Kenmerke van ‘n Christen

Is daar unieke kenmerke wat ons as Christene behoort uit te straal? Anders gestel, moet mense kan sien dat ons Christene is sonder om ons eers te vra? Dit is vrae wat my ‘n baie lang tyd besig gehad het. Ek het orals gesoek maar nie veel uitstaande kenmerke by gelowige mense gesien nie. Die Bybel verklaar wel, soos ons kan sien van die Psalm hierbo, dat daar sulke kenmerke moet wees. Ons lees ook in Maleagi 3 die volgende: “Dan sal julle weer die onderskeid sien tussen die regverdige en die goddelose, tussen die wat God dien en die wat Hom nie dien nie. “(Mal 3:18)

Hoe gaan ek dit dan doen? Ek wil graag na sekere skrifte kyk waar kenmerke vir ons uitlig word, en dit dan in verskillende punte behandel. Die grootste gedeeltes van wat ek sal deurgee, gaan dan as direkte kwotasies uit die Bybel gestel word, aangesien niemand dit beter kan stel as die oorspronklike skrywers van die Bybel nie.

Inhoudsopgawe

INLEIDING
1. ‘N PERSOON DEUR DIE HERE VERLOS.
2. WAT KIES OM DIE HERE TE DIEN
3. BESEF (KENNIS, SEKERE WETE) DAT DIE BYBEL IS DIE PERFEKTE EN ENIGSTE OPENBARING VAN GOD DIE VADER, JESUS CHRISTUS SY SEUN, DIE HEILIGE GEES ONS TROOSTER, DIE WAARHEID EN HANDLEIDING AANGAANDE ALLE DINGE AANGAANDE DIE LEWE.
4. LIEFDE VIR EN VREES VAN GOD BO ALLES
5. SOEK GOD SONDER OPHOU, GROOT BEHOEFTE OM HOM TEVREDE TE STEL, EN DEUR GEBED EN STUDIE VAN SY WOORD, AANHOUDEND TE GROEI IN WYSHEID EN KENNIS VAN DIE WAARHEID.
6. ‘N CHRISTEN HET VAN HULLE SONDIGE LEWE AFGESIEN, EN HULLE VORIGE SONDES BELY. DIE KRAG VAN SONDE IS GEHEEL GEBREEK, NOU EG IN HULLE DENKE, WOORDE EN OPTREDE – WEERSTAAN ALLE VERSOEKINGS – GEEN VERBORGE SONDES HET OORGEBLY.
7. TEVREDE MET HUIDIGE OMSTANDIGHEDE, VRY VAN LIEFDE VIR GELD, EN VRY VAN GIERIGHEID EN HEBSUG.
8. GEEN LIEFDE VIR DIE WÊRELD EN DIE DINGE VAN DIE WÊRELD NIE, HET VAN SY EIE LEWE AFGESIEN.
9. LEERBAAR, AANVAAR EN SOEK REGSTELLINGS – KAN OOK SO AAN ANDER DOEN.
10. VERSTAAN DAT GOD JOU GAAN ONDERIG EN TUG OM JOU KARAKTER TE VORM, EN OM JOU NADER AAN HOM TE BRING. VERSTAAN OOK DAT JY BAIE VERDRUKKING SAL ERVAAR TER WILLE VAN HOM.
11. STAP SAAM MET GOD, WEET DIT IS MOONTLIK OM AF TE DWAAL, BESEF DAT DIE EWIGE LEWE NET VERSEKER IS MET AFSTERWE.
12. HOU BYBELSE ONDERSKEID MET VALS PERSONE OF TERUGGEVALLENES, WAARSKU HULLE VAN GOD SE OORDEEL IN LIEFDE EN HOOP OM HULLE WEER OP TE RIG.
13. MAN IS GEESTELIKE HOOF VAN DIE HUIS, IS LIEF VIR EN EER SY VROU.
14. VROUE ONDERDANIGHEID TOT HULLE MANS, BESKEIE IN WAT SY AANTREK EN IN HAAR VOORKOMS.
15. KINDERS GEDISIPLINEERD IN ONDERDANIGHEID, EN GELEER IN DIE WEG VAN GEREGTIGHEID.
16. HOU REDELIKE SORG VIR DIE LIGGAAM, GEEN AFBREKENDE GEWOONTES.
17. BETOON LIEFDE AAN, EN BOU DIE WAARLIKE LIGGAAM VAN CHRISTUS OP, IS VRUGBAAR IN GOEIE WERKE, GEE BEIDE TYD EN MIDDELE AAN BEHOEFTIGE BROERS EN ANDER SOOS DIE GEES HOM LY. DOEN DIE WERK WAT DIE HERE VOORSKRYF.
18. IS VOLKOME EERLIK IN ELKE ASPEK, PRAAT SLEGS DIE WAARHEID EN LEEF IN TOTALE GEHOORSAAMHEID AAN DIE WETTE VAN DIE LAND BEHALWE AS DIT ONGEHOORSAAMHEID AAN GOD SAL BETEKEN.
19. TREE MET VERSIGTIGHEID OP TEENOOR ONVOLWASSE CHRISTENE, SODAT HULLE NIE STRUIKEL NIE.
20. BRING VRUGTE VOORT WAT BY BEKERING PAS – HET VORIGE SONDES REGGESTEL WAAR MOONTLIK.
21. VERSTAAN DAT HIERDIE DINGE GEBEUR DEUR ONDERDANIGHEID AAN CHRISTUS, EN NIE DEUR ONS EIE KENNIS, OF DEUR DIE GEHOORSAAMHEID AAN WETTE EN REELS NIE (WERKE).

U kan al die boeke wat ek geskryf het van ons winkel aflaai teen betaling, of gratis van hier:

http://www.shama.org.za/boeke/

Dit is al die boeke wat u gratis kan aflaai. Onthou net die volgende aanhaling uit die Bybel: “Want die Skrif sê: Jy mag ‘n os wat graan dors, nie muilband nie; en: Die arbeider is sy loon werd.” (1Ti 5:18). So daar is voorsiening gemaak ook in my winkel waar u net ‘n donasie kan maak vir ons bediening en te help met my stryd teen fase 4 kanker.

Posted in Uncategorised

Moses 4 vers 4: Hoe tree ek op teen valse leraars en hul verteenwoordigers?

U mag dalk dink dit is ‘n snaakse vraag om te beantwoord. Of selfs dink u dat ek nooit aan die vraag eers moes dink nie. Maar weet u, ek moes daaraan dink. Ek wil graag twee geleenthede in my eie lewe uitlig oor hoe mense optree, maar ook wat ons daaruit moet leer.

Ons het een aand gesit en eet toe daar iemand aan die deur klop. Ek was regtig nie in ‘n goeie bui nie aangesien ek ‘n moeilike dag agter die rug gehad het. Daar was kliënte wat nie ‘n besluit kon neem nie en ek moes regtig hard spook om hulle net te kry om ‘n besluit te neem. Soos ek hier skryf weet ek nog steeds nie of hulle tot ‘n besluit gekom het nie.

Maar hoe kan mense by my voordeur my omkrap? Maklik. Dit was twee jong dames van die Jehova Getuies wat probeer het om my te oortuig dat hulle die regte antwoord het. Ek het aan hulle verduidelik dat hulle liewers nie eers moet probeer om my te oortuig nie, en dat hulle liewer die Bybel moet glo as hulle geskrifte. Toe hulle weg stap van die voordeur, het daar skielik ‘n woede by my opgekom en het ek hulle agterna geskreeu dat hulle moet ophou met hulle verleiding.

Ek het skaars weer gesit, toe dit by my opkom dat ek nie nou eintlik soos ‘n Christen opgetree het nie. Het ek nie soos ‘n barbaar opgetree nie? Ek het mos nie nodig om my humeur te verloor nie. ‘n Christen tree mos nie so op nie. Dit was al die gedagtes wat by my opgekom het. Ek moet sê ek het nogal skuldig gevoel. Wat moet die bure van my dink?

Het dit al met u dalk gebeur? Ons word so mooi geleer dat ons onsself moet beteuel wanneer daar sulke gebeure plaasvind, maar in die hitte van die oomblik tree jy anders op as wat jy geleer word. Vir u is dit dalk nie eers ‘n probleem nie. Vir my was dit. Ek het regtig so hulpeloos gevoel dat hulle nie eers wil luister na wat ‘n persoon sê nie, en dat hulle maar aangaan met hulle lewe van misleiding.

Ek het toe vergifnis gevra by die HERE vir my optrede en probeer om die insident daar te laat. Skielik het ek net geweet dat ek dit vinnig moes neerskryf sodat die HERE ook deur die insident met my kon praat. Wat ek ervaar het, was eintlik nie wat ek verwag het nie.

Ons moet mos ten alle tye Jesus se beeld uitstraal. Ons moet optree soos Hy sou optree. Eers toe ek daaroor nadink, het ek agtergekom dat ek dalk soos Hy opgetree het. Onthou u die insident by die tempel. Mattheus 21: 12 “En Jesus het in die tempel van God ingegaan en almal wat in die tempel verkoop en koop, uitgejaag en die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers omgegooi. 13  En Hy sê vir hulle: Daar is geskrywe: My huis moet ‘n huis van gebed genoem word. Maar julle het dit ‘n rowerspelonk gemaak.”

Hierdie insident wys ons hoe Jesus opgetree het wanneer mense nie die ontsag getoon het wat daar aan God getoon moet word nie. Dit is presies wat die twee dames ook gedoen het. Hulle het hul leier se openbarings, wat in elk geval ‘n leuen is, hoër geag as die Waarheid wat daar in die Bybel staan. Hulle is deel van die valse leraars wat ons teen gewaarsku word in die Bybel. Wat verklaar Petrus en Johannes en Paulus oor hoe ons teenoor valsheid moet optree?

Kom ons kyk na wat die apostels daaroor geskryf het. Dit lyk my die apostels het maar ook met die tipe persone te doen gekry, mense wat eers deel van hulle was, maar later op ‘n dwaalspoor gekom het. Selfs Jesus het ons daarteen gewaarsku. Kom ons kyk na ‘n paar skrifgedeeltes:

1.      Jesus se uitsprake:

         Matteus 7:15 Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is.

         Matteus 24:11  En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei.

         Matteus 24:24  Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei.

2.      Paulus se uitsprake:

         2 Korintiërs 11:13  Want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders wat hulleself verander in apostels van Christus.

