Israelvision or British-Israel World Federation

Israelvision or British-Israel World Federation

These people believe that they are the true Israel that ended up all over the world. I am not going to say much about it, exept to ask a question. Do you want to be part of a nation that the LORD has the following to say about?

The Jews are trying still today to establish their own righteousness through their works as prescribed by Moses: “And it shall be our righteousness, if we observe to do all these commandments before the LORD our God, as he hath commanded us.” (Deu 6:25) That is what they still cling to today, but they do not see the scripture that Jeremiah gave to them and us: “Thus saith the LORD of hosts, the God of Israel; Put your burnt offerings unto your sacrifices, and eat flesh. For I spake not unto your fathers, nor commanded them in the day that I brought them out of the land of Egypt, concerning burnt offerings or sacrifices: But this thing commanded I them, saying, Obey my voice, and I will be your God, and ye shall be my people: and walk ye in all the ways that I have commanded you, that it may be well unto you. But they hearkened not, nor inclined their ear, but walked in the counsels and in the imagination of their evil heart, and went backward, and not forward. Since the day that your fathers came forth out of the land of Egypt unto this day I have even sent unto you all my servants the prophets, daily rising up early and sending them: Yet they hearkened not unto me, nor inclined their ear, but hardened their neck: they did worse than their fathers. Therefore thou shalt speak all these words unto them; but they will not hearken to thee: thou shalt also call unto them; but they will not answer thee.” (Jer 7:21-27) And this is what is still happening today to the people that follow the Jewish faith. The following is just a number of verses to show how and where it is recorded in the Bible that the LORD has rejected them.

Jer 6:30 Reprobate silver shall men call them, because the LORD hath rejected them.”

Jer 7:15 “And I will cast you out of my sight, as I have cast out all your brethren, even the whole seed of Ephraim.”

Jer 12:7 “I have forsaken mine house, I have left mine heritage; I have given the dearly beloved of my soul into the hand of her enemies.

Jer 15:6 “Thou hast forsaken me, saith the LORD, thou art gone backward: therefore will I stretch out my hand against thee, and destroy thee; I am weary with repenting.”

Jer30:12 “For thus saith the LORD, Thy bruise is incurable, and thy wound is grievous.

Jer31: 36-37 “If those ordinances depart from before me, saith the LORD, then the seed of Israel also shall cease from being a nation before me for ever. Thus saith the LORD; If heaven above can be measured, and the foundations of the earth searched out beneath, I will also cast off all the seed of Israel for all that they have done, saith the LORD.”

Ps 53:6 “There were they in great fear, where no fear was: for God hath scattered the bones of him that encampeth against thee: thou hast put them to shame, because God hath despised them.”

Ps 78: 58-59 “For they provoked him to anger with their high places, and moved him to jealousy with their graven images. When God heard this, he was wroth, and greatly abhorred Israel:”

2 Kings 17:19-20 “Also Judah kept not the commandments of the LORD their God, but walked in the statutes of Israel which they made. And the LORD rejected all the seed of Israel, and afflicted them, and delivered them into the hand of spoilers, until he had cast them out of his sight.

2 Kings 23:27 “And the LORD said, I will remove Judah also out of my sight, as I have removed Israel, and will cast off this city Jerusalem which I have chosen, and the house of which I said, My name shall be there.

2Ch 7:19-20 “But if ye turn away, and forsake my statutes and my commandments, which I have set before you, and shall go and serve other gods, and worship them;  Then will I pluck them up by the roots out of my land which I have given them; and this house, which I have sanctified for my name, will I cast out of my sight, and will make it to be a proverb and a byword among all nations.

Hos 4:6 “My people are destroyed for lack of knowledge: because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me: seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children.

Hos 9:17 My God will cast them away, because they did not hearken unto him: and they shall be wanderers among the nations.”

1 Th 2: 14-16 “For ye, brethren, became followers of the churches of God which in Judaea are in Christ Jesus: for ye also have suffered like things of your own countrymen, even as they have of the Jews: Who both killed the Lord Jesus, and their own prophets, and have persecuted us; and they please not God, and are contrary to all men: Forbidding us to speak to the Gentiles that they might be saved, to fill up their sins alway: for the wrath is come upon them to the uttermost.

If you still believe that you are part of a nation that was utterly rejected by the LORD, I cannot help you, exept prayfully ask that you understand that the LORD rejected them utterly.

Israelvisie of British-Israel World Federation

Israelvisie of British-Israel World Federation

Hierdie mense glo dat hulle die nasate is van die Israel wat oor die wêreld versprei is. Ek gaan nie veel sê nie, behalwe om ‘n vraag te vra. Die vraag is: “Wil jy deel wees van die volk wat die HERE die volgende oor te sê het?

