Openbaring van die Openbaring van Johannes

My siening van die Openbaring van Johannes en waar kom Johannes aan die merk van die dier as 666.

Die merk van die dier. Die 666. Waar kom Johannes aan die nommer van die dier as 666? Wanneer ons na Openbaring kyk, sien ons dat die sesde oordeel altyd gaan oor die persone wat nie die HERE dien nie. Om dit te verstaan moet ons gaan kyk na die sesde seël, die sesde basuin, en dan die sesde skaal, en is dit as volg:

 1. Eerste 6 – “En ek het gesien toe Hy die sesde seël oopgemaak het, en kyk, daar was ‘n groot aardbewing; en die son het swart geword soos ‘n harige sak, en die maan het geword soos bloed; en die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos ‘n vyeboom wat deur ‘n groot wind geskud word, sy navye laat afval; en die hemel het weggewyk soos ‘n boek wat toegerol word, en al die berge en eilande is uit hulle plekke versit; en die konings van die aarde en die grotes en die rykes en die owerstes oor duisend en die magtiges en al die slawe en al die vrymense het hulle weggesteek in die spelonke en in die rotse van die berge, en vir die berge en die rotse gesê: Val op ons en verberg ons vir die aangesig van Hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die Lam; want die groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan?” (Open 6:12-17) So die eerste ses gaan oor die mense wat nie die HERE as hul HERE erken het nie, en sal saam met die fisiese aarde vergaan wat hier aangekondig word. En, daar is geen omdraai later nie. So geen wegraping of enige waarskuwing nie, net die einde van die wêreld soos ons dit ken vandag.
 2. Tweede 6 – “En die sesde engel het geblaas, en ek het ‘n stem gehoor uit die vier horings van die goue altaar wat voor God is, en dié het aan die sesde engel met die basuin gesê: Maak die vier engele los wat gebind is by die groot rivier, die Eufraat. Toe is die vier engele losgemaak wat gereed gehou was vir die uur en dag en maand en jaar, om ‘n derde van die mense dood te maak. En die getal van die leërs van perderuiters was twee maal tien duisend maal tien duisend; en ek het hulle getal gehoor. En só het ek in hierdie gesig die perde gesien en die wat op hulle sit, met vuurrooi en blou en swawelgeel borsharnasse. En die koppe van die perde was soos leeukoppe, en uit hulle bekke het vuur en rook en swawel uitgegaan. Deur hierdie drie plae is ‘n derde van die mense gedood, deur die vuur en deur die rook en deur die swawel wat uit hulle bekke uitgegaan het; want hulle mag is in hulle bek en in hulle sterte; want hulle sterte is soos slange en het koppe, en daarmee rig hulle skade aan. En die orige mense wat deur hierdie plae nie gedood is nie, het hulle nie bekeer van die werke van hul hande, om die duiwels te aanbid, of die afgode van goud en silwer en koper en klip en hout wat nie kan sien of hoor of loop nie. En hulle het hul nie bekeer van hul moorde en hul towerye en hul hoerery en hul diefstalle nie.” (Open 9:13-21) Dit is die mense wat ten spyte van die feit dat hulle deel van die verbond was, so hulle het die fisiese verwoesting van die aarde oorleef, maar hulle het nie geglo dat daar bekering moet plaasvind nie. So hulle het wel die Paradys gesien, maar nogsteeds geglo dat die HERE nie teenoor hulle ook sal optree nie.
 3. Die derde 6 – “En die sesde engel het sy skaal uitgegooi op die groot rivier, die Eufraat, en sy water het opgedroog, sodat die pad van die konings wat van die ooste af kom, reggemaak kon word. En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet drie onreine geeste soos paddas sien kom. Want dit is geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God. Kyk, Ek kom soos ‘n dief. Salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie. En hulle het hul versamel op die plek wat in Hebreeus genoem word Armagéddon.” (Open 16:12-16) Die mense wat naak bevind word is die wat glo dat jy geen werke hoef te doen as Christen nie, so hulle is naak. Ons lees eers later in Openbaring “Laat ons bly wees en ons verheug en aan Hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Toe sê hy vir my: Skryf salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die Lam. En hy sê vir my: Dit is die waaragtige woorde van God”. (Open 19:7-9) Hulle is ook die mense wat agter leiers aanloop wat wonders doen, maar waar die wonders nie van die HERE afkomstig is nie.

So die eerste ses is wanneer die ongelowiges geoordeel word wanneer die fisiese aarde verwoes word, die tweede ses handel oor die wat deel is van die verbond maar met hulle sondes aangegaan het en nie heiligmaking gesoek het nie, en die derde ses die wat glo dat jy maar net kan aangaan met jou lewe, sonder om ‘n verskil in die wêreld te maak.

Die probleem waarmee ek sit is dat volgens Openbaring die aarde en die heelal soos ons dit vandag ken met die oopmaak van die sesde seël verwoes word. Nou indien die aarde dus nie meer bestaan nie, sê my logika vir my dan dat Rome ook nie meer kan bestaan nie, en dus val almal se argumente van daardie punt af vorentoe weg. As iets verwoes word kan dit mos nie meer verder bestaan nie. Dit is hoe my logika werk.

So met dit as ‘n gegewe, moes ek dus Openbaring en almal se sienings by die venster uitgooi en van vooraf begin. As iets nie sin maak nie, moet ek dit ondersoek totdat ek ‘n antwoord kry wat vir my logies verduidelik kan word.

So my hoof indelings is dat tot en met die vyfde seël verband hou met ons lewe op aarde, dan wat met ons in die Paradys gaan gebeur, aangesien Jesus se uitspraak ook is vir die een wat saam met Hom gekruisig is dat hy saam met Hom in die Paradys sal wees, so dit is waaroor die basuine gaan hoe ons as Christene van ons eie oortuigings geskei word om Jesus te sien vir wie Hy werklik is en met die sesde basuin die wat nogsteeds vashou aan hul geloofsoortuiging geskei word, en dan die sesde skaal wat al die ongelowiges verwoes.

Dit is wat ek bedoel met by die venster uitgooi, want die ander verklarings moet verkeerd wees want dit is onmoontlik dat Rome nog kan bestaan. Dit is hoe my logika werk.

Ek vergelyk Openbaring met Esegiël, en beide volg dieselfde volgorde, die een in Ou Testamentiese siening met ‘n nuwe tempel, en Openbaring met ‘n nuwe testamentiese siening, met ‘n nuwe Jerusalem.

So die eerste ses is wanneer die ongelowiges geoordeel word wanneer die fisiese aarde verwoes word, die tweede ses handel oor die wat deel is van die verbond maar met hulle sondes aangegaan het en nie heiligmaking gesoek het nie, en die derde ses die wat glo dat jy maar net kan aangaan met jou lewe, sonder om ‘n verskil in die wêreld te maak.

Ek weet dit klink snaaks en anders, maar dit is hoe ek dit sien. U kan my hele uiteensetting van Openbaring asook al die ander boeke wat ek geskryf het aflaai by:

Gratis Afrikaanse boeke

Revelation Explained

My summary of Revelation

To me, all prophesies must be able to stand the test of time. So if we look at Amos as an example, we find that he describes what is wrong with Israel as Church. We can now, as New Testament church, read the same prophesy and see how it applies to us. As a basis I use Paul’s first letter to the people of Corinth where he says in chapter 10 “1Co 10:11 Now all these things happened to them for ensamples: and they are written for our admonition, on whom the ends of the world are come.” So we can use Israel as our example in seeing what will happen when we do things and how the LORD will react.

The second point is that I read in Revelation what is going to happen, as well as what has already happened. We see in the letter to the first Church in Ephesus the following: “Nevertheless I have somewhat against you, because you have left your first love. Remember therefore from where you are fallen, and repent, and do the first works; or else I will come to you quickly, and will remove your candlestick out of his place, except you repent.” (Rev 2:4-5) So as far as I can see this refers to the people that left the Roman church, and they are asked to do the first works again, and that is to repent as described in Hebrews 6 verse 1. Each type of church is then addressed up to the end of chapter 3. All these messages follow the same sequence as all the Old Testament prophesies in that the people are told what is wrong with them, how to fix the problem, and what the two outcomes are, if you follow the recommendation or what would happen if you reject the recommendation.

We then move on to the throne room where Jesus is standing and He is the only one who can open the first book that is there. This first book, as far as I can see, tells us why people’s names will not be found in the second book that is also with him, which is only opened in chapter 20. “And I saw the dead, small and great, stand before God; and the books were opened: and another book was opened, which is the book of life: and the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works.” (Rev 20:12)

When I read chapter 6 the seals are opened, something happens. When the sixth seal is opened, and the earth as we know it today is destroyed, those who are still alive and believe in Jesus are taken with Jesus to Paradise, as that is where all believers will be. “And I beheld when he had opened the sixth seal, and, see, there was a great earthquake; and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood; And the stars of heaven fell to the earth, even as a fig tree casts her untimely figs, when she is shaken of a mighty wind. And the heaven departed as a scroll when it is rolled together; and every mountain and island were moved out of their places. And the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every slave, and every free man, hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains; And said to the mountains and rocks, Fall on us, and hide us from the face of him that sits on the throne, and from the wrath of the Lamb: For the great day of his wrath is come; and who shall be able to stand?” (Rev 6:12-17)

The scene now shifts to Paradise, where all those who died believing in Jesus and became part of the New Covenant, will end up. Jesus’ words to the person on the cross: But the other answering rebuked him, saying, Do not you fear God, seeing you are in the same condemnation? And we indeed justly; for we receive the due reward of our deeds: but this man has done nothing amiss. And he said to Jesus, Lord, remember me when you come into your kingdom. And Jesus said to him, Truly I say to you, To day shall you be with me in paradise.” (Luke 23:40-43)

Here we will see what will happen as described by Jesus in Matthew 25. When the Son of man shall come in his glory, and all the holy angels with him, then shall he sit on the throne of his glory: And before him shall be gathered all nations: and he shall separate them one from another, as a shepherd divides his sheep from the goats: And he shall set the sheep on his right hand, but the goats on the left.” (Mat 25:31-33)

This is what will happen from Chapter 7 to 14 in Revelation. So seeing that we are no longer on earth but in Paradise, the mark of the beast will not be a physical sign, but as confirmed in Exodus 13, a sign of whom we believe in. Exodus 13:8-10: “8 On that day tell your son, ‘I do this because of what the Lord did for me when I came out of Egypt.’ 9 This observance will be for you like a sign on your hand and a reminder on your forehead that this law of the Lord is to be on your lips. For the Lord brought you out of Egypt with his mighty hand. 10 You must keep this ordinance at the appointed time year after year.”

So we find those that believed Jesus but their deeds and thoughts were not that of a disciple of Jesus, but a disciple of the antichrist, will be separated from the true believers. So yes the antichrist is alive and well in our mainstream churches today.

“And another angel, a second one, followed, saying, “Fallen, fallen is Babylon the great, she who has made all the nations drink of the wine of the passion of her immorality.” Then another angel, a third one, followed them, saying with a loud voice, “If anyone worships the beast and his image, and receives a mark on his forehead or on his hand, he also will drink of the wine of the wrath of God, which is mixed in full strength in the cup of His anger; and he will be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. “And the smoke of their torment goes up forever and ever; they have no rest day and night, those who worship the beast and his image, and whoever receives the mark of his name.” Here is the perseverance of the saints who keep the commandments of God and their faith in Jesus.” (Rev 14:8-12) We are told that if our thoughts and deeds were not acceptable to the LORD, that we will drink of the wine of the passion of her immorality. So the people, who had the mark of the beast on their foreheads, so their thoughts were sinful, and the mark on their hands, so their deeds confirmed that they did not serve the LORD, will be judged. So we can really stop looking at every new invention to see if it is the mark of the beast. The mark of the beast is already known, and comprises of your thoughts and deeds.

The same thing is happening with the message of salvation. People only need to repeat this sinner’s prayer or someone will pray it on behalf of you and then you are saved. This is absolute rubbish and without any truth. I first have to realise that I am a sinner and that I need a saviour, and then call out to Him as David did in Psalms 51: “Have mercy on me, O God, according to your loving kindness: according to the multitude of your tender mercies blot out my transgressions. Wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. For I acknowledge my transgressions: and my sin is ever before me. Against you, you only, have I sinned, and done this evil in your sight: that you might be justified when you speak, and be clear when you judge.” (Psa 51:1-4). We then have to understand what the love of Jesus and the Father is, and believe that He has already paid the price for my sins. I need to trust Him for salvation, not a quick 10 second prayer. I cannot give my heart to the LORD as I am then still in control. John gives us some insight into salvation. “Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in him, and he in God. We have come to know and have believed the love which God has for us. God is love, and the one who abides in love abides in God, and God abides in him. By this, love is perfected with us, so that we may have confidence in the day of judgment; because as He is, so also are we in this world. There is no fear in love; but perfect love casts out fear, because fear involves punishment, and the one who fears is not perfected in love. We love, because He first loved us. If someone says, “I love God,” and hates his brother, he is a liar; for the one who does not love his brother whom he has seen, cannot love God whom he has not seen. And this commandment we have from Him, that the one who loves God should love his brother also.” (1Jn 4:15-21)

There are so many preachers that preach the message of the whore today, preachers that will take you on if you dare to mention that you must change your ways to be acceptable to the LORD. You must stop with your sinful life, you cannot continue on the road that you were on before you met your Maker, and there must be sanctification. Jesus said the following through Peter: “Therefore, prepare your minds for action, keep sober in spirit, fix your hope completely on the grace to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. As obedient children, do not be conformed to the former lusts which were yours in your ignorance, but like the Holy One who called you, be holy yourselves also in all your behaviour; because it is written, “YOU SHALL BE HOLY, FOR I AM HOLY.  (1Pe 1:13-16)

When you talk to the leaders of these congregations you get shunned by them because you rose up against “their” authority. If you do not agree with the rapture lie, you are on your way to hell according to them. Unfortunately the Bible is the one that declares that the antichrist is the one that does not see Jesus as the Messiah. “For many deceivers have gone out into the world, those who do not acknowledge Jesus Christ as coming in the flesh. This is the deceiver and the antichrist. Watch yourselves, that you do not lose what we have accomplished, but that you may receive a full reward.” (2Jn 1:7-8) With their support of Israel and the Jews these people side themselves with the antichrist and become one with the whore, and hence the beast.

These people will write books and sell them by the million and when things does not happen as they said it would, write another book to say(lie) something new and sell even more copies than the first lies. Or put their sermons on YouTube and when the date comes and nothing happens, a new date is put into the title. This has happened three times that I know of so far this year. First the antichrist was supposed to be exposed on 5 May, then 30 August and now 29 December 2016. And when you point this out to them, they close their comments so that nobody can see their trial of lies.

We see that the followers of William Smith, the Mormons, are not seen as true Christians, but those following another false prophet, John Nelson Darby, are seen today as mainstream Christians, although they support the message of the Antichrist as defined by the Apostle John.

So I rest my case.

To download my commentary of Revelation as well as all the other books I authored, click here:

Free download links of all English books

Shama Ministries The Covenant of Righteousness

Shama Ministries welcomes you to our internet ministry site. What you will find here is everything about the covenant of righteousness.

It covers the following subjects:

 • The theology behind the covenant of righteousness,
 • and the reformation that it will bring in your life.

But what does righteousness mean?