         2 Korintiërs 11:26  dikwels op reis, in gevare van riviere, in gevare van rowers, in gevare van my volk, in gevare van die heidene, in gevare in die stad, in gevare in die woestyn, in gevare op see, in gevare onder valse broeders;

         Galasiërs 2:4  en dit vanweë die ingesmokkelde valse broeders wat ingesluip het om ons vryheid te bespied wat ons in Christus Jesus het, sodat hulle ons in diensbaarheid kon bring;

3.      Petrus se uitspraak:

         2 Petrus 2:1 Maar daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraars sal wees wat verderflike ketterye heimlik sal invoer, en ook die Here wat hulle gekoop het, verloën en ‘n vinnige verderf oor hulleself bring;

4.      Johannes se uitspraak:

         1 Johannes 4:1 Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan.

Dié skrifte leer nog nie vir ons hoe ons teenoor hulle moet optree nie, maar wel dat daar valse profete (waarsêers), apostels (dominees, pastore, professors), en dan ook valse lidmate sal wees.

Hoe tree ons teen hulle op? Daar is twee skrifgedeeltes wat lig werp daaroor.

         1 Kor. 16:22  As iemand die Here Jesus Christus nie liefhet nie, laat hom ‘n vervloeking wees! Maranáta!

         2 Joh. 10 As iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie en groet hom nie. 11  Want die een wat hom groet, het gemeenskap aan sy bose werke.

Dit lyk nie vir my of hulle in die tyd baie liefde uitgestraal het teenoor die valse mense nie. U sien, ons moet leer om soos God op te tree, en dit is om lief te hê wat Hy lief het, en te haat wat Hy haat. Een uitlating wat Paulus maak is ook verbasend. “1 Kor.14 38 Maar as iemand onkundig is, laat hom onkundig bly”.

Jesus het ook vir ons verklaar dat Hy nie aarde toe gekom het om vrede te bring nie, maar juis om verdeeldheid te veroorsaak, volgens Mattheus 10 verse 34 en 35. So moenie verbaas wees as mense nie daarvan hou dat jy verklaar dat jy nie saam met ‘n goddelose persoon wil deel in sy geloof nie.

Die HERE wil dat ons soos Hy sal optree, en dit is om ‘n verskil te maak in mense se lewens, die Woord te deel, en mense dissipels te maak. Maar ons moet leer dat as iemand ons nie wil ontvang nie, moet ons die persoon nie eers groet nie. So volgende keer wanneer daar weer iemand met ‘n valse leer voor u voordeur staan, weet dat u die reg het om die deur toe te maak sonder om ongeskik te wees. Jesus het hulle uit die sinagoge gejaag, so hulle het geen reg om u aan te spreek nie.

Die tweede gedeelte het so 6 maande later gebeur.

Die aand was vir my katastrofies. Eers het ek toegelaat dat my vrou haar aan ‘n ander man onderwerp, en toe het ek toegelaat dat hy dit met ‘n ander vrou, ‘n baie dierbare vriendin, ook doen. En dit alles in my eie huis. U sien die Bybel verklaar dat ‘n vrou aan haar eie man onderdanig moet wees, en nie aan ander mans nie. Dit is hoekom Paulus in 1 Korintiërs 14 verklaar dat ‘n vrou moet stil wees in die vergadering, want sy en haar man sal uitklaar wat haar pligte is en wat sy moet en nie moet doen nie. Geen ander man mag vir haar opdragte gee nie. Indien hy dit wel doen, tree hy nie soos ‘n Christen persoon op nie.

Na almal weg was, het ek en Hettie en die vriendin saam gesels oor wat gebeur het, en hoekom ons so opgetree het. Maar eers ‘n bietjie agtergrond oor wat alles gebeur het en nou aanleiding gegee het tot die skrywe.

Die vriendin het ons gekontak en gevra of ons ons huis tot beskikking sal stel om ‘n byeenkoms te hou waar een van ons gesamentlike vriende ‘n paar mense heen kon nooi aangesien hy graag in die bediening wil staan. Hy wil hoor wat ons daarvan dink, en wat ons voel die HERE se wil is. Daar sou ook ‘n ou man, ‘n profeet wees om indien nodig, persone met die Woord te bedien. Ons het ingestem, want die woord het dadelik by my opgekom dat hy wat ‘n profeet ontvang, sal die loon van ‘n profeet ontvang.

Hettie het soos gewoonlik, haar vir my aantreklik gemaak deur ‘n paar juweliersware, ringe en ‘n halssnoer, aan te sit. Die “profeet” het ingekom en vir Hettie gevra of sy ‘n woord van die HERE wou hê, waarop sy dadelik ja geantwoord het. Terwyl hy nog besig was met Hettie, het die vriendin van ons toe gearriveer, en is sy toe ook by die storie ingesluit.

Wat die persoon kwyt geraak het asof dit ‘n woord van die HERE was, was toe net al die tyd sy eie dogma wat hy op al wat vrou is afdwing. U sien, hy het vroeër aan die Spaderener gemeente, of soos algemeen bekend, die blou rokke behoort. Deel van hulle lering is dat ‘n vrou geen juweliersware mag dra nie, aangesien dit haar sienende blind en horende doof maak. Hulle gebruik die gedeelte van die goue kalf om hulle lering te staaf.

Wat ek oor die jare geleer het in die Bybel, is dat ons moet oppas wanneer ons iets kwytraak, en dit deurgee asof dit van die HERE afkomstig is. Petrus verklaar dit as volg in 1 Petrus 4 vers 11: “As iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God;”

Hoe weet ek dit is deel van sy dogma? Hy het na die byeenkoms verklaar dat hy die gedeelte al by baie geleenthede gebruik het.

Na die aangeleentheid het my vrou en ons vriendin uiteindelik hulle juwele afgehaal aangesien hy verklaar het hy kan nie voortgaan voordat hulle in lyn kom nie. Hy het toe net oorgeneem en is daar glad nie eers gevra dat die HERE die byeenkoms sou lei soos Hy wou nie, maar het die persoon het aangegaan en ons vertel hoe die HERE hom orals gebruik het om soos hy dit sê, pos af te lewer wat van die HERE af kom. So het hy glo vir twee weke in Afrika gepraat sonder dat hy geweet het wat hy sê, en het hy net aangegaan oor hoe goed hy is. Dit alles terwyl sy eie vrou nie eers geweet het waar hy is nie.

Hoe moes die byeenkoms dan verloop het? Die antwoord wat ek uit die Bybel kry, kom uit 1 Korintiërs 14 verse 26 to 33. “Hoe staan die saak dan, broeders? Wanneer julle saamkom, dan het elkeen van julle ‘n psalm of ‘n lering of ‘n taal of ‘n openbaring of ‘n uitlegging—laat alles tot stigting geskied. 27  En as iemand in ‘n taal spreek, laat dit dan wees twee of hoogstens drie, en by beurte; en laat een dit uitlê. 28  Maar as daar geen uitlêer is nie, laat hy in die gemeente swyg, en laat hy met homself en met God spreek. 29  Laat twee of drie profete spreek en die ander dit beoordeel. 30  Maar as daar iets geopenbaar is aan ‘n ander wat daar sit, laat die eerste swyg. 31  Want julle kan almal een vir een profeteer, sodat almal kan leer en almal bemoedig word. 32  En die geeste van die profete is aan die profete onderworpe; want God is nie ‘n God van wanorde nie, maar van vrede, soos in al die gemeentes van die heiliges.”

Wat gebeur het is dat die persoon net afgegaan het oor homself, en nie oor Jesus nie. Hy was ook nie bewus daarvan dat daar nog ‘n vêrdere drie profete waarvan ek weet, by die byeenkoms was nie. Sy woord is beoordeel, en ons het na die byeenkoms baie daaruit geleer oor hoe om valse profete uit te ken. U sien, dat wanneer ek praat en die aandag op myself vestig, het ek nog nie my lewe by die kruis van Jesus Christus afgelê nie. Ek is nie besig om mense my dissipels te maak nie, maar ek moet hulle dissipels van Jesus maak. Dit het ook nie hier gebeur nie.

Nou mag u dalk vra hoekom het ek dit toegelaat.

Daar was verskeie redes. Eerstens was die persoon ‘n gas van my vriend, en het ek gevoel dat dit nie my verantwoordelikheid om hom stil te maak nie. Tweedens, het die HERE die persoon gebruik om ons te wys en te leer oor hoe om ‘n valse profeet uit te ken. ‘n Gedeelte wat die HERE die hele week voor die aangeleentheid met my oor gepraat het en ek eers na die byeenkoms aan gedink het, was Lukas 11 vers 21 en 22. “Wanneer ‘n sterk man wat goed gewapend is, sy huis bewaak, is sy besittings in veiligheid. 22  Maar as een hom oorval wat sterker is as hy en hom oorwin, neem hy sy volle wapenrusting weg waar hy op vertrou het, en deel sy buit uit.”

U sien ek was nie waaksaam nie, want die persoon is dan ‘n “profeet”. Ek het nie verwag dat ek, en my eie vrou, in my eie huis aangevat sou word nie.

Die HERE is gelukkig baie getrou en het reeds voordat ek begin skrywe het, vir my die antwoord gegee. Die antwoord kom uit Amos 5 vers 13. “Daarom swyg die verstandige in so ‘n tyd, want dit is ‘n onheilspellende tyd.”

So, om saam te vat. ‘n Valse profeet is toegelaat om in my eie huis myself en my vrou en al die ander persone met sy eie leer te kom aanvat. Ek het dit toegelaat omdat my waaksaamheid verslap het. Die HERE het wel die geleentheid gebruik sodat ons daaruit kon leer oor hoe om valse persone uit te ken, en het die vertroosting ook gegee deur my die volgende oggend te antwoord oor hoe ‘n verstandige persoon moet optree.

Posted in Uncategorised

Moses 4 vers 3: Wat bedoel mense wanneer hulle sê dat iemand Jesus plus verkondig?

Ek lê vanoggend in die bed en dink oor al die vrae wat ons as Christene het, en die wat ek al gepoog het om te beantwoord, toe daar skielik nog ‘n vraag by my opkom. Nie ‘n vraag wat almal altyd oor dink nie, maar een wat ek al baie kere gehoor het ‘n gemeente of ‘n tipe Christen van aangekla word. Dit het my laat dink aan ‘n insident in my verlede die een dag toe ons predikant terug gekom het na drie maande lang verlof. Hy was baie in sy skik en het vir almal vertel dat hy nie sommer by ‘n ander gemeente eers wil wees nie, want ons gemeente was vol lewe en aan die brand vir Jesus. Hy het verder ook gesê dat hy by baie ander kerkgemeenskappe was, maar dat baie van hulle ‘n boodskap van “Jesus plus” verkondig. So is die een Jesus plus doop, en ‘n ander weer Jesus plus wetsonderhouding.

