Die Sabbat? Wat is dit en wat beteken dit vir ons as Christene?

Die Sabbat? Wat is dit en wat beteken dit vir ons as Christene onder die Nuwe Verbond?

Ek raak nie graag betrokke by gesprekke waar jy twee uiteenlopende standpunte het nie, want die een groep gaan saam met jou stem en die ander nie. En partykeer stem niemand saam met jou nie. Die Sabbat is nou een van daardie onderwerpe.

En nou sit ons met die situasie vandag waar alles gaan oor een verskil, naamlik die wet van Moses wat klokslag elke week gelees word in die Gereformeerde kerke, N.G., Hervormde, APK en Gereformeerd, maar eintlik is dit oor die Sabbatdag wat daar baie uiteenlopende gedagtes uitgespreek word, en natuurlik dadelik skeiding binne die kerk bring. Is dit nog geldig, of nie. Ek reken dit is hoekom ons dit nie juis hoor by pinkster of charismatiese gemeentes nie, want niemand weet hoe om verby die vierde gebod te kom nie. Hulle maak dit net af dat die gemeentes van vroeg al op die eerste dag van die week bymekaar gekom het.

Om eerlik te wees sien ek albei se standpunte raak, maar is die een kant hardnekkig, en die anderkant dink ek is dalk gebrekkig in hul siening van die probleem. Een wil dat daar geen verskil is tussen die tien gebooie voor en na Jesus is nie, so almal is nog van toepassing vandag, daaroor dat hulle die SDA siening volg, en die ander probeer deur die wet te skei sekere gedeeltes nog hou maar ander gedeeltes nie meer hou nie. So sien ons dat die samevatting van die wet geen iets bevat wat wys op die sabbat nie. Daar staan net: “En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete.” (Mat 22:37-40)

Nou hoe verduidelik ek dan die Bybel om seker te maak dat ek by die regte slotsom uitkom?

My standpunt is om die vraagstuk uit ‘n ander oogpunt te benader. Soos meeste mense weet is my hoof onderwerp maar oor geregtigheid. En dit is uit die oogpunt wat ek die bespreking ook benader. In die Ou Verbond sê Moses in Deuteronomium 6:25 die volgende: En dit sal geregtigheid vir ons wees as ons sorgvuldig al hierdie gebooie hou voor die aangesig van die HERE onse God soos Hy ons beveel het.” In die Nuwe verbond vind ons die volgende: “Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig, die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie; want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is.” (Rom 3:21-24)

Hebreërs sê die volgende: As daar dan volkomenheid deur die Levitiese priesterskap was—want met die oog daarop het die volk die wet ontvang—waarom was dit nog nodig dat ‘n ander priester moes opstaan volgens die orde van Melgisédek en dat hy dit nie volgens die orde van Aäron genoem word nie? Want met verandering van die priesterskap kom daar noodsaaklik ook verandering van wet; omdat Hy met die oog op wie hierdie dinge gesê word, aan ‘n ander stam behoort het waaruit niemand die altaar bedien het nie.” (Heb 7:11-13)

Kom ons begin by wat die Ou Verbond oor geregtigheid te sê het. In Deuteronium staan dit as volg: “Dit is dan die gebod, die insettinge en die verordeninge wat die HERE julle God beveel het om julle te leer, sodat julle dit kan doen in die land waarheen julle oortrek om dit in besit te neem; dat jy die HERE jou God kan vrees om al sy insettinge en sy gebooie wat ek jou beveel, te hou—jy en jou kind en jou kindskind al die dae van jou lewe; en dat jou dae verleng kan word. Hoor dan, Israel, en onderhou dit sorgvuldig, dat dit met jou goed kan gaan en dat julle baie kan vermenigvuldig soos die HERE die God van jou vaders jou beloof het, ‘n land wat oorloop van melk en heuning. Hoor, Israel, die HERE onse God is ‘n enige HERE. Daarom moet jy die HERE jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees; en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Ook moet jy dit as ‘n teken bind op jou hand, en dit moet as ‘n voorhoofsband tussen jou oë wees. En jy moet dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte skrywe. En as die HERE jou God jou inbring in die land wat Hy aan jou vaders, Abraham, Isak en Jakob, met ‘n eed beloof het om jou te gee—groot en mooi stede wat jy nie gebou het nie, en huise vol van allerhande goed wat jy nie gevul het nie, en uitgekapte reënbakke wat jy nie uitgekap, wingerde en olyfbome wat jy nie geplant het nie—en jy eet en versadig word, neem jou dan in ag dat jy die HERE nie vergeet wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het nie. Jy moet die HERE jou God vrees en Hom dien; en by sy Naam moet jy sweer. Julle mag nie agter ander gode aan loop uit die gode van die volke wat rondom julle is nie— want die HERE jou God is ‘n jaloerse God by jou—sodat die toorn van die HERE jou God nie teen jou ontvlam en Hy jou van die aarde verdelg nie. Julle mag die HERE julle God nie versoek soos julle Hom by Massa versoek het nie. Julle moet die gebooie van die HERE julle God en sy getuienisse en sy insettinge wat Hy jou beveel het, ywerig onderhou. En jy moet doen wat reg en goed is in die oë van die HERE, dat dit met jou goed kan gaan en jy kan inkom en in besit neem die goeie land wat die HERE aan jou vaders met ‘n eed beloof het, terwyl Hy al jou vyande voor jou uit verjaag soos die HERE gespreek het. As jou seun jou later vra en sê: Wat beteken die getuienisse en die insettinge en die verordeninge wat die HERE onse God julle beveel het? dan moet jy aan jou seun sê: Ons was slawe van Farao in Egipte; maar die HERE het ons deur ‘n sterke hand uit Egipte uitgelei. En die HERE het groot en onheilbrengende tekens en wonders voor ons oë in Egipte aan Farao en sy hele huis gedoen. En Hy het ons daarvandaan uitgelei om ons in te bring, sodat Hy ons die land kan gee wat Hy aan ons vaders met ‘n eed beloof het. En die HERE het ons beveel om al hierdie insettinge te volbring, om die Here onse God te vrees, dat dit met ons altyd goed mag gaan, om ons in die lewe te hou soos dit vandag is. En dit sal geregtigheid vir ons wees as ons sorgvuldig al hierdie gebooie hou voor die aangesig van die HERE onse God soos Hy ons beveel het.(Deu 6:1-25)

Ons vind hier die konsep wat ek dink meeste Christene nie verstaan nie, en dit is geregtigheid. Paulus beskryf dit as volg: “Want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle hul aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie. Want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Want Moses beskrywe die geregtigheid wat uit die wet is: Die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. Maar die geregtigheid wat uit die geloof is, sê dit: Moenie in jou hart sê nie: Wie sal in die hemel opvaar, naamlik om Christus af te bring; of: Wie sal in die afgrond neerdaal, naamlik om Christus uit die dode op te bring? Maar wat sê dit? Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig: As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word; want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. (Rom 10:3-10)

My definisie van geregtigheid is dus as volg: Die reg om voor God te staan sonder skuld, veroordeling en minderwaardigheid. Dit is om in die regte verhouding voor die Skepper te staan, skepsel teenoor Skepper. Dit kan ons slegs doen wanneer ons ‘n oorvloed van die gawe van geregtigheid ontvang. En dit is wat Jesus kom doen het en waarin ek moet glo. Want dit kan ek slegs deur geloof kry. Maar meer nog, ek is dan in ‘n volmaakte verhouding met die HERE. Mattheus 5 sluit af met ’n vers wat ek dink baie mense nie kan pyl nie, en dus nie verstaan nie. Mat 5:48  Wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemele volmaak is. Nou in die volgende gedeelte wat ek kwoteer, is daar ‘n gedeelte wat ek beklemtoon het, en dit sê “Laat ons almal dan wat volmaak is”. So ek kan volmaak wees wanneer ek glo dat Jesus alles gedoen het wat nodig is om my weer in die regte verhouding met die HERE te plaas.

Paulus skryf aan Filemon die volgende: “Ek is besny op die agtste dag, uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin, ‘n Hebreër uit die Hebreërs; wat die wet betref, ‘n Fariseër; wat ywer betref, ‘n vervolger van die gemeente; wat die geregtigheid in die wet betref, onberispelik. Maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Ja waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, ter wille van wie ek alles prysgegee het en as drek beskou, om Christus as wins te verkry en in Hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met dié wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof; sodat ek Hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde terwyl ek aan sy dood gelykvormig word, of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik. Nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie. Maar een ding: ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Laat ons almal dan wat volmaak is, so gesind wees; en as julle anders gesind is, sal God dit ook aan julle openbaar. Maar wat ons reeds bereik het—laat ons volgens dieselfde reël wandel, laat ons eensgesind wees. Wees ook my navolgers, broeders, en let op die wat so wandel soos julle ons tot voorbeeld het. Want baie—van wie ek julle dit dikwels gesê het en nou ook onder trane sê—wandel as vyande van die kruis van Christus. Hulle einde is die verderf, hulle god is die buik en hulle eer is in hulle skande; hulle bedink aardse dinge. Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam volgens die werking waardeur Hy ook alles aan Homself kan onderwerp.”(Fil 3:5-21)

So alles gaan oor geregtigheid. In Deuteronium 6 sien ons dit gaan oor wat ek doen, en in die gedeeltes uit die nuwe verbond soos hierbo gekwoteer oor geloof in Christus. So ek het gehoor gegee aan die gedeelte wat vir ons gegee word deur die HERE nadat Esau vir Abel gedood het. “Gén 4:7 Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie—die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou; maar jy moet daaroor heers.” So ek kan en moet oor die sonde kan heers, so ek weet dat elke besluit wat ek elke oomblik van die dag gaan maak, ek na die resultaat daarvan moet kyk en besluit wat is reg en wat is verkeerd. Indien dit verkeerde gevolge gaan hê moet ek nee kan sê en wegloop daarvan, want die HERE sê self dat ons oor die sonde moet heers.

Nou kom ek eers by die Sabbat wat eintlik die onderwerp is waarvan almal probeer wegskram. En ons moet onthou die Sabbat is nie skielik Sondag nie, want Sondag is die eerste dag van die week. In Genesis lees ons die volgende: “En God het op die sewende dag sy werk voltooi wat Hy gemaak het, en op die sewende dag gerus van al sy werk wat Hy gemaak het. En God het die sewende dag geseën en dit geheilig, omdat Hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskape het deur dit te maak.” (Gén 2:2-3) Iets wat my dadelik hier opval is dat daar nie na hierdie gebeure weer staan dat dit aand en môre was, die agste dag nie. So indien ek dit reg het, lewe ons vandag nogsteeds in die sewende dag aangesien die HERE nêrens later beskryf dat Hy nog iets gemaak het nie, maar slegs dat Hy rus. So ons is aangestel om te heers oor die skepping, en die HERE rus nou nog aangesien dit nogsteeds die sewende dag is, en Hy klaar is met die skepping. Daar word nie nog nuwe goed geskep deur die HERE nie, alles is klaar gedoen voor die rusdag. Net ter interessantheid kan ek noem dat die boek van Henog ‘n gedeelte by het by sy skeppings verhaal wat as volg is: “Henog 11:61 Ek het ook die agtste dag aangewys, dat the agtste dag die eersgeskapene sal wees nadat ek my werk voltooi het, en dat die eerste sewe sal draai in die vorm van die sewende duisend, 62 en dat aan die begin van die agtste duisend daar ‘n tyd sal wees van nie-telling, eindeloos, met, nóg  jare, nóg maande, nóg weke, nóg dae, nóg ure.” So ons is dus nogsteeds in die sewende dag.