Dictionaries define righteousness as “behavior that is morally justifiable or right.” Such behavior is characterized by accepted standards of morality, justice, virtue, or uprightness. The Bible’s standard of human righteousness is God’s own perfection in every attribute, every attitude, every behavior, and every word. Thus, God’s laws, as given in the Bible, both describe His own character and constitute the plumb line by which He measures human righteousness.

The Greek New Testament word for “righteousness” primarily describes conduct in relation to others, especially with regards to the rights of others in business, in legal matters, and beginning with relationship to God. It is contrasted with wickedness, the conduct of the one who, out of gross self-centeredness, neither reveres God nor respects man. The Bible describes the righteous person as just or right, holding to God and trusting in Him.

The bad news is that true and perfect righteousness is not possible for man to attain on his own; the standard is simply too high. The good news is that true righteousness is possible for mankind, but only through the cleansing of sin by Jesus Christ and the indwelling of the Holy Spirit. We have no ability to achieve righteousness in and of ourselves. But Christians possess the righteousness of Christ, because “God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God”. This is an amazing truth. On the cross, Jesus exchanged our sin for His perfect righteousness so that we can one day stand before God and He will see not our sin, but the holy righteousness of the Lord Jesus.

“Master, which is the great commandment in the law? Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbour as thyself. On these two commandments hang all the law and the prophets.”(Mat 22:36-40)

“Now these things were our examples, to the intent we should not lust after evil things, as they also lusted. Neither be ye idolaters, as were some of them; as it is written, The people sat down to eat and drink, and rose up to play. Neither let us commit fornication, as some of them committed, and fell in one day three and twenty thousand. Neither let us tempt Christ, as some of them also tempted, and were destroyed of serpents. Neither murmur ye, as some of them also murmured, and were destroyed of the destroyer. Now all these things happened unto them for ensamples: and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. (1Cor 10:6-11)

My prayer everyday are words that David asked the LORD in probably the most beautiful Psalm in the Bible, as it contains the complete message in one Psalm: “Create in me a clean heart, O God; and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence; and take not thy holy spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation; and uphold me with thy free spirit. Then will I teach transgressors thy ways; and sinners shall be converted unto thee.” (Psa 51:10-13)

The website uses as a central theme the Covenant of Righteousness, and what it means to us as Christians. My aim is not to ask you to leave your Church or grouping and to join another Church or grouping, but for you to be able to understand the true message of the Covenant and to ensure that you will end up in the New Jerusalem after your death, or when Jesus comes to take His bride with Him to the New Jerusalem on His second and final appearance.

The other subject that you will find that I spend a lot of time on is the Antichrist teaching of the rapture. We have to remember that Israel stopped following the LORD in Canaan from the moment they started taking possession of their inheritance. Some did not like their inheritance in Canaan and chose to have their inheritance on the wrong side of the Jordan river, and we never hear of them again in the Bible. Then we find that Eli and his sons die on the same day because they wanted to do things their way and not the LORD’s way. And then they also lost the fight against the Philistines who took the Arc of the Covenant with them. The Jeremia tells them what will happen to the tribe of Judah once Jesus is born in Jeremia 7. ““But go now to My place which was in Shiloh, where I made My name dwell at the first, and see what I did to it because of the wickedness of My people Israel. “And now, because you have done all these things,” declares the LORD, “and I spoke to you, rising up early and speaking, but you did not hear, and I called you but you did not answer, therefore, I will do to the house which is called by My name, in which you trust, and to the place which I gave you and your fathers, as I did to Shiloh. “I will cast you out of My sight, as I have cast out all your brothers, all the offspring of Ephraim. “As for you, do not pray for this people, and do not lift up cry or prayer for them, and do not intercede with Me; for I do not hear you. “Do you not see what they are doing in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem? “The children gather wood, and the fathers kindle the fire, and the women knead dough to make cakes for the queen of heaven; and they pour out drink offerings to other gods in order to spite Me. “Do they spite Me?” declares the LORD. “Is it not themselves they spite, to their own shame?” Therefore thus says the Lord GOD, “Behold, My anger and My wrath will be poured out on this place, on man and on beast and on the trees of the field and on the fruit of the ground; and it will burn and not be quenched.”” (Jer 7:12-20)

And remember that this same nation killed Isaiah in the temple.

Thank you for visiting.

All funds generated on this website goes towards my fight against Carcinoid cancer, or the newer name NET cancer, and hence survival as there is no cure for this cancer. We have also found out that my wife had breast cancer and is recovering after a bilateral mastectomy which put a further strain on our finances.

My YouTube channel is at https://www.youtube.com/user/LouwErasmus. You will be able to watch all my videos on this channel for free.

What does the righteousness of Jesus and the new covenant entail? Read more here

Here is the link where all the complete books can be downloaded for free. http://shamaministries.org.za/wp/download-links/

To find out what you will learn from this website you can find it here.

What you will learn about on this website

Gratis Afrikaanse boeke

Wie is ons?

Ons is Louwrens en Hettie Erasmus, persone wat deur die HERE geroep is om ‘n verskil in mense se lewens te maak. Hettie doen al vir byna haar hele lewe innerlike genesing met stukkende mense, en het verskeie formele kursusse bygewoon en kwalifikasies ontvang, maar word nog steeds dag vir dag deur die Heilige Gees gelei en geleer.

Ekself is maar die ou wat die skryfwerk doen. So het ek heelwat geskryf oor wat Hy vir my gewys het, en ook hoe die Heilige Gees my gelei het om op die regte tyd die boodskap wat ek gekry het, neer te skryf.

Ongelukkig het ek (Carcinoid sindroom, vorige benaming) deesdae bekend as NET kanker (Neuro Endocrine Tumour cancer) wat funksioneel is, met ander woorde dit het versprei, is in die limfnodes, lewer en so ‘n paar ander plekke maar meestal teen been soos werwels, ribbes en kopbeen, en het ek maar al die klassieke simptome van die tipe kanker soos hitte gloede in so ‘n mate dat ek eendag skielik by ‘n dokter moes uitkom vir medisyne waar ek myne by die huis gelos het. Ek het vir twee dae na Port Alfred toe gegaan het om van my mense te sien en toe die dokter my sien, hy was ook een van my beleggers, hy my onmiddelik vra hoeveel alkohol ek gebruik want my neus en wange is so rooi/pers wat gewoonlik wys wanneer iemand baie alkohol gebruik. Hy was natuurlik geskok toe ek hom antwoord geen want dit veroorsaak net nog erger warm gloede. Hy het toe sy nota boek uithaal en my ondervra oor die siekte want die universiteite leer maar die gewone huisdokters dat die gemiddelde statistiek bewys dat ‘n dokter dalk een geval in sy leeftyd sal teekom. Soek maar na simptome op Google en indien jy iets sien, is dit ook op my van toepassing. Ek het die kanker vir die afgelope 21 jaar al, so vanaf 1995, toe hulle die eerste bewyse daarvan uitgehaal het, my blindederm met ‘n gewas binne in en een aan my dunderm van so ongeveer 100mm in lengte, maar indien ek regtig terug dink na waar ek die eerste keer deur ‘n Carcinoid krisis gegaan het was dit in my matriekjaar (1968) toe ek saam met die ander matrieks ‘n naweek by Loskopdam bygewoon het. So die moontlikheid is dat ek dit al vir meer as 52 jaar het of soos ons maar onlangs uitgevind het, dat ek dit al van voor geboorte gehad het. Die siekte begin baiekeer as ‘n gewas in die blindederm, en is dit ook hoe ek my diagnose gekry het. My ma se blindederm het gebars terwyl sy my verwag het, en nadat ons na haar lewe gekyk het, het sy tot en met haar dood in 2012 gekla oor hitte gloede en haar maag wat altyd opgeblaas en seer was, almal NET kanker simptome. Maar dan het sy 95 jaar en 6 maande oud geword. Een van die tekens wat ons albei ook gehad het was fyn spatare in die regter bobeen (Spider veins). Myne is net baie erger maar ek het dit al gehad toe ek veertien jaar oud was. En dit is ook een van die simptome. Die siekte word baie keer ook na verwys as die siekte met die vir D’s. Diarië, so by my tussen 15 en 80 keer per dag, dan volg Dermititus wat ek seker so sesjaar gelede mee baie gesukkel het maar heelwat minder is vandag, dan volg Dimensia, iets wat ek regtig baie mee sukkel vandag en dit ook ‘n rede is hoekom ek baie minder skryf want ek kan self nie glo dat ek partykeer iets so onsamehangend kon skryf nie, en dan volg die dood as die laaste D. Gelukkig het ek nog nie daardie D ervaar nie. Maar partykeer wens ek tog dat hy my ookal besoek het.

Dit het nou ‘n drastiese verandering aan my lewenskwaliteit en ander omstandighede tot gevolg, soveel so dat ek so amper sewe jaar gelede (2013) aangesê is om op te hou werk aangesien ek net maande het om te lewe aangesien my lewer ook deurtrek was van die NET kanker. Wel, soos ek vandag hier sit is dit al sewe jaar gelede, so die HERE het ander gedagtes gehad. Ek het wel ‘n redelike groot operasie so 5 jaar gelede gehad toe die gewasse my dunderm heeltemaal verstop het, en die enigste opsie was om ‘n 90cm. stukkie dunderm wat nie ‘n gewas aangehad het nie, gebruik het om ‘n omleining van die dunderm te doen, want die blokkasie kon hulle nie chirurgies verwyder nie. Hulle het toe sommer net so oor die 50% van my lewer verwyder om van die meeste van die gewasse wat daar was uit te haal en is dit maar die grootste rede dat ek nog vandag oorleef. Die rede dat hulle nie die blokkasie kon verwyder nie is maar dat die gewas hom tuis gemaak het om die (superior mesentary artery) SMA en besig is om alle bloedstoevoer na my onderlyf te keer, en geen snydokter sommer daar met sy mes wil inklim nie. So hoe lank die gewas gaan vat om alle bloedsomloop na my onderlyf af te sny weet ons nie, maar daar is maar groot gedeeltes van die dag waar ek maar sukkel om bloed deur te kry, en my linker knie met tye heeltemal swart word, en ander gedeeltes weer voel asof jy te lank bloed toevoer afgeknyp het na die gedeelte en die been of voet of dalk net een spier skielik voel asof hy “geslaap” het.

Ek het onderaan die lys boeke so ‘n bietjie oor my lewe voor my dae van skryf ook bygewerk, sodat mense kan sien waaroor ek die paadjie gevolg het.

Wat my skrywes en boeke aanbetref is all Afrikaanse aanhalings uit die 1953 vertaling, beklemtoning self bygevoeg. Engels het ek maar so tussen die KJV en die NASB(New American Standard Bible) aangehaal, afhangende van watter weergawe op Esword oop was, en of dit dalk tydperke was waar Esword van my gekoopte boeke net laat verdwyn het. Die NASB is ‘n betaalde weergawe en kom nie saam met die standaard Esword weergawe nie.

Webtuiste: http://www.shama.org.za

Epos adres: louwrens at shama dot org dot za Vervang maar die woorde met die tekens soos in ‘n normale epos adres. Dit word maar gedoen om gemorspos tot ‘n minimum te beperk.

Hierdie is nie ‘n volledige lys van al my skrywes nie, maar kan u wel nog aparte artikels kry onder die hoof van ander artikels op die hoof kieslys. Indien u dit wil aflaai druk maar net op die PDF knoppie en dan kan u die artikel of direk druk of as ‘n elektroniese kopie op u rekenaar/tablet/foon stoor.

Gratis boeke beskikbaar wat hier beskikbaar is:

Oor Struikelblokke en Hoekstene. In my eerste boek vir 2018 Oor Struikelblokke en Hoekstene, kyk ek na wat die Bybel vir ons uitwys as struikelblokke, en wie die ware Hoeksteen is waarop ons moet bou as Kerk. Dit kyk op ‘n kritiese wyse na Christendom oor die jare, wie en wat die eerste Kerk was, en wat Kerk vir ons vandag beteken. Ek kyk na die eerste jare van Paulus, Barnabas en Petrus, die reformasie gedurende die tyd van Luther en Calvyn, en dan beskryf ek wat Jesus as hoeksteen beteken, en hoe ons verder kan bou op Petrus as die steen wat Jesus vir ons beskryf het. Die boek kan hier afgelaai word. Vir my is hierdie boek die samevatting van seker 20 jaar se studie, navorsing en te sit aan die voete van die Heilige Gees, om alles in een boek saam te vat, of na ander skrywes van my te verwys. Sover ek vandag weet, is dit ook seker my laaste nuwe werk wat ek sal plaas, aangesien ek half die gevoel het dat dit wat ek moes doen, gedoen is. Nou lê die taak voor my om hierdie skrywes so veel as moontlik te bevorder sodat dit mense weer op die pad kan sit waar hulle moet wees. Maar een ding wat ek weet, is dat die een gedeelte wat ek behandel oor Darby en Schofield, dit haas onmoontlik maak om hierdie mense te bereik. Wanneer jy die lering van die antichris aanhang, sal jy nie sommer daarvan afsien nie. Die feit dat hulle Jesus as leuenaar uitmaak, word so verbloem dat meeste mense dit nooit eers sal agterkom dat dit die hele rede is waarop hierdie leerstelling gebou is, en verwys ek na die mense as Christelike Sioniste.

Jesaja se verklaring van die Kerk in die tyd van die Nuwe Verbond. In die boek behandel ek hoofstuk vir hoofstuk die eerste 35 hoofstukke van Jesaja om vir ons te wys wat Jesaja gesien het, en hoe dit vir ons as Christene vandag gebruik kan word om nie net die geskiedenis te beskryf nie, maar ook hoe hy die eindtyd van die wêreld en die oordele van die verskillende gemeente tipes gesien het, asook wat met die ongelowiges gaan gebeur. Laai dit hier af

Die boek van Moses. Die boek neem u stap vir stap deur die hele proses wat ek hier in kort verduidelik het. Verder beantwoord dit ook baie ander vrae wat ek as Christen elke dag het. So is die boek ingedeel in hoofde wat handel oor die beginsels waarop ons geloof gebaseer is, wat beteken bekering, geloof, doop, liefde ens. Verder kyk ek ook na meer algemene vrae soos hoe maak ek my kinders volgens die Bybel se standaarde en riglyne groot, oor my finansies en die Kerk, oor seksualisme, Vigs ens. Dan is daar ook ‘n gedeelte wat ek kyk na wie of wat Kerk is, hoe ek as lidmaat ‘n leraar kan beoordeel en sommer nog baie ander vrae. Die laaste gedeelte kyk ek na hoe die hemel daarna uitsien, gebaseer op dit wat ek in die boek vinnig aangeraak het. Laai dit hier af. Ek is huidiglik besig met ‘n hersiene weergawe waar ek dalk so hier en daar meer inligting gee, of dalk ook een of twee verwysings op uitbrei.

Buy

Is Egipte in die Hemel? Die boek is gebaseer op my lewe, wat ek ervaar het die eerste keer wat ek ‘n baie groot operasie gehad het om kanker te verwyder, en is deels waar, en dan so ‘n bietjie fiksie om te verduidelik wat ons in die hemel kan verwag. Laai dit hier af.

Ontwaak jy wat slaap. Die boek kyk na die uitverkiesingsleer, en dan wat die gevolge daarvan is. Dit is ook die ingesluit in die Boek van Moses as ‘n aparte gedeelte, maar is ook afsonderlik beskikbaar. Laai dit hier af.

Kenmerke van ‘n Christen. Hoe moet my optrede as Christen wees. Moet die wêreld kan sien dat ek ‘n Christen is? Wat is die invloed van die HERE op my daaglikse lewens wandel. Laai dit hier af.