Terwyl ek so lekker lê, kom dit toe skielik by my op dat u ook dalk mag dink dat ek ook ‘n boodskap van Jesus plus verkondig. Dit het my regtig aangespreek, en moes ek toe maar opstaan en die Here gaan vra dat Hy vir my sal openbaar wat dit dan eintlik beteken om Christen te wees. Ek het skielik besef dat die vraag nie een is wat ligtelik beantwoord kan word nie, aangesien dit werklik ‘n ontsettende impak kan maak op jou verhouding met die Here.

Ek wil graag aan die hand van Johannes, die vraag beantwoord. Dit wil vir my lyk of Johannes ook vrae oor die onderwerp gehad het, en gelukkig het hy dit vir ons beantwoord. “1 Johannes 5: 1 ¶ Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is uit God gebore; en elkeen wat die Vader liefhet, het ook die een lief wat uit Hom gebore is.” Hierdie skrifgedeelte verklaar vir ons onomwonde wie kinders van God is, naamlik elkeen wat glo dat Jesus die Christus is en Hom lief het. So ver pas dit in by al die verkillende groeperings waarmee ek al te doen gehad het in my lewe.  

Nou gaan Johannes ‘n bietjie verder, en verklaar hy nou hoe iemand optree wat Hom liefhet. “2  Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet: wanneer ons God liefhet en sy gebooie bewaar. 3  Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar; en sy gebooie is nie swaar nie.” Nou sit Johannes so ‘n ietsie by om te sê dat as ons ons medemens en God liefhet, sal ons doen wat Jesus verklaar het, naamlik om God bo alles lief te hê, en jou naaste soos jouself. Nou kom ons uit by ‘n doen evangelie. Ek moet op ‘n sekere manier optree, anders bewys ek dat ek nie glo dat Jesus die Christus is nie. Ek moet kan bewys dat ek dit glo, en dit kan ek slegs doen as ek God en my medemens liefhet, en die omstanders dit sien in my lewe.

Die volgende verse gaan Johannes verder met sy definisie, en verklaar dat daar wedergeboorte moet plaasvind, want ons moet uit God gebore word, en ons moet die wêreld oorwin. Hoe vind wedergeboorte plaas? Johannes het dit opgeteken in Johannes 3 verse 5 en 6: “5  Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. 6  Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees.” Nou raak dinge ‘n bietjie moeilik, want nou moet ek my aardse begeertes en sondes kan aflê en oorwin. Ek moet nou kan begin om te heers oor my sonde. Hoe kry ek dit reg? Deur geloof. “4  Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld; en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. 5  Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is?” Nou moet ek kan glo dat ek sonder sonde kan lewe. Ek moenie vashou aan die een ou slegte gewoontetjie nie. Nee, as dit sonde is moet ek daarmee kan breek. So as jy glo dat Jesus die seun van God is moet jy jou sondige lewe kan oorwin. Hoekom? Want met wedergeboorte word Jesus se Gees in jou geplaas, en Sy Gees kan nie sondig nie.

Johannes gaan verder met sy definisie. “6 ¶ Dit is Hy wat deur water en bloed gekom het, Jesus die Christus; nie deur die water alleen nie, maar deur die water en die bloed; en dit is die Gees wat getuig, want die Gees is die waarheid. 7  Want daar is drie wat getuig in die hemel: die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een; 8  en daar is drie wat getuig op die aarde: die Gees en die water en die bloed, en die drie is eenstemmig.” Jesus is die een wat deur die doopwater gegaan het, en ook Sy bloed gestort het vir ons om die ewige lewe te kan beërwe. So Jesus is nie net gedoop om vir ons die pad aan te dui nie, maar het Sy bloed gestort wat ons reinig van al ons sonde. Die bloed en die water is die tekens van die nuwe verbond wat Hy vir ons bewerk het. Nou verklaar Johannes dat die Vader, die Woord (Jesus) en die Heilige Gees getuig in die hemel, en dat op aarde die water (doopwater), en die bloed (nuwe verbond) en die Gees sal getuig. So ek moet gedoop wees, deel word van die nuwe verbond, en beweeg in die gawes van die Heilige Gees op aarde om te kan sê dat ek kind van God is.

Die laaste gedeelte van die redenasie van Johannes waarsku ons juis dat ons nie moet bly by wat mense van getuig nie, maar Hom die ewige God gaan vra, want dit is wat Hy getuig aangaande Sy Seun Jesus Christus. “9  As ons die getuienis van die mense aanneem–die getuienis van God is groter, omdat dit die getuienis is van God wat Hy aangaande sy Seun getuig het.”

“10 ¶ Wie in die Seun van God glo, het die getuienis in homself. Hy wat God nie glo nie, het Hom tot leuenaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het wat God aangaande sy Seun getuig het nie. 11  En dit is die getuienis: dat God ons die ewige lewe gegee het, en dié lewe is in sy Seun. 12  Hy wat die Seun het, het die lewe; wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. 13  Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die Naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die Naam van die Seun van God.”

“18 ¶ Ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie; maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself, en die Bose het geen vat op hom nie. 19  Ons weet dat ons uit God is en die hele wêreld in die mag van die Bose lê. 20  En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die Waaragtige te ken; en ons is in die Waaragtige, in sy Seun, Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe. 21  My kinders, bewaar julleself van die afgode. Amen.”

Hoe verklaar Paulus dit? Hy skryf aan Timoteus die volgende: “1 Tim. 1:5 ¶ Maar die doel van die gebod is liefde uit ‘n rein hart en ‘n goeie gewete en ‘n ongeveinsde geloof 6  waarvan sommige mense afgedwaal en hulle afgewend het na onsinnige praatjies; 7  hulle wil leraars van die wet wees, alhoewel hulle wat hulle sê, of die dinge wat hulle beslis beweer, nie verstaan nie.”

Posted in Uncategorised

Moses 4 vers 2: Hoe beoordeel ek die egtheid van ‘n herder asook die egtheid van ‘n gemeente?

U mag dalk vra, hoekom wil jy ‘n antwoord gee oor iets wat ons as gemiddelde Christene nie aanraak nie? Ek wil dit graag met ‘n ander vraag beantwoord. Hoe gaan u weet of die persoon die waarheid verkondig en deur die HERE gestuur is, as u nie weet hoe om hom en sy werke en optrede te beoordeel nie.

Kom ons begin by wat die Bybel leer in ons tyd gaan gebeur, en stel eerstens wat die Bybel stel. 2 Petrus 1:1 “¶ Maar daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraars sal wees wat verderflike ketterye heimlik sal invoer, en ook die HERE wat hulle gekoop het, verloën en ‘n vinnige verderf oor hulleself bring; 2  en baie sal hulle verderflikhede navolg, en om hulle ontwil sal die weg van die waarheid gelaster word; 3 ¶ en uit hebsug sal hulle met verdigte woorde voordeel uit julle trek. Oor hulle is die oordeel van lankal af nie werkeloos nie, en hulle verderf sluimer nie. 4  Want as God die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp en aan kettings van duisternis oorgegee het, om vir die oordeel in bewaring gehou te word; 5  en die ou wêreld nie gespaar het nie, maar Noag, die prediker van geregtigheid, met sewe ander bewaar het toe Hy die sondvloed oor die wêreld van goddelose mense gebring het; 6  en deur die stede van Sodom en Gomorra tot as te verbrand, hulle tot ondergang veroordeel het en as ‘n voorbeeld gestel het vir die wat in die toekoms goddeloos sou wees; 7 ¶ en die regverdige Lot gered het, wat hom baie gekwel het oor die losbandige lewe van die sedelose mense; 8  want deur wat hy gesien en gehoor het, het dié regverdige man, wat onder hulle gewoon het, dag vir dag sy regverdige siel gepynig oor hulle wettelose werke– 9  die HERE weet om die godsaliges uit versoeking te verlos en die onregverdiges te bewaar vir die dag van oordeel om gestraf te word; 10 ¶ en veral die wat die vlees in vuile begeerlikheid agternaloop en die heerskappy verag. Vermetel en aanmatigend, skroom hulle nie om die heerlike wesens te belaster nie, 11  terwyl die engele, hoewel groter in sterkte en krag, geen lasterlike oordeel teen hulle by die HERE voorbring nie. 12  Maar hulle sal, omdat hulle belaster wat hulle nie ken nie, soos redelose diere wat die natuur volg, gebore om gevang en vernietig te word, in hulle verdorwenheid te gronde gaan 13  en die loon van die ongeregtigheid ontvang. Hulle ag die weelderigheid oordag ‘n genot; hulle is skandvlekke en smette, weelderig in hul bedrieërye as hulle met julle saam smul; 14  met oë vol van owerspel, wat nie ophou om te sondig nie; hulle verlok onvaste siele, hulle het ‘n hart geoefen in hebsug, hulle is kinders van die vervloeking. 15  Hulle het die regte pad verlaat en verdwaal, en die weg gevolg van Bíleam, die seun van Beor, wat die loon van ongeregtigheid liefgehad het, 16  maar die bestraffing van sy eie oortreding ontvang het: die stom lasdier het met die stem van ‘n mens gepraat en die waansinnigheid van die profeet verhinder. 17  Hulle is waterlose fonteine, miswolke voortgedrywe deur ‘n stormwind, vir wie die donkerheid van die duisternis vir ewig bewaar word. 18  Want deur trotse woorde vol onsin uit te spreek, verlok hulle deur begeerlikhede van die vlees en ongebondenheid die wat waarlik die mense ontvlug het wat in dwaling wandel. 19  Hulle belowe vryheid aan hulle, terwyl hulle self slawe van die verdorwenheid is; want waar ‘n mens deur oorwin is, daarvan het hy ook ‘n slaaf geword. 20  Want as hulle, nadat hulle deur die kennis van die HERE en Saligmaker, Jesus Christus, die besmettinge van die wêreld ontvlug het, hulle tog weer deur hierdie dinge laat verstrik en oorwin word, dan het vir hulle die laaste erger geword as die eerste. 21  Want dit sou vir hulle beter wees as hulle die weg van die geregtigheid nie geken het nie, as dat hulle, nadat hulle dit leer ken het, hulle afkeer van die heilige gebod wat aan hulle oorgelewer is. 22  Maar oor hulle het gekom wat die ware spreekwoord sê: Die hond het omgedraai na sy eie uitbraaksel, en die gewaste sog om in die modder te rol. ”

2Tim 4: 1 “¶ Ek besweer jou dan voor God en die HERE Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk: 2  verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering; 3  want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, 4  en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. 5  Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk van ‘n evangelis; vervul jou bediening.”