Die Israeliete probeer so hard om hul eie geregtigheid na te volg, want Moses het immers gesê in Deutronomium 6: “En dit sal geregtigheid vir ons wees as ons sorgvuldig al hierdie gebooie hou voor die aangesig van die HERE onse God soos Hy ons beveel het.” (Deu 6:25) En dit is waaraan hulle vashou tot vandag toe. Maar hulle let nie op wat Jeremia vir hulle geleer het nie: “So sê die HERE van die leërskare, die God van Israel: Voeg julle brandoffers by julle slagoffers en eet vleis. Want Ek het met julle vaders, op die dag dat Ek hulle uit Egipteland uitgelei het, nie gespreek nie en hulle geen bevel gegee in verband met brandoffer of slagoffer nie. Maar hierdie saak het Ek hulle beveel, naamlik: Luister na my stem, dan sal Ek vir julle ‘n God wees, en julle sal vir My ‘n volk wees; en wandel net in die weg wat Ek julle beveel, dat dit met julle goed kan gaan. Maar hulle het nie geluister en geen gehoor gegee nie, maar gewandel in wat hulle in die verharding van hul bose hart beraadslaag het, en hulle het agteruitgegaan en nie vooruit nie. Van die dag af dat julle vaders uit Egipteland uitgetrek het tot vandag toe het Ek na julle al my knegte, die profete, gestuur, daagliks, vroeg en laat; maar hulle het na My nie geluister en geen gehoor gegee nie, maar hul nek verhard; hulle het dit erger gemaak as hul vaders.” (Jer 7:21-26) En dit is hoe dit vandag nog gaan met die Israelvisie geloof. Hier net enkele verse waar die HERE aankondig dat Hy Israel verwerp, en dus ook gelyk daarmee Juda, na Jesus se geboorte, want Jesus moes uit die stam van Juda kom.

Die verwerping van Israel kan gesien word in die volgende tekste:

Jer 6:30 “Hulle word genoem: Verworpe silwer; want die HERE het hulle verwerp.”

Jer 7:15 “En Ek sal julle van my aangesig wegwerp soos Ek al julle broers, die hele geslag van Efraim, weggewerp het.”

Jer 12:7 “Ek het my huis verlaat, Ek het my erfenis verwerp, Ek het die beminde van my siel in die hand van haar vyande gegee.”

Jer 15:6 “Jy het My verwerp, spreek die HERE, jy het ál agteruitgegaan; daarom strek Ek my hand teen jou uit en verwoes jou; Ek is moeg om berou te hê.”

Jer 30:12 “Want so sê die HERE: Jou verbreking is ongeneeslik, jou wond is smartlik.”

Jer 31:36-37 “As hierdie verordeninge voor my aangesig sal wyk, spreek die HERE, dan sal die nageslag van Israel ook ophou om ‘n volk te wees voor my aangesig vir altyd.  (37)  So sê die HERE: As die hemele daarbo gemeet en die fondamente van die aarde daaronder nagespeur kan word, dan sal Ek ook die hele nageslag van Israel verwerp weens alles wat hulle gedoen het, spreek die HERE.”

Ps 53:6 (vers 5 in ander tekste): “Dáár het skrik hulle oorweldig sonder dat daar skrik was; want God het die beendere verstrooi van hom wat jou beleër het; jy het hulle beskaamd gemaak, want God het hulle verwerp.”

Ps 78:58-59 “En hulle het Hom geterg deur hul hoogtes en deur hul gesnede beelde sy jaloersheid gewek.  (59)  God het dit gehoor en toornig geword, en Hy het Israel heeltemal verwerp.”

2 Kon 17:19-20 “Selfs Juda het die gebooie van die HERE hulle God nie gehou nie, maar gewandel in die insettinge van Israel wat hulle gemaak het.  (20)  Daarom het die HERE die hele geslag van Israel verwerp en hulle verneder en hulle in die hand van rowers oorgegee totdat Hy hulle van sy aangesig weggewerp het.”

2 Kon 23:27 “En die HERE het gesê: Ek sal Juda ook van my aangesig verwyder soos Ek Israel verwyder het; en Ek sal hierdie stad Jerusalem verwerp wat Ek verkies het, en die huis waarvan Ek gesê het: My Naam sal daar wees.”