Die Verbond van Geregtigheid. Die boek beskryf vir ons volledig wat die verbond vir ons as Christene beteken. Jesus het gesê dat Hy gekom het om te vervul, en nie om nuwe lerings te bring nie. Die boek neem u stap vir stap deur die proses van wat Jesus kom doen het om die verbond te vervul, asook wat die uitwerking daarvan op ons huidige groeperings binne Christendom beteken. Glo my, na u die boek gelees het en besef wat Jesus kom doen het, sal u lewe nooit weer dieselfde wees nie. Laai dit hier af.

Die Openbaring van die Openbaring van Johannes. Die boek bekyk die boek deur die bril van Israel as voorbeeld vir ons en wat die gevolge is vir ons as Christene is. Dit is nie ‘n boek oor al vandag se gebeure en wie en wanneer die antichris gaan verskyn nie, maar neem Israel as voorbeeld, en hoe dinge dan vandag daar uit sien. Ek kan net noem dat dit absoluut verskillend is van enige van die sienspunte wat vandag gehuldig word. Maar, dan moet ons onthou dat meeste van die standpunte vandag iewers in die Roomse Kerk hul oorsprong het. Almal gebruik glad nie Israel as voorbeeld nie, want dan maak ons ‘n hele boks vol wurms oop. Laai dit hier af.

Op ‘n drafstap deur Romeine. DIe boek neem u op ‘n tog deur Romeine en lig uit hoekom Paulus die boek geskryf het, vir wie dit bedoel was, en wat hy graag persoonlik vir hulle wil oordra aangesien daar verskille onder die mense alreeds was. Die gemeentes is reeds deur ander persone begin, en het Paulus vir hulle geskryf dat hy graag self wou kom om hulle te leer, maar dat hy dit ook per brief aan hulle kan oordra. U kan die boek hier aflaai.

Matteus 24 en 25 – Olyfberg boodskap van Jesus verduidelik. In die kort gedeelte verduidelik ek die twee hoofstukke uit ‘n oogpunt soos ek glo Jesus dit bedoel het. Eerstens kyk ek na hoe Jesus die geskiedenis sien tot en met die wederkoms, en dan watter maatstawwe Hy gaan gebruik om Sy skape van die bokke te skei. U kan die boek hier aflaai.

Buy

Jode – Kerk of Nasie? In die kort oorsig kyk ek na die verwysings na Israel as nasie, of was hulle die Ou Verbond se Kerk? Daar is sovele verkeerde boodskappe wat die wêreld ingestuur word, ek glo ek dat hierdie studie u net so sal skok soos dit my geskok het. Dit is seker ook die grootste rede vir die bestaan van die antichris leerstelling van die wegraping. U kan dit hier aflaai.

Die Paradys.  Hoe lyk die Paradys? Indien ons in verbond met Jesus staan en Sy geregtigheid besit, kan ons kyk na watter gedeelte ons onsself in sal bevind in die Paradys. Die profete het dit gesien as oordele oor verskillende gebiede afhangende hoeveel van die stappe van die verbond hulle nagekom het. Nou kan ons uit die profete bepaal watter gebied ek myself in gaan bevind, en sal ons beide die oordele van Openbaring en die oordele wat die profete oor geskryf het verstaan. Ek wil net eers graag die gedeeltes soos deur die profete genoem identifiseer en redes voor verskaf wat gemaak het dat ons in verskillende gedeeltes gaan bevind, en sekere oordele net sekere mense sal beïnvloed. So die Paradys is deur die profete ook opgedeel in verskillende gebiede of lande en nasies.

Hulle het altyd oordele oor verskillende volke uitgespreek, alhoewel die volke nie deel van Israel was nie. Dit wys op die sewe ander seuns wat Abraham gehad het, wat alhoewel hulle seuns van Abraham was, hulle tog nie as deel van Israel gesien is nie. Ons vind by Abraham dat die eerste seun, Ismael, die menslike poging was en dus nie die HERE se antwoord was nie maar dat hy nogtans ‘n groot nasie geword het. So vind ons dit weer by Jakob en Esau, waar Esau sy eersgeboorte reg verkoop het en op geëindig het as die vader van Edom as nasie. En aan Abraham is belowe dat hy die vader van baie nasies gaan wees. Dit wys ook na die gedeelte in Samuel waar Israel as volk hulle onder ‘n koning wou vestig. So jou koning gaan bepaal watter gedeelte jy jouself in die Paradys in bevind omdat jy jou geskaar het onder menslike konings, en nie net die HERE as Koning gedien het nie.

Ek het so ‘n vinnige opsomming gedoen van elke volk wat aandui waaroor hulle bekend sal wees, waar hul landsgebied sal wees in die Paradys en waarvoor hulle bekend sal wees.

Die doelgerigte lewe Die boek handel oor “The purpose Driven Life” van Rick Warren en wat dit vir ons as Christene beteken.

Boeke deur ander skrywers wat ook hier beskikbaar is. Die uitleg van drome is altyd ‘n onderwerp wat redelike debatte ontketen. Ek het ‘n boek wat Bybelse tekste en beelde as basis gebruik hier beskikbaar, asook een boek wat ek na verwys binne van my boeke, “The Epistle of Barnabas by Mark” ook hier beskikbaar.

DVD’s Daar is ook ‘n hele paar van die boeke wat ek as DVD’s opgeneem het, en wat gebaseer is op die eboek met dieselfde naam, maar waar addisionele inligting ook beskikbaar is. Die DVD’s is self opgeneem en is beskikbaar in volledige HD (high definition) formaat. Dit kan as volledige DVD’s bestel word deur my te kontak by louwrens at shama dot org dot za. Die kostes beloop R400 per stel van 3 DVD’s en word deur Speed Services van poskantoor na poskantoor gestuur.

Youtube Die videos wat ek opgeneem het kan ook gratis gekyk word op youtube by https://www.youtube.com/user/LouwErasmus

Buy

Waaroor skryf ek en hoekom skryf ek? Hier volg my lewensverhaal in ‘n neute dopen my rede hoekom ek skryf en dan die onderwerpe waaroor ek skryf:

Almal vra my altyd hoekom ek baie keer aanhalings uit die Ou Testament gebruik om standpunte te stel of te debatteer, en nie juis Nuwe Testamentiese gedeeltes gebruik nie. Vir my was dit in die begin ook nogal moeilik, want alhoewel ek regtig eers hier in my laat dertigs begin het om werklik die Bybel te bestudeer en eers op vyftig begin skryf het en georden is as ‘n leraar, het ek gevind dat ek veral met die skrywery baie na die Ou Testament verwys het. Om die waarheid te sê het ek eendag vir Hettie gesê dat ek nie kan glo hoeveel waarhede daar in die Ou Testament is wat ek nie van geweet het nie. Ek het amper gevoel asof ek nie nodig het om na die Nuwe Testament te verwys nie, want alles wat ek nodig gehad het om mense in die regte verhouding met die Vader, Seun, en Heilige Gees te sit, kon ek uit die Ou Testament doen. Maar ek weet mense wil mos graag net weet wat Paulus en die ander apostels en dissipels gesê het, en dan is daar natuurlik Openbaring en Daniël wat alles altyd oorheers, veral in die Pinkster/Charismatiese kringe. Gelukkig het Jesus ook vir die ryk jongman verwys dat Hy nie Lasarus kon terug stuur na sy broers om hulle te waarsku nie want hulle het Moses en die profete gehad om daaruit Jesus te kon leer en sien dat Hy die Messias is.

Die gedeelte sal u ook kan vind as my getuienis wat as aparte artikel ook hier gedeel word. Ek wil graag net so ‘n ietsie oor myself en ons familie vir almal meedeel, soos wat ons agtergrond is, en wat met my gebeur het en my spesifiek op hierdie paadjie met die HERE geplaas het.

Ek en Hettie het maar altyd ingeskakel by ons plaaslike gemeente van die dae van ons huwelik in 1972 af, en voor dit, want ons het darem by die kerk ontmoet.  Sy het net eendag skielik van hierdie jong meisie na hierdie pragtige tiener verander, en moes ek inspring voor iemand anders dit dalk kon doen. So het ons lewe maar rondom die familie en kerk gedraai en het ek eenmaal die predikant by ons nuwe gemeente nogal ontkant gevang. Ds. Sakkie was baie verbaas toe ek hom voorkeer nadat ons van Amanzimtoti af terug Florida Glen toe is en ek met ons attestaat in die hand ons as huisgesin aan hom voorgestel het. Toe moes ek hom eers verduidelik dat ek die attes skriba was in die vorige gemeente, so dit was maklik om net die vorige predikant aan te sê om ons attestaat te teken. Hettie het my altyd gespot en gesê ek het ‘n twee jaar sindroom, aangesien ons redelik baie rondgetrek het en dit gewoonlik elke tweede jaar was. Dit het regtig so uitgewerk aangesien ons vir die eerste 28 jaar van getroude lewe regtig 14 keer verhuis het, maar nou moet ek by sê dat dit ook maar tussen verskeie dorpe soos Johannesburg omgewing, Pretoria, Suidkus van Natal, en toe later jare die Oos Kaap en Wes Kaapse see dorpe ook ingesluit het. Dan was daar ook maar plekke waar soos voor ons ons eerste huis laat bou het net ses maande lank in ‘n woonstel gebly het en dan na ‘n ander een getrek het vir ‘n verskeidenheid van redes soos bv. geen hysbak toe sy vir Barney verwag het en sy vier stelle trappe moes klim van die ondergrondse parkering na ons blyplek op die boonste vloer. Of soos met ons terugkeer van Natal waar ons net ses maande lank in ‘n huurhuis gebly het voordat ons weer ons eie huis gekoop het.

Maar terug na my oorspronklike skrywe. In Februarie 1982 het ek die eerstekeer in my lewe werklik gesien dat die HERE binne oomblikke omstandighede kan verander, en het dit ‘n blywende impak op my lewe gehad. Ek het op hoërskool terwyl ons geoefen het vir Republiekdag viering by die skool in gimnastiek my neus baie lelik gebreek deurdat ek op my tone beland het na ‘n dubbele tuimelslag en ek my neus teen my knieg gestamp het. In 1982 seker 15 jaar later, het ek besluit dat dit tyd is om my neus reg te kry dat ek ordentlik kon asemhaal en het die dokters ‘n baie goeie taak verrig en kan ek nogsteeds lekker asemhaal. Hulle het ‘n gedeelte van die kraakbeen uitgehaal sodat my neus weer reguit was, maar nou is die voorste kraakbeen gedeelte heeltemal los, en lag die kleinkinders nogsteeds wanneer ons daar kuier en hulle my vra om my neus teen my wang te druk. Maar daar was ook ‘n baie donkerkant die dag daarna gewees toe Hettie vir my die Saterdagoggend by die hospitaal kom kuier het en die bediende vir Barney en Esthee na een van Barney se maatjies toe gevat het sonder ma se toestemming. Met haar terugkeer het Hettie dadelik gesê dat Barney en Esthee moes terugkom, en oppad terug het Barney voor ‘n motorkar ingehardloop.

Hy het skeudelbreuk opgedoen, en amper sy linkervoet ook verloor aangesien die voet onderstebo tussen die band en die pad beland het en hy toe saam met die kar gesleep is vir ‘n hele ent. Daar was geen vleis of enige iets oor nie behalwe wit beentjies wat bo op die voetsool gelê het. Ek is toe dadelik ontslaan en is hy die Saterdag oorgeplaas na ‘n hospitaal met hoësorg afdeling aangesien daar bloeding op die brein was, en hy bewusteloos was. Hy was op die ou einde amper drie maande in die hospitaal en het toe ook twee veloorplantings gehad plus nog vele operasies om die voet te red. Maar wat my gevang het was die Woensdagoggend meer as ‘n week na die operasie waar ek onder in die kar seker die moeilikste gebed in my lewe gebid het. Ek kon dit nie vat om te sien hoe hy net lê sonder dat hy bewus is van enigiets om hom nie. Dit het ook veroorsaak dat hulle nie aan sy voet kon werk nie maar al wat hulle kon doen was om die voet skoon te hou om so te keer dat daar infeksie ontstaan het. Ek het die oggend in die kar die HERE gevra dat Hy hom of sou terug gee vir ons, of as dit sy wil was, om hom te kom haal want ek kon nie toesien hoe hierdie kind van my verder ly nie.

Toe ek bo in die hospitaal kom 7 uur die oggend het die suster vir my gesê daar is geen verandering nie, maar tot almal se verbasing het Barney die oomblik toe ek sy hand vat en vir hom groet, hy vir my gesê het “Môre pappa”. Weet jy al die verpleeg personeel het saam met my die oggend gehuil toe hy sy bewussyn herwin het en sy oë oopgemaak het en ek hulle vertel het van my gebed voor ek in die hospitaal ingegaan het.

Dit was die eerstekeer.

Die tweedekeer was net na my eerste operasie vir kanker in 1986 toe die HERE my volle aandag gekry het, veral toe ek Hom gevra het dat Hy my sal spaar om net ons jongste dogter te sien grootword aangesien ek nie wou hê dat sy en die ander kinders sonder ‘n vader figuur moes groot word nie, en ek nogsteeds hier is om selfs haar kinders te sien wat al baie groter en ouer is as wat sy daardie tyd was. Santjie was toe nog nie eers vyf jaar oud nie. Daardie tyd het ek nie eers gedink dat die laaste kind eerste sal wees nie en dat Esthee eers amper 8 jaar na Santjie se laaste baba haar eerste baba sou hê nie. Die gebeurtenis het regtig ‘n baie groot impak gehad want ek glo nie iemand is reg om op 34 jarige ouderdom al te sterf aan kanker nie. Gelukkig kon hulle alles verwyder wat hulle gesien het in die blaas en na driejaar is ek uiteindelik “skoon” verklaar, net om agt jaar later weer deur die storie te moes begin werk het, net die keer sit ek nou al met hierdie ander tipe kanker vir die afgelope 22 jaar wat ons van weet, maar dit was al heel moontlik daar voor die eerste operasie in 1986, en kon ek dit al selfs as kind gehad het. Dit sal baie van my onverklaarbare episodes van my kinderdae oplos waar ek baie seer in die buik gehad het, en ek gereeld soos ‘n sak aartappels induie gestort het soos wanneer jy die bodem afgesny het en die sak opgetel het. En dan het die dokter my maar ondersoek maar nooit iets fout gekry nie. Ek het dit later jare soort van ontgroei, en kon dit makliker bestuur want ek het geweet wanneer dit sou gebeur aangesien ek geweet het wat die simptome was wat aanleiding gegee het tot so ‘n gebeurlikheid.

Ons het gedurende daardie tyd na my eerste kanker operasie en vir baie jare daarna elke oggend begin met huisgodsdiens in die bed in ons kamer. Die kinders het onder gesit en in die winter hulle toegemaak met of hulle eie duvet’s wat hulle saam gebring het, of net onder pa en ma s’n gesit by die voetenend van die bed. Dit het my nogal half gedwing om regtig die Bybel te begin deurlees sodat ek elke oggend iets kon deel met die res van die huisgesin.