Ek wil graag begin by die begin van die afval van die priesters in die ou testament, en dit gebruik as maatstaf vir die beoordeling van die huidige situasie. Dit is moeilik om te glo dat daar vroeg in die ou testament alreeds valsheid in die priesterskap was, veral as ons kyk na van die ou priesters, soos Samuel en Elia om maar net ‘n paar te noem. Maar dit het al begin voor Samuel se tyd as priester. Ek wil begin met Eli. 1 Samuel 2 vers 11 “¶ Daarna het Élkana na sy huis, na Rama, gegaan, terwyl die seun by die priester Eli die HERE bly dien het. 12  Maar die seuns van Eli was deugniete; hulle het die HERE nie erken nie. 13  Die handelwyse van die priesters teenoor die volk was só: As iemand ‘n offer slag, dan kom die dienaar van die priester, net soos die vleis kook, met die drietand-vurk in sy hand, 14  en steek in die kastrol of in die pot of in die pan of in die skottel: alles wat die vurk optrek, neem die priester vir homself. So het hulle met al die Israeliete gedoen wat daar, in Silo, gekom het. 15  Selfs voordat hulle die vet aan die brand steek, kom die dienaar van die priester en sê aan die man wat offer: Gee vleis om vir die priester te braai, want hy sal nie gekookte nie, maar net rou vleis van jou neem. 16  As die man vir hom sê: Laat hulle net eers die vet aan die brand steek, neem dan vir jou soos jou siel begeer–dan sê hy: Nee, maar jy moet dit nou gee; en so nie, dan neem ek dit met geweld. 17  En die sonde van die jongmanne was baie groot voor die aangesig van die HERE, want die mense het die offer aan die HERE verag. 18  Maar Samuel het as seun gedien voor die aangesig van die HERE, omgord met ‘n linne-skouerkleed. 19  En sy moeder was gewoond om vir hom ‘n klein manteltjie te maak wat sy van jaar tot jaar vir hom gebring het as sy met haar man opgaan om die jaarlikse offer te bring. 20  Dan seën Eli Élkana en sy vrou en sê: Mag die HERE jou ‘n nageslag gee uit hierdie vrou ter vergoeding van wat aan die HERE afgestaan is. Daarop gaan hulle na sy woonplek toe. 21  En die HERE het ag gegee op Hanna, sodat sy swanger geword en nog drie seuns en twee dogters gebaar het; en die seun Samuel het groot geword by die HERE.”

Vers 12 leer ons as volg: “Maar die seuns van Eli was deugniete; hulle het die HERE nie erken nie”. Die eerste aanwyser vir ons om te sien of die herder / leraar / dominee / pastoor doen wat reg is, is om te kyk na sy kinders. Die Bybel leer ons Eli se seuns was deugniete. Hulle het geen ontsag gehad vir die werking en dinge van die HERE nie. Hulle het saam met Eli in die tempel gewoon, maar het die HERE nie geken nie. Hulle wou doen wat hulle wou. Hulle wou hulle nie aan gesag onderwerp nie. Hulle wou nie gekookte beesvleis eet nie. Nee, hulle wou geroosterde kruisskyf hê met die vet aan. Soos die gedeelte dit uitspel: Hulle het die offer van die HERE verag. Daaroor het die HERE hulle verwerp. As ons na die geskiedenis kyk, het Eli uit die stam van Aaron gekom, wat op sy beurt uit die stam van Levi gekom het. Eli se seuns moes by hom oorneem as priesters, maar hulle het geen ontsag gehad vir die HERE nie. So die eerste stap is: Kyk na die herder se kinders. Kan hy hulle beheer? As hy nie kan nie, hoe kan hy ‘n gemeente beheer as hy nie sy eie kinders kan beheer nie? (1 Tim. 3:5). Samuel aan die anderkant, het die HERE gedien voor die aangesig van Eli.

Hoe het Eli opgetree teen hulle? As hy hoor hoe hulle met die tempelhoere bed toe gaan en die volk daardeur verlei, het hy hulle nie bestraf nie, maar net gesê dit is nie reg wat hulle doen nie. Daar was geen optrede teen hulle nie. Hoeveel leraars vandag is bang om op te tree teenoor sy eie kinders en gemeentelede wat in sonde verval het? Hoeveel pare bly net saam en word nooit daaroor gekonfronteer nie? (Dit word selfs aanbeveel) Hoeveel mense dobbel, speel die lotto, slaap rond, lieg en bedrieg, maar die kerk bly stil. Die leraar is bang dat hy sy lidmate sal ontstel en hulle dan nie hulle bydrae aan die einde van die maand sal gee nie. Hoekom? Hy het verval in hebsug. Sodra hy hulle aanspreek, kan sy vrou nie elke week met haar mooi kleertjies op die voorste banke kom sit nie, want sy moet dan weer die rok aantrek wat sy verlede week of verlede maand aangehad het. Dit is maklik om te sien of so ‘n herder werklik die HERE dien. As hy sag is op sonde, het hy soos Eli geword. Daarna verval hulle in ‘n valsheid en sê dat jy maar mag saamleef of seks hê voor die huwelik, want ons moet eers sien of ons aanpasbaar is voor die huwelik, of met allerhande snert die skape in die naam van die HERE verlei. So weet ek van gevalle waar van die leierskap in homoseksualisme verval het, maar word dit net afgemaak of dit niks is nie.

Esegiël beskryf ook ‘n ander faset van die herder. “Wee die herders van Israel wat aan hulleself weiding verskaf! Moet die herders nie die skape laat wei nie?” Hoeveel predikante is daar in die drie susters kerke wat tot die besef gekom het dat hulle gedoop moet word, dit gedoen het, maar nie hulle gemeentelede dit leer nie. Nee, hulle is te bang hulle word uitgeskop uit die kerk uit. Hulle sê: “Ek het my laat doop omrede die HERE dit aan my openbaar het, maar Hy sal dit op Sy tyd aan die gemeentelede openbaar. Dit is nie my plig nie”. Jammer dominee, die Bybel sê jy moet vir die skape sorg, nie vir jouself nie. Hoeveel weet van die nuwe verbond en wat dit vir ons beteken maar leer nie hulle lidmate daaroor nie. Nee, ek is bang ek sal my inkomste verloor, want dan kan ek hulle nie meer op ‘n “guilt trip” sit met Maleagi 3 nie.

Die ander probleem waarmee ons sit is dat alle gelde wat ingesamel word, bestee sal word soos deur die herder besluit. Dit is waarvan Esegiël skryf in Esegiël 34 vers 3  “Julle eet die vet”. “Julle vat wat aan My behoort, vir julle self”. Gaan kyk maar hoeveel herders lewe in gemak, terwyl sy kudde in die uiterste armoede verval het. Een ding waaroor jy seker kan wees is dat daar elke maand gepreek gaan word om jou bydrae te gee, anders kan die HERE jou nie seën nie. Hulle het vergeet wat Paulus in 2 Kor. 8 vers 13 sê: “Want ek bedoel nie dat daar vir ander verligting moet wees en vir julle verdrukking nie.” Die offers wat die mense in die ou testament moes bring moes die mense self eet, en afhangende van watter offer dit was, kon die priester wat offer of ‘n agterboud en ‘n vel of wat ook al kry. Die hele offer is nooit uitsluitlik vir die priester gegee nie. Indien jy nie meer gehad het hierdie jaar as verlede jaar nie, was jou tiende nul. Jy moes slegs van die toename in bates ‘n tiende bring, nie op alles wat jy gehad het nie. Vandag moet jy ‘n tiende van alles gee, anders word jy soos iemand wat die pes het, behandel. Jesus beskryf ook wat gebeur in Mattheus 23:23  “Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle gee tiendes van kruisement en anys en koljander, en die swaarste van die wet laat julle ná: die reg en die barmhartigheid en die trou. Hierdie dinge behoort julle te doen sonder om die ander na te laat.”  Hoeveel keer word mense weggewys van die kerk as hulle tekort het? Die antwoord is altyd: “Nee, ons moet eers die leraar en die kerk en die en dat betaal, jy moet vir jouself sorg. Ons is nie ‘n liefdadigheids organisasie nie.” My vraag is: Wat is die kerk dan? Dit is waarna Esegiël verwys dat die herders dit wat die HERE toekom, steel. Vir ‘n volledige bespreking oor tiendes en finansies, lees die vraag oor finansies in vers 4.

Wat is die oordeel van God oor Eli? Vers 29  “Waarom verag julle my slagoffer en my spysoffer wat Ek in my woning beveel het, en eer jy jou seuns meer as vir My deur julle vet te voer met die beste van elke offergawe van my volk Israel? 30  Daarom spreek die HERE, die God van Israel: Ek het wel duidelik gesê: Jou huis en die huis van jou vader sal voor my aangesig wandel tot in ewigheid. Maar nou spreek die HERE: Dit is ver van My; want die wat My eer, sal Ek eer; maar die wat My verag, sal veragtelik wees. 31  Kyk, die dae kom dat Ek jou arm en die arm van jou vader se huis sal afkap, sodat daar geen bejaarde in jou huis sal wees nie. 32  Dan sal jy die benoudheid van my woning aanskou, in alles waarin Hy aan Israel goed sal doen; en in jou huis sal daar al die dae geen bejaarde wees nie. 33  Maar Ek sal, om jou oë te laat wegkwyn en jou siel te laat versmag, een vir jou nie uitroei van my altaar af nie; en al wat aangroei uit jou huis, sal op manlike leeftyd sterwe. 34  En dit sal vir jou die teken wees wat oor jou twee seuns, oor Hofni en Pínehas, sal kom: Op een dag sal hulle altwee sterwe.”

Uit die skrifgedeelte kom daar ‘n paar punte na vore.

Eerstens sê die HERE dat Hy Sy belofte verander. Hoeveel keer hoor ons dat die HERE Sy beslissing sal verander vanaf die kansel. Die antwoord is altyd: “Nee, die HERE sal nooit Sy besluit rondom jou verander nie.” Wat maak jou so spesiaal dat hy dit nie met  jou sal doen nie? Hy het dit met Eli gedoen. Hy sal die eer wat Hom eer, maar die wat Hom nie eer nie, sal veragterlik wees.

