen.  Waar ons vroeër self moes werk om te kan voorsien, sê die HERE Hy sal sorg vir die groei, ons moet net plant en oes.  Vers 11 en 12 stel dit so: “11 Maar die land waarheen julle oortrek om dit in besit te neem, is ‘n land van berge en laagtes wat van die reën van die hemel water drink; 12 ‘n land waar die HERE jou God voor sorg; die oë van die HERE jou God is altyddeur daarop, van die begin van die jaar tot die einde van die jaar.” Nou kan ons ook verstaan waarvan Salomo in Psalm 127 van praat: “1 ‘n Bedevaartslied.  Van Salomo.  As die HERE die huis nie bou nie, tevergeefs werk die wat daaraan bou; as die HERE die stad nie bewaar nie, tevergeefs waak die wagter.2 Tevergeefs dat julle vroeg opstaan, laat opbly, brood van smarte eet–net so goed gee Hy dit aan sy beminde in die slaap!” So, in Kanaän sal die HERE alles wat ek doen seën, solank ek my hou by wat Hy van my verwag om Hom te dien, en nie afdwaal na vreemde gode nie.

Waarvoor moet ons oppas?

Tog moet ons ook nog die volgende in ag neem.  Selfs in Israel se tyd is nie al die Israeliete gered nie.  Al die Israeliete is besny as teken van die verbond.  Dit was vir hulle ‘n seël dat hulle aan die verbondsvolk van die HERE behoort het.  Maar tog vind ons dat die profete in Israel se tyd die volk aanspreek deur te praat oor bekering.  Esegiël, in hoofstuk 18 doen ‘n beroep op die Israeliete om hulle te bekeer van hulle verkeerde weë, want indien hulle dit nie doen nie, het die HERE geen keuse as om hulle oor te gee aan die dood nie.  Die dood hier is nie ‘n fisiese dood nie, maar ‘n ewige dood.  Hier word ook vir ons ‘n riglyn deur gegee dat ons nie kan roem oor ons ouers of wie ook al en daarom verwag om gered te word nie, maar dat elke persoon self moet kies waar hy die ewigheid wil spandeer.  Dit word duidelik gestel in vers 20 en vers 30: “Die siel wat sondig, dié moet sterwe; die seun sal nie die ongeregtigheid van die vader help dra nie, en die vader sal nie die ongeregtigheid van die seun help dra nie; die geregtigheid van die regverdige sal op hom wees, en die goddeloosheid van die goddelose sal op hom wees.  30 Daarom sal Ek julle oordeel, o huis van Israel, elkeen volgens sy weë, spreek die HERE HERE.  Bekeer julle en wend julle af van al julle oortredinge, sodat dit nie ‘n struikelblok tot ongeregtigheid vir julle mag wees nie.” Soos ek vroeër gesê het, nie al die Israeliete is gered nie.  Dit beteken ook vandag vir ons dat ek nie daarop kan aanspraak maak dat indien ek eenmaal die HERE as my verlosser aangeneem het, ek die ewige lewe beërwe nie, maar dat ek my verlossing kan verloor.  Die bogenoemde gedeelte bewys dit vir ons.  Dit word ook bevestig in Esegiël 3 waar Esegiël as volg skryf: “20 En as ‘n regverdige hom van sy geregtigheid afkeer en onreg doen, en Ek ‘n struikelblok voor hom gooi, dan sal hy sterwe; omdat jy hom nie gewaarsku het nie, sal hy deur sy sonde sterwe, en aan sy geregtigheid wat hy beoefen het, sal nie gedink word nie; maar sy bloed sal Ek van jou hand eis.” Dít klink altyd vir my soos kwaai woorde, daarom wil ek die hoofstuk afsluit met ‘n vraag vir jou.

My vraag vir jou

Nou bly daar nog een vraag oor wat ek graag wil vra.  Die vraag kom uit Deuteronomium 30 vanaf vers 15 “Kyk, ek het jou vandag voorgehou die lewe en die geluk, en die dood en die ongeluk.  16 Wat ek jou vandag beveel, is om die HERE jou God lief te hê, in sy weë te wandel en sy gebooie en sy insettinge en sy verordeninge te hou, sodat jy kan lewe en vermenigvuldig en die HERE jou God jou mag seën in die land waarheen jy gaan om dit in besit te neem .17 Maar as jou hart hom afwend en jy nie luister nie en jy jou laat verlei, sodat jy jou voor ander gode neerbuig en hulle dien ,18 dan verkondig ek julle vandag dat julle sekerlik sal omkom; julle sal die dae nie verleng in die land waarheen jy oor die Jordaan trek om dit in besit te gaan neem nie.  19 Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle; die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou.  Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag,20 deur die HERE jou God lief te hê, na sy stem te luister en Hom aan te hang; want dit is jou lewe en die lengte van jou dae, sodat jy kan woon in die land wat die HERE aan jou vaders Abraham, Isak en Jakob met ‘n eed beloof het om dit aan hulle te gee”.

My gebed vir jou is dat jy, Dié Weg, sal kies.