Dit was vir my nogal baie snaaks dat ek so baie keer gedeeltes gekry het in die Ou Testament, en dan was dit nie altyd net verhale soos Simson of Dawid of Salomo nie, maar baie keer gedeeltes uit die profete of Psalms wat ‘n spesifieke onderwerk aangeraak het. So met verloop van tyd het die kinders self hulle eie tyd spandeer in die Bybel en het hulle nie meer lus gehad om saam met Sonja Herholdt uit die rooi boekie (Jeugsangbundel) te sing nie, want hulle het darem nou al te groot geword daarvoor. Dit was nou tenspyte van die feit dat ons daardie jare nog in die Gereformeerde Kerk was, en eers na die kinders in die hoërskool was ‘n kort tydjie, seker maar twee jaar lank, in die NG Kerk was voordat ons oorgegaan het na wat oorspronklik Corpus Christi gemeente van die AGS in Brooklyn Pretoria was, en gedurende ons tyd daar begin is met Doxa Deo gemeente met meer as een kampus, maar wat tog as een gemeente gesien word. Gedurende die jare het ek en Hettie ook saam met mense gewerk om die Jesus film by verskeie plekke te wys, en het ek vandag nog my VHS weergawe plus masjien om dit nog te wys.

Die derdekeer was gedurende Augustus 1995 toe ek wakker geword het met ‘n baie groot pyn in my regter sy. Ek is uiteindelik dokter toe na werk, en is ek toe dadelik hospitaal toe gestuur vir ‘n nood blindederm operasie. Ek is die aand laat eers geopereer en gedurende die operasie het selfs die chirurg erken dat die HERE daar was tydens die operasie. Volgens die chirurg kon hy nie ‘n lekker houvas op die blindederm kry nie en moes hy noodgedwonge die snit groter maak, en toe ‘n gedeelte van die dunderm uitryg om plek te maak om te werk. Volgens hom kon hy vroeër al gestop het maar het hy skielik iets in sy hand gevoel wat groter was en daar het hy toe op die eerste gewas afgekom van so om en by die 10cm lank. Toe hy afkyk het hy geweet dit wat hy gesien het was kanker, en toe hy die blindederm verwyder het hy gesien daar was ook ‘n gewas binne die blindederm. Dit is een van die plekke wat bekend is onder medici waar NET kanker die meeste ontstaan. So, soos hy my toe meegedeel het dat indien hy gestop het toe hy genoeg plek gehad het, sou hulle nooit die gewas opgespoor het nie en sou my familie heel moontlik in 1996 ‘n begrafnis diens moes hou. Hy het toe ook gesê dat ek so twee maande later in Oktober moes terug kom vir nog ‘n operasie om te kyk hoeveel nodes daar was wat alreeds hierdie snaakse NET kanker gehad het. So dit was so amper 22 jaar gelede, maar die chirurg het my meegedeel na die opvolg besoek dat hy alles binne sy vermoë gedoen het om die kanker te verwyder, maar daar was tog ‘n gedeelte wat hy moes los aangesien dit onmoontlik is om chirurgies te verwyder. Wat hy my wel meegedeel het is dat hy glo dat die HERE my wel kan genees, maar dat ek nogsteeds vir chemo moes gaan.

Na die tweede operasie in 1995 wat ek vir kanker gehad het, het ek ‘n baie snaakse ondervinding gehad. Ek het die oggend wakker geword en die pragtigste koorsang gehoor wat ek nog ooit in my lewe gehoor het. Ek het elke persoon se radio by sy bed gaan kyk of die sang daarvandaan gekom het, maar almal se radios was af. Verder het ek skielik net hierdie gesig gesien afspeel hier voor my waar ek op ‘n platform gestaan het soos wat jy by baie wildsplase kry sodat jy rustig oor die landskap na die dierelewe kon kyk, maar al wat ek gesien het was mense in wit klere wat gestap het na ‘n heuwel in die verte. Wat vir my baie snaaks was, was dat al hierdie mense wit klere aangehad het en jy net hierdie massas mense gesien het. Daar was nie een plek waar jy ‘n gaping tussen die mense gehad het nie. Hettie het later die oggend kom kuier en is na ‘n kort rukkie weer terug huis toe want ek was nie juis goeie geselskap nie. Ek het net heeltyd geluister na die musiek en my verkyk na die massas mense. En die beeld het afgespeel half in my kop, want ek kon my oë toemaak en nogsteeds die beeld sien, of my kop teen die muur druk en dan het ek nogsteeds hierdie beeld gesien. Daar was twee persone saam met my op hierdie platform, maar ek het nie met hulle gepraat nie. Ek het net geweet die een persoon was Moses.

Dit was ook een van die bydraende faktore hoekom ons toe uit die NG Kerk bedank het aangesien ek een van ons predikante gevra het wat hy dink dit kon beteken, en sy antwoord basies was dat ek dit moet vergeet en aangaan met my lewe want dit sal my nog van my kop laat afgaan. ‘n Mooi manier om te sê dit sal my nog in Weskoppies (‘n hospitaal vir mense met geestelike probleme) laat opeindig. Ek was nogal geskok met sy antwoord aangesien ek regtig gedink het hy dalk ‘n antwoord sou hê aangesien hy ‘n doktorsgraad in teologie gehad het.

So dit is maar waar my paadjie met die HERE ‘n drastiese verandering tot gevolg gehad het. Ek het toe regtig begin om meer uit te vind wat gaan eendag maak dat ek weet ek in die hemel gaan wees, en waarvoor ek moet oppas dat dit my nie van my bestemming beroof nie. Gedurende die tyd het ons saam met vriende in die week by ‘n bekende evangelis gaan leer, en het hy eendag vir my gesê hy sien dat wanneer hy na my kyk ek nogal hoë standaarde stel om te onderskei tussen Christene en nie-Christene. Hy het dieselfde dag ook vir Hettie gesê dat hy sien dat sy ‘n baie diep verhouding met die HERE het en dat Hy baie tevrede met haar is. Vir iemand wat nog nooit so iets ondervind het nie weet ek dit is moeilik om te verstaan of te begryp.

Ek weet hoe ek die eerste keer wat iemand so iets vir my gesê het amper my melk weg geskrik het. Ek moes die Sondagaand ‘n leesdiens hou aangesien die proffie wat ek gereël het om by ons te preek die dag voor Paasnaweek my net laat weet het hy dit nie kon maak nie, en ek en oom HT besluit het om maar preke voor te lees, iets wat verseker nie in die gemeente die gewoonte was nie. Die aand na die diens het almal in die konsistorie my gevra hoekom ek nie vir predikant gaan studeer het nie of sommer nou begin nie aangesien hulle nie kon agterkom dat ek die preek voorgelees het nie. My antwoord was maar dat dit moeilik is om op 39 jarige leeftyd eers te begin en ek drie kinders op skool gehad het, en verseker nie die geldelike vermoë gehad het om dit te doen nie.

‘n Paar weke na die episode is ek en Hettie uitgenooi om saam met ander mense net ‘n aand na hulle kleuterskool te gaan om net ‘n bietjie saam te bid en te sing. Die vrou wat die begeleiding gedoen het die aand, het so halfpad skielik ophou klavierspeel en reguit na my gekyk en gesê sy ervaar dat die HERE nog baie deur my gaan werk en dat Hy my wil gebruik. Dit was toe dat ek amper my melk weg geskrik het, want ek het nog nooit so iets beleef nie.

Terug na die tydperk na my operasies in 1995. Daar het ek toe skielik begin om sekere gedeeltes raak te lees en gevoel ek kon iets daaroor skryf, of net met mense deel. Van dit het dan ook vir my gevoel soos opdragte wat ek uit die Bybel ondervind het wat die HERE vir my gegee het. Ek weet dit klink dalk snaaks maar dit is maar hoe my paadjie met die HERE gewerk het, en was die eerste gedeelte wat Hy my ‘n opdrag gegee het gekom het op 16 April 1996. Ek het nog die boek waarin ek dit neergeskryf het, maar die opdrag was dat ek die verlossingsboodskap moes verkondig, en dat ek ook herders daarop moet wys dat hulle nie die skape wat die HERE aan hulle toevertrou het nie, opgepas het nie. (Esegiël 34) Dan was die laaste gedeelte van die opdrag dat ek ook diegene moet uitwys  wys wat ander Christene verdruk. Die vorige dag het die HERE ‘n gedeelte wat ek nogsteeds vandag ervaar gegee, en dit was uit Jeremia 45, waar Hy sê dat ek my lewe sal behou.

Vir iemand wat net ses maande vroeër gehoor het dat ek seker nog net ‘n paar jaar oor het voor my einde sal kom was en is dié woorde nogsteeds iets wat ek elke dag aan vashou.

Vandag weet ek ook hoekom ek nie vroeër teologie moes gaan studeer het nie, want ek het toe eers geleer dat baie van dit wat ek toe wel geleer het deur die Bybelskool wat ek by studeer het, maar dun gesaai is oor wat in die Bybel staan. Dit gaan meer oor hoe die spesifieke groep glo, hoe om ‘n gemeente te bestuur, oor Grieks en Hebreeus te leer, en nog baie ander onderwerpe soos wat die verskillende uitkyke is van verskillende genootskappe en hul interpretasies van die Bybel. So het ek toe na my studies uiteindelik my eie Bybelskool by ‘n gemeente begin wat vinnig na ‘n nuwe gemeente gelei het, en hoe alles baie vinnig induie gestort het. Maar ek het daaruit geleer dat ek maar moet fokus op dit wat my opdrag was, en dit was maar om neer te skryf wat ek by Hom geleer het, Jeremia 30:2  “So spreek die HERE, die God van Israel: Skryf vir jou in ‘n boek al die woorde wat Ek met jou gespreek het;” en dan het alles half vanself gekom.

Wat toe vir my baie snaaks was is dat die HERE my op ‘n tog deur die Ou Testament gevat het en soos ek in die begin gesê het, het ek meeste van dit wat ek antwoorde op gesoek het, in die Ou Testament die antwoorde gekry, en dan eers het ek die bevestiging in die Nuwe Testament gekry. Daar is wel gedeeltes wat ek nie in die Nuwe Testament voor antwoorde vind nie, maar wel partykeer bevestiging van Ou Testamentiese leerstellings in wat vandag bekend staan as die Apokriewe boeke, gekry.

Maar gelukkig het die HERE ook deur ander mense en dan ook deur Jesus self ook baie keer vir my antwoorde laat kry deur wat hulle gespreek het. Die eerste gedeelte wat ek gekry het in my soeke hoekom ek altyd in die Ou Testament opgeëindig het, was woorde wat Jesus self geopper het. Ons almal ken die gelykenis van Lasarus en die ryk jongman, waar die ryk jongman vra dat iemand na sy broers gestuur word om hulle te waarsku sodat hulle nie eindig waar hy was nie. Jesus voltooi vir ons die verhaal as volg: “Maar Abraham antwoord: Kind, onthou dat jy jou goeie dinge in jou lewe ontvang het, en so ook Lasarus die slegte. En nou word hy getroos, maar jy ly smarte. En by dit alles is daar tussen ons en julle ‘n groot kloof gevestig, sodat die wat hiervandaan wil oorgaan na julle, nie kan nie; en die wat dáár is, nie na ons kan oorkom nie. En hy sê: Ek bid u dan, vader, om hom na my vader se huis te stuur— want ek het vyf broers—om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie. Toe sê Abraham vir hom: Hulle het Moses en die Profete; laat hulle na dié luister. Maar hy antwoord: Nee, vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle hul bekeer. Maar hy sê vir hom: As hulle na Moses en die Profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan.” (Luk 16:25-31)

Die twee gedeeltes wat ek beklemtoon het is nogal baie treffend. Jesus verwys ook daarna dat ons net Moses en die Profete nodig het, so net die Ou Testament, om te verstaan hoe om kind van God te word, en dan voltooi Hy dit deur te na Homself te verwys wat uit die dode sou opstaan en tog het die Jode Hom nie geglo nie.

Dan het Paulus ook ‘n gedeelte vir ons opgeteken in die eerste brief aan die gemeente in Korinte. “Want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet nie dat ons vaders almal onder die wolk was en almal deur die see deurgegaan het, en almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see, en almal dieselfde geestelike spys geëet het, en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit ‘n geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. Maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestyn. En hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begerig moet wees na slegte dinge soos hulle begerig was nie. En wees ook nie afgodedienaars soos sommige van hulle was nie, soos geskrywe is: Die volk het gaan sit om te eet en te drink en het opgestaan om te speel. En laat ons nie hoereer soos sommige van hulle gehoereer het nie, en daar het op een dag drie en twintig duisend geval. En laat ons Christus nie versoek soos ook sommige van hulle gedoen het nie, en hulle het deur die slange omgekom. En moenie murmureer soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie, en hulle het deur die verderwer omgekom. Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as ‘n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het.” (1Ko 10:1-11)

En dan is daar natuurlik die hele boek aan die Hebreërs wat juis gebruik kan word om soos Paulus hier bo genoem het, vir ons sovele vrae kan beantwoord indien ons weet hoe die Jode geglo het. Die boek beskryf juis hoe Christus groter is as enige ander skepsel van die HERE, en dat Hy deur die Hemelse tabernakel gegaan het met Sy eie bloed om vir ons sondes te betaal.

Die naam van my eerste boek is dan ook Die Boek van Moses. Dit is beide omdat ek maar baie uit die Ou Testament verwys, asook ‘n ander baie persoonlike rede. In ons ouerhuis het ons altyd as iemand iets gesê het wat hy nie dadelik aan die Bybel kon koppel nie, gesê dit staan in Moses X vers X. So was Moses 3 vers 3 altyd “Moenie worry nie”, so die x’se is dan met nommers vervang.

Die boek bring my juis by ‘n ander persoon uit, naamlik Markus. Dit is nou die persoon wat die eerste evangelie geskryf het alhoewel dit nie die eerste boek in die Nuwe Testament is nie. Markus het saam met Barnabas en Paulus gewerk in die eerste volle gemeente nadat Barnabas vir Paulus gaan soek het om hom te kom help het om die gemeente op die been te bring. Dit was ook waar Paulus se bediening begin het. Barnabas en Paulus het toe later van mekaar geskei: “En ‘n paar dae daarna het Paulus vir Bárnabas gesê: Laat ons teruggaan en ons broeders besoek in al die stede waarin ons die woord van die Here verkondig het, om te sien hoe dit met hulle gaan. En Bárnabas wou Johannes, wat Markus genoem word, saamneem. Maar Paulus het dit nie reg geag om hóm saam te neem wat van Pamfílië af hulle verlaat het en nie saam met hulle na die werk gegaan het nie. Daar het toe ‘n verbittering ontstaan, sodat hulle van mekaar geskei het; en Bárnabas het Markus saamgeneem en na Ciprus uitgeseil. Maar Paulus het Silas gekies en afgereis nadat hy deur die broeders aan die genade van God opgedra was.” (Hnd 15:36-40)

Markus beskryf die gedeelte in die Handelinge van Barnabas as volg. Die aanhaling is in Engels aangesien ek nie ‘n Afrikaanse kopie het nie, en dit self nog wil vertaal in Afrikaans: And I found Paul in bed in Antioch from the toil of the journey, who also seeing me, was exceedingly grieved on account of my delaying in Pamphylia. And Barnabas coming, encouraged him, and tasted bread, and he took a little of it. And they preached the word of the Lord, and enlightened many of the Jews and Greeks. And I only attended to them, and was afraid of Paul to come near him, both because he held me as having spent much time in Pamphylia, and because he was quite enraged against me. And I gave repentance on my knees upon the earth to Paul, and he would not endure it. And when I remained for three Sabbaths in entreaty and prayer on my knees, I was unable to prevail upon him about myself; for his great grievance against me was on account of my keeping several parchments in Pamphylia.