Tweedens sê die HERE dat Hy Eli se regterarm, en die regterarm van sy nakomelinge sal afkap. Die regterarm hier verteenwoordig die krag van sy bediening. Maar wat is die krag van bediening? Esegiël 34 gee weer die antwoord. “Vers 3 maar die skape laat julle nie wei nie; 4  julle versterk die swakkes nie en maak die siekes nie gesond nie en die wat gewond is, verbind julle nie en wat weggedryf is, bring julle nie terug nie en wat verlore is, soek julle nie; maar met strengheid heers julle oor hulle en met hardheid.” Hoeveel persone in jou gemeente is genees nadat die ouderlinge en die pastor of dominee vir hom gebid het? Hoeveel dooies is opgewek? Hoeveel mense met seer in hulle lewe is bygestaan en is geheel daarvan? Word jy geleer wat die Bybel sê, of word daar net ‘n eksegese gegee van ‘n spesifieke teksgedeelte, sonder dat daar geleer word hoe om dit in jou lewe toe te pas? Of word daar net ‘n teksvers aangehaal sodat die rede darem ‘n godsdienstige grondslag sal hê, maar daar word net gesê wat die prediker wil sê. Hoeveel nuwe bekeerlinge is daar in jou gemeente? Hoeveel mense rondom jou is kerk los, maar geen aandag word aan hulle gegee nie? Dit is waarvan die HERE hier praat. Die dienste gaan voort, maar daar word geen verskil in die samelewing gemaak nie. Ons spreek nie die regering aan as hulle duiwelse leerstellings in ons skole wil inbring nie. Nee, ons moet maar self die situasie by die huis hanteer. Hoe doen ons dit as hulle geleer word om alle gesag te verwerp en moet saamstaan om die doel van die gemeenskap uit te leef? “Die persoonlike voorkeur moet ek aflê, ek moet my ondergeskik stel aan wat vir ons as volk die beste is.” Dit is wat geleer word by die skool. Duiwelse rituele met sangomas word voor groot geleenthede soos by sport en parlement byeenkomste toegelaat, maar ons word geleer dat as Christene ons dit moet aanvaar, want ons wil nie ‘n konfrontasie ontketen nie, en ons lewe mos in Afrika. Parlementslede kan saam met sangomas hulle hande in bloed was, en dan op Sondag in die ouderlingsbanke in die kerk gaan sit. Dit is wat ons doen, want die Krag van God is nie daar nie. Weet jy dat as Sy Krag nie daar is nie, is Hy ook nie daar nie? Wat maak ons? As iemand nog durf iets sê waarmee die pastor nie saamstem nie, dan word hy summier geskors uit die kerk, want  “niemand sal my in my kerk aanvat nie. Ek weet hoe om die skrif te verklaar en as jy nie daarmee saamstem nie, dan moet jy of vergifnis vra vir die HERE dat jy teen “Sy” gesag opgestaan het, of jy moet uit die kerk bedank.” Gaan kyk maar hoeveel kerke se webtuistes en voorligting stukke vir nuwe lidmate bevat hierdie klousule. Ander verklaar weer dat as jy vir drie of vier maande nie jou tiende bring nie, jy nie meer as lidmaat gereken sal word nie. Nee, daar word nie gevra of jy geld vir kos het nie, nee, jy word nie meer as lidmaat gereken nie. Die pastor wil tog nie sy geld met jou deel nie.

‘n Ander teken dat die Krag van die HERE nie daar is nie, is wanneer ons moet rondhardloop en nuwe programme instel om te verseker dat die lidmate nie elders gaan nie. Hoeveel leraars en pastors woon nie nuwe kursusse by oor hoe om sy gemeente te laat groei nie, of hoe om sy gemeente se inkomste te verdubbel nie. Nee, as die Krag van die HERE daar is, dan sal die HERE byvoeg die wat gered is. Ons hou groot uitreike, of het ‘n volledige evangelisasie program om besluite vir die HERE kry, maar die nuwe bekeerlinge word miskien een of twee keer besoek daarna, en is dan maar op hulle self aangewys om in Kanaän te kom. Die wolwe en jakkalse kan maar moor in die woestyn, want ons het mos ons plig gedoen. Nog ‘n teken van verval is dat ons moet ook verseker dat ons persone se “hang-ups” hanteer word, want die persoon is baie belangrik. Nee, die HERE is belangrik, want as Hy nie eerste kom nie, is ons besig met humanisme.

Dan is daar tog die tyd. As die dominee of pastor langer as tien minute preek, word daar op die horlosie gekyk, want hy mors nou weer my tyd. Ek het nie heeldag om na sy ou prediking te luister nie, ek het net gekom dat ek my eie ego kan streel en sê ek was in die kerk. Ek het nou mos my geestelike batterye kom laai sodat ek weer die week kan aangaan. Wie of wat kerk is het ek nie ‘n “clue” oor nie, want dit is goed wat die kerkraad moet uitklaar.

Dan is daar nog die kwessie van gebed. Daar word gevra dat almal wat deel is van die bediening, die musikante, voorsangers, herders en sel herders, voor die diens tog net sal saam bid vir die diens. Wanneer jy daar aankom, vind jy uit dat jy alleen daar is, en na twee of drie weke loer iemand per abuis in en sien jou daar. Nou is dit ‘n rondgeskarrel en nuwe beroepe word gemaak dat almal tog daar sal wees, maar dit bly maar dieselfde. Die alternatief is waar so ‘n geleentheid deur een of twee persone so oorheers word dat niemand anders kan bid nie, en word daar vir alles behalwe die diens gebid. Of wanneer die kerkraad voor die diens in die konsistorie bymekaar kom, en daar ‘n spesifieke patroon is van wie sal open voor en wie sal afsluit na die diens, moet jy hulle ‘n week of twee kennis gee sodat hulle hul 30 sekonde gebed kan voorberei en aflees wanneer dit hulle beurt is.

Jy mag dalk sê dit gaan nie so nie, maar ek kan vir jou hoeveel gemeentes wys waar dit so gaan, want die Krag van die HERE is nie daar nie. Maar, nou moet ek ook byvoeg, dat daar wel gemeentes is waar die Krag van die HERE so tasbaar daar is, dat jy elke oomblik met ‘n verwagting sit om te sien hoe die HERE werk. Dank die Vader daarvoor.

Die Bybel beskryf ook vir ons wat die uiteinde van beide tipe herders gaan wees. Esegiël beskryf dit so in hoofstuk 44: 6  “En sê aan die wederstrewiges, aan die huis van Israel: So spreek die HERE HERE: Laat dit genoeg wees met al julle gruwels, o huis van Israel! 7  Omdat julle uitlanders ingebring het, onbesnedenes van hart en onbesnedenes van vlees, om in my heiligdom te wees, om dit, my huis, te ontheilig; toe julle my brood, vet en bloed gebring, en hulle my verbond verbreek het by al julle gruwels. 8  En julle het die diens van my heilige gawes nie waargeneem nie, maar het hulle aangestel om my diens in my heiligdom vir julle waar te neem. 9  So sê die HERE HERE: Geen uitlander, onbesnede van hart en onbesnede van vlees, mag in my heiligdom ingaan, van al die uitlanders wat onder die kinders van Israel is nie. 10 ¶ Maar die Leviete wat ver van My afgewyk het by die afdwaling van Israel, wat van My af weggedwaal het agter hulle drekgode aan, hulle moet hul ongeregtigheid dra: 11  hulle moet dienaars wees in my heiligdom, as wagte by die poorte van die huis en bedienaars van die huis; hulle moet die brandoffer en die slagoffer vir die volk slag en voor hulle staan om hulle te dien. 12  Omdat hulle hul gedien het voor hulle drekgode en vir die huis van Israel ‘n struikelblok tot ongeregtigheid was, daarom het Ek my hand teen hulle opgehef, spreek die HERE HERE, sodat hulle hul ongeregtigheid moet dra. 13  En hulle mag nie nader kom na My toe om die priesteramp vir My te bedien nie en om nader te kom na al my heilige gawes, na die hoogheilige gawes nie; maar hulle moet hul skande dra en hul gruwels wat hulle bedryf het. 14  Dus sal Ek hulle aanstel om die diens van die huis waar te neem, vir die hele bediening daarvan en vir alles wat daarin gedoen moet word. 15  Maar die Levitiese priesters, die kinders van Sadok, wat die diens van my heiligdom waargeneem het toe die kinders van Israel van My af weggedwaal het, hulle moet na My toe nader kom om My te dien en voor my aangesig staan om aan My die vet en die bloed te offer, spreek die HERE HERE. 16  Hulle moet in my heiligdom ingaan, en hulle moet na my tafel toe nader kom om My te dien en my diens waarneem.”

Nou wil ek jou vra: Hoe vergelyk jou gemeente? Is die HERE daar met al Sy Krag en genade, of is Hy nie daar nie? Ek wil afsluit met wat die HERE verder sê in Esegiël 34 wat Hy sal doen: “10  So sê die HERE HERE: Kyk, Ek het dit teen die herders! En Ek sal my skape van hulle hand eis en maak dat hulle geen skape meer oppas nie, sodat die herders aan hulleself nie meer weiding sal verskaf nie; en Ek sal my skape uit hulle mond uitruk, sodat dit hulle nie as voedsel sal dien nie. 11  Want so sê die HERE HERE: Kyk, hier is Ek, en Ek sal na my skape vra en vir hulle sorg. 12  Soos ‘n herder vir sy trop skape sorg op die dag as hy onder sy verspreide skape is, so sal Ek vir my skape sorg; en Ek sal hulle red uit al die plekke waarheen hulle verstrooi is, op die dag van wolke en donkerheid. 13  En Ek sal hulle uitlei uit die volke en versamel uit die lande en hulle bring in hul land; en Ek sal hulle laat wei op die berge van Israel, in die klowe en in al die bewoonbare plekke van die land. 14  Op ‘n goeie weiveld sal Ek hulle laat wei, en op die hoë berge van Israel sal hulle weiplek wees. Daar sal hulle lê op ‘n goeie plek en wei in ‘n geil weiveld op die berge van Israel. 15  Ek self sal my skape oppas, en Ek self sal hulle laat lê en rus, spreek die HERE HERE. 16  Die wat verlore is, sal Ek soek, en wat weggedryf is, sal Ek terugbring, en wat gewond is, sal Ek verbind, en die siekes sal Ek versterk; maar die vettes en die sterkes sal Ek verdelg: Ek sal hulle oppas soos dit reg is. 17 ¶ En wat julle aangaan, my skape, so sê die HERE HERE, kyk, Ek sal oordeel tussen skape en skape, die ramme en die bokramme. 18  Is dit vir julle nie genoeg dat julle die goeie weiveld afwei nie? En moet julle die orige van jul weiveld met jul pote vertrap? En moet julle die helder water drink, terwyl julle die wat oorbly, met jul pote troebel maak? 19  En moet my skape afwei wat met julle pote vertrap is, en drink wat met julle pote troebel gemaak is? 20  Daarom, so sê die HERE HERE vir hulle: Kyk, hier is Ek, en Ek sal oordeel tussen die vet skape en die maer skape. 21  Omdat julle al die swakkes met skof en skouer wegdruk en met julle horings stoot, totdat julle hulle uitgejaag het, 22  daarom sal Ek my skape red, sodat hulle nie meer ‘n prooi sal wees nie; en Ek sal oordeel tussen skape en skape.”