Maar nou kom ons by Hebreërs uit waar ons die volgende lees: “Laat ons dan vrees dat, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog standhou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Want aan ons is die evangelie ook verkondig net soos aan hulle; maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie. Want ons wat geglo het, gaan die rus in, soos Hy gesê het: Daarom het Ek in my toorn gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie—alhoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld af volbring is. Want Hy het êrens van die sewende dag so gespreek: En God het op die sewende dag van al sy werke gerus; en nou hier weer: Hulle sal in my rus nie ingaan nie. Terwyl dit dan so is dat sommige daar ingaan, en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie, bepaal Hy weer ‘n sekere dag, naamlik vandag, as Hy soveel later deur Dawid spreek, soos gesê is: Vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Want as Josua aan hulle rus gegee het, sou Hy nie van ‘n ander dag daarná spreek nie. Daar bly dus ‘n sabbatsrus oor vir die volk van God; want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke soos God van syne. Laat ons ons dan beywer om in te gaan in dié rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is ‘n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. En daar is geen skepsel onsigbaar voor Hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van Hom met wie ons te doen het.”(Heb 4:1-13) Ek wil net graag die slotvers van hoofstuk 3 byvoeg: “Heb 3:19  En ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie.” Israel het deur ongeloof nie die beloofde land ingegaan toe hulle moes nie, want hulle het nie geglo nie.

So nou vind ons uit wat die Sabbatdag beteken, en dit is om in die HERE se rus in te gaan. So indien ek in hierdie rus ingaan, het ek nie nodig om te werk om in die hemel te kom nie, en gaan ek die Sabbatdag se rus in deur geloof in Jesus Christus. Nou besit ek Sy geregtigheid. Dit beteken ek kan met vrymoedigheid na die troonkamer gaan om op die regte tyd gehelp te word. Heb 4:16  “Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word.

So die Sabbatdag van die Nuwe Verbond is dat ek glo dat Jesus die Christus is, en dat ek niks kan doen behalwe om te glo in alles wat Jesus kom doen het om my in die regte verhouding te plaas, so die geregtigheid wat nie uit die wet is nie maar slegs in Jesus gevind kan word, en dan sal ek in Sy Sabbatsrus ingaan. Nou is daar nie rede om te baklei oor watter dag is watter dag nie. Ons kalender is in elk geval eers in Oktober 1582 ingestel deur pous  Gregory XIII. “Maar destyds, toe julle God nie geken het nie, het julle dié gedien wat van nature geen gode is nie; maar nou dat julle God ken, of liewer deur God geken is, hoe keer julle weer terug tot die swakke en armoedige eerste beginsels wat julle weer van voor af aan wil dien? Julle neem dae en en maande en tye en jare waar. Ek vrees vir julle dat ek miskien tevergeefs aan julle gearbei het.” (Gal 4:8-11)

So ons kan ons nie beroep op die wet van Moses nie, want ons geregtigheid is nie uit onderhouding van die wet nie, maar slegs deur geloof in Jesus Christus, en daardeur verkry ek Sy geregtigheid, en dit is die volmaaktheid wat vandag vir ons belangrik is om in Sy rus in te gaan. So geen onderhouding van ‘n spesifieke dag gaan bepaal of ek reg of verkeerd is nie, maar slegs geloof in Jesus as die Christus. So die Ou Verbond se wet soos saamgevat in Deuteronomium gaan geen iets aan my as Nuwe Verbonds kind doen nie, want dit is vervul in Jesus Christus.

Die wet waarna hier verwys word is soos saamgevat in Deuteronomium 6 wat ek reeds vroeër volledig aangehaal het, en Mat 22:37-40. “En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete.” Dit is die wet wat ons moet gehoorsaam.

Vir verdere leesstof kan ons kyk na 1 Johannes 2, 3, 4 en 5 wat ek nie ook nog gaan insit nie, maar hiermee volstaan. Dit beskryf hoe ek moet liefhê. In kort moet ek my naaste liefhê want deur dit te doen bewys ek my liefde aan die Vader. En dít maak dat ek volmaak is.

 

The covenant of Righteousness

A new theology I bring to you

A new theology I bring to you. An age old theology based on a covenant with Abraham, of Jesus and of righteousness. This may sound like a dichotomy, but please bear with me as I will try and explain this dilemma.

I have spent the last twenty or so years trying to find a theology that I believe is the real message of hope from the Bible. This has taken me from the typical Calvinist churches, to Pentecostal, charismatic, and even home churches. Some of these churches I attended as a member, some as a visitor, some as a pastor and yet others by visiting their websites.

What did I find?

I believe in a LORD whose word is consistent throughout the ages. I believe in an age old covenant with Abraham, the fulfilment in Jesus Christ His son who showed the way to a covenant of righteousness.

The LORD took me on a trip through the Old Testament and that is one of the reasons you will find a lot of quotations from the Old Testament throughout this document.  But there is a specific reason for this. Most times when Jesus spoke to people He used parables to detail what His Kingdom looks like and these utterances were recorded for us in the New Testament. However, something that we hardly find mentioned in the Gospels, is what Jesus told His disciples about what Moses and the prophets of old said about Him, especially when they were alone. We find in Luke 24 three different references where Jesus refers to these times.

“”Some of those who were with us went to the tomb and found it just exactly as the women also had said; but Him they did not see.” And He said to them, “O foolish men and slow of heart to believe in all that the prophets have spoken! “Was it not necessary for the Christ to suffer these things and to enter into His glory?” Then beginning with Moses and with all the prophets, He explained to them the things concerning Himself in all the Scriptures.”(Luke 24:24-27). “When He had reclined at the table with them, He took the bread and blessed it, and breaking it, He began giving it to them. Then their eyes were opened and they recognized Him; and He vanished from their sight. They said to one another, “Were not our hearts burning within us while He was speaking to us on the road, while He was explaining the Scriptures to us?” (Luke 24:30-32). “Now He said to them, “These are My words which I spoke to you while I was still with you, that all things which are written about Me in the Law of Moses and the Prophets and the Psalms must be fulfilled.” Then He opened their minds to understand the Scriptures, and He said to them, “Thus it is written, that the Christ would suffer and rise again from the dead the third day, and that repentance for forgiveness of sins would be proclaimed in His name to all the nations, beginning from Jerusalem.” (Luke 24:44-47)

The final part that I would like to use concerning this, is what Paul wrote to the people of Corinth : “Therefore having such a hope, we use great boldness in our speech, and are not like Moses, who used to put a veil over his face so that the sons of Israel would not look intently at the end of what was fading away. But their minds were hardened; for until this very day at the reading of the old covenant the same veil remains unlifted, because it is removed in Christ. But to this day whenever Moses is read, a veil lies over their heart; but whenever a person turns to the Lord, the veil is taken away. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty.” (2Co 3:12-17)

What does this covenant entail?

For me, we have to start with Abraham, the father of all believers. We also have to remember that Abraham had eight sons in total. The eldest was Ishmael, then Isaac, and later on six more sons. “Now Abraham took another wife, whose name was Keturah. She bore to him Zimran and Jokshan and Medan and Midian and Ishbak and Shuah.” (Gen 25:1-2) The Bible teaches us about the life of the one son He had a special covenant with, Isaac. “But My covenant I will establish with Isaac, whom Sarah will bear to you at this season next year.” (Gen 17:21) The Bible does not teach us anything about the lives of the other sons including Ishmael even though they were sons of Abraham.

Is Israel the only nation of the LORD? No. “As for Me, behold, My covenant is with you, And you will be the father of a multitude of nations.”No longer shall your name be called Abram, But your name shall be Abraham; For I have made you the father of a multitude of nations. “I will make you exceedingly fruitful, and I will make nations of you, and kings will come forth from you.”I will establish My covenant between Me and you and your descendants after you throughout their generations for an everlasting covenant, to be God to you and to your descendants after you. “I will give to you and to your descendants after you, the land of your sojournings, all the land of Canaan, for an everlasting possession; and I will be their God.” God said further to Abraham, “Now as for you, you shall keep My covenant, you and your descendants after you throughout their generations. (Gen 17:4-9)

Ephesians chapter 2 teaches the following: “Therefore remember that formerly you, the Gentiles in the flesh, who are called “Uncircumcision” by the so-called “Circumcision,” which is performed in the flesh by human hands– remember that you were at that time separate from Christ, excluded from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world. But now in Christ Jesus you who formerly were far off have been brought near by the blood of Christ. For He Himself is our peace, who made both groups into one and broke down the barrier of the dividing wall, by abolishing in His flesh the enmity, which is the Law of commandments contained in ordinances, so that in Himself He might make the two into one new man, thus establishing peace, and might reconcile them both in one body to God through the cross, by it having put to death the enmity. AND HE CAME AND PREACHED PEACE TO YOU WHO WERE FAR AWAY, AND PEACE TO THOSE WHO WERE NEAR; for through Him we both have our access in one Spirit to the Father. So then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints, and are of God’s household, having been built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus Himself being the corner stone, in whom the whole building, being fitted together, is growing into a holy temple in the Lord, in whom you also are being built together into a dwelling of God in the Spirit. (Eph 2:11-22)

In Genesis 14 we learn of someone else. “And Melchizedek king of Salem brought out bread and wine; now he was a priest of God Most High. He blessed him and said, “Blessed be Abram of God Most High, Possessor of heaven and earth; And blessed be God Most High, Who has delivered your enemies into your hand.” He gave him a tenth of all.” (Gen 14:18-20). So even before Isaac, there were peoples from other nations that served the LORD. Israel is given to us as an example as confirmed by Paul in 1 Corinthians 10 verse 11. “Now these things happened to them as an example, and they were written for our instruction, upon whom the ends of the ages have come.”

Here we find that the first covenant was celebrated with communion between Abraham and Melchizedek, where Melchizedek brought the wine and bread. If we look at the book of Hebrews in chapter 5 from verse 5 we find the following scripture: “So also Christ did not glorify Himself so as to become a high priest, but He who said to Him, “YOU ARE MY SON, TODAY I HAVE BEGOTTEN YOU”; just as He says also in another passage, “YOU ARE A PRIEST FOREVER ACCORDING TO THE ORDER OF MELCHIZEDEK.” In the days of His flesh, He offered up both prayers and supplications with loud crying and tears to the One able to save Him from death, and He was heard because of His piety. Although He was a Son, He learned obedience from the things which He suffered. And having been made perfect, He became to all those who obey Him the source of eternal salvation, being designated by God as a high priest according to the order of Melchizedek”. (Heb 5:5-10)

What does this scripture mean? Melchizedek was a priest and was appointed by the LORD himself. He was not a priest appointed because of his heritage, and also not related to Abraham. Jesus was appointed as a priest according to the order of Melchizedek, in other words, by the Father himself. That is the reason he instituted communion again the night before He was crucified with wine and bread. He had to show the world he was not a priest according to the tradition of the Levites, but appointed again by the Father, and also made King of God’s people as Melchizedek was also a king.

But what did the covenant with Israel entail? The first point I want to emphasize is that there are always two sides to a covenant. There is a positive side telling us what the benefits are, and a negative side that tells us what the detrimental effects would be if we do not keep the rules governing the covenant. If we look at Deuteronomy chapter 30 we find the rules of both sides of the covenant: “See, I have set before you today life and prosperity, and death and adversity; in that I command you today to love the LORD your God, to walk in His ways and to keep His commandments and His statutes and His judgments, that you may live and multiply, and that the LORD your God may bless you in the land where you are entering to possess it.”But if your heart turns away and you will not obey, but are drawn away and worship other gods and serve them, I declare to you today that you shall surely perish. You will not prolong your days in the land where you are crossing the Jordan to enter and possess it. “I call heaven and earth to witness against you today, that I have set before you life and death, the blessing and the curse. So choose life in order that you may live, you and your descendants, by loving the LORD your God, by obeying His voice, and by holding fast to Him; for this is your life and the length of your days, that you may live in the land which the LORD swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, to give them.” (Deut 30:15-20)

The last part of the passage is extremely important to me. I have to choose to keep my side of the covenant, and then the LORD will keep His side. The ability to choose between right and wrong was given to us and recorded for us in Genesis 3:22 “Then the LORD God said, “Behold, the man has become like one of Us, knowing good and evil; and now, he might stretch out his hand, and take also from the tree of life, and eat, and live forever”. This confirms that because of Adam and Eve’s sin, they knew what was right and what was wrong. So my whole life is about choices I make, some that are beneficial to me and some detrimental.