And when it came to pass that they finished teaching in Antioch, on the first of the week they took counsel together to set out for the places of the East, and after that to go into Cyprus, and oversee all the churches in which they had spoken the word of God. And Barnabas entreated Paul to go first to Cyprus, and oversee his own in his village; and Lucius entreated him to take the oversight of his city Cyrene. And a vision was seen by Paul in sleep, that he should hasten to Jerusalem, because the brethren expected him there. But Barnabas urged that they should go to Cyprus, and pass the winter, and then that they should go to Jerusalem at the feast. Great contention, therefore, arose between them. And Barnabas urged me also to accompany them, on account of my being their servant from the beginning, and on account of my having served them in all Cyprus until they came to Perga of Pamphylia; and I there had remained many days. But Paul cried out against Barnabas, saying: It is impossible for him to go with us. And those who were with us there urged me also to accompany them, because there was a vow upon me to follow them to the end. So that Paul said to Barnabas: If you want to take John who also is surnamed Mark with you, go another road; for he shall not come with us. And Barnabas coming to himself, said: The grace of God does not desert him who has once served the Gospel and journeyed with us. If, therefore, this be agreeable to you, Father Paul, I take him and go. And he said: Go you in the grace of Christ, and we in the power of the Spirit.

Therefore, bending their knees, they prayed to God. And Paul, groaning aloud, wept, and in like manner also Barnabas, saying to one another: It would have been good for us, as at first, so also at last, to work in common among men; but since it has thus seemed good to you, Father Paul, pray for me that my labour may be made perfect to commendation: for you know how I have served you also to the grace of Christ that has been given to you. For I go to Cyprus, and hasten to be made perfect; for I know that I shall no more see your face, O Father Paul. And failing on the ground at his feet, he wept long. And Paul said to him: The Lord stood by me also this night, saying, Do not force Barnabas not to go to Cyprus, for there it has been prepared for him to enlighten many; and do you also, in the grace that has been given to you, go to Jerusalem to worship in the holy place, and there it shall be shown you where your martyrdom has been prepared. And we saluted one another, and Barnabas took me to himself.

Na hierdie episode lees ons nooit weer in die Bybel oor Markus of Barnabas nie. Maar hoekom wil ek nou juis Markus uitsonder. Ons leer dat daar baie persone is wat die laaste paar verse van Markus nie aanvaar nie aangesien dit nie in sommige geskrifte voorkom nie. Dit het my ook gepla totdat ek maar na my eie skrywes gekyk het. Dit is so dat van die artikels en boeke wat ek geskryf het verskillende weergawes is, aangesien ek maar elke nou en dan iets nuuts raak lees of vir my oopgaan en ek dan die gedeelte by plaas of verander. Nou neem ek maar aan dat Markus na die episode wat Paulus gehad het toe die adder hom gebyt het, dit self by sy opname van sy evangelie gevoeg het, want hy het dit immers eerstehands beleef. So dalk was daar al ander afskrifte wat nie die gedeelte gehad het toe alreeds in omloop tussen die verskillende gemeentes.

Wanneer ek na die Hebreërs boek kyk, kan ek nie ophou wonder of dit nie dalk ook deur Markus geskryf is nie, aangesien daar nie eenstemmigheid is oor wie dit geskryf het nie. Party mense sê dit was Paulus, ander weer Barnabas, maar beide van hulle het Markus as skrywer gebruik. Lukas het toe saam met Paulus gewerk na hulle elkeen, Paulus en Barnabas, hulle eie pad gevat het en het Lukas toe sy eie weergawe van die evangelie geskryf en ook die boek van Handelinge.

Maar wat Markus aanbetref vind ons tog twee verdere boeke wat ook as apokrief bekend staan wat deur hom geskryf is. Die een is die Handelinge van Barnabas wat beskryf hoe hulle van Paulus geskei het, wat ek hierbo ‘n gedeelte van aangehaal het, en dan beskryf hoe hulle in Ciprus gewerk het en hoe Barnabas aan sy einde gekom het deurdat hy deur die Jode verbrand was, en dan die brief van Barnabas, waar hy die Ou Testament se letterlike gebeure gebruik en dan die geestelike waarde daaraan koppel. Die Brief van Barnabas moet nie met die Evangelie van Barnabas verwar word nie wat duidelik eers na 1600 jaar na Christus geskryf is en deel maak van die boeke wat die Moslems aanhang. Ek moet erken dat die Brief van Barnabas soveel van my eie interpretasies bevestig het, dat ek dit persoonlik glad nie as apokrief sien nie, aangesien dit juis doen wat Paulus vir ons in die gedeelte wat ek aangehaal het, gedoen het, naamlik om die voorbeeld van Israel voor te hou en dan die geestelike betekenis daarvan uitlê. Verder is dit juis geskryf aan persone wat met die Ou Testament bekend was, aangesien dit juis die gedeeltes vir ons verklaar. Dit stem ook ooreen met wat Lukas geskryf het in Handelinge dat Paulus en Barnabas altyd eers na die plaaslike sinagoge toe gegaan het en daar die skrifte vir die mense verklaar het. So die persone het dus reeds die Ou Testament geken en kon dus doen wat ons vind in Handelinge 17: “Daarop het die broeders dadelik in die nag Paulus en Silas na Beréa weggestuur. En toe hulle daar kom, het hulle na die sinagoge van die Jode gegaan. En hierdie mense was edelmoediger as dié in Thessaloníka; hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die Skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. Baie van hulle het dan ook gelowig geword, en van die aansienlike Grieke ‘n groot aantal, vroue en manne.” (Hnd 17:10-12)

So dit wil vir my voorkom asof ek tog dalk nie alleen staan deur die Ou Testament te gebruik nie, aangesien die eerste apostels dit ook gedoen het. Hier volg so ‘n paar aanhalings uit Handelinge wat wys waar Paulus en Barnabas en al die ander Christene eerste die evangelie van Jesus aan die Jode verkondig het.

“En toe hulle dit hoor, het hulle geswyg en God verheerlik en gesê: So het God dan ook aan die heidene die bekering tot die lewe geskenk. Die wat dan verstrooi was deur die verdrukking wat oor Stéfanus ontstaan het, het die land deurgegaan tot by Fenícië en Ciprus en Antiochíë sonder om tot iemand die woord te spreek, behalwe tot die Jode alleen. En daar was sommige van hulle, Cipriese en Cirenése manne, wat in Antiochíë gekom het en met die Griekssprekende Jode gepraat en die evangelie van die Here Jesus verkondig het. En die hand van die Here was met hulle, en ‘n groot getal het gelowig geword en hulle tot die Here bekeer. En die berig hiervan het die gemeente wat in Jerusalem was, ter ore gekom en hulle het Bárnabas afgestuur om die land deur te gaan tot by Antiochíë. Toe hy daar kom en die genade van God sien, was hy bly en het almal vermaan om met hartlike voorneme aan die Here getrou te bly; want hy was ‘n goeie man en vol van die Heilige Gees en geloof; en ‘n aansienlike skare is aan die Here toegebring. Toe vertrek Bárnabas na Tarsus om Saulus te soek, en toe hy hom kry, het hy hom na Antiochíë gebring. En hulle het ‘n hele jaar lank in die gemeente saam vergader en aan ‘n aansienlike skare onderwys gegee; en die dissipels is in Antiochíë vir die eerste keer Christene genoem.” (Hand 11:18-26)

Hand 13:14  “Maar hulle het van Perge af verder gegaan en in Antiochíë in Pisídië aangekom, en hulle het op die sabbatdag in die sinagoge gegaan en gaan sit.”

Hand 13:42 En toe die Jode uit die sinagoge gaan, het die heidene versoek dat daardie woorde op die volgende sabbat tot hulle gespreek sou word. Hand 13:43  En toe die sinagoge uit was, het baie van die Jode en die godsdienstige Jodegenote Paulus en Bárnabas gevolg. Dié het hulle toegespreek en hulle probeer beweeg om in die genade van God te bly.”

Hand 14:1  “En op dieselfde wyse het hulle in Ikónium in die sinagoge van die Jode ingegaan en so gespreek dat ‘n groot menigte Jode sowel as Grieke gelowig geword het.”

Hand 16:1-3 “En hy het in Derbe en Listre aangekom; en daar was ‘n dissipel met die naam van Timótheüs, seun van ‘n gelowige Joodse vrou, maar van ‘n Griekse vader. Hy het goeie getuienis gehad van die broeders in Listre en Ikónium. Paulus wou hê dat hy saam met hom op reis sou gaan, en hy het hom geneem en besny ter wille van die Jode wat in daardie streke was; want hulle het almal geweet dat sy vader ‘n Griek was.

Hand 17:1  “Toe het hulle deur Amfípolis en Apollónië gereis en in Thessaloníka gekom, waar ‘n sinagoge van die Jode was. Hand 17:2  En volgens sy gewoonte het Paulus na hulle gegaan en drie sabbatte lank met hulle gespreek uit die Skrifte  Hand 17:3  en dit uitgelê en aangetoon dat die Christus moes ly en uit die dode opstaan, en gesê: Hierdie Jesus wat ek aan julle verkondig, is die Christus.”

Hand 17:10  “Daarop het die broeders dadelik in die nag Paulus en Silas na Beréa weggestuur. En toe hulle daar kom, het hulle na die sinagoge van die Jode gegaan.

Hand 17:16  “En terwyl Paulus in Athéne vir hulle wag, het sy gees in hom opstandig geword toe hy sien dat die stad vol afgodsbeelde was. Hand 17:17  Hy het toe in die sinagoge met die Jode gespreek en met die godsdienstige mense, en elke dag op die mark met die wat hom teëkom. ”

Hand 18:1  “En daarna het Paulus uit Athéne vertrek en in Korinthe gekom. Hand 18:4  En hy het elke sabbat in die sinagoge gespreek en Jode sowel as Grieke oortuig.

Hand 18:19  “En hy het in Éfese aan kom en hulle daar laat bly, maar self in die sinagoge gegaan en met die Jode gespreek.

So uit die gedeeltes sien ek nie dat hulle nuwe leerstellings gebring het nie, maar slegs dat hulle die Profete en Moses verklaar het deur te wys wat Jesus moes kom doen. En dit is waar ek gewoonlik verskil van baie mense, aangesien ek voel dat indien die eerste Apostels net Jesus verklaar het uit die Ou Testament, ons nie nou nuwe leerstellings kan bou op wat Petrus of Paulus geskryf het nie. My standpunt is maar dat die Israeliete en Jode wat geglo het, die eerste Kerk was en dit geld al van Abraham se tyd. Indien die mense die HERE verwerp het, vind ons nie dat hulle later in die Ou Testament weer genoem word as deel van Israel nie, so dit sê dus dat hulle nie deel is en sal wees van die mense wat saam met Jesus in die hemel sal wees nie.

‘n Goeie voorbeeld hiervan is wat Paulus self ook noem in 1 Korintiërs 10. “Want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet nie dat ons vaders almal onder die wolk was en almal deur die see deurgegaan het, en almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see, en almal dieselfde geestelike spys geëet het, en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit ‘n geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. Maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestyn. En hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begerig moet wees na slegte dinge soos hulle begerig was nie.” (1Ko 10:1-6)

Dan is daar ook die verhaal in Jeremia waar die wat in Jerusalem agtergebly het na Egipte toe terug gegaan het. “Daarom, so sê die HERE van die leërskare, die God van Israel: Kyk, Ek rig my aangesig teen julle ten kwade en om die hele Juda uit te roei. En Ek sal die oorblyfsel van Juda wegneem, wat hulle aangesig gerig het om na Egipteland te trek, om daar as vreemdelinge te vertoef; en hulle sal almal in Egipteland omkom. Deur die swaard sal hulle val, deur die hongersnood sal hulle verteer word, groot sowel as klein; deur die swaard en die hongersnood sal hulle sterwe; en hulle sal ‘n voorwerp van verwensing, van verbasing en van vervloeking en smaad word. En Ek sal besoeking doen oor die wat in Egipteland woon, soos Ek besoeking gedoen het oor Jerusalem deur die swaard, die hongersnood en die pes; sodat daar geeneen sal wees wat ontvlug of vryraak vir die oorblyfsel van Juda wat in Egipteland gekom het om daar as vreemdelinge te vertoef nie, dat hulle kan teruggaan in die land Juda waar hulle siel na verlang om terug te gaan, om daar te woon; want hulle sal nie teruggaan behalwe enkele vlugtelinge nie. (Jer 44:11-14) Die enkeles wat wel terug gekeer het was Jeremia en sy mense, asook Barug en sy mense. Barug was die persoon wat as skrywer vir Jeremia opgetree het, en is hulle gedwing om saam terug Egipte toe te gaan.

So wat kan ek nog sê oor my skrywes en standpunte? Nie veel nie, behalwe dat die gedeelte wat ek vroeër uit Jeremia gekwoteer het, ek eers weer baie jare later na gekyk het nadat ek seker meeste van die Boek van Moses, my eerste boek, klaar geskryf het. Die gedeelte bevestig maar waarom ek so glo dat Israel ons voorbeeld in alles is: “So spreek die HERE, die God van Israel: Skryf vir jou in ‘n boek al die woorde wat Ek met jou gespreek het; want kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek die lot van my volk Israel en Juda sal verander, sê die HERE; en Ek sal hulle terugbring in die land wat Ek aan hulle vaders gegee het, en hulle sal dit in besit neem.” (Jer 30:2-3) So die gedeelte verklaar vir my dat ons as Christene ook eendag ons eie Kanaän, die Nuwe Jerusalem sal beërf, en ons net Israel se voorbeeld kan volg hoe hulle in Kanaän gekom het. Al hulle foute word vir ons uitgewys, so dit is vir ons dus baie maklik om te verseker dat ons nie hulle foute begaan nie. So ons het nie al hierdie geskrifte nodig om te onderhou of aan te glo nie, aangesien ons net deur Israel se voorbeeld te volg, ons die ewige lewe kan beërwe. Meeste van die persone wat kommentare geskryf het oor elke vers in die Bybel, is dit eens dat die gedeelte nog nie nooit vervul is nie. Ek haal hier vir John Gill aan, en wat sy kommentaar daaroor is. “which cannot be understood of their return from the Babylonish captivity; for, as Kimchi rightly observes, only Judah and Benjamin returned from thence; and though there were some few of the other tribes that came with them, especially of the tribe of Levi, yet not sufficient to answer to so great a prophecy as this, which refers to the same time as that in Hos_3:5; as appears by comparing that with Jer_30:9; and when, as the Apostle Paul says, “all Israel shall be saved”, Rom_11:25;”