Posted in Uncategorised

Moses 4 vers 1: Wat is die Kerk van Jesus Christus?

Dit is nogal ‘n vraag wat ons aan die dink kan sit. Daar is so baie definisies in die Bybel dat ons kan aanhou met ‘n lang Bybelstudie net oor die verskillende benamings. So kan dit wees bruid, liggaam, volk, uitverkiestes ens. Maar dit is nie die vraag nie.

Die vraag is: “Wat is die Kerk van Jesus Christus?”

Daar is al soveel boeke en verduidelikings gegee dat baie mense of nie meer belangstel nie, of hulle het al opgegee het om na artikels en boeke te kyk waarin elke persoon sy eie gedagte deurgee.

Ek wil die vraag uit ‘n baie ander oogpunt benader. Ek wil nie ‘n twis begin oor of ‘n huiskerk of ‘n institusionele kerk reg is of verkeerd is nie, of die betekenis van die woord Ekklesia naspeur nie. Ek wil ook nie kyk of ‘n Pinkster kerk of een van die drie susters kerke reg is nie. Ek wil kyk na ons begrip van kerk. Dit sal ook dan vir my die riglyn gee van wat Kerk is of nie is nie.

Kom ons begin by hoe ons vandag ‘n kerk sien. Gestel ek ry deur die Karoo en kom op ‘n klein dorpie af. Die eerste wat ek van die dorpie gewoonlik raaksien, is ‘n kerktoring. Nou kan ek nader ry en gaan kyk na die kerkgebou. Gestel dit is ‘n Sondag, en daar is ‘n diens aan die gang. Ek sal ingaan en mense kry wat in rye sit, en waarvan al die rye na ‘n sentrale punt toe wys. Dit sal dan daar wees waar die preekstoel of podium sal staan. Die banke waarop die mense sit sal of van hout of plastiek wees, of as die leraar lank preek, mag die banke selfs opgestop wees. Indien dit ‘n nuwe gebou is, mag die sitplekke jou selfs herinner aan die by die teater, lekker sag en elkeen individueel.

Afhangende van die kerkgroep, mag daar of ‘n kerkorrel wees, of ‘n verhoog waar die musikante hulle instrumente kan bespeel. Daar mag dalk ook aparte sitplekke wees waar die “kerkraad” op moet sit.

Kom ons kyk nou verder na die “diens” wat gehou word. Daar word ‘n paar liedere, hetsy psalms of ander geestelike liedere, gesing, daar word gebid deur die leraar, en dan word daar ook afhangende van die kerkgroep, sekere gedeeltes uit die Bybel of ander getuigskrifte van die kerk gelees, bv. die Nederlandse geloofsbelydenis. Nou word daar uit die Bybel ‘n gedeelte gelees, en die leraar sal nou probeer verduidelik wat daar eintlik staan, of hoe ek die gedeelte in my lewe moet toepas. Dan word daar ‘n kollekte opgeneem wat dalk ook oor gebid sal word, of dalk selfs ‘n stuk uit die Bybel aangehaal word oor hoekom en hoeveel ek moet gee. Dit is dan gewoonlik ook die einde van die diens. Die volgorde van die diens kan wissel van kerk na kerk.

Na die diens word daar dalk koffie en tee saam gedrink. ‘n Persoon mag dalk met ‘n ander persoon deel oor wat die week gebeur het, of net gesels oor die rugbywedstryd van gister, en dan gaan almal huis toe.

Nou staan jy as vreemdeling daar en stap na die persoon wat gepreek het, en vra hom hoe word jy nou deel van die groep mense, en wat word van jou verwag. Nou gaan hy gewoonlik deur ‘n soort van ‘n “checklist” werk om te hoor waar jy vandaan kom, by watter groep jy ingeskakel was en of jy dalk enige bewyse het wat alles kan bevestig. Dan mag hy jou dalk vra om ‘n funksie by te woon waar al hierdie inligting wat jy wil hê, aan jou beskikbaar gestel gaan word, of andersins moet hy maar iemand stuur om met jou in gesprek te tree oor al die stappe wat gevolg moet word voordat jy deel van die groep kan word.

Nou gaan jy maar na die volgende kerkgebou om uit te vind wat daar aangaan. Die groep mag dalk selfs handeklap terwyl hulle sing, en mense mag dalk selfs in baie vreemde stemme uitbreek. Maar, as jy rondom jou kyk en met die mense praat, vind jy uit dit is dieselfde stappe wat geneem word as jy lid van die groep wil word. Hulle mag dalk vir jou sê dat hulle heel anders as die ander groep is, want hulle het selle wat ook in die week bymekaar kom. Nou besluit jy maar om in die week soontoe te gaan om te sien wat daar gebeur. Weereens sing almal saam, en nou word ‘n papiertjie uitgehaal deur die leier. Dit het hy die Sondag by die diens gekry, en vra hy nou vrae aan jou oor wat Sondag oor gepreek is, en hoe jy dit ervaar het, en hoe ons dit kan toepas in ons lewe. Aan die einde word daar gevra of daar iets is waaroor daar gebid kan word. Nou sal dalk een of twee van die mense vra dat daar vir iemand wat hulle ken voor gebid sal word. So word dit afgesluit en was dit maar net ‘n Sondagdiens in die kleinere, met gebed vir spesifieke persone, en nie net in die algemeen nie.

Om jou nou te help in jou besluit waar jy jou moet voeg, besluit jy om jou Bybel uit te haal en te gaan kyk wat die Bybel sê. Nou onthou jy skielik dat daar ‘n baie slim Oom was wat baie boeke geskryf het. O ja, hy het mos amper al die boeke in die nuwe testament geskryf, want jy wil nou mos by ‘n nuwe Testamentiese kerk aansluit. Nou begin jy te soek en daar kry jy die gedeelte wat praat oor hoe dit sal wees wanneer julle bymekaar kom. Nou weet jy. 1 Kor. 14 van vers 26:” ¶ Hoe staan die saak dan, broeders? Wanneer julle saamkom, dan het elkeen van julle ‘n psalm of ‘n lering of ‘n taal of ‘n openbaring of ‘n uitlegging–laat alles tot stigting geskied. 27  En as iemand in ‘n taal spreek, laat dit dan wees twee of hoogstens drie, en by beurte; en laat een dit uitlê. 28  Maar as daar geen uitlêer is nie, laat hy in die gemeente swyg, en laat hy met homself en met God spreek. 29  Laat twee of drie profete spreek en die ander dit beoordeel. 30  Maar as daar iets geopenbaar is aan ‘n ander wat daar sit, laat die eerste swyg. 31  Want julle kan almal een vir een profeteer, sodat almal kan leer en almal bemoedig word. 32  En die geeste van die profete is aan die profete onderworpe; 33  want God is nie ‘n God van wanorde nie, maar van vrede, soos in al die gemeentes van die heiliges. 34 ¶ Julle vroue moet in die gemeentes swyg; want dit is hulle nie toegelaat om te spreek nie, maar om onderdanig te wees, soos die wet ook sê. 35  Maar as hulle iets wil leer, laat hulle tuis hul eie mans vra, want dit is lelik vir vroue om in die gemeente te spreek. 36 ¶ Of het die woord van God van julle uitgegaan, of het dit tot julle alleen gekom? 37  As iemand meen dat hy ‘n profeet of ‘n geestelike mens is, moet hy erken dat wat ek aan julle skrywe, bevele van die HERE is. 38  Maar as iemand onkundig is, laat hom onkundig bly. 39  Daarom, broeders, beywer julle om te profeteer en moenie verhinder dat daar in tale gespreek word nie. 40  Laat alles welvoeglik en ordelik toegaan.”

Jou onmiddellike reaksie is dalk een van verwondering, want wat hier staan het niks in gemeen met wat jy sovêr by enige van die byeenkomste ervaar het nie. Maar, dit is wat die Bybel verklaar. Nou mag jy dalk sê dat dit in ons groot gemeentes onmoontlik is om so ‘n tipe diens te hou, en dat dit tuishoort by die sel byeenkomste in die week. Ek wil dit graag bevraagteken, want die meeste selle word net toegelaat om dit wat hulle gegee word, deur te gee. Verder het die sel leier geen reg om enige iets anders te leer as wat die “Kerk” toelaat nie. Maar, kom ons ondersoek eerder verder wat is Kerk.

Om jou taak nog moeiliker te maak, onthou jy dat daar in Efesiërs ook iets staan rondom Kerk. Efesiërs 4 :” 1 ¶ Ek vermaan julle dan, ek, die gevangene in die HERE, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, 2 ¶ met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra 3  en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede. 4  Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping; 5  een HERE, een geloof een doop, 6  een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. 7  Maar aan elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawe van Christus. 8  Daarom sê Hy: Toe Hy opgevaar het in die hoogte, het Hy die gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee. 9  Maar dít: Hy het opgevaar–wat beteken dit anders as dat Hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde? 10  Hy wat neergedaal het, is dieselfde as Hy wat opgevaar het bokant al die hemele, sodat Hy alles tot volheid kan bring. 11  En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, 12  om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus, 13  totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot ‘n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus; 14  sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedrieëry van die mense, deur sluheid om listiglik tot dwaling te bring; 15  maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in Hom wat die Hoof is, naamlik Christus, 16  uit wie die hele liggaam–goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate–die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. 17 ¶ Dit sê en betuig ek dan in die HERE, dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel in die verdwaasdheid van hulle gemoed nie– 18  mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God deur die onkunde wat in hulle is vanweë die verharding van hulle hart; 19  wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid om in hebsug allerhande onreinheid te bedrywe. 20  Maar julle het Christus nie so leer ken nie, 21  as julle ten minste van Hom gehoor het en in Hom onderrig is soos die waarheid is in Jesus: 22  dat julle, wat die vorige lewenswandel betref die oue mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, 23  en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed 24  en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. 25  Daarom, lê die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. 26  Word toornig en moenie sondig nie; laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie; 27  en gee aan die duiwel geen plek nie. 28  Laat die een wat steel, nie meer steel nie; maar laat hom liewer arbei deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. 29  Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net ‘n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. 30  En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. 31  Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. 32  Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar; vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het.