2 Kron 7:19-20 “Maar as júlle afkerig word en my insettinge en my gebooie wat Ek julle voorgehou het, verlaat en ander gode gaan dien en julle voor hulle neerbuig,  (20)  dan sal Ek hulle uitruk uit my land wat Ek aan hulle gegee het, en hierdie huis wat Ek vir my Naam geheilig het, sal Ek van my aangesig wegwerp en daarvan ‘n spreekwoord en ‘n spotlied maak onder al die volke.”

Hos 4:6 “My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis; omdat jy die kennis verwerp het, sal Ek jou verwerp, sodat jy vir My die priesteramp nie sal bedien nie; omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal Ek ook jou kinders vergeet.”

Hos 9:17 “My God sal hulle verwerp, omdat hulle na Hom nie geluister het nie, en hulle sal rondswerwe onder die nasies.”

1 Tess 2:14-16 “Want julle, broeders, het navolgers geword van die gemeentes van God wat in Christus Jesus is in Judéa, omdat julle ook dieselfde dinge gely het van julle eie stamgenote net soos hulle van die Jode [Judeërs],  (15)  wat ook die Here Jesus en hulle eie profete gedood en ons vervolg het en God nie behaag nie en teen alle mense gekant is,  (16)  deurdat hulle ons verhinder om tot die heidene te spreek dat hulle gered kan word, sodat hulle die maat van hulle sondes gedurig vol kan maak. Maar die toorn het oor hulle gekom tot die einde toe.”

So indien jy wil erken dat jy verseker deur die HERE verwerp is, gaan maar voort in jou dwaling.

Afrikaanse videos

Ek het ook ‘n kanaal op Youtube waar baie van dit wat ek geskryf het, op video beskikbaar is. My adres is https://www.youtube.com/user/LouwErasmus

Verder het ek ook ‘n skakel na videos wat hier op my webtuiste gestoor word onder die kieslys by Oordenkings. Dit is ook die plek waar u net die klankbaan van die oordenkings na kan luister, en is huidiglik net in Afrikaans beskikbaar.

Ek glo dat u dit sal besoek en dat dit wat ek daar deel, wat nie noodwendig dieselfde is as wat geskryf is nie, u paadjie met die HERE drasties sal verander.

Van die videos kan u sommer hier vandaan kyk.

Die verbond van Geregtigheid

  • 9 videos
  • Last updated on 13 Jan 2016
In hierdie reeks doen ek soos Barnabas en Paulus die eerste bekeerlinge uit die Jode geleer het, deur te kyk na wat die fisiese stappe van die verbond was, en dan wat dit vir ons as nuwe testamentiese Christene beteken. Soos alles in die Bybel is …
YouTube Inleiding

17:01
Verbond van Geregtigheid – Inleiding

21:36
Verbond van Geregtigheid Stappe van verbond deel 1

27:34
Verbond van Geregtigheid – Stappe van verbond. Deel 2

43:36
Verbond van geregtigheid deel Stappe van Verbond deel 3

32:07
Verbond van Geregtigheid – Wat beteken ballingskap?

43:19
Wat is die gevolge van die Verbond van Geregtigheid vir Israel

11:37
Verbond van Geregtigheid – Die gevolge op die Calvinistiese leerstelling.

30:46
Verbond van Geregtigheid en die gevolge vir die wegraping, dispensasie en futurisme leerstellings

21:46

Kerk en Israel Ooreenkomste en verskille

  • 2 videos
  • Last updated on 11 Oct 2016

In die reeks kyk ek na die ooreenkomste en verskille tussen die Kerk en Israel. Kyk en geniet.

 

Kerk en Jood(Israel) Is daar ‘n verskil – Deel 1

1:19:30
Kerk en Jood(Israel). Is daar ‘n verskil – deel 2

35:0

English Videos

Most of the books are also available on Youtube. My channel is https://www.youtube.com/user/LouwErasmus

Some of them can be watched from here:

The Covenant of Righteousness

  • 8 videos
  • Last updated on 16 Oct 2016
This series takes us on a journey from Egypt, our old sinful life making bricks for Satan to expand his empire, to Jerusalem, a life living for the LORD and expanding His Kingdom. It has certain repercussions for our existing teachings, and these …
The Covenant of Righteousness Introduction

32:03
The Covenant of Righteousness Chapter 1 Abrahamic covenant explained

1:02:38
The Covenant of Righteousness Chapter 2 Old and New covenant compared

35:36
The Covenant of Righteousness Chapter 3 The next steps to complete

28:39
The Covenant of Righteousness Chapter 4 Captivity

31:12
The Covenant of Righteousness Chapter 5 The effect on the Jews

14:08
The Covenant of Righteousness Chapter 6 The effect on Calvinism

19:13
The Covenant of Righteousness Chapter 7 The effect on the rapture theory

1:01:08