Dit sluit aan by vers 9 waar Jeremia die volgende sê en verwys na Jesus wat as Koning sal regeer: “Jer 30:9  Maar hulle sal die HERE hulle God dien en hulle koning Dawid wat Ek vir hulle sal verwek.” Gelukkig lewe ek nie gedurende die reformasie tydperk nie, want dan sou meeste van die Kerkvaders my verseker op die brandstapel laat omkom het met my verduidelikings en sienings, ten spyte van die feit dat Jeremia en al die ander aanhalings juis verwys na Israel as voorbeeld vir ons. En dit sluit al ons doen en late in, maar dan moet ons van die gebruike binne konteks lees en verstaan. Want die einste Jeremia vaar ook maar goed uit teen die volk se gebruike, veral in hoofstuk 7 is daar twee gedeeltes: “So sê die HERE van die leërskare, die God van Israel: Maak julle weë en julle handelinge goed, dat Ek julle kan laat woon in hierdie plek. Vertrou nie op bedrieglike woorde nie—wat sê: Die HERE se tempel, die HERE se tempel, die HERE se tempel is dit! Maar as julle jul weë en julle handelinge waarlik goed maak, as julle waarlik reg doen onder mekaar; vreemdeling, wees en weduwee nie verdruk nie en geen onskuldige bloed in hierdie plek vergiet nie en agter ander gode nie aan loop tot julle eie skade nie— dan sal Ek julle laat woon in hierdie plek, in die land wat Ek aan julle vaders gegee het, van eeu tot eeu. Kyk, julle vertrou op bedrieglike woorde wat nie baat nie.” (Jer 7:3-8) en dan die tweede gedeelte uit die hoofstuk: “So sê die HERE van die leërskare, die God van Israel: Voeg julle brandoffers by julle slagoffers en eet vleis. Want Ek het met julle vaders, op die dag dat Ek hulle uit Egipteland uitgelei het, nie gespreek nie en hulle geen bevel gegee in verband met brandoffer of slagoffer nie. Maar hierdie saak het Ek hulle beveel, naamlik: Luister na my stem, dan sal Ek vir julle ‘n God wees, en julle sal vir My ‘n volk wees; en wandel net in die weg wat Ek julle beveel, dat dit met julle goed kan gaan.” (Jer 7:21-23), en dan volg hoofstuk 21 waar die HERE vir die volk sê dat Hy self teen hulle sal oorlog voer. “So spreek die HERE, die God van Israel: Kyk, Ek laat die oorlogswapens terugdraai wat in julle hande is, waarmee julle oorlog voer buitekant die muur teen die koning van Babel en teen die Chaldeërs wat julle beleër; en Ek sal dit binne-in hierdie stad versamel. En Ek self sal teen julle oorlog voer met ‘n uitgestrekte hand en ‘n sterke arm, ja, in toorn en in grimmigheid en in groot gramskap. En Ek sal die inwoners van hierdie stad verslaan, die mense sowel as die vee—aan ‘n groot pes sal hulle sterwe. En daarna, spreek die HERE, sal Ek Sedekía, die koning van Juda, en sy dienaars en die volk—die wat in hierdie stad oorgebly het van die pes, die swaard en die hongersnood—oorgee in die hand van Nebukadrésar, die koning van Babel, en in die hand van hulle vyande en in die hand van die wat hulle lewe soek; en hy sal hulle verslaan met die skerpte van die swaard; hy sal geen medelyde met hulle hê of hulle spaar of hom ontferm nie. En aan hierdie volk moet jy sê: So spreek die HERE: Kyk, Ek hou julle die weg van die lewe voor én die weg van die dood: hy wat in hierdie stad bly, sal sterwe deur die swaard of die hongersnood of die pes; maar hy wat uitgaan en oorloop na die Chaldeërs wat julle beleër, sal lewe, en sy lewe sal vir hom ‘n buit wees. Want Ek het my aangesig teen hierdie stad gerig ten kwade en nie ten goede nie, spreek die HERE. Dit sal oorgegee word in die hand van die koning van Babel, en hy sal dit met vuur verbrand.” (Jer 21:4-10)

So dit is wat my lewe gevorm het en waaroor ek skryf en nog elke dag bestudeer. Een iets wat ek uitgevind het is dat daar is seker nie ‘n dag wat verloop in my lewe waar ek nie iets nuut leer of dit hoe ek glo skielik bevestig word deur ‘n ander gedeelte in die Bybel nie.

Daarom kom my eie leuse uit Mattheus 13:52  “Toe sê Hy vir hulle: Daarom is elke skrifgeleerde wat ‘n leerling geword het in die koninkryk van die hemele, soos ‘n huisheer wat uit sy skat nuwe en ou dinge te voorskyn bring.”

En dan seker die grootste waarheid wat daar is in die Bybel en dit is om gehoorsaam te wees. Dit is dan ook waar my bediening se naam, Shama, vandaan kom, want die betekenis van die woord is:

H8085 שָׁמַע shâmaʻ, shaw-mah’; a primitive root; to hear intelligently (often with implication of attention, obedience, etc.; causatively, to tell, etc.):—× attentively, call (gather) together, × carefully, × certainly, consent, consider, be content, declare, × diligently, discern, give ear, (cause to, let, make to) hear(-ken, tell), ×indeed, listen, make (a) noise, (be) obedient, obey, perceive, (make a) proclaim(-ation), publish, regard, report, shew (forth), (make a) sound, × surely, tell, understand, whosoever (heareth), witness.

So dit is my storie en wat ek elke dag probeer uitleef.

Free download links of all English books

Downloads page and who are we?

Louwrens and Hettie Erasmus are two people called by the LORD to make a difference in the lives of others. Hettie has been doing counselling for almost as long as she can remember, and has studied both formally and informally. She is still lead and taught by the Holy Spirit on a daily basis in her ministry.

Louwrens, that’s me, is the person who wrote all the books and articles you will find on our website and on Amazon, Kindle and others. Unfortunately for myself, I am suffering from Carcinoid cancer, nowadays called NET cancer or Neuro Endoctrine Tumour cancer, a slow growing but devious cancer. My current situation is that I am spending just about all my time at home, sitting down and either reading up on subjects, writing new articles that I feel I need to give a Biblical perspective to, or just enjoying the companionship of my wife. We started talking when we met, and we still continue with that for the past nearly 50 years and married for nearly 48 years. Unfortunately I live on medication as I take around 16 pain killers per day, and then some cortizone for rheumatiod arthritus and to combat the excessive histamine that these tumours produce. The biggest problem with this type of cancer is that you do not know what to expect will happen in the next 15 minutes. We visited some of our neighbours one evening and while walking to the front door and saying our goodbyes, I had a sudden onset of diarrhea and within the next 15 minutes visited the bathroom 9 times. Sometimes I would get to the front door and then had to turn around, and the last couple of times I actually made to halfway accross the road before I had to run and this continued for a couple of more visits and then it was all over and I was fine.

So as I said it is a strange cancer and has spread to the scull, the ribs, neck, back and collar bones. I had an operation to declutter my intestines as they were blocked and I was fitted with a 90cm bypass, and half my liver was removed. The main mass is something they had to leave in 1995 as it was already to difficult to get it away from my bottom aorta, and is now the cause of loosing feeling in my legs and lower body as it is cutting off the supply of blood at times to the lower parts of my body. But that is where I am currently in 2020. Other symptoms are dimentia, right heart valve blockage because of a plague like substance that makes itself stick to the valve and you can actually see it on my BP meter when you check the pulse and you find three quick pulses in place of one normal pulse. What will happen next? I do not have a clue, as my blood pressure is “normal at around 140+ over 88 on a good day”, but normally will be in the 150’s over 98+. So I am a walking stroke patient but it does not really bother me, or loose sleep over it. Both Hettie and myself knows that when we go to bed that I may not wake up in the morning, or that when I fall down in the garden like a sack of patatoes, it might be my last fall.

So enough about me.

Our contact details are:

Website: http://www.shama.org.za

Email: louwrens at shama dot org dot za. Replace the words with normal characters as in a normal email address, as we are trying to keep junk mail and spammers to the minimum.

The following books can be downloaded for free from our site:

The latest book is the Antichrist Revealed.
In this book I look at two prominent Christian Pastors and writers and how they promote the Antichrist. This looks at how one denies that Jesus came to earth for the Jews, to one that does not want to answer the question about who will be saved according to the Revelation of John. You can download it here.

On Stumbling Blocks and the Cornerstone

In my first English book for 2018, On Stumblingblocks and the Cornerstone, I take a look at what the Bible says about both subjects. What are the stumblingblocks that we can expect in our daily walk with the LORD, and who is the real Cornerstone, that we as Church should be building our own spiritual temple on. I take a fairly critical view over the ages from the days of Paul where we already found that people were undermining the real message of the Bible, through the year including the reformation and the major explosions we found in the 19th century all the way to today. So I start with Paul and Barnabas, look at Calvin and Luther , look at Darby and Scofield, and then only do I start to look at the Cornerstone, Jesus Christ. I also look specifically what Peter had to say in his two letters as Jesus declared that he will use Peter to build His Church. The book can also be downloaded here.This will probably be my last original work as it is the culmination of 20+ years of studies, research and just sitting at the feet of the Holy Spirit to be taught by Him. I have tried to incorporate everything that I know in this book although I make reference to most of my other works and writings throughout this book. As far as I know this will probably be my last new work as I get the feeling that I have done what I should have done. Their is one additional book that will be added at a later stage but it is already written and available in Afrikaans, my first language. So I still need to translate my take on the first 35 or so chapters of Isaiah and how that impacts our lives today as Christians today. The one task that now lays ahead of me is to promote these works as best I can in order to help people to get back to the road they should be on. But unfortunately it will not be possible, and I touch on that subject in this book also, is that once people believe in the rapture theory as promoted by Darby and Schofield it is near impossible to get them away from this antichrist teaching. Most of these people does not even know that the whole theory is based on the fact that they call Jesus a liar, but it is so well hidden that most people never realize that it is the only reason that the rapture theory is based on. I have a special name for these people as I call them Christian Zionists.

An explanation of the Prophet Isaiah for the Church in the New Covenant

This is probably one of the Old Testament books most people know parts of. There are the parts that we always hear at Christmas time, parts that are read when we share communion, and yet other parts that are read when a new pastor or reverend is confirmed in a new congregation. But what do we know about the rest of the book?

Right here in the introduction I want to quote a scripture from Paul where he wrote to the congregation at Corinth why the Old Covenant and the history of Israel as nation was widely written down, Paul points out that they, the Church in Corinth must look at how the LORD worked with Israel in order for us to be able to understand how He will handle us, as He is still the same God and LORD, and He does not change ever. “Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant, how that all our fathers were under the cloud, and all passed through the sea; And were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea; And did all eat the same spiritual meat; And did all drink the same spiritual drink: for they drank of that spiritual Rock that followed them: and that Rock was Christ. But with many of them God was not well pleased: for they were overthrown in the wilderness. Now these things were our examples, to the intent we should not lust after evil things, as they also lusted. Neither be ye idolaters, as were some of them; as it is written, The people sat down to eat and drink, and rose up to play. Neither let us commit fornication, as some of them committed, and fell in one day three and twenty thousand. Neither let us tempt Christ, as some of them also tempted, and were destroyed of serpents. Neither murmur ye, as some of them also murmured, and were destroyed of the destroyer. Now all these things happened unto them for ensamples: and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. Wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. There hath no temptation taken you but such as is common to man: but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able; but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. Wherefore, my dearly beloved, flee from idolatry. I speak as to wise men; judge ye what I say. The cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? For we being many are one bread, and one body: for we are all partakers of that one bread. Behold Israel after the flesh: are not they which eat of the sacrifices partakers of the altar? What say I then? that the idol is any thing, or that which is offered in sacrifice to idols is any thing? But I say, that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to devils, and not to God: and I would not that ye should have fellowship with devils. Ye cannot drink the cup of the Lord, and the cup of devils: ye cannot be partakers of the Lord’s table, and of the table of devils. Do we provoke the Lord to jealousy? are we stronger than he?” (1Co 10:1-22) Download link here

The Book of Moses. This is a complete guide for any Christian explaining the way of a Christian, and answers most doctrinal questions, questions you have in your everyday walk with the LORD, on the end times and what heaven will look like, as well as questions about Church. Download link here

Buy

Is Egypt in Heaven? The book is based on a time in my life when I received major surgery in my fight against Carcinoid cancer, and had a near death experience. Some sections are based on the truth, and some is fiction to explain what heaven will look like. Download link here

A Wake Up CallThe book examines the doctrine of election, and then draws on the result to explain the effect on our everyday life. Download link here

Evidences of a Christian. Do I have to exhibit a different lifestyle as a non Christian, and if so, what should it be like? Download link here

The Covenant of RighteousnessThis book does a detailed study of what the Covenant entails, what Jesus came to fulfil and then describes all the ramifications on all the various doctrines of today. Download link here

The Revelation of John Revealed. This book takes a completely different approach to how to interpret the book of Revelation. It uses as a basis the exact same lessons that are described in this book using Israel as our example, and then what the affect this has on our views of this book today. This book is absolutely different from anything you have read or heard. We have to remember that all the current viewpoints started somewhere in the Roman Catholic Church and was modified or still viewed as the only view. They leave Israel as example completely out of all interpretations.Download link here

Buy

The Olivet Discourse – A description of the message about what will happen from the time of His death until the time He returns. I also look at how He will separate His sheep from the goats. You can download it from here.

On a trot through Romans – In this book I tried to publish a non partisan view of how to interpret the Letter to Romans. This does not mean that I do not ignore incorrect interpretations, but I spend a lot of time on those part that both John Calvin and then another part that John Darby spent time on and completely missed the boat. I trust that you will also accept it in this light. You can download the book here

Jews – Church or Nation? In this short booklet I look at the reference to Israel in the Old Testament to find out if they were seen as a congregation of the LORD’s people, or as a nation.There are so many antichrist messages found in the Church today, and I believe that this information will shock you as it shocked me when I looked at the subject. This is also possibly the biggest stepping stone used by the antichrist doctrine of the rapture. You can download it here

Books by other writers that can also be downloaded from this site include a book about the biblical interpretation of dreams and visions. Download link here. I also have an old windows help file that cover dreams and visions, but can only run on PC’s still running Windows 7 or older. If you want to run it on newer versions follow step 4 from this page. The link for the .hlp file is here. Another book I referred to in some of my writings is The Epistle of Barnabas written by Mark. Download link here. The book on the Protocols of Zion which is made out as being a forgery can be downloaded here.

Other articles that you will find on my website are as follows:

 • Matthew 24 and 25 – The Olivet Discourse and a look at how Jesus described the endtimes
 • The Jews and the Book of Acts
 • My testimony and why I write
 • How do I spread the Gospel of Jesus Christ?
 • Escape from Christendom   
 • Evidences of a Christian   
 • Wedding day sermon
 • Charles Finney Letter 3 – conversion  
 • SETTLERS and the PIONEERS theology   
 • Who do you preach? The murdered or the murderer? Jesus or John Calvin   
 • Feeding Sheep or Amusing Goats? Charles Haddon Spurgeon (1834-1892)   
 • Israelvision or British-Israel World Federation

DVD’s Some of the books have also been recorded as DVD’s. These DVD sets contain most of the information in the book with the same name, but some points are expanded upon and it also includes a section on my life with Carcinoid cancer and the effect on my daily life. These DVD’s are available in HD format and can be requested by sending me an email at louwrens at shama dot org dot za. The cost per set is R400 and is sent via speed couriers post office to post office service.

YouTube All the DVD’s that I recorded of some of these books are also available on my YouTube channel at https://www.youtube.com/user/LouwErasmus

Buy

My testimony and why do I write and what subjects do I write about?

Most people ask me why I quote passages from the Old Testament to confirm a point of view, and why do I not use the New Testament to do this. I was difficult for me when I started my intense walk with the LORD at age 30, and started writing at age 50, that was also the time I was ordained as a pastor. To be quite honest I mentioned to Hettie that I cannot believe that there are so many answers in the Old Testament that I never knew about. At times I felt that I did not need to use the New Testament, as everything I required to answer people and to place them in a living relationship with the Father, Son and Holy Spirit I could do straight from the Old Testament. But I also know that most people want to refer to the New Testament to see what the Apostles and disciples said about it, and then you will find that the Pentecostal/Charismatic type churches would always try and explain Daniel and Revelation, as this is basically all that matters to them.