Die gedeelte verklap vir ons wie is die Kerk van Jesus, wie mag daaraan deelhê, en dus ook as ons negatief daarna kyk, wie nie daaraan mag behoort nie.

Soos ek gesê het, kom ons begin by die begin.

Handelinge 2:46  En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, 47  terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk. En die HERE het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is.

Wat leer ons uit die gedeelte. Eerstens dat hulle dag vir dag bymekaar gekom het. Daar was ‘n baie nou band tussen die mense. Elkeen het die ander een intiem geken. Dit is vandag in ons lewe miskien ‘n bietjie moeilik, maar dit moet ons begeerte wees. Hulle het ook daagliks Nagmaal gebruik, maar het dit van huis tot huis gedoen. Nie een maal per maand of kwartaal soos ons dit vandag ken nie. Hulle het ook nie met lang gesigte bymekaar gekom om Nagmaal te gebruik nie, maar daagliks het hulle dit gedoen. Dit was deel van hulle daaglikse eet roetine. Die groot boodskap wat ek egter oor wil praat, is dat God die bygevoeg het wat gered is. Nie ek of enigeen kan mense by God se Kerk byvoeg nie, net Hy kan. Ons as wedergebore kinders van God is almal deel van God se Kerk.

Hoekom?

Ek wil hê ons moet nou kyk na Efesiërs 4: 4-6.”4  Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping; 5  een HERE, een geloof een doop, 6  een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is.”

Kom ons kyk wat bepaal lidmaatskap van ‘n gemeente.

Ek wil graag 7 punte noem wat eenheid bepaal uit Efesiërs.

1          Een liggaam.

Ons het alreeds gesien dat daar net een Kerk is, en dit is God se Kerk. Vers 4 leer ons dat daar net een liggaam is. So as ek na ‘n persoon kyk, moet ek my die vraag afvra, ‘Wat is die persoon se funksie in die Liggaam?”. Wanneer ek dit uitvind, kan ek ook sien dat die persoon deel van die Liggaam van Christus is, en kan ek dus nie teen hom gaan nie, want indien ek dit wil doen, veroorsaak ek kanker in die liggaam. Dit is wanneer een deel van die liggaam die ander deel aanval. Dus is enige persoon wat glo dat Jesus die Seun van God is, deel van die Kerk. As ‘n persoon nie kan bely dat Jesus die Christus is nie, is hy nie deel van die Kerk nie.

2          Een Gees

As enigeen met ons wil fellowship, mag ek hom of haar nie afkeer net omdat hy dalk ‘n ander siening het oor geloof nie, net terwyl hy die Gees van Christus in hom het. So ek mag nie vir iemand wat dalk met ons verskil weier om by ons te aanbid nie, net terwyl die persoon een in Gees is met ons.

3          Een hoop

Hierdie hoop wat ons het, en dit is om ‘n ewigheid saam met die Vader te verkeer, is sover my kennis strek dieselfde hoop onder alle gelowiges. So almal wat hierdie hoop deel, is welkom in die gemeente van die HERE.

4          Een HERE

Daar is net een HERE, en dit is die HERE Jesus Christus. So elkeen wat bely dat Jesus die HERE is, is deel van ons.

5          Een geloof.

Hierdie is nie ons eie geloofsbelydenis nie, maar die geloof dat Jesus die Seun van God is, en dat niemand gered kan word behalwe deur die Seun nie. Ons mag dalk baie verskillende interpretasies van die Skrif aanhang, maar ons almal deel die een Geloof.

6          Een doop.

1 Kor 1 Vers 11 ” Want dit is aan my deur die huisgenote van Chloë bekend gemaak aangaande julle, my broeders, dat daar twiste onder julle is. 12  Ek bedoel dit, dat elkeen van julle sê: Ek is van Paulus, en ek van Apollos, en ek van Céfas, en ek van Christus.13  Is Christus verdeel? Is Paulus miskien vir julle gekruisig? Of is julle in die naam van Paulus gedoop?”

Die vers leer ons dat dit gaan oor in wie se naam jy gedoop is. So as die persoon in die Naam van Jesus gedoop is, is hy deel van die liggaam.

7          Een God.

As die persoon bely dat hy dieselfde God as ons bely, is hy deel van die liggaam van Christus, en dus welkom in ons midde.

Die bogemelde sewe punte stel vas wie almal aan die liggaam van Christus, dus die Kerk behoort. Enigeen wat nie aan al sewe punte voldoen nie, is dus nie deel van die Liggaam van Christus nie.

Net soos daar sewe redes is wat die eenheid van die Kerk bevorder, is daar ook sewe verbode redes vir die verdeling van die Kerk.

1          Geestelike leiers.

Ek is van Paulus, en ek van Apollos, en ek van Céfas, en ek van Christus. 1 Kor 1 12. Hier sien ons dat die gelowiges in Korinte probeer het om die gemeente te verdeel deur verskillende persone aan te hang. Maar Paulus wys hier dat hulle dit nie mag doen nie. Hulle was alreeds in die kleinste deel gedeel wat hulle kon verdeel. Lokaliteit. Die gelowiges in Korinte wou vir hulle mense aanstel waat hulle kon vereer. Ons vind dit vandag nog dat mense wat niks weet oor die Krag van die Kruis nie, vir hulle helde aanstel wat hulle wil volg. Ons hoef maar net te kyk na hoe kerke uitgeken word: Dit is pastoor XXX se kerk, of dit is Dominee YYY se kerk. Dit is taboe. Slegs lokaliteit bepaal waar ‘n gemeente moet wees.

2          Deur wie jy tot geloof gekom het.

Is ons weer terug by ” Ek is van Sefas, ek is van Paulus”. Die gemeente waar jy tot bekering gekom het, of die persoon wat jou na die HERE toe gely het, het geen reg om jou toe te ein vir sy gemeente nie. Dit is natuurlik dat ‘n persoon ‘n sekere aangetrokkenheid het teenoor ‘n gemeente of persoon waar jy tot bekering gekom het, maar jy mag nie die kerk daardeur verdeel nie.

3          Nie Sektaries.

Party Christene weet beter as om te sê, ek is van die en die, maar nou sê hulle hulle is van Christus. “Julle doen helde vereering, ons dien net die HERE”. Dit is nie verkeerd om te sê dat jy net die HERE dien, maar om te suggereer dat ander persone nie die HERE dien nie, maak jy jouself skuldig daaraan dat jy verdeeldheid veroorsaak. Ons enigste rede vir fellowship is Christus. Dit is al waaroor dit gaan. So ons kan nie by ‘n kerkgenootskap aansluit nie, want dan veroorsaak ons dat ons sektaries optree.

4          Grondbeginsel verskille.

Ons kan nie mense wegwys omdat hulle basiese grondbeginsels van hulle geloof verskil van ons nie. Al die Christene in ‘n gegewe lokaliteit behoort aan die Kerk van die lokaliteit. Dat daar verskille kan wees, is waar. Daaroor moet daar lering geskied sodat almal tot die volle waarheid kan kom. Ek weet ons wil almal graag hê dat net die mense wat soos ons dink en glo moet deel wees. Ongelukkig laat die Bybel dit nie toe nie. Romeine 14 leer ons dat ons wat sterker in die geloof is die swakkeres moet verdra. Eina.

5          Rasseverskille.

Rom 12 vers 13  “Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een Liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne; en ons is almal van een Gees deurdronge”.

Ons wil baie graag in Suid Afrika ander rasse uitsluit, maar die vers laat ons nie toe om dit te doen nie. Dat mense self besluit om in sekere gebiede saam te kom, is hulle eie besluit. Slegs lokaliteit mag verdeel.

6          Nasionaliteit verskille.

Soos met die rasse aangeleentheid, geld nasionaliteit of taal ook nie.

7          Sosiale Verskille.

Weereens, dit is nie ‘n grondige rede om aan te voer dat ek beter af is as ‘n ander persoon en sodoende verskillende kerke te vorm nie. Almal is een Liggaam. Ek mag ook nie sê dat ek verder gevorderd is op my geestelike weg en sodoende verskillende gemeentes aanhang nie. Ons plig is om die wat nog nie so ver gevorderd is op geestelike vlak soos ons, op te lei en toe te rus sodat hulle ook tot geestelike volwassenheid kan kom.

Noudat ons weet dat daar slegs een Kerk is, en dit is almal wat bely dat Jesus die Christus is, kan ons ook vra wat is Kerk, en hoe pas ek in die prentjie in.

Hoe pas alles in een?

Kom ons kyk weer na Efesiërs 4. 11  “En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, 12  om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus, 13  totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot ‘n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus; 14  sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedrieëry van die mense, deur sluheid om listiglik tot dwaling te bring; 15  maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in Hom wat die Hoof is, naamlik Christus, 16  uit wie die hele liggaam–goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate–die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde.

As ons kyk na die bogenoemde, sien ons dat ons almal moet toerus tot eenheid van geloof en kennis van die Seun van God, tot die volle grootte van Christus. Die laaste gedeelte: “volle grootte van Christus”, is vir my die sleutel gedeelte. As ons kyk na die eerste Christene, het hulle bekend gestaan as  “Die Weg”. Daaroor het die vrou met die waarsê gees ook gesê hulle verkondig die weg na saligheid. So ons moet groei in diè weg tot die volle grootte van Christus. Wanneer ons tot wedergeboorte kom, word ons gees vernuwe deurdat Jesus se Gees ons gees vernuwe en word ons deur Sy bloed skoon gewas. So, as ons reg onthou van die verbond, kan ons nou deur middel van Jesus se geregtigheid regverdig voor God die Vader gaan staan. Dit beteken dat die Vader Jesus se Gees sien elke keer as Hy na ons kyk. Die vraag is nou: “sien ek elke keer Jesus se Gees raak as ek na my mede broer of suster kyk, of sien ek die eie ek raak?” Aangesien ek Jesus moet uitstraal, moet ek dus ook in Jesus se gawes beweeg wat Hy aan ons gegee het, juis omdat ek nie meer leef nie maar Christus in my. So dit is nie ‘n kwessie of ek die gawe van genesing gekry het nie, maar het ek toegelaat dat die HERE die gawe in my laat ontwikkel het.