Steps to follow in this covenant

The second point I want to investigate is the steps required in a covenant relationship. This is clearly described to us during the exodus of Israel from Egypt. Israel had to get to Canaan, the Promised Land, and they had to confirm all the steps of the covenant during this time. That is what Israel had to do physically, and what we have to do to inherit our Canaan, our destination as Gods people. That is what the LORD has in store for us. I will look at what Israel had to do and then explain what we as Christians should do.

But firstly, why did the LORD decide that it was time for Israel to leave Egypt? “Now it came about in the course of those many days that the king of Egypt died. And the sons of Israel sighed because of the bondage, and they cried out; and their cry for help because of their bondage rose up to God. So God heard their groaning; and God remembered His covenant with Abraham, Isaac, and Jacob. God saw the sons of Israel, and God took notice of them.” (Exo 2:23-25) “The LORD said, “I have surely seen the affliction of My people who are in Egypt, and have given heed to their cry because of their taskmasters, for I am aware of their sufferings. “So I have come down to deliver them from the power of the Egyptians, and to bring them up from that land to a good and spacious land, to a land flowing with milk and honey, to the place of the Canaanite and the Hittite and the Amorite and the Perizzite and the Hivite and the Jebusite. “Now, behold, the cry of the sons of Israel has come to Me; furthermore, I have seen the oppression with which the Egyptians are oppressing them.” (Exo 3:7-9)

 Circumcision

 • Covenant before Christ: Circumcision, as they had to have a physical sign that they belonged to the LORD. : “The LORD said to Moses and Aaron, “This is the ordinance of the Passover: no foreigner is to eat of it; but every man’s slave purchased with money, after you have circumcised him, then he may eat of it. “A sojourner or a hired servant shall not eat of it.” It is to be eaten in a single house; you are not to bring forth any of the flesh outside of the house, nor are you to break any bone of it. “All the congregation of Israel are to celebrate this.” But if a stranger sojourns with you, and celebrates the Passover to the LORD, let all his males be circumcised, and then let him come near to celebrate it; and he shall be like a native of the land. But no uncircumcised person may eat of it.” The same law shall apply to the native as to the stranger who sojourns among you.” (Exo 12:43-49)
 • Covenant with Christ as the Lamb: Our hearts have to be circumcised. All people are born in Egypt, a life separate from the LORD, a life in bondage to Satan (Pharaoh). Just like Israel cried out to the LORD for mercy and for Him to lead them out of Israel, I have to call out to the LORD to lead me to His land, Canaan. I have to change my ways and leave my sinful life behind me. I have to come to the realisation that I cannot do anything to save myself. I have to believe that Jesus did everything required to put me in a right relationship with the LORD. I have to realise that I am a sinner and that I will perish if I continue with my life on my own. I have to start living a life of love as explained in 1 John 3. I have to start showing in my daily life that I am forgiven. “So you will again distinguish between the righteous and the wicked, between one who serves God and one who does not serve Him.”(Mal 3:18) “But this is the covenant which I will make with the house of Israel after those days,” declares the LORD, “I will put My law within them and on their heart I will write it; and I will be their God, and they shall be My people”. Jer 31:33.

And I will give them one heart, and put a new spirit within them. And I will take the heart of stone out of their flesh and give them a heart of flesh, that they may walk in My statutes and keep My ordinances and do them. Then they will be My people, and I shall be their God. “But as for those whose hearts go after their detestable things and abominations, I will bring their conduct down on their heads,” declares the Lord GOD. (Eze 11:19-21)

For in Him all the fullness of Deity dwells in bodily form, and in Him you have been made complete, and He is the head over all rule and authority; and in Him you were also circumcised with a circumcision made without hands, in the removal of the body of the flesh by the circumcision of Christ; having been buried with Him in baptism, in which you were also raised up with Him through faith in the working of God, who raised Him from the dead.”(Col 2:9-12)

What does Paul say about this? “Or is God the God of Jews only? Is He not the God of Gentiles also? Yes, of Gentiles also, since indeed God who will justify the circumcised by faith and the uncircumcised through faith is one. Do we then nullify the Law through faith? May it never be! On the contrary, we establish the Law.” (Rom 3:29-31) “But he is a Jew who is one inwardly; and circumcision is that which is of the heart, by the Spirit, not by the letter; and his praise is not from men, but from God”. (Rom 2:29)

 1. Bread
 • Covenant before Christ: They had to eat unleavened bread, as yeast has the same effect as sin, it makes you puffed up. Eating unleavened bread indicates that you have received forgiveness of sin.
 • Covenant with Christ as the Lamb: Jesus is the bread of life. He was sinless as He is also God. “”Your fathers ate the manna in the wilderness, and they died. “This is the bread which comes down out of heaven, so that one may eat of it and not die.”I am the living bread that came down out of heaven; if anyone eats of this bread, he will live forever; and the bread also which I will give for the life of the world is My flesh.” (John 6:49-51) While they were eating, Jesus took some bread, and after a blessing, He broke it and gave it to the disciples, and said, “Take, eat; this is My body.” (Mat 26:26)
 1. Slaughter a lamb
 • Covenant before Christ: They had to slaughter a lamb as the blood would bring forgiveness of sin. “”Speak to all the congregation of Israel, saying, ‘On the tenth of this month they are each one to take a lamb for themselves, according to their fathers’ households, a lamb for each household. ‘Now if the household is too small for a lamb, then he and his neighbour nearest to his house are to take one according to the number of persons in them; according to what each man should eat, you are to divide the lamb. ‘Your lamb shall be an unblemished male a year old; you may take it from the sheep or from the goats. ‘You shall keep it until the fourteenth day of the same month, then the whole assembly of the congregation of Israel is to kill it at twilight”. (Exo 12:3-6)
 • Covenant with Christ as Lamb: And I saw between the throne (with the four living creatures) and the elders a Lamb standing, as if slain, having seven horns and seven eyes, which are the seven Spirits of God, sent out into all the earth. And He came and took the book out of the right hand of Him who sat on the throne. When He had taken the book, the four living creatures and the twenty-four elders fell down before the Lamb, each one holding a harp and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. And they *sang a new song, saying, “Worthy are You to take the book and to break its seals; for You were slain, and purchased for God with Your blood men from every tribe and tongue and people and nation.” You have made them to be a kingdom and priests to our God; and they will reign upon the earth.” Then I looked, and I heard the voice of many angels around the throne and the living creatures and the elders; and the number of them was myriads of myriads, and thousands of thousands, saying with a loud voice, “Worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and might and honour and glory and blessing.” (Rev 5:6-12)
 1. Blood of the Lamb
 • Covenant before Christ: They had to put some of the blood on the doorposts and lintels. “’For I will go through the land of Egypt on that night, and will strike down all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast; and against all the gods of Egypt I will execute judgments–I am the LORD. ‘The blood shall be a sign for you on the houses where you live; and when I see the blood I will pass over you, and no plague will befall you to destroy you when I strike the land of Egypt.” (Exo 12:12-13)
 • Covenant with Christ as Lamb: We have to place ourselves under His blood. “And when He had taken a cup and given thanks, He gave it to them, saying, “Drink from it, all of you; for this is My blood of the covenant, which is poured out for many for forgiveness of sins.” (Mat 26:27-28) This confirms to us that when we share communion death has no hold on me as I have received everlasting life.
 1. Where was the law?
 • Covenant before Christ: on stone tablets. Exodus 20. Moses also highlights another aspect: “’Moreover, the LORD showed great and distressing signs and wonders before our eyes against Egypt, Pharaoh and all his household; He brought us out from there in order to bring us in, to give us the land which He had sworn to our fathers.’ “So the LORD commanded us to observe all these statutes, to fear the LORD our God for our good always and for our survival, as it is today.” It will be righteousness for us if we are careful to observe all this commandment before the LORD our God, just as He commanded us.”(Deu 6:22-25) So their righteousness was obtained through keeping of the law.
 • Covenant with Christ as the Lamb: Written on our hearts. “And when He had taken a cup and given thanks, He gave it to them, saying, “But this is the covenant which I will make with the house of Israel after those days,” declares the LORD, “I will put My law within them and on their heart I will write it; and I will be their God, and they shall be My people” (Jer 31:33) “”Behold, the days are coming,” declares the LORD, “When I will raise up for David a righteous Branch; And He will reign as king and act wisely And do justice and righteousness in the land. “In His days Judah will be saved, And Israel will dwell securely; And this is His name by which He will be called, ‘The LORD our righteousness.’” (Jer 23:5-6). Our righteousness will be through Christ alone.
 1. Who was the covenant applicable to?
 • Covenant before Jesus: Both Israel and foreigners. “The same law shall apply to the native as to the stranger who sojourns among you.” (Exo 12:49) “A mixed multitude also went up with them, along with flocks and herds, a very large number of livestock.”(Exo 12:38) This scripture confirms that strangers became part of the covenant nation during the exodus of Egypt. This is a confirmation of what the LORD promised Abraham. “No longer shall your name be called Abram, But your name shall be Abraham; For I have made you the father of a multitude of nations.” (Gen 17:5)
 • Covenant with Christ as Lamb: There is no change as it does not need to change. The rules governing the covenant already made provision for everyone to become part of God’s people, His nation. Jesus did not need to change any provisions as He had to come and take the sins of the world and die in order for everyone, Jew and gentile, to be saved by His blood only. This covenant is for everyone that believes that Jesus is the Lamb, both Jew and gentile. “’In those days Judah will be saved and Jerusalem will dwell in safety; and this is the name by which she will be called: the LORD is our righteousness.’ (Jer 33:16) We can now live in righteousness, as Jesus is our righteousness.Therefore let us draw near with confidence to the throne of grace, so that we may receive mercy and find grace to help in time of need. “(Heb 4:16)

Righteousness

Paul writes the following to the Romans: “For not knowing about God’s righteousness and seeking to establish their own, they did not subject themselves to the righteousness of God. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. For Moses writes that the man who practices the righteousness which is based on law shall live by that righteousness. But the righteousness based on faith speaks as follows: “DO NOT SAY IN YOUR HEART, ‘WHO WILL ASCEND INTO HEAVEN?’ (that is, to bring Christ down), or ‘WHO WILL DESCEND INTO THE ABYSS?’ (that is, to bring Christ up from the dead).” But what does it say? “THE WORD IS NEAR YOU, IN YOUR MOUTH AND IN YOUR HEART”–that is, the word of faith which we are preaching, that if you confess with your mouth Jesus as Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved; for with the heart a person believes, resulting in righteousness, and with the mouth he confesses, resulting in salvation”. (Rom 10:3-10)

When do I become a member of this covenant? The first time I share communion, when I make that public announcement that I share in His blood and His body. This also means that no uncircumcised person may share in communion, as communion shows that I have submitted myself to the lordship and obedience of the LORD.

What does the New Testament teach about this? When do I become an overcomer, and how do I overcome? “And they overcame him because of the blood of the Lamb and because of the word of their testimony, and they did not love their life even when faced with death.” (Rev 12:11)

What are the similarities with the covenant before Christ?

 • overcame him because of the blood of the Lamb (Blood on the door posts)
 • because of the word of their testimony (Circumcision)
 • they did not love their life even when faced with death. We have to take up our cross daily and die of our own will. “And He was saying to them all, “If anyone wishes to come after Me, he must deny himself, and take up his cross daily and follow Me. “For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for My sake, he is the one who will save it.”(Luk 9:23-24)

This then is a quick explanation of the covenant. We all become partakers of this covenant when we find that we need to receive forgiveness of our sins, and decide to follow Christ and lay down our lives at the cross. Everyone that knows the Bible has to follow Israel and their example of how to get to Canaan, in our case, that which the LORD has prepared for us. When we die, that is all people who became part of the covenant with Abraham; we will learn to know who the LORD really is in order to live forever in the New Jerusalem.  “And many peoples will come and say, “Come, let us go up to the mountain of the LORD, To the house of the God of Jacob; That He may teach us concerning His ways And that we may walk in His paths.” For the law will go forth from Zion And the word of the LORD from Jerusalem.” (Isa 2:3, Micah 4:2)

The Holy Spirit is the one who will work in us and in every human being on earth to get us to this point in our lives. “But I tell you the truth, it is to your advantage that I go away; for if I do not go away, the Helper will not come to you; but if I go, I will send Him to you. “And He, when He comes, will convict the world concerning sin and righteousness and judgment; concerning sin, because they do not believe in Me; and concerning righteousness, because I go to the Father and you no longer see Me; and concerning judgment, because the ruler of this world has been judged.” (John 16:7-11)

This clearly shows that all people have the ability to choose as the Bible declares that the Holy Spirit came to earth to convict all people of their sin, and then to teach them the way of righteousness. “”For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. “For God did not send the Son into the world to judge the world, but that the world might be saved through Him. “He who believes in Him is not judged; he who does not believe has been judged already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God.” (Joh 3:16-18)

We have to believe that Christ was the perfect offering for sin, and that only through what He did, we can receive forgiveness and everlasting life.

If you decide that this “religion thing” is not for you even though you heard about it, you will not see the thousand year rule of Christ, and will be found guilty at the final judgement. “Then I saw a great white throne and Him who sat upon it, from whose presence earth and heaven fled away, and no place was found for them. And I saw the dead, the great and the small, standing before the throne, and books were opened; and another book was opened, which is the book of life; and the dead were judged from the things which were written in the books, according to their deeds. And the sea gave up the dead which were in it, and death and Hades gave up the dead which were in them; and they were judged, every one of them according to their deeds. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. And if anyone’s name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire.” (Rev 20:11-15)

What then is the true meaning of the covenant of righteousness?

I believe the following is an apt definition.

The right to enter into the presence of the LORD, without guilt, condemnation or inferiority. It is to be in the right relationship with Him the Creator. This can only be achieved when we have received an overwhelming gift of righteousness.

What happens after I become part of the covenant with the LORD?

We have to leave Egypt, by getting baptised. That is the place where the might of Satan, in Israel’s time the Pharaoh, is broken in your life and you will live a life totally devoted to the LORD. That is the time when you find out that you no longer have to make bricks to expand Satan’s empire, but you can now work on expanding the LORD’s empire. That is the time when you find out that sin no longer has a hold on you. “Even so consider yourselves to be dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Therefore do not let sin reign in your mortal body so that you obey its lusts, and do not go on presenting the members of your body to sin as instruments of unrighteousness; but present yourselves to God as those alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God. For sin shall not be master over you, for you are not under law but under grace. What then? Shall we sin because we are not under law but under grace? May it never be! Do you not know that when you present yourselves to someone as slaves for obedience, you are slaves of the one whom you obey, either of sin resulting in death, or of obedience resulting in righteousness?” (Rom 6:11-16)

Then, like Israel we have to receive the gift of the Holy Spirit. “Then the LORD came down in the cloud and spoke to him; and He took of the Spirit who was upon him and placed Him upon the seventy elders. And when the Spirit rested upon them, they prophesied. But they did not do it again. But two men had remained in the camp; the name of one was Eldad and the name of the other Medad. And the Spirit rested upon them (now they were among those who had been registered, but had not gone out to the tent), and they prophesied in the camp. So a young man ran and told Moses and said, “Eldad and Medad are prophesying in the camp.” Then Joshua the son of Nun, the attendant of Moses from his youth, said, “Moses, my lord, restrain them.” But Moses said to him, “Are you jealous for my sake? Would that all the LORD’S people were prophets, that the LORD would put His Spirit upon them!” (Num 11:25-29)

How did Jesus put it? “Now on the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, “If anyone is thirsty, let him come to Me and drink.”He who believes in Me, as the Scripture said, ‘From his innermost being will flow rivers of living water.'” But this He spoke of the Spirit, whom those who believed in Him were to receive; for the Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified.” (John 7:37-39)

Once we reach Sinai we will spend time to learn the LORD’s ways. That is when we will receive the law written on our hearts, where we will learn to distinguish between right and wrong. That is what our local congregation is supposed to teach us, as that is what happened to Israel at Sinai. During this time in the desert the LORD will take us under His wings and provide for us like He did for Israel by providing manna and quails.

As soon as our training is completed, we will be told by the Holy Spirit what our ministry will entail in Canaan. That is when we move on from the sixth day to the seventh day of the LORD, when we realise that nothing that we can do will save us from damnation. We can only get there through faith in Jesus Christ. This is what we learn in the book of Hebrews: Therefore, let us fear if, while a promise remains of entering His rest, any one of you may seem to have come short of it. For indeed we have had good news preached to us, just as they also; but the word they heard did not profit them, because it was not united by faith in those who heard. For we who have believed enter that rest, just as He has said, “AS I SWORE IN MY WRATH, THEY SHALL NOT ENTER MY REST,” although His works were finished from the foundation of the world. For He has said somewhere concerning the seventh day: “AND GOD RESTED ON THE SEVENTH DAY FROM ALL HIS WORKS”; and again in this passage, “THEY SHALL NOT ENTER MY REST.” Therefore, since it remains for some to enter it, and those who formerly had good news preached to them failed to enter because of disobedience, He again fixes a certain day, “Today,” saying through David after so long a time just as has been said before, “TODAY IF YOU HEAR HIS VOICE, DO NOT HARDEN YOUR HEARTS.” For if Joshua had given them rest, He would not have spoken of another day after that. So there remains a Sabbath rest for the people of God. For the one who has entered His rest has himself also rested from his works, as God did from His. Therefore let us be diligent to enter that rest, so that no one will fall, through following the same example of disobedience.” (Heb 4:1-11)

Remember that we cannot wait to enter into the rest of the LORD, as each day is today. We cannot delay this calling in saying we can do it later, as the Bible clearly says that today when you hear My voice. We all have a calling on our lives, and that is to make disciples of people, to show people what true love is. That is the difference between the sixth day and the seventh day. If you do not believe that you have a calling to make disciples of all people, you will die like most of the people in the dessert even though they were baptised as the seventh day is the day of rest, and that is what the LORD wants from us.

Most of the people who enter into Canaan will believe that they have to serve a king like Israel did. (A king is someone that will rule over you and could be a spiritual father or your church grouping.) The first book of Samuel recorded it as follows: “But the thing was displeasing in the sight of Samuel when they said, “Give us a king to judge us.” And Samuel prayed to the LORD. The LORD said to Samuel, “Listen to the voice of the people in regard to all that they say to you, for they have not rejected you, but they have rejected Me from being king over them. “Like all the deeds which they have done since the day that I brought them up from Egypt even to this day–in that they have forsaken Me and served other gods–so they are doing to you also. “Now then, listen to their voice; however, you shall solemnly warn them and tell them of the procedure of the king who will reign over them.” (1Sa 8:6-9)

The majority of these people that enter into Canaan will die whilst serving this king, while a remnant will be called to go into captivity. “You shall also say to this people, ‘Thus says the LORD, “Behold, I set before you the way of life and the way of death.” He who dwells in this city will die by the sword and by famine and by pestilence; but he who goes out and falls away to the Chaldeans who are besieging you will live, and he will have his own life as booty.” (Jer 21:8-9)

But what does it mean to go into exile, or captivity?

Let us examine a number of scriptures on this subject. The first scripture is about the physical captivity. During the Biblical times it was custom for the loser of a war to be taken captive as slaves and to be taken to the captors land. The loser lost all his physical assets and became a slave to his captor. This meant that when someone went into captivity, he had to bring out all of his moveable assets, his furniture, his shoes, his rod, etc., outside of his home and then went into captivity. The only thing he left behind was his house. But what does this mean to us today? We have to lose the war against God in order to become his slave and to be taken away to His Land, His Canaan. I have to place my full trust in Him in order to become completely dependent on Him for all my needs. Just like in the Biblical times He will have to provide for shelter and food, but it means that I have to do His work. He already won the war and paid the price for me. He purchased us with His blood, as He overcame death and can now free us from all our sins. I cannot go into exile by myself; I have to surrender to the LORD.

The second scripture which describes our spiritual captivity, comes from Jeremiah 48 verse 11: “Moab has been at ease since his youth; He has also been undisturbed, like wine on its dregs, And he has not been emptied from vessel to vessel, Nor has he gone into exile. Therefore he retains his flavor, And his aroma has not changed”  What the LORD is trying to tell us is that we cannot continue saying that I am clean, but as soon as someone disturbs me, all the murkiness in my life shows. I have to allow the LORD to empty me from vessel to vessel, meaning that He will change my life by getting rid of the lees or dregs in my life. This can only be done after giving my life over to the LORD. If I do not allow Him to empty me from vessel to vessel, then I will take on the taste of the lees or dregs. I must therefore allow Him to separate me from my lees, which is contaminating my life.

This cleansing process is also something that does not happen overnight. I have to allow time in between sessions for the lees to settle at the bottom again before being emptied from vessel to vessel. The LORD explains to them here that they must decide to go into captivity, in order to live. It was not a forceful removal, no; it was a decision that each inhabitant of Jerusalem had to take. Only once they decided to go, could the LORD free them from their lees, that which they depended on.

We found people then that said they will stay put in Jerusalem and that they will not go into captivity, much like people today that says that they are all right, they do not have to be separated from their lees. The answer that the LORD had to them was that should they stay in Jerusalem, they would either die by the sword, or the famine, or the pestilence. There are two questions we can ask to see if we fall into this category. The first question is if you still get taught at your congregation. Can you take a new convert and teach him what the life of a Christian comprises of? Do you know exactly what the doctrine of laying on of hands mean, how it should be used, and if it is still applicable today? This is what happens when we get comfortable as Christians. We stop learning. The moment this happens, we will die of starvation, because if anything in life stops growing, it is either dying or already dead. Have you learned anything this year?

The second question, and that is the reason that Jeremiah gave to the people, is that they will die of the pestilence. How do I know if I have the pestilence? As soon as I declare that my group of people, be it a congregation, church group, or followers of a specific doctrine, have eternal life and that all of them will be saved, I have the pestilence. Why? Because we do not like introspection, as it means that I have to examine my life, and have to eye ball and change the areas I find that I am not sure is from the LORD. It also means that I have to look at every principal in my life to ensure that it is from the LORD, and can be Biblically explained. How many habits do you have that is not from the LORD? Another symptom of having the pestilence is when I declare that people can continue with their calls for repentance and debating all the issues of the Bible, as they will someday find out that it doesn’t matter at all. My life is all right, and we shouldn’t over exaggerate these issues. This is the group that Jeremiah declares will die of the pestilence.

The third reason why people will die if they stay in Jerusalem is that they will die by the sword. That is the group that decide that they will separate themselves from the others, and thus remove themselves from other Christians and their congregation. They want to go out to the neighbouring areas around Jerusalem, and hence will not have anything to do with those in Jerusalem. Ezekiel also declares in his prophecies the same punishment to those that leave Christianity; that they will die by the sword. We cannot survive without other Christians. It is this group that will get a hold of a passage and build a complete doctrine around it, just to justify them. The Word of God will be the sword that will judge us.