As a background, I need to give you some of the incidents in our family life that had a major impact on the way I live, and the road I am on. This will explain why I am on this roller coaster ride with the LORD.

Both Hettie and I always participated at our local congregation as young adults after our marriage in 1972, as well as our time as youngsters and children. We actually met at church as she just one day suddenly changed from a young girl to this amazing looking teenager. I had to make my move before anyone else did it at church, and after some years decided to get married. So our lives were centred around the local church, and later on in life I actually surprised one of our ministers when I gave him our attestation and introduced him to our family. At that stage we moved from Amanzimtoti back to the Johannesburg area. He was so used to the fact that the previous congregation would send all the documents by mail and then it was up to them to find the people, and here he found the complete opposite. I explained to him that I was the person that handled all attestations in our previous congregations, so I was aware of all the pitfalls and that was why I could bring it myself. Hettie also told me that I have a two year syndrome, as we moved just about every second year. To be honest during the time from our marriage in 1972 and the year 2000, we actually moved 14 times during those 28 years, so she was bang on. But I have to say that we sometimes only lasted six months in a place as we would move from one apartment to the next to increase space, or like on our return to Johannesburg from Amanzimtoti we rented a house for six months before we bought our own house again. Then we also moved a number of times due to working situations which required me to move to different parts of the country.

But back to the original story. I had an extreme situation that had a lasting effect on my life and relationship with the LORD during 1982. While still at high school 15 years earlier, I broke my nose in gymnastics when my nose and knee collided when I reached the ground after a double summersault. This left me with difficult breathing and I decided it was time to sort it out. They removed a section of the cartilage in the front of the nose plus some fragments of bone and it was a major success. But there was a dark side to this episode also. Hettie came to visit me the Saturday morning and left the kids with our nanny. On her return from hospital she heard that Barney, our oldest son who was in grade one, asked to go and play at one of his friend’s house and took his younger sister with him. Hettie told the nanny that she had to go and call them as she told the nanny not to do it in the first place. On their return Barney let go of the nanny’s hand and ran across the road, but unfortunately for him he ran straight in front of an oncoming car.

He ended up with a fractured skull, and also nearly lost his left foot as his foot was caught between the tyre and the road while the driver was trying to stop. The only thing that was left of his left foot was the sole part of his foot and the bones. It looked so bad that I fainted when they showed it to me later that day. I was discharged immediately and went with him to another hospital that specialized in head trauma as he was unconscious and he had bleeding in his brain area. He ended up spending more than three months in hospital and had multiple skin grafts and pins in his feet. But the thing that I want to highlight is something that happened about 10 days after the accident. I went to the hospital every morning on my way to work, and that particular morning I prayed something that I still feel was the right thing to do, but it was also the most difficult thing to do. I prayed that morning in the car before entering the hospital that the LORD would either let him die as I could not take this any longer, or if it was His will, that Barney would wake up that morning.

When I arrived at the nurses station at ICU they told me that there was no change, and that I can go through to see him as they already changed his dressings. That was all they could do at that point as they could only start reconstruction of the foot once he regained his consciousness again. I took his hand in mine and greeted him in an audible voice, and his immediate response was to greet me and to open his eyes. I was not the only one crying that morning, but all the staff cried with me, especially when I told them what I prayed for before coming into the hospital.

That was the first life changing experience for me.

The second one was four years later when I had to have surgery to my bladder and the result was the words that nobody really wants to hear, that they found the obstruction in my bladder but that it was a malignant tumour. I asked the LORD to give me more time with my children as my youngest daughter was only 4 years old. I did not want to let them grow up without a father figure in their lives, and I am still here today, 30+ years later. Little did I know that our older daughter would only have her first child eight years after the youngest daughter’s youngest child. I was declared cancer free three years later as they could not find any other tumours in the bladder. But eight years later I was diagnosed with Carcinoid Syndrome or NET cancer, a slow growing cancer that I have been living with for 25 years now after they removed the tumours they found on that dreadful day. I could quite easily have had this before my bladder cancer, and will also explain some of my problems as a young teenager where I would just fall down like a bag of potatoes when the bottom opens up when you lift it up. Every time I went to the doctors they could not find anything wrong, and I learned to live with it as I learned how to identify this feeling and how to avoid falling down. And I was only 16 years old when these symptoms started.

After my first operation for the bladder cancer we as a family would get together in the morning in our bed where I would share a small passage of the Bible with them, and sing a song and pray together. During the winter months the kids would bring their own duvets to sit under or just lift our at the feet end of the bed and crawl in and use our duvet to escape the cold. That was also the time that I really started studying the bible in order to share something with the family every morning.

Something that I just could not understand at that time was that I would end up most times reading from the Old Testament. And it was not that it was a Psalm or something from Ecclesiastics or even some of the well known stories of David or some other well known person, that I would share, but something quite different. As the kids grew older they decided that they could do this on their own, and also got tired of singing the same old songs, as they needed to sing something newer that they enjoyed. During that time we were still members of the Reformed Church, and later moved to the Dutch Reformed Church for about two years and then joined the original Corpus Christi congregation of the AFM in Brooklyn Pretoria. Just after we joined Corpus Christi, they started Doxa Deo with multiple campuses across Pretoria, and now even have congregations in Australia, New Zealand and England. During this time Hettie and I worked with others showing the original Jesus film and I still have my original VHS version of the film and a VHS machine in full working order.

The third time I really felt the closeness of the LORD was during August 1995. I woke up with an extremely sore place on the right-hand side of my abdomen, and was forced to see the local doctor after work that afternoon. I was sent to hospital immediately with a diagnoses of acute appendicitis and told they had to operate that night as it was about to burst. I was operated on fairly late that night, but even the surgeon told me that he believes it was meant to be, as during the operation they got more than they bargained for. Apparently the surgeon could not get a decent grip on the appendix and decided to make a larger incision and to pull out a small portion of my small intestine in order for him to be able to have space to work. While he was doing this, he was talking to the anaesthetist and then suddenly found something in his hand that was bigger in size than the rest of the small intestine. When he looked down, he found a tumour of about 100 millimetres in length and when he looked at it he recognised it as cancer. According to him he probably could have stopped earlier, but he just continued. He told me that if he did not find it that night, there was a high probability that my family would have had a funeral the next year. The appendix also ended up as malignant, also with Carcinoid. According to the medical profession it is one of the major places where this type of cancer forms its primary tumour. He told me that I had to undergo another operation eight weeks later as they had to do a thorough scan of the abdomen to ensure that there was no metastasis to the lymph nodes or even more tumours. So that was nearly 22 years ago, but I still suffer from this cancer as they found a tumour that they could not remove as that would have cost my life as it encases the main mesenteric blood vessel between the small intestine and the liver. I was told that there were two things that I could do. I had to go for chemo and as the surgeon put it, he knew that the LORD could heal me.

After the follow up operation, I ended up with a very unusual experience It was the most heavenly choir that I have ever heard in my life. I could not make out what song it was, but it really was out of this world. I was in a ward with three other people, and as they were all sleeping, I got out of bed to see if any one of them had a radio on where this music could come from. Just remember we are talking about a time before music on cell phones. In fact CD’s were new technology back then. I could not find any source of this music, and I knew I was in trouble when I asked the one nurse if she could hear the music and she gave me a look that said to me I must be off my rocker.

Then I saw this strange vision. Living in South Africa we are used to platforms when visiting a game park or game farm that you have shelters above the tree line from where you can watch the game come to their favourite drinking spots, or just observe the wild life without disturbing them at all. I was standing on top of one of these platforms, and as far as the eye could see I saw people clothed in white walking up towards a hill that was so bright that I felt I needed some sunglasses to shield this brightness. There was not a split amongst these people as they were all walking shoulder to shoulder towards this bright hill. Hettie, my wife, came to visit me but left after a while as I was not really talking to her, as all I was doing was listening to this angelic song and watching these people. I eventually got up and went to the bathroom and pressed my face against the wall, but this vision did not go away. I tried closing my eyes but it was still there. All I can remember was that there were two other persons with me on this platform, and I just knew the one person was Moses. Don’t ask me how I know, all I know was that the one person was Moses.

This vision was also one of the reasons we left our local church at that time as our minister told me to put this behind me and continue as before, as this would cause me to end up in an asylum for mentally ill patients. I actually thought he could help be as he was not just an ordinary minister, he also had a doctorate in Biblical studies.

So this is where my walk with the LORD took a dramatic turn. I wanted to know exactly what and why people ended up in heaven or hell, as I did not want to lose this out of this world vision I had in hospital. I started spending more time listening to various other people and their views about redemption, and the one evening a very well known evangelist in South Africa looked at me and told me that he could see that I have a very high standard to differentiate between believers and non believers. He also told my wife that he knew that she had a very close relationship with the LORD. I know for someone who has never experienced this type of input in your life that it can be challenging to understand.

I know the first time something like this happened in my life I could not handle it. I was in charge of the elders at our congregation when our minister was not there, and also the guy that was supposed to ensure that a professor or some other minister would deliver two sermons on a Sunday when our minister was on annual leave.  I thought I had all bases covered when the professor I organised for the Sunday gave his secretary instruction that she should inform me that he had made alternate arrangements for the weekend, and could not come to us. I asked one of my fellow elders, an ex headmaster at a local school to help me and we decided that we would each read a sermon from a book we had at church in case of emergencies. After the service the Sunday night, people asked me why I did not study to become a minister, and I told them it was difficult to go to seminary school at age 40 with three children at school, and no cash reserves to cover the seven year studies. And then I would only have 20 years before I would retire, so it was not feasible. That Wednesday evening friend of ours asked us to come to their preschool hall as they had a couple of people that would get together in song , worship and prayer, but that they had a special host that would be playing the piano. While we were singing, this person stopped playing, turned around and looked me straight in the eyes and told me that the LORD was calling me to serve Him, and that He had a special calling for me. That gave me such a fright as I have never heard or seen something like this happen before. We attended a very  orthodox church at that time and that was the first time something like this happened to me.

So back to my original story 5 years later after leaving the hospital, After the experience in the hospital, I had this urge to study the Bible, and to start writing down the explanations I found from various references. I also had this urge to share this with other people. I still have the book where I wrote down the first couple of items I felt the LORD showed me in the Bible, and still believe that He gave that to me as a calling, and I am still following that calling. The first scripture He gave me was when I asked Him what would happen to me after now having had three operations for cancer. Was it my end, or what would happen? I opened my Bible and the passage that just leaped out at me was from Jeremiah 45 “Jer 45:5 And seek you great things for yourself? seek them not: for, behold, I will bring evil on all flesh, said the LORD: but your life will I give to you for a prey in all places where you go.

Now for someone who was told six months earlier that I only had a couple of years before I would die. Those are words that I still cling to 25 years later.

I also know today why I did not accept all the offers for financial support to study to become a minister, as I then enrolled at a Bible school to get myself qualified and ordained as a pastor. What you learn at these places are not really what the Bible teaches, but it is more about how to preach, what the various theological views are, how to interpret Greek and Hebrew texts, and then things like how to run a successful church. I finished this and started a Bible school at a local congregation, and within months people asked me to move to another part of town and start a new church there. We did this and it was a flop. It fell apart within the first couple of months, but I knew the reason for it, as the LORD gave me a second scripture even before I started studying, and that came from Jeremiah 30 verse 2: “Thus speaks the LORD God of Israel, saying, Write you all the words that I have spoken to you in a book.

He did not tell me to start a new church, but He told me to write down everything that he would teach me. That taught me one major lesson in life, and that is to be obedient. During the time while studying and working, He always spoke to me about the exodus of Israel from Egypt, and how they came to Canaan, the land He promised Abraham. So He took me on a journey through the Old Testament, and then would show me confirmations in the New Testament. Sometimes I also found answers not in the Bible, but in some of the books that did not make it in our western Bible.

Fortunately I am not the only person doing this. The first person that I know that took this route was Jesus himself. We find the following in Luke 16: “But Abraham said, Son, remember that you in your lifetime received your good things, and likewise Lazarus evil things: but now he is comforted, and you are tormented. And beside all this, between us and you there is a great gulf fixed: so that they which would pass from hence to you cannot; neither can they pass to us, that would come from there. Then he said, I pray you therefore, father, that you would send him to my father’s house: For I have five brothers; that he may testify to them, lest they also come into this place of torment. Abraham said to him, They have Moses and the prophets; let them hear them. And he said, No, father Abraham: but if one went to them from the dead, they will repent. And he said to him, If they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead.” (Luk 16:25-31)

The two sections I emphasized is actually extremely informative. Jesus says that we only need Moses and the Prophets to believe in Him, and He also shows them that He would die and they would still not believe in Him even after He was resurrected.

Paul also used this method. “Moreover, brothers, I would not that you should be ignorant, how that all our fathers were under the cloud, and all passed through the sea; And were all baptized to Moses in the cloud and in the sea; And did all eat the same spiritual meat; And did all drink the same spiritual drink: for they drank of that spiritual Rock that followed them: and that Rock was Christ. But with many of them God was not well pleased: for they were overthrown in the wilderness. Now these things were our examples, to the intent we should not lust after evil things, as they also lusted. Neither be you idolaters, as were some of them; as it is written, The people sat down to eat and drink, and rose up to play. Neither let us commit fornication, as some of them committed, and fell in one day three and twenty thousand. Neither let us tempt Christ, as some of them also tempted, and were destroyed of serpents. Neither murmur you, as some of them also murmured, and were destroyed of the destroyer. Now all these things happened to them for ensamples: and they are written for our admonition, on whom the ends of the world are come.” (1Co 10:1-11)

And then there is the whole book of Hebrews that we can use to find answers to our questions, as it is written to those who understand the Old Covenant, and leads us to the New Covenant. It shows us that Jesus went through the heavenly tabernacle to pay for our sins with His own blood.

So the first book I wrote was named the Book of Moses. There are two reasons for this. Firstly, I use the exodus of Israel to show people how to ensure that they are serving the God of the Bible, and the second reason because of a custom we had when I was still a kid. When you had to prove a point you had to use scripture to support your argument, and if you could not find a quick answer your answer was always that it is somewhere in Moses. So Moses 3 verse 3 in our household was always: Do not worry.

The book of Moses also brought me to another book in the Bible, the Gospel according to Mark. He was the first person to actually write a Gospel, as he was the official scribe for Barnabas and Paul. He worked with them and documented everything they preached. It was also Barnabas who was the reason Paul started his ministry, and then they later parted also because of Mark. “And some days after Paul said to Barnabas, Let us go again and visit our brothers in every city where we have preached the word of the LORD, and see how they do. And Barnabas determined to take with them John, whose surname was Mark. But Paul thought not good to take him with them, who departed from them from Pamphylia, and went not with them to the work. And the contention was so sharp between them, that they departed asunder one from the other: and so Barnabas took Mark, and sailed to Cyprus; And Paul chose Silas, and departed, being recommended by the brothers to the grace of God.” (Act 15:36-40)

Mark also wrote about this instance in his Acts of Barnabas. ““And I found Paul in bed in Antioch from the toil of the journey, who also seeing me, was exceedingly grieved on account of my delaying in Pamphylia. And Barnabas coming, encouraged him, and tasted bread, and he took a little of it. And they preached the word of the Lord, and enlightened many of the Jews and Greeks. And I only attended to them, and was afraid of Paul to come near him, both because he held me as having spent much time in Pamphylia, and because he was quite enraged against me. And I gave repentance on my knees upon the earth to Paul, and he would not endure it. And when I remained for three Sabbaths in entreaty and prayer on my knees, I was unable to prevail upon him about myself; for his great grievance against me was on account of my keeping several parchments in Pamphylia.