Maar ons moet onthou dat ons saam met Jesus, kinders van God geword het, so ons is almal broers en susters van mekaar, of anders gestel ons is een familie, een huisgesin. Dan kan ons sien dat ek nie my boetie of sussie kan wegjaag nie, en verklaar dat hy nie meer by my hoort nie, want ons is almal van dieselfde Bloed. Die Bloed van Jesus. So indien jy meer weet van die HERE, beteken dit net dat jy hopelik ouer as die ander in die familie is, maar nou kan jy die wat jonger is, leer hoe om op te tree om jou Pa tevrede te stel. So word van die ouer lede in ‘n huisgesin verwag dat hulle groter pligte as die jongeres sal aanvat.

Dit bring ons dan nou terug by die eerste gedeelte van Efesiërs wat ons gelees het, naamlik dat sommige gegee is as Apostels, Profete, Evangeliste, Herders en Leraars. Paulus leer ons ook dat die Kerk gebou word op die fondasies van Apostels en Profete, terwyl die hoeksteen Jesus Christus is. So binne die huishouding, of gemeente, is daar sommige wat sekere pligte het, maar hulle kan nie hulle self aanstel in die pligte nie, maar moet deur die Vader aangestel word. Hoe gebeur dit. Wanneer ons na Moses as voorbeeld kyk, sien ons dat hy beweeg het in tekens en wonders. So, as die persoon in tekens en wonders beweeg, en dié is van die HERE afkomstig, is hy deur die HERE aangestel. Om te sê dat jy vir 3 of 8 jaar gestudeer het en dus geregtig is op ‘n posisie in die Kerk, is nie geldig nie. Net die HERE kan mense aanstel.

Waarvoor kom ons as gemeente dan saam. Die enigste rede is om Jesus se naam groot te maak, en om mekaar met ons gawes te bedien, tot opbouing van die gemeente. Kom ons kyk na 1 Kor 12: 1 “¶ En wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. 2  Julle weet dat julle heidene was, weggevoer na die stomme afgode net soos julle ook al gelei is. 3  Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus ‘n vervloeking noem nie; en niemand kan sê dat Jesus die HERE is nie, behalwe deur die Heilige Gees. 4  Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees; 5  en daar is verskeidenheid van bedieninge, en tog is dit dieselfde HERE; 6  en daar is verskeidenheid van werkinge, en tog is dit dieselfde God wat alles in almal werk. 7  Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. 8  Want aan die een word deur die Gees ‘n woord van wysheid gegee, en aan die ander ‘n woord van kennis vanweë dieselfde Gees; 9  aan ‘n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en aan ‘n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees; 10  aan ‘n ander werkinge van kragte, aan ‘n ander profesie, aan ‘n ander onderskeiding van die geeste, aan ‘n ander allerhande tale, aan ‘n ander uitleg van tale. 11  Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos Hy wil. 12 ¶ Want net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus. 13  Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne; en ons is almal van een Gees deurdronge. 14  Want ook die liggaam is nie een lid nie, maar baie. 15  As die voet sou sê: Omdat ek nie die hand is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie–behoort hy daarom nie aan die liggaam nie? 16  En as die oor sou sê: Omdat ek nie die oog is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie–behoort hy daarom nie aan die liggaam nie? 17  As die hele liggaam oog was, waar sou die gehoor wees? As dit geheel en al gehoor was, waar sou die reuk wees? 18  Maar nou het God elkeen van die lede in die liggaam gestel soos Hy gewil het. 19  As almal een lid was, waar sou die liggaam wees? 20  Maar nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. 21  En die oog kan nie vir die hand sê: Ek het jou nie nodig nie; of ook die hoof vir die voete: Ek het julle nie nodig nie. 22  Maar veel eerder is dié lede van die liggaam noodsaaklik wat die swakste lyk; 23  en dié lede van die liggaam wat vir ons minder eerbaar lyk, beklee ons met oorvloediger eer, en so het ons onsierlike lede oorvloediger sierlikheid, 24  terwyl ons sierlike lede dit nie nodig het nie; maar God het die liggaam saamgestel en aan die misdeelde lid oorvloediger eer gegee, 25  sodat daar geen verdeeldheid in die liggaam mag wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar mag dra. 26  En as een lid ly, ly al die lede saam; en as een lid geëer word, is al die lede saam bly. 27 ¶ Maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik. 28  En God het sommige in die gemeente gestel: in die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, allerhande tale. 29  Almal is tog nie apostels nie, almal is tog nie profete nie, almal is tog nie leraars nie, almal is tog nie kragte nie? 30  Het almal genadegawes van gesondmaking, spreek almal in tale, kan almal dit uitlê? 31  Maar beywer julle met die oog op die beste gawes; en ek wys julle ‘n nog uitnemender weg.”

“Ef 4:16  uit wie die hele liggaam–goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate–die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde”

Die gedeelte bevestig ook weer vir ons dat ons almal dus een liggaam is, en dat elkeen sy gawe moet gebruik om die groei van die liggaam te bevorder.

So wanneer ek na myself kyk vandag, sien ek nie meer myself raak nie, maar sien ek Christus in my en hoe Hy in my gestalte kry, maar wanneer ek na die groep kyk, sien ek die volmaakte liggaam van Christus en elke persoon in sy of haar onderlinge funksie raak. Wanneer ons dit besef, kan my lewe nooit meer dieselfde wees nie, want die lewe gaan nie oor my nie, maar oor my funksie in die Liggaam van Christus. Dan kan ek saam met Jesaja verklaar:

Jes:61:1 “¶ Die Gees van die HERE HERE is op My, omdat die HERE My gesalf het om ‘n blye boodskap te bring aan die ootmoediges; Hy het My gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes ‘n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenis; 2  om uit te roep ‘n jaar van die welbehae van die HERE en ‘n dag van die wraak van onse God; om al die treurendes te troos; 3  om vir die treurendes in Sion te beskik dat aan hulle gegee word sieraad vir as, vreugde-olie vir treurigheid, ‘n gewaad van lof vir ‘n verslae gees; sodat hulle genoem kan word terebinte van geregtigheid, ‘n planting van die HERE, tot sy verheerliking. 4 ¶ En hulle sal die ou puinhope bou, die verwoeste plekke uit vroeër dae weer oprig en die verwoeste stede weer nuut maak wat woes was van geslag tot geslag.”

Dit is Kerk wees.

Maar wat nou van “my” kerk? Watter vorm “kerk” jy by aansluit is nie ‘n kwessie nie, sel kerk, huiskerk, Pinksterkerk, Calvinistiese kerk, Metodistekerk of watter vorm ook al, dit is nie waaroor Kerk gaan nie, maar dit gaan oor wie die Kerk is. Op die beste, is die vorm of denominasie nie veel verskillend van die voorbeeld wat ons in Jesus se tyd in die Bybel gekry het. Daar was twee hoofgroepe, die Fariseërs en die Sadduseërs. Maar Jesus het nie probeer om hulle te oortuig nie, maar het na die volk gegaan en hulle geleer. Mense soos Mattheus, ‘n tollenaar, of Petrus, ‘n visserman. Vandag se kerk is nie veel verskillend van ‘n klub nie. By ‘n klub is daar sekere reëls neergelê wat lidmaatskap beheer, daar is ‘n klub kaptein of voorsitter wat bepaal hoe alles sal funksioneer, daar is ‘n klubhuis waar almal met byeenkomste bymekaar kom, en daar is ledegeld wat jy moet betaal, en dan het die lede gewoonlik ook ‘n eenstemmige uitkyk op die lewe. Maar dit is nie wat die Bybel ons leer wat Kerk is nie.

Jy mag dalk van my verskil deur te sê dat Israel dan die tabernakel en later ‘n tempel gehad het om in te vergader of bymekaar te kom, en dit is wat jy as kerk sien, ‘n plek waar die HERE weer fisies deur Sy Gees manifesteer. Maar nou weet ons ook dat Jesus gekom het en gesê het dat Hy die tempel in drie dae gaan afbreek en weer opbou. U sien in dié drie dae het Jesus elke voorskrif wat daar was rondom offers, wette en die eerste verbond vervul. Daarom bestaan die tempel nie meer nie, en het Jesus weer die verhouding kom herstel na wat dit was voor die uittrek uit Egipte. Dit is die verhouding waar ons van lees in Eksodus 20 verse 18 tot 20, maar die keer moet ons nie weer wegdraai van Hom af nie:” En toe die hele volk die donderslae en die blitse en die geluid van die basuin en die rokende berg bemerk, het die volk dit gesien en gebewe en op ‘n afstand bly staan.  En hulle het vir Moses gesê: Spreek u met ons, dat ons kan luister; maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe ons.  Toe antwoord Moses die volk: Wees nie bevrees nie, want God het gekom om julle te beproef en dat sy vrees voor julle oë mag wees, sodat julle nie sondig nie.” U sien in die nuwe verbond word ons liggame tempels van die HERE, en ons weet dat Hy in ons kom woon, maar ons weet ook dat daar in Israel se tyd geen sonde toegelaat is in die tempel nie. Dit is die verhouding wat die HERE wil hê vir elke persoon.

Hoe word ‘n gemeente bestuur? Deur eensgesindheid. Nie een persoon is in beheer van wat aangaan nie. Daar is nie ‘n hoof pastoor of hoof leraar nie. Elkeen onderwerp hom aan die ander. Dit is wat Jesus gedoen het voor Sy kruisiging. Hy het almal se voete gewas. Ons as kinders van die HERE moet dieselfde gesindheid as Jesus openbaar, en eerder die ander persoon se voorstel wil aanvaar, as om ons eie wil op almal af te dwing.

Hoe weet ek of al hierdie aspekte wat hier genoem word waar is? Ken die Woord van die HERE. Maar oppas vir persone wat net van versie na versie lewe. Ondersoek die hele Woord van God, en dan sal jy weet wat waar is en nie waar is nie. Om ‘n vinnige voorbeeld te noem. Maleagi 3 vers 8 word altyd na verwys om jou tiende na die tempel toe te bring. Maar in Deuteronomium 14 vers 24 tot 26 word jy aangesê om jou tiende te gebruik en vir jou te koop net wat jou hart begeer, tot vir sterk drank. So, ons moet altyd eers ondersoek of dit wat na verwys word, reg is, en so deur die HERE gegee is. So sal ons kan onderskei of dit heeltemal buite die Bybel se konteks gebruik word.