We find that some of the inhabitants of Jerusalem insisted that they wanted to return to Egypt. They took Jeremiah with them to Egypt, but none of these people ever returned to Jerusalem. “Therefore thus says the LORD of hosts, the God of Israel, ‘Behold, I am going to set My face against you for woe, even to cut off all Judah. ‘And I will take away the remnant of Judah who have set their mind on entering the land of Egypt to reside there, and they will all meet their end in the land of Egypt; they will fall by the sword and meet their end by famine. Both small and great will die by the sword and famine; and they will become a curse, an object of horror, an imprecation and a reproach. ‘And I will punish those who live in the land of Egypt, as I have punished Jerusalem, with the sword, with famine and with pestilence. ‘So there will be no refugees or survivors for the remnant of Judah who have entered the land of Egypt to reside there and then to return to the land of Judah, to which they are longing to return and live; for none will return except a few refugees.'” (Jer 44:11-14) The few refugees that did return to Jerusalem were the family members of Jeremiah and Baruch who were taken to Babylon when Nebuchadnezzar took over Egypt, as they were forcefully taken to Egypt. This means I cannot return to my previous life in Egypt, as I will then face the second death we read of in Revelation. This is what we read in the book of Hebrews about the same subject: “For in the case of those who have once been enlightened and have tasted of the heavenly gift and have been made partakers of the Holy Spirit, and have tasted the good word of God and the powers of the age to come, and then have fallen away, it is impossible to renew them again to repentance, since they again crucify to themselves the Son of God and put Him to open shame.” (Heb 6:4-6)

The reason for this is that the LORD wants us to come out from under the ruling of our earthly king, be it our local congregation or even our church grouping, and put our trust in Him alone. We have to separate ourselves from the idea that our membership of our congregation ensures our everlasting life. We have to declare that we belong to the Church that the LORD is building. You see He is not preparing many brides, no He is preparing His bride, and She has to be perfect and without blemish. This does not mean that you have to end your membership of your congregation and now become a “churchless member” of the Church of Jesus Christ. No, I have to put my trust in Jesus alone. This will invariably mean that we would be willing to take a stand for God, even like Daniel did when told that he could not pray to the LORD.

This group of believers not only asks for revival, but for true reformation. What is the difference? To me revival means that I have to find the method that brings life to something that was alive before, and proclaim this. If there was life before, this message will then bring this person back to life again. Reformation on the other hand means that I will rid myself of everything that is not from the LORD, and start anew. That is the reason the LORD uses the term of captivity or exile, as one has to be separated from that which is not from Him.

How do I know this is true? The same question is asked to the believers in Revelation. “And I heard another voice from heaven, saying, Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues.” (Revelation 18:4).

This subject tells us that if we do not go into captivity, we are busy with religion, and religion is the same sin as adultery, leaving us as members of the whore of Revelation 18. I know I want to be, and I am sure that you want to be part of the Bride of Christ, and hence will go into captivity.

As soon as these people have served their time in captivity they will return to Jerusalem and rebuild the Temple and Jerusalem, the real church.

This then the short explanation of the everlasting covenant, and what it means to us as Christians.

Verbond van geregtigheid

Die verbond van geregtigheid.

Watter sekerheid het ek nou in my lewe dat ek die ewige sal lewe beërf die dag wanneer ek my laaste dag op aarde voltooi het?

Dit was ‘n vraag wat ek so twintig jaar gelede self gevra het nadat ek die verdoemende woorde gehoor het van “Jy het kanker en ons kon nie alles verwyder nie. Indien ons dit nie per abuis opgespoor het nie sou jy hoogstens nog ‘n jaar gelewe het, maar nou sal ons dit beveg met chemoterapie, alhoewel daar nog nie bewyse is dat chemoterapie op jou soort kanker effektief is nie”. Niemand is reg om op 43 jarige ouderdom daardie verdoemende woorde te hoor nie, veral nie as jy nog die vorige dag springlewendig was nie.

Na afloop van besprekings wat ek met ons eie predikant gehad het oor die onderwerp, hy het darem ‘n doktorsgraad in teologie gehad, kon ek nogsteeds nie daardie sekerheid verkry nie. So het ek ook ander skrywers en teoloë se boeke bestudeer en ook self tyd met van die persone spandeer om ‘n antwoord te kry wat my kon oortuig dat ek nou reeds die sekerheid van die ewige lewe kan ervaar, en het ek nogsteeds nie daardie oortuiging gehad nie.

Aangesien ek toe alreeds 20+ jaar gewerk het in die rekenaarwêreld waar ek stelselontleding moes doen vir kliënte en dan rekenaarstelsels moes ontwikkel wat hulle spesifieke behoeftes aan voldoen het, het ek besluit dat ek maar dieselfde tipe ontleding van die Bybel moes doen om vir my die sekerheid te kry wat ek gesoek het.

Nou na ‘n verdere 20 jaar, het ek uiteindelik by die punt gekom waar ek hierdie sekerheid wat ek verkry het, met ander persone wil deel. Ek het een oggend in die Bybel die volgende vers gelees: “So spreek die HERE, die God van Israel: Skryf vir jou in ‘n boek al die woorde wat Ek met jou gespreek het;” (Jeremia 30:2). So ten spyte van die feit dat ek deesdae redelik swak is en nou al meer as drie jaar nie meer by magte is om te werk nie as gevolg van hierdie kanker nie, en waar ek verlede jaar ‘n lewensreddende operasie moes deurmaak, het ek tog tyd gekry om die opdrag te voltooi.

Die boek getiteld Die Verbond van Geregtigheid beskryf dan die pad wat die HERE met my gedeel het en beantwoord al die vrae wat ek gehad het. Verder beskryf die boek ook wat die gevolge is van die pad wat ek beskryf. Dit is gebaseer op die verbond wat die HERE met Abraham aangegaan het, dit wat Jesus kom doen het om die verbond te vervul, en hoe dit vir my as vreemdeling van Israel, die sekerheid kan gee wat ek so na gesoek het. Geen een van die boeke of skrywers waarmee ek kontak gehad het, het die pad vir my uitgelig nie. Dit is nie ‘n teologiese of filosofiese bespreking nie, maar ‘n boek wat by alle Christene aanklank sal vind.

Soos een leser dit uitgedruk het: “Hi Louwrens. Hierdie is ‘n baie interessante boekie van jou. Ek het voorwaar baie hieruit geleer. Gaan jy hom laat druk en publiseer? Of gaan jy hom op jou webwerf publiseer vir aflaai? Dit is tyd om opnuut weer na die verbond te gaan kyk deur terug te keer na die fundamentele wortels daarvan toe soos jy dit verstaan na al jou navorsing. Maar dit is ‘n baie goeie boekie wat jy hier saamgestel het en ek sal ook graag die eindproduk wil bekom! Jy sit dit goed uiteen en bou baie goed op jou verstaan. Ek is baie beindruk hiermee. Ons het sulke boeke nodig in Afrikaans.”

Die skakel na die boek is  HIER, en om meer van my te leer en ander boeke en DVD’s te sien wat alles as gevolg van die paadjie wat ek moes leef beskikbaar is, kan u net klik op die skakel:

en daar sal u toegang verkry van al die skrywes van my wat u gratis kan aflaai. Onthou net dat die boeke gewoonlik redelik lywig is en so by die 2 mb van jou data gaan vat per boek.

Die boek is ook in Engels beskikbaar onder dieselfde skakel maar kies net die Engelse skakel.

How do I spread the Gospel of Jesus Christ?

How do I spread the Gospel of Jesus Christ?

This is an extremely relevant question today as I think that there are more answers to these questions than separate Christian Churches.

Before I start I actually want to give a background of the person I have to share the gospel with. Firstly he has no knowledge of any Christian doctrines. He does not believe in any other gods, so he is someone without any belief system in place. He has never been in contact with any person who had a view of any belief system. So he knows that the sun rises and sets, seeds ripen and germinate, and plants like humans and animals live and die. That is the sum total of his knowledge on the subject of life. So he does not have any scientific knowledge, and also has not spoken to someone about any philosophical subject. So he does not have any view regarding things that we know of.

So my task is now to convince him that he needs Jesus in his life in order for him not to die as a stranger of the LORD, and thus end up not receiving everlasting life.

Where do I start to convince that this person needs to live like a child of the LORD in order to receive everlasting life?  This is really a very important subject for me as I see so many people, people saying that they are Christians, taking the high road to everlasting condemnation. I have tried so many times to talk to some of these people, but I have yet to succeed.

In my talks to these people and my observations on how these people react, I have found that I can separate these people into four groups of people. The first group are those that I would name as the inventors. They will search until they find something that answers all their questions, and then document it. If it was already documented, they will still ensure that the written answer is correct and then they will use that result in their lives. The one thing we have to remember about this group is that they are not always able to read or write, but they can survive. They will go out with people, see how they achieve success, and then do as told or shown. A good example to me as a South African is the Bushmen, who have survived this way for centuries. Unfortunately those that think they know better will normally die out, and that is what we find even in the animal world. They are willing to follow a winning recipe and know how to use it to their own advantage.

The next group are those that will read something, believe what they read, and make it their answer. So they are the followers. They are very easy to identify as they will always have their solution at hand and try to convince you that their solution is the only correct answer. This is the largest group of people in the world.

The next group are those that have no solution at all, but are able to read or hear or see a solution, but that which they read or saw will be impossible to implement for them. These people can at times repeat word for word what they read or heard, but lacks the ability to implement the answer. So they will “know” a lot of things and can quote things day and night long without being able to understand what they are referring to.

The last group are those that live and argue from their own belief system. They have all the answers and will force you to accept their answers, but fail to be able to engage in a constructive dialogue.  So you can talk to these people on a daily basis, but they will not change and only believe their answer. These are the most difficult people to live with as they only follow their own solution. I have an example of this group which might highlight some of their ways. I helped at a school for nearly a year. One of the subjects was technology, and we had to cover the subject of what type of material works best for certain situations. One of the items covered was a raincoat, where PVC would be the obvious type of material. One learner said his brother wears a leather jacket and therefore it is better. Eight months on and if we had to match fabric and use, he could not match PVC to a raincoat, as he was right. This group of people really are a lost cause.

Now where do I start my conversation with this person that I am trying to share the gospel with? How do I explain the pro’s and con’s?

The first point I have to make is that I can only make someone a disciple of something that I believe in. If I do not know how to make a fire, I will not be able to teach someone how to make a fire. So now I have to start with my calling that will end up with the person receiving everlasting life, but a further problem I have is that I am not allowed to use any reference material. So I do not have a Bible at my disposal to give to the person in order to give to him to get some background information on Christianity, and no leaflets to use. So where and how do I start?

The first step is to find out what the person’s current life looks like. I have to find out if he can differentiate between right and wrong. I have to remember that even if they believe in killing other human beings, that action not always qualifies as sin. Within their customs it might be seen as perfectly normal. Even though I know that to take someone’s life is normally a sin, even the Bible has exceptions to this rule. When we read the last three chapters of the book of Judges, the LORD expressly tells the other nine tribes to go and kill the tribe of Benjamin. When Israel crossed the Jordan into the Promised Land, they were instructed to kill every person who was not an Israelite before they could accept their inheritance.

Now how do I answer to these questions? In the case of Benjamin it is actually quite easily done. Some people from the tribe of Benjamin raped the wife of a priest until she was dead, and left her body at the door of the house where the priest was sleeping. So they sinned against the woman, but the whole tribe refused to tell who the perpetrators were. Nearly their whole tribe was killed in the ensuing three days. We read that during this time 90,000 Benjaminites were killed, and then we read that when the rest of the survivors returned home, they had no wives or children left. We find that the rest of Israel gave them 10,000 women from Jabes of Gilead, and the rest were told to go and kidnap some of the choir dancers that danced at the annual gathering in order for them to get wives. None of the daughters of the other tribes were given to the tribe of Benjamin.

When Israel started occupying Canaan, they had to kill all the locals in order to take possession of their inheritance of the LORD. They had to ensure that all the women were killed, as the LORD knew how easy it is for a woman to seduce a man. That is why Israel always fought against the Philistines, as they did not smite them completely.

So I cannot ask if this person has ever killed another person, as not all killings are regarded as murder. When you kill someone in self defence or during a war situation, you will not even be charged with murder today. You may have a temporary charge against you, but that will be dropped the moment it is proved that it was in self defence or during a war.

So how and where do I start? I believe we have to start at the other side of the spectrum, by telling the person about the greatness of the LORD. This means that I can tell the person how plants germinate, animals increase in numbers, and how humans produce offspring.  I can then use this to explain what the world looks like, what happens to the sun when it sets at night and where the moon is when we can’t see it. So the whole time I can show the greatness of the LORD, that He made everything, even us a humans and that we had the LORD who provided everything we needed, and that originally we never had to work to supply for ourselves.

But we are now faced with the biggest question of them all. How do I explain Adam and Eve’s sin and subsequent fall? I think it is a lot easier than what most people think. We have to find out what animal is at the top of the food chain, or what animal are they scared of. I am convinced that one of these answers will be a snake. So now I can tell them that a snake got Eve to eat from the one plant that they were prohibited to eat from. The LORD did not make us as zombies, but he made us as people who could differentiate between doing good and bad. By eating from this one plant, they lost all the privileges they had as given to them by the LORD. So instead of ruling over all creation, they lost their position, and as part of their actions, they now had to work for their food. Another thing that happened to them was that they lost that direct line of communication with the LORD. Where they went for a stroll with Him on a daily basis, it was no longer the case.

So now I have to choose everyday what is good and what is bad. So I can use really any aspect of their lives where they have to make a decision, what is correct and what is not. One of the easiest examples that we can use is who looks after the aged, the children, and those that really have nothing. The answer will be that those who can will look after the elders in their community. This I can immediately use as something that we know is correct. So they are already showing their love to their neighbours. And that is what John describes in 1 John 3. It will not be difficult to explain this to them, and then to expand on that by telling them that what they are already doing, is what the LORD expects from us. (This is stated so many times in the Bible, for instance Isaiah 58, Matthew 25 and then all the other references that these chapters refer to.)

I can now come to the difficult part, by asking the person if he sometimes does things that he is not proud of. But, how do I know that it is something I should not be proud of. All people are born with a part of the LORD inside of us that will tell us when we mess up. (Nevertheless I tell you the truth; It is expedient for you that I go away: for if I go not away, the Comforter will not come unto you; but if I depart, I will send him unto you. And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment: Of sin, because they believe not on me; Of righteousness, because I go to my Father, and ye see me no more; Of judgment, because the prince of this world is judged.) (Joh 16:7-11)

But it doesn’t help me at all knowing that I keep on doing this wrong in my life. So I have to get to this point in my life where I have to seek help to overcome this wrong in my life that the Spirit of the LORD is showing me the whole time. But then the LORD came with a dramatic plan to save us from all these wrongs, and put us in a right standing with Him again. He sent His Son to die for us, but even more, His son overcame death and was raised on the third day to correct this aspect for us. Before He sent His Son, people had to sacrifice a goat or sheep annually to receive forgiveness, but now His Son paid for our sin. But the people did not like the fact that His son was without any sin or wrong doings, so they killed Him.

But that was also the time when the Father showed us that He is the giver and taker of life, by raising His Son from the dead. Now what does this help me? By believing that the LORD did this for us, that when we die, we will be raised again, only this time in the same state as Adam and Eve had before the fall.

So I can live this life after death where everything is made new, and I never have to die again. I can now eat from everything that is available, without worrying about anyone else, as we all will share in this marvellous life. (Rev 22)

But how do I convince the person to change. He must come to the realization that he is doing something that is wrong. He must be told that he cannot fix this problem himself, but that if he should trust in what Jesus came to do on earth, it is possible to come into the right standing with the LORD. Without accepting the fact that only Jesus can put it right, he will end up not receiving everlasting life. So what must we do? It now gives me the opportunity to explain what happens when someone is baptized, and that is where the one that caused me to do wrong and all his followers, will be killed when I am baptized. As that is what happens in the water. My old selfish man dies when I go into the water, and the person that emerges from the water is freed from his sinful nature. It does not mean that I will be perfect like Adam and Eve today, but we now know that when we die, we will end up in Paradise, the place where Adam and Eve received everything they needed for free from the LORD. So I can now ask him if he believes that what I explained to him is possible. That he can get to Paradise but we have to accept what the LORD did to restore this relationship with us. I can now tell him that when I hand him a Bible, he can read 1 Corinthians 10 and see how the LORD treated Israel when they left Egypt. I can now tell him that what happened to Israel, happened as an example to us so that we do not have to go through all their problems.

Only now can I ask him if he believes that the LORD wants to give him back the life he lost through the sin of Adam and Eve. We have to realize that not all people have this life already, but if he does what I explained to him, he will be the example that others would like to follow. He can now decide that in order to help him to stop doing what in his own eyes is wrong, he needs to do what I explained to him. Once he does this and asks the LORD to remind him when he does what is wrong and he stops doing what is wrong, he can then explain to his own people in their own language what to do, which is a lot easier than me talking to him through an interpreter or a barrier caused by language.

So if he is willing to accept this, we can now share communion, where the bread shows us that Jesus gave us His flesh and by drinking wine, we share in His blood. I have then become one with Him, and because of that, I will now receive everlasting life and not everlasting death when I die. The one issue that is of paramount importance is that we have to be old enough to know that I can never return to wander in my old ways, but that I declare that I will ask the Holy Spirit daily what to do. If I do not do that, I will end up like some of Israel who fled from Jerusalem to avoid being taken captive by Nebukadneser, and that I then declare that Jesus cannot save me as we cannot leave our old sinful life more than once, as we then crucify Jesus again. I can now explain what prayer is, and that the LORD is always with us and all we have to do is ask Him to tell us right from wrong. So I am now in the same relationship as what Adam and Eve had before they sinned and listened to the devil. The only thing is while on this earth we are bound by the rules that came into effect when Adam and Eve sinned, so I still have to provide for myself and those who depend on me. So after having shared communion, we can now go through the water to be baptised. I know that even though we were baptised we will still do things that we should not do, but we can ask the LORD to forgive us, and He will if we stop doing the same sin again. (1 John 1:8&9) But I know that the Holy Spirit will always be by my side, and help me to make the right choices. These wrong choices are known in the Bible as sin, but I know that because the LORD lives inside of me, I can overcome this sin. I can now take the person and lay hands on him and ask the LORD like Moses did, to take from His Spirit that is resting on me, and to give it to him as surety that he has been saved.

As he now knows that he will live forever even when he dies, he has to start living as an overcomer. He has to understand that he has to make the correct decisions, even if he loses out. If he decides to go back to his old life, he must understand that he is lost forever.

He can now start living as someone who shows the love of the LORD to his neighbours. That is the primary purpose of the Bible to show people how to live in love. So I have to take care of others and show my love towards them. That is when those closest to you will ask you to share how they can live a life like yours. So now you can start making them disciples.

While laying hands on the person and to asking the LORD to baptise him in the Holy Spirit, I can ask the LORD to provide him with the gifts that he will need in his daily life. For those people that do not know what these gifts are, I suggest that you read 1 Corinthians 12 where they are all explained. I can now give the person a Bible, and ask him to read about Adam and Eve, How the LORD took Israel as nation away from Egypt, and what they did right and wrong in their walk with the LORD. He can now read about the covenant the LORD made, that He made it between Himself and His son, and that we are only benefactors of that covenant. I can then point out to him to say that he is only responsible for himself, as we find in Galatians 6 verse 5 and Ezekiel chapter 18 that I will not pay for someone else’s wrongs but only for my own. So I cannot pay for someone else’s deeds and will not be judged for the deeds of others, except if I have children who are still under age and they do things contrary to a Christian. So that means that my children are my responsibility until they come of age, which according to the way the LORD handled Israel, was age 20. I can now tell the person he can now do the same as what I did to his immediate family and friends, and that they can all study the Bible together to see how they should live. They can get together and pray for one another, even if it feels if the whole world is against you. You are their example, so you will have to watch your step. Just remember that 80% of what you say comes from your unspoken words, so how you act and react.

I can now leave the person on his own and do follow up work with him and those who he managed to persuade to follow Jesus. I have to mention here that I will talk to some people and even though they said that they wanted what I explained, but they continued in their sinful ways, there is nothing I can do as the LORD will see through their motives and decide who will be saved. I can explain scripture to them that they do not understand, and help those who have+ problems in understanding the message of Jesus. But as I mentioned in my introduction, there are four types of people in the world. So not every person that I share the message with will accept it. But all I can do is pray to the LORD that He will change their lives and open them up to accept this message of Jesus. Some people will not understand the message of baptism, but they have never learned that in order to live, I need to die. It is my work only to do the planting of the seed, and the LORD will do the rest. He will germinate that seed; let them grow even though some will die. Jesus tells us what will happen to the various seeds in Matthew 13. I can only pray that the LORD will change a person’s heart to receive the gift of everlasting life.

So that is my way of making disciples of Jesus. If I did not cover the subject in this short description, it will not change anything. It does not help teaching people doctrines of man if we do not even know the doctrines of the LORD, as is spelled out to us in Hebrews 6: “Therefore leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection; not laying again the foundation of repentance from dead works, and of faith toward God, Of the doctrine of baptisms, and of laying on of hands, and of resurrection of the dead, and of eternal judgment.” (Heb 6:1-2)

And that was the first four doctrines. We still have to look and discuss the next two doctrines, those about everlasting life and everlasting death. The person will know about these two doctrines as he had to make the decision to follow Jesus and receive everlasting life before we shared communion the first time.

Amen.

Ps.

I know that there are many different belief systems amongst Christians, but I believe they interfere when we try and make disciples of Jesus Christ. A thing like predestination is not even necessary to explain, as it hinders my task to plant seeds and is something made up by interpreting only certain passages of the Bible, but leaves the love of God on the sideline. The same thing with the rapture theory, as it is manmade doctrines and cannot be justified unless you brainwash your disciples. People will say that this way I described leaves it to the individual to decide if he wants to be saved or not, which is something I do not have control over as the Holy Spirit is the One doing the convincing. So it depends on the individual and I do not control that, nor the individual that receives the message. That only the LORD knows about.

Unfortunately today we find that 95% or more of Bible believing Christians do not live as Christians. They do not show that they love their neighbour. They cannot understand that what people do or say may hurt others, and it is my duty to show the love of God to the people around me. Being a Christian is not a once a week event where we all gather together, sing a few songs and listen to a motivational speech by someone who will do anything to impress his listeners, but a 24 hour 7 days a week, 365 days of the year lifestyle.

We all have choices to make every day. These choices will influence others, and may have positive or negative effects, but I cannot blame my incompetence on the LORD. When people get power hungry, they will fight for their “rights”, but that is not how we differentiate between Christians and non Christians. We can only differentiate between the two when we look at the respective fruits of their labours. Do they show love to others or not? We see this throughout history where people were involved in wars, genocide and all sorts of atrocities. Even family members behaving like animals against their own children. That is not love and cannot be classed as Christian behaviour. You will be surprised what people have had to endure in their lives growing up in so called Christian homes, things like rape, assault and the like. And we have to remember that these people made a choice to do this, so we cannot blame this on the LORD. He is not micro managing every aspect of every person’s life. His commandment is to rule over His creation, and will judge us one day according to His commandment of love. So bad things will happen to good people, and good things will happen to bad people and I cannot control that. My life is all based on decisions and actions of others. They will one day have to answer to the LORD.

I specifically tried not to use Bible verses to show people that I can live a life as a Christian without being bombarded by Bible verses. But I will end this by quoting the verses I believe that shows the difference between those that are attending Church meetings, and those that are Christians. “This is the message that you have heard from the beginning: We should love one another. Do not be like Cain, who was from the evil one and murdered his brother. And why did he murder him? Because what he was doing was evil and his brother’s actions were righteous. So do not be surprised, brothers, if the world hates you. We know that we have passed from death to life, because we love one another. The person who does not love remains spiritually dead. Everyone who hates his brother is a murderer, and you know that no murderer has eternal life present in him. This is how we have come to know love: the Messiah gave his life for us. We, too, ought to give our lives for our brothers. Whoever has earthly possessions and notices a brother in need and yet withholds his compassion from him, how can the love of God be present in him? Little children, we must stop expressing love merely by our words and manner of speech; we must love also in action and in truth. This is how we will know that we belong to the truth and how we will be able to keep ourselves strong in his presence. If our hearts condemn us, God is greater than our hearts and knows everything. Dear friends, if our hearts do not condemn us, we have confidence in the presence of God. Whatever we request we receive from him, because we keep his commandments and do what pleases him.” (1Jo 3:11-22)

In closing I would like to end this by quoting from the last book in the Old Testament. “Then those who feared the LORD talked with each other. The LORD listened and took note, and a scroll of remembrance was written in his presence about those who fear the LORD and honour His name. “They’ll be mine,” says the LORD of the Heavenly Armies, “in the day when I prepare my treasured possession. I’ll spare them, just as a man spares his own son who serves him. When you return, you will see the difference between the righteous and the wicked, between the one who serves God and the one who does not.” (Mal 3:16-18)

I hope that you will be part of the righteous.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe versprei ek die evangelie van Jesus Christus?

Hoe versprei ek die evangelie van Jesus Christus?

Dit is vandag vir my ‘n baie relatiewe vraag aangesien daar seker meer antwoorde is as wat daar verskillende Christelike Kerke is.

Maar ek wil graag net ‘n bietjie agtergrond gee van die persoon aan wie ek die evangelie moet verkondig. In die eerste plek weet die persoon niks van enige leerstellings nie. Hy weet ook nie van verskillende gelowe nie, so hy is volgens almal se definisies ‘n persoon sonder enige geloof. Hy het nog nooit blootstelling gehad aan enige geloofsdenke of iets nie. So al wat hy weet is dat die son opkom en ondergaan, en dat plante doodgaan en nuwe saad opkom, en sy mense sterf en nuwes word gebore. Dit is al wat die persoon van weet. So daar is geen wetenskaplike kwessie wat die persoon aan blootgestel is nie, asook geen filisofiese denkrigtings is aan hom bekend nie.

Nou moet jy die persoon oortuig dat hy Jesus nodig het om seker te maak dat hy nie as ‘n vreemdeling van die HERE sal sterf nie.

Waar begin ek en hoe gaan ek nou die persoon kry om as kind van die HERE te leef en die ewige lewe te beërf. Dit is ‘n saak wat my na aan die hart lê aangesien ek sovele “Christenne” sien wat oop oë op pad is na die verdoemenis. Maar ek het al hoeveel keer probeer om met die sulkes te praat, maar gewoonlik sonder sukses.

So het ek gevind dat daar basies vier soorte moderne mense is. Eerstens is daar die wat lees om die werking van iets te leer en te verstaan. So hulle sal ek as die uitvinders beskryf, of die wat indien die antwoord alreeds ten volle gedefinieër is, tog die antwoord sal ondersoek of dit sin maak en dan sal hulle die antwoord kan toepas in hulle lewe. Nou het ons nie hier net te doen met mense wat kan lees nie, maar mense wat kan oorleef. Hulle sal saam met ander uitgaan, kyk hoe word goed gedoen, en dan dit wat hulle gesien het kan toepas in hulle eie lewe. Dit is hoe die Boesmans en vele ander nasies vir duisende jare al oorleef. Die swakkeres onder die mense sal uitsterf aangesien hulle nie kan oorleef nie, en is dit maar ook wat ons selfs onder diere vind. Hulle word geleer deur die voorbeeld van andere te volg, en dit dan kan toepas.

Die volgende groep is die wat sal lees, glo wat hulle gelees het, en dit hulle standpunt maak. So hulle is die volgelinge. Hulle is redelik maklik om te kan opspoor want indien jy met hulle redeneer, gaan hulle vinnig na hulle “oplossing” gryp, en jou probeer oortuig dat hulle standpunt die enigste oplossing is, so hulle is reg en jy is verkeerd. Die groep maak seker die grootste groep mense uit wat ons van dag tot dag mee te doen het.

Dan vind jy diegene wat geen standpunt het nie, maar hulle sal wel lees, sien, of wat ookal, maar dit wat hulle gesien het of dit wat hulle gelees het, nie kan gebruik nie. Die persone sal jou nogal verbaas partykeer in die sin dat hulle woordeliks alles sal kan weergee, maar geen insig het hoe om iets toe te pas nie. So hulle kennis is net “boeke” kennis, en hulle kan net mense oortuig deur ander persone te kwoteer, sonder om te vertaan dit wat hulle kwytraak.

Die laaste groep is die mense wat uit hulle self leef. Hulle sal vir jou al die antwoorde wat hulle het op almal sal wil afdwing, en kan nie redeneer nie. Hulle is soos die wat jy elke dag oor dieselfde onderwerp mee kan praat, maar dit wat hulle in “glo” is die waarheid. Hulle sal jy vind is seker die moeilikste mense om mee oor die weg te kom want hulle volg net hulle eie kop. Om ‘n voorbeeld te gee van so ‘n persoon sal ek ‘n voorbeeld gebruik wat ek mee moes sukkel terwyl ek in 2009 vir ‘n jaar onderwys gegee het. In die vak tegnologie, is gevra waarvan sekere stowwe gemaak word, en dan is daar ‘n rede voor gegee hoekom dit die beste stof daarvoor is. Ons het gepraat oor wat die beste stof is om ‘n reënjas van te maak, wat natuurlik PVC is, aangesien dit waterbestand is. Een van die leerlinge het vir my gesê sy broer is altyd reg en hy het ‘n leerbaadjie wat hy aantrek. In elke toets of eksamen wat ons die vraag gevra het was sy antwoord ‘n leerbaadjie. So dit het nie eers gehelp nie eers te wys wat die beste is nie, wat ek wel gedemonstreer het, maar ek kon hom nie laat afsien het van sy standpunt nie. Hierdie mense is ‘n verlore saak om mee te probeer om in gesprek mee te tree.

Hoe begin ek om met enige persoon dan te praat oor hoekom hy by Jesus moet uitkom en wat is die voordele vir die persoon indien hy dit doen.

Eerstens, soos ek die saak benader, is my standpunt dat ek slegs iemand ‘n dissipel kan maak van dit waaraan ek glo. Indien ek nie weet hoe om vuur te maak nie, kan ek dit nie vir iemand anders leer nie. So nou wil ek begin met my opdrag om die persoon te lei dat hy eendag die ewige lewe sal beërwe, maar ek het geen hulpmiddels tot my beskikking nie. So ek het geen Bybel om die persoon te gee om deur te lees sodat die persoon ‘n agtergrond kan kry van wat en waaroor die Christelike geloof gaan, en geen traktatjies nie. Nou hoe gemaak?

Eerstens moet ek uitvind hoe die persoon se lewe huidiglik is. Ek moet uitvind of hulle weet wat reg is en weet wat verkeerd is. Ek moet onthou dat dit heel moontlik vir hulle reg gaan wees om indringers dood te maak, want hulle beskerm hulle grondgebied. So om ‘n lewe te neem is nie verkeerd in die persoon se kultuur nie. Maar nou weet ek dat die Bybel sê dat moordenaars nie in die hemel gaan kom nie. Maar is dit in alle gevalle die waarheid? Ek glo nie so nie, want wanneer ek kyk na wat in die laaste drie hoofstukke van Rigters opgeteken is, gee die HERE die ander stamme die opdrag om teen Benjamin se nasate op te trek en hulle dood te maak. Met Israel se trek uit Egipte na die beloofde land en dan die gedeelte kon op eis in Kanaän vir hulself, moes hulle al die huidige bewoners gedood het voordat dit hulle erfdeel kon word.

Nou hoe kan ek dus die vraag beantwoord? In Benjamin se geval is dit maklik. Persone in Benjamin se stam het ‘n priester se vrou verkrag en haar dood voor die priester se oornag plek gelos. So hulle het gesondig, en hulle straf was omdat hulle nie die skuldiges wou uitwys nie, hulle hele stam amper uitgewis is. Om die waarheid te sê indien ons die getalle optel wat ons in die hoofstukke kry, is daar oor die drie dae 90,000 mans van Benjamin se stam gedood. Dan lees ons verder dat daar nie vroue was vir die mans wat na die oorlog terug huis toe gegaan het nie, en moes Israel hulle help om vroue te kry, alhoewel nie een vrou uit enige van die stamme gegee is om met die Benjaminiete te trou nie. Hulle het 10,000 vroue van Jabes uit Gilead aan hulle gegee, en die res moes vir hulle vroue gaan steel uit die koordansers wat elke jaar opgetree het met die jaarlikse byeenkoms by die tempel.

Met die oorname van Kanaän het die HERE hulle beveel om almal dood te maak omdat Hy geweet het die vreemde vrouens sal die mans verlei agter afgode aan indien hulle die inwoners nie doodmaak nie. Ons vind dit is presies wat gebeur het met die Filistyne en is Israel altyd in oorlog met die ander nasies gewees omdat hulle nie gedoen het wat die HERE van hulle verwag het om te doen nie.

So ek kan nie die gesprek begin om te vra of die persoon al ‘n ander se lewe geneem het nie, want die doodmaak van ‘n persoon is nie in alle gevalle moord nie. Wanneer dit gaan oor selfverdediging is dit tot vandag toe selfs in Suid Afrika nie moord as ‘n persoon ‘n ander persoon doodmaak uit selfverdediging nie, of indien jy as lid van die weermag teen ander magte oorlog maak nie.

So hoe begin ek dan die gesprek? Ek dink die maklikste is om te begin by die grootheid van die HERE. Dit beteken my gesprek begin by hoe die natuur werk, hoe plante voortplant, diere voorplant en mense voorplant. Dit gee vir my die geleentheid om te verduidelik dat dit is hoe die mense ook gemaak is. Dit kan dan gebruik word om te verduidelik hoe die wêreld lyk, waarheen die son verdwyn en waar die maan heen gaan. So alles wat ek mee begin dui aan hoe groot is die HERE dat Hy alles geskape het, ook ons as mens en dat ons as mens net soos die diere kon leef, sonder dat daar struweling onderling plaasvind of dat ek hoef te werk vir my kos.

Maar nou kom ons by die grootste vraag: Hoe verduidelik ek die val van die mens? Nogal maklik. Ek moet weereens uitvind wat is prooi en wat is aanvalsdiere in hul omgewing. Nou kan ek kom en verduidelik dat dit wat ons as kinders van die HERE ken as die satan, in hulle lewe sal dit heel moontlik ook maar ‘n slang wees wat die mense die bangste voor is, vir Eva gekry het om van die boom van goed en kwaad te eet, en hoe sy en Adam as eerste mense in die wêreld, geval het vir die verleiding van die satan. So in plaas daarvan dat die mens moes heers oor die skepping, moes hulle nou begin werk. Soos diere nie sade plant en oes nie maar die HERE vir hulle kos voorsien, so was ons lewe voor die sondeval, maar as straf moet ons nou soek vir kos. Verder het ‘n groot ding fisies gebeur. Waar ons vroeër direkte toegang tot hierdie groot God gehad het en Hy elke dag saam met hulle vertoef het terwyl hulle in die tuin geloop het, het ons dit deur Adam en Eva se val verloor.

So nou moet ek elke dag besluit om of goed te doen, of kwaad te doen, want dit was die resultaat van hulle handeling. Ongelukkig in die nuwe vertaling is die vers verkeerd vertaal aangesien dit sê dat ons alles weet, terwyl al die ander Bybels in al die ander tale wys dat die mense toe kon onderskei tussen goed en kwaad. Daar is regtig legio voorbeelde wat ‘n persoon hier kan gebruik. Soos ons nou met mense maak wat nie in staat is om vir hulleself te sorg nie, soos kinders en ou mense, moet ons nou vir die mense sorg. Terwyl ek dit doen, doen ek alreeds alles wat die HERE wil hê ek moet doen, en dit is om my naaste lief te hê. En dan bewys ek alreeds dat die goedheid wat ek aan ander bewys, wys dat ek Hom, die HERE alreeds liefhet. (vgl 1 Joh 3). Ons sal heel moontlik vind dat dit alreeds iets is waaraan hulle uit hulle eie al aandag gegee het, want hulle weet daar kom ‘n dag wat jy nie meer kan voorsien nie, en kinders kan ook nog nie self voorsien in hulle eie behoeftes nie. So dit sal heel moontlik ‘n maklike verduideliking wees.En dit is wat die Bybel ook telkemale vir ons uitwys as die werke wat ons as gelowiges moet doen. (Sien maar Jesaja 58, Matteus 25 en al die verwysings na die gedeeltes).

Nou kan ek kom en sê dat ek is seker dat die persoon ook maar in die verlede of selfs nou huidiglik goed doen wat hy weet nie altyd reg is nie. Hoe weet ek en jy dat dit nie reg is nie. Die Gees van die HERE is deel van elke mens op aarde, en Hy gaan ons oortuig om vir ons te sê wanneer ons verkeerd optree. Dit is immers Sy eerste werk wat Hy moet doen in mense se lewens, is om ons te oortuig van sonde. (Maar Ek sê julle die waarheid: Dit is vir julle voordelig dat Ek weggaan; want as Ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie; maar as Ek weggaan, sal Ek Hom na julle stuur; en as Hy kom, sal Hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel: van sonde, omdat hulle in My nie glo nie; en van geregtigheid, omdat Ek na my Vader gaan en julle My nie meer sal sien nie; en van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is”.(Joh 16:7-11).

Maar dit help nie dat ek net heeltyd weet dat ek hierdie verkeerde goed doen nie. So ek moet kom by die punt waar ek weet ek wil graag ophou met hierdie verkeerde gedrag en vra dat hierdie Gees van die HERE wat in my is, my sal wys wanneer ek verkeerd doen, maar ook dat Hy my sal help om nie meer verkeerd te doen nie.

So binne enkele begrippe het die persoon klaar besef dat hy deel het aan die sondeval, maar dat die Heilige Gees hom kan help om weer die verhouding wat die satan gesteel het, reg te maak. Nou hoe doen ek die tweede gedeelte? In die tyd voor Jesus Christus moes mense elke jaar ‘n bok of skaap slag om vir die HERE te vra om die verhouding te herstel. Maar, toe het God gekom met die ontsettende groot oplossing. Hy het Sy Seun aarde toe gestuur sodat Hy vir die mense kan wys hoe ons moet lewe, en toe het die mense so kwaad geword vir Hom want hulle wou nie dat Hy vir hulle wys wat reg was nie, en Hom doodgemaak.

Maar, toe het hierdie groot God, Jesus Christus weer lewend gemaak sodat Hy die eerste een was wat kon sterf, maar tog weer lewe. En indien Hy weer lewe, kan niks of niemand Hom weer doodmaak nie. So ek en jy kan ook deel word van daardie groep wat kan weet dat al kom maak iemand my vanaand dood of steel alles, daardie groot God altyd by ons sal wees en ons troos dat ons nie moedeloos word wanneer slegte dinge met ons gebeur nie. Dit beteken ook dat wanneer ek wel sterf, dit weer sal wees soos in die dae van Adam voor die sondeval. Nou na my dood op aarde, sal ek saam met Jesus in die hemel lewe en sal daar altyd kos wees om te eet. (Open 22)

Maar hoe kan ek dit regkry? Eerstens moet ek weet dat ek goed doen wat nie reg is nie. Ek moet weet dat ek dit nie self kan regstel nie, maar dat deur te glo in dit wat Jesus alreeds toe Hy dood is meer as 2000 jaar gelede, vir al my sonde ook betaal het, kan ek die ewige lewe beërwe. So indien ek glo dat Jesus dit vir my kan doen, moet ek gedoop word. Hoekom? Want ons weet dat indien ons in die water gaan daardie slegte een wat maak dat ek verkeerd optree, moet ek doodmaak in die doopwater. So wanneer ek opstaan uit die doopwater is die mag wat satan gehad het oor my, ook dood. Nou kan ek die verhaal gebruik van hoe die HERE met Israel opgetree het toe hulle Hom gevra het om uit Egipteland te kom. Nou kan ek hom daarop wys dat Paulus vir ons in 1 Korintiërs 10 geskryf het dat ons kan kyk hoe die HERE met Israel opgetree het, sodat ons kan leer uit hulle foute en ons nie dieselfde foute as hulle maak nie.

Die tyd is nou eers reg dat ek hom kan vra of hy glo wat ek hom vertel het, en ook graag wil lewe soos die HERE wil hê ons moet lewe. Ons moet nogsteeds besef dat nie alle mense hierdie lewe al het nie, maar indien ek hulle wys hoe my lewe verander het, hulle ook hulle lewe sal wil verander en dan kan hy hulle weer wys hoe om dit te doen. Indien die persoon nog ‘n ander taal gebruik sal mense hom eerder verstaan as wanneer ek deur ‘n tolk met so ‘n persoon moet deel.

Die volgende stap is om te begin en te wys dat omdat ons glo dat hierdie God en HERE ons wil plaas in die regte verhouding, ons nou nagmaal kan vier. Wat is nagmaal? Dit is ‘n bewys dat ek my lewe aflê en Sy lewe aanneem. Ek eet die Brood van die lewe, Sy liggaam, en drink van die wyn, Sy bloed. Dan het ek een met Hom geword en ontvang ek Sy lewe. Een voorwaarde van hierdie feesmaal wat ek saam met Jesus kan vier is dat ek oud genoeg moet wees om te kan besef wat ek verkeerd gedoen het en nogsteeds doen, en dat ek weet dat ek nie weer kan terug keer na my lewe voor ek nagmaal gevier het nie, want dan soos met Israel wat baie jare later terug Egipte toe is om weg te vlug van Nebukatneser, ek nooit weer nagmaal sal kan vier vir vergifnis nie, want dan maak ek Jesus Christus weer dood om te betaal vir my sonde. Ek kan nou die persoon verduidelik wat gebed is aangesien ons nou weer in die regte verhouding met die HERE is, Hy soos in die dae van Adam en Eva voor die sondeval, Hy altyd, elke oomblik van die dag by my is en ek dus met Hom kan praat asof Hy sigbaar by my is. Die volgende wat ek moet doen is om uit Egipte te trek deur gedoop te word. Daar word soos in Israel se dae, die Farao en sy soldate, so die duiwel en sy soldate (demone), in die see gedood sodat hulle my nie kan agtervolg nie. Ek moet weet dat ek nogsteeds verkeerde besluite sal neem, maar nou moet ek net vra in gebed dat my sonde vergewe moet word. (vgl 1 Joh 1:8 en 9). Ek weet die Heilige Gees sal altyd by my wees om my te help en te sê waar ek verkeerd optree, en my help om teen my vlees te veg. So nou kan ek vra dat die Gees van die HERE my sal lei dat ek hierdie verkeerde goeters, wat in Christen taal bekend staan as sonde, kan oorwin. Ek kan nou vir die persoon hande oplê en bid dat soos Moses ook gevra het dat die HERE van die Gees wat op Moses was, ook op die ander mense sal laat kom.

Noudat hy weet dat hy lewe, kan ek hom wys daarop dat soos elke saak daar altyd twee kante is, en dat hy nou die keuse gemaak het om ewig te lewe. Indien hy besluit het om dit nie te doen nie, sal hy die ewige dood sterf wanneer die ewige oordeel oor alle mense sal kom.

Die persoon sal nou kan begin lewe om ander te wys dat hy die HERE liefhet, deur die mense om hom lief te hê. Dit is wat ons die hele Bybel van lees, dat ons moet goed doen aan die weduwee, so iemand waat nie ‘n broodwinner in hul huis het nie, wees kinders, so kinders wie se ouers albei dood is, en die vreemdeling, die persoon wat nie die middele het om sy eie grond te kan besit nie. En dit begin met die mense naaste aan my sodat hulle daardeur kan vra dat hulle ook hierdie gawe van die ewige lewe kan ontvang..

Na hierdie stap kan ek hande op die persoon lê en vra dat hy die doping in die Heilige Gees sal ervaar, en dat die HERE die gawes wat Hy vir die persoon bestem het, sal uitdeel en wakker maak in die persoon. Vir die wat wonder, dit is nou alles wat ons leer in 1 Korintiërs 12. Nou eers kan ek vir die persoon ‘n Bybel gee, en vir hom vra om te lees oor Adam en Eva, oor die sondeval, hoe die HERE Israel uitgehelp het uit Egipte, wat hulle verkeerd gedoen het, hoe Jesus gekom het om die verbond of eensydige ooreenkoms wat die HERE met Israel gesluit het toe hulle uit Egipte is, volbring het, en hoe ons nou in oorwinning kan leef. Ek kan ook vir die persoon wys uit Esegiël 18 dat elkeen vir homself  rekenskap sal moet gee, en dat ek nie kan dink dat iemand anders vir my gaan betaal nie. So die wat nie hierdie pad volg van Jesus nie, dat hulle nogsteeds sondig is en daaroor nie die ewige lewe sal kan beërf nie. Nou kan jy as nuwe bekeerling saam met die mense wat ook hierdie boodskap aanvaar het, bymekaar kom om mekaar te ondersteun en vir mekaar te kan bid wanneer dit voel of die hele wêreld teen jou gekant is. Verder moet jy ook jou kinders leer totdat hulle groot genoeg is om die boodskap te verstaan, en dan moet jy hulle kan lei om hierdie besluit vir hulleself te kan neem. Jy is tog immers hul voorbeeld, en soos alle mense weet, is jou lyftaal 80% van wat jy sê. So jy moet besef dat die mense na jou gaan opkyk om te sien of jy nog reg lewe, en of jy nog die regte voorbeeld is vir mense.En moenie te haastig wees nie. Die HERE het al die kinders van twintig jaar en jonger nie gestraf en laat sterwe in die woestyn nie. So jou plig as ouer sal eers op jou kinders oorgaan by hul mondigwording.

Ek kan hierdie persoon agterlaat en verdere sendingwerk doen en opvolg werk met hom en die ander wat hy gekry het doen om deel van die HERE se volk te word, om dele van die Bybel wat hulle nie verstaan nie, vir hulle duidelik te maak. Maar soos ek in die begin gesê het is daar vier tipes mense. So nie elke persoon sal glo wat ek vir hom vertel nie, maar dit maak nie saak nie, want die HERE sal die persone wat wel ‘n oop gemoed het, laat verstaan waaroor Christenskap gaan. En dit is waar ons vandag nog is, met mense wat die eenvoudige boodskap van die Bybel in glo, en ander wat hulle eie besluite wil volg. Die mense het nog nooit geleer dat ek eers moet sterf in die doopwater voordat ek ewig kan lewe nie. Maar dit is net my werk om soos die landbouer die saad te plant, en die HERE sal dit laat ontkiem en laat groei, maar tog sal baie van die sade deur hul eie toedoen, nie ontkiem nie, en sal hulle nooit die ewige lewe beërf nie. Jesus het juis vir ons vertel wat met verskillende sade gebeur in Mattheus 13. Ek kan net bid dat die HERE in dié mense se lewe sal ingryp, en hulle laat besef dat hulle moet sterf voordat hulle vir ewig kan lewe.

So dit is my manier om kinders van die HERE te maak. Alles wat nie hier ingesluit is nie, gaan geen verskil aan my lewe maak nie. Dit help nie dat ek al hierdie ander leerstellings aanhang as ek nie eers in die eerste leerstellings ken nie. Dit is waarvan die Hebreërs skrywer geskryf het in Hebreërs 6 verse 1 en 2: “Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan sonder om weer die fondament te lê van die bekering uit dooie werke en van die geloof in God, van die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel.” (Heb 6:1-2)

En die was maar net die eerste vier leerstellings. Dan is daar nog die leerstellings van ewige lewe en ewige dood, wat ek nie in detail eers bespreek het nie, maar die persoon sal wel bewus wees daarvan aangesien hy ‘n keuse moes maak voordat ons nagmaal gebruik het.

Amen.

Ns.

Ek weet daar is verskillende maniere van glo of geloofsbelydenisse, maar ek dink dit maak dit juis moeilik om die evangelie met mense te deel. Goed soos uitverkiesing het ek nie nodig om te verduidelik nie, ek moet net die saad saai. Baie sal nou sê dat dit nou van die mens afhang of hy gered gaan word, dit is ook nie my saak nie, want die Helige Gees sal die oortuigings werk doen. Dit hang maar af van die ingesteldheid van die individu, en daaroor het ek geen beheer nie. Daar weet net die HERE van.