And when it came to pass that they finished teaching in Antioch, on the first of the week they took counsel together to set out for the places of the East, and after that to go into Cyprus, and oversee all the churches in which they had spoken the word of God. And Barnabas entreated Paul to go first to Cyprus, and oversee his own in his village; and Lucius entreated him to take the oversight of his city Cyrene. And a vision was seen by Paul in sleep, that he should hasten to Jerusalem, because the brethren expected him there. But Barnabas urged that they should go to Cyprus, and pass the winter, and then that they should go to Jerusalem at the feast. Great contention, therefore, arose between them. And Barnabas urged me also to accompany them, on account of my being their servant from the beginning, and on account of my having served them in all Cyprus until they came to Perga of Pamphylia; and I there had remained many days. But Paul cried out against Barnabas, saying: It is impossible for him to go with us. And those who were with us there urged me also to accompany them, because there was a vow upon me to follow them to the end. So that Paul said to Barnabas: If you want to take John who also is surnamed Mark with you, go another road; for he shall not come with us. And Barnabas coming to himself, said: The grace of God does not desert him who has once served the Gospel and journeyed with us. If, therefore, this be agreeable to you, Father Paul, I take him and go. And he said: Go you in the grace of Christ, and we in the power of the Spirit.

Therefore, bending their knees, they prayed to God. And Paul, groaning aloud, wept, and in like manner also Barnabas, saying to one another: It would have been good for us, as at first, so also at last, to work in common among men; but since it has thus seemed good to you, Father Paul, pray for me that my labour may be made perfect to commendation: for you know how I have served you also to the grace of Christ that has been given to you. For I go to Cyprus, and hasten to be made perfect; for I know that I shall no more see your face, O Father Paul. And failing on the ground at his feet, he wept long. And Paul said to him: The Lord stood by me also this night, saying, Do not force Barnabas not to go to Cyprus, for there it has been prepared for him to enlighten many; and do you also, in the grace that has been given to you, go to Jerusalem to worship in the holy place, and there it shall be shown you where your martyrdom has been prepared. And we saluted one another, and Barnabas took me to himself. “

After this episode we never ever read anything about Barnabas and Mark, as they worked in Cyprus and never returned to Jerusalem. But why do I want to use Mark? Many people have a problem with the last section of the last chapter, as it seems that some of the early copies excluded the last verses, and because it is to us today controversial. But when I look at my own writings I find that I would make changes or even add new chapters to the book. So if I look at the various samples of the Gospel of Mark it might not include the last verses, but he was there and saw the snake bite Paul and nothing happened. So it is possible that some of the original copies did not include this section.

I also wonder at times if Mark was also the writer of the Book of Hebrews, as we still do not know who wrote it. Some say Paul, others Barnabas, and some other people. Mark knew what both Paul and Barnabas taught at the various synagogues they went to visit these Jews.

We find that Mark wrote two additional books that never made it into the Bible as they worked separately from the other Apostles and disciples. The one book is the Acts of Barnabas that describes what Barnabas did after splitting up with Paul, and tells us how Barnabas was killed by the Jews in Cyprus, and then we find the Epistle of Barnabas, a book that took the Old Testament happenings, and explained the significance in a spiritual form. It ties in with what Luke wrote down in The Acts of the Apostles, that Paul and Barnabas always first went to the Jews at the local synagogue and explained what Jesus came to do to fulfil the Old Covenant and to start the New Covenant. “And the brothers immediately sent away Paul and Silas by night to Berea: who coming thither went into the synagogue of the Jews. These were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind, and searched the scriptures daily, whether those things were so. Therefore many of them believed; also of honorable women which were Greeks, and of men, not a few. “ (Act 17:10-12)

So it looks to me that I am not alone in using the Old Testament in proclaiming the Gospel message of Jesus. Here are some passages that shows that Paul and Barnabas also first tried to convince the Jews that Jesus is the Christ.

“When they heard this, they quieted down and glorified God, saying, “Well then, God has granted to the Gentiles also the repentance that leads to life.” So then those who were scattered because of the persecution that occurred in connection with Stephen made their way to Phoenicia and Cyprus and Antioch, speaking the word to no one except to Jews alone. But there were some of them, men of Cyprus and Cyrene, who came to Antioch and began speaking to the Greeks also, preaching the Lord Jesus. And the hand of the Lord was with them, and a large number who believed turned to the Lord. The news about them reached the ears of the church at Jerusalem, and they sent Barnabas off to Antioch. Then when he arrived and witnessed the grace of God, he rejoiced and began to encourage them all with resolute heart to remain true to the Lord; for he was a good man, and full of the Holy Spirit and of faith. And considerable numbers were brought to the Lord. And he left for Tarsus to look for Saul; and when he had found him, he brought him to Antioch. And for an entire year they met with the church and taught considerable numbers; and the disciples were first called Christians in Antioch.” (Act 11:18-26)

Act 13:14  “But going on from Perga, they arrived at Pisidian Antioch, and on the Sabbath day they went into the synagogue and sat down.

Act 13:42  “As Paul and Barnabas were going out, the people kept begging that these things might be spoken to them the next Sabbath.” Act 13:43  “Now when the meeting of the synagogue had broken up, many of the Jews and of the God-fearing proselytes followed Paul and Barnabas, who, speaking to them, were urging them to continue in the grace of God.”

Act 14:1  In Iconium they entered the synagogue of the Jews together, and spoke in such a manner that a large number of people believed, both of Jews and of Greeks.”

Act 16:1-3  “Paul came also to Derbe and to Lystra. And a disciple was there, named Timothy, the son of a Jewish woman who was a believer, but his father was a Greek,  (2)  and he was well spoken of by the brethren who were in Lystra and Iconium.  (3)  Paul wanted this man to go with him; and he took him and circumcised him because of the Jews who were in those parts, for they all knew that his father was a Greek.

Act 17:1-3  “Now when they had traveled through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where there was a synagogue of the Jews.  (2)  And according to Paul’s custom, he went to them, and for three Sabbaths reasoned with them from the Scriptures,  (3)  explaining and giving evidence that the Christ had to suffer and rise again from the dead, and saying, “This Jesus whom I am proclaiming to you is the Christ.”

Act 17:10  “The brethren immediately sent Paul and Silas away by night to Berea, and when they arrived, they went into the synagogue of the Jews.”

Act 17:16-17  “Now while Paul was waiting for them at Athens, his spirit was being provoked within him as he was observing the city full of idols.  (17)  So he was reasoning in the synagogue with the Jews and the God-fearing  Gentiles, and in the market place every day with those who happened to be present.

Act 18:1-4  “After these things he left Athens and went to Corinth.  (2)  And he found a Jew named Aquila, a native of Pontus, having recently come from Italy with his wife Priscilla, because Claudius had commanded all the Jews to leave Rome. He came to them,  (3)  and because he was of the same trade, he stayed with them and they were working, for by trade they were tent-makers.  (4)  And he was reasoning in the synagogue every Sabbath and trying to persuade Jews and Greeks.

Act 18:19  “They came to Ephesus, and he left them there. Now he himself entered the synagogue and reasoned with the Jews.”

Act 11:25-26  “And he left for Tarsus to look for Saul;  (26)  and when he had found him, he brought him to Antioch. And for an entire year they met with the church and taught considerable numbers; and the disciples were first called Christians in Antioch.

Reading through the above I see that they only explained Moses and the prophets, and why Jesus came and for what purpose He came. So this is where I start differing from most other people, as I believe that there are no new theologies in the New Covenant, and hence we cannot throw out the Old Testament and build a new theology on the New Testament only. If I do not find a corresponding reference in the Old Testament then I know that it is a man made doctrine. So the same theology that was embraced by Abraham, is the same theology in force today. When people rejected the LORD in the Old Testament, we do not find them featuring in any form in later on in the Bible. So that says to me that they will not be with Jesus in heaven.

Paul uses the same approach in 1 Corinthians 10: “Moreover, brothers, I would not that you should be ignorant, how that all our fathers were under the cloud, and all passed through the sea; And were all baptized to Moses in the cloud and in the sea; And did all eat the same spiritual meat; And did all drink the same spiritual drink: for they drank of that spiritual Rock that followed them: and that Rock was Christ. But with many of them God was not well pleased: for they were overthrown in the wilderness. Now these things were our examples, to the intent we should not lust after evil things, as they also lusted.” (1Co 10:1-6)

Then we also find what happened during the time of Jeremiah when the people of Jerusalem when they thought they could go and hide in Egypt: “Therefore thus said the LORD of hosts, the God of Israel; Behold, I will set my face against you for evil, and to cut off all Judah. And I will take the remnant of Judah, that have set their faces to go into the land of Egypt to sojourn there, and they shall all be consumed, and fall in the land of Egypt; they shall even be consumed by the sword and by the famine: they shall die, from the least even to the greatest, by the sword and by the famine: and they shall be an execration, and an astonishment, and a curse, and a reproach. For I will punish them that dwell in the land of Egypt, as I have punished Jerusalem, by the sword, by the famine, and by the pestilence: So that none of the remnant of Judah, which are gone into the land of Egypt to sojourn there, shall escape or remain, that they should return into the land of Judah, to the which they have a desire to return to dwell there: for none shall return but such as shall escape.” (Jer 44:11-14) The only people that returned from Egypt were Jeremiah and Baruch and their families. They did not choose to go back, but were forced to go back.

So what else can I say about my viewpoints. Not much except that many years after I started on this journey through the Old Covenant and started writing my first book, The Book of Moses, I found the verse following the one that told me to write everything down: “Thus speaks the LORD God of Israel, saying, Write you all the words that I have spoken to you in a book. For, see, the days come, said the LORD, that I will bring again the captivity of my people Israel and Judah, said the LORD: and I will cause them to return to the land that I gave to their fathers, and they shall possess it. (Jer 30:2-3) So this scripture declares that we as Christians will end up in our Canaan, and all we have to do is follow the path that Israel followed, but without all their mistakes and sins. Most of the commentaries of this portion of scripture agrees that this has not happened yet. This is what John Gill had to say about it: “which cannot be understood of their return from the Babylonish captivity; for, as Kimchi rightly observes, only Judah and Benjamin returned from thence; and though there were some few of the other tribes that came with them, especially of the tribe of Levi, yet not sufficient to answer to so great a prophecy as this, which refers to the same time as that in Hos_3:5; as appears by comparing that with Jer_30:9; and when, as the Apostle Paul says, “all Israel shall be saved”, Rom_11:25;”

This also agrees with what we read in verse 9 of the same passage: “But they shall serve the LORD their God, and David their king, whom I will raise up to them.”Fortunately for myself I do not live in the times of the reformation, as I would have been burned at the stake many years ago. And this despite quoting Jeremiah and Paul. All these passages are there as examples for us in order for us not to make the same mistakes Israel made. But then we have to use these verses and the whole Bible within context. The same Jeremiah tells the people the fillowing in chapter 7; “Thus said the LORD of hosts, the God of Israel, Amend your ways and your doings, and I will cause you to dwell in this place. Trust you not in lying words, saying, The temple of the LORD, The temple of the LORD, The temple of the LORD, are these. For if you thoroughly amend your ways and your doings; if you thoroughly execute judgment between a man and his neighbor; If you oppress not the stranger, the fatherless, and the widow, and shed not innocent blood in this place, neither walk after other gods to your hurt: Then will I cause you to dwell in this place, in the land that I gave to your fathers, for ever and ever. Behold, you trust in lying words, that cannot profit.” (Jer 7:3-8) He then continues in verse 21: “Thus said the LORD of hosts, the God of Israel; Put your burnt offerings to your sacrifices, and eat flesh. For I spoke not to your fathers, nor commanded them in the day that I brought them out of the land of Egypt, concerning burnt offerings or sacrifices: But this thing commanded I them, saying, Obey my voice, and I will be your God, and you shall be my people: and walk you in all the ways that I have commanded you, that it may be well to you.” (Jer 7:21-23)This is then followed up in chapter 21: “Thus said the LORD God of Israel; Behold, I will turn back the weapons of war that are in your hands, with which you fight against the king of Babylon, and against the Chaldeans, which besiege you without the walls, and I will assemble them into the middle of this city. And I myself will fight against you with an outstretched hand and with a strong arm, even in anger, and in fury, and in great wrath. And I will smite the inhabitants of this city, both man and beast: they shall die of a great pestilence. And afterward, said the LORD, I will deliver Zedekiah king of Judah, and his servants, and the people, and such as are left in this city from the pestilence, from the sword, and from the famine, into the hand of Nebuchadrezzar king of Babylon, and into the hand of their enemies, and into the hand of those that seek their life: and he shall smite them with the edge of the sword; he shall not spare them, neither have pity, nor have mercy. And to this people you shall say, Thus said the LORD; Behold, I set before you the way of life, and the way of death. He that stays in this city shall die by the sword, and by the famine, and by the pestilence: but he that goes out, and falls to the Chaldeans that besiege you, he shall live, and his life shall be to him for a prey. For I have set my face against this city for evil, and not for good, said the LORD: it shall be given into the hand of the king of Babylon, and he shall burn it with fire.” (Jer 21:4-10)

So this is what formed my life and my relationship with the LORD. And this is what I still write about every day. What I have found that everyday something happens in my life to either confirm that which I have written about, or something new that I never thought about pops up for me to investigate. Sometimes it is only a confirmation of what I believe the Bible is to us today, a “Workshop Manual” for Christians. I do not have to believe in all these other writings and “junk” that people believe in, as if I cannot confirm it from the Old Covenant, it does not fit in the New Covenant, and can hence be thrown away. If you look at some of the things Christians spend millions of dollars on, and it only enriches their “king”, but what he says never happens, and we continue to believe them.  I have seen videos put up by some of these “big name” pastors that said the antichrist will come on 5 May 2016, and when it did not happen the title was changed to 28 August, and when that did not happen it was changed to 28 December, but people still spend millions on his books when it is obvious that he is a false prophet.

That is why my motto in life is a quote from Matthew 13:52 “Then said he to them, Therefore every scribe which is instructed to the kingdom of heaven is like to a man that is an householder, which brings forth out of his treasure things new and old.”

And then probably one of the most important things we can learn from the Bible and that is to be obedient. That is also where the name of ministry, Shama Ministries in South Africa, comes from. The meaning of the word is as follows from Strong’s:

H8085 שָׁמַע shâmaʻ, shaw-mah’; a primitive root; to hear intelligently (often with implication of attention, obedience, etc.; causatively, to tell, etc.):—× attentively, call (gather) together, × carefully, × certainly, consent, consider, be content, declare, × diligently, discern, give ear, (cause to, let, make to) hear(-ken, tell), ×indeed, listen, make (a) noise, (be) obedient, obey, perceive, (make a) proclaim(-ation), publish, regard, report, shew (forth), (make a) sound, × surely, tell, understand, whosoever (heareth), witness.

What challenges do I face today? I still have Carcinoid Syndrome (NET) and everyday and it is still a battle 25 years after they found it the first time, and at the time of writing this my wife was receiving her first chemo after a bilateral mastectomy in January 2017, and after the chemo it will be a month of radiation treatment. So this is my story and what I try and live every day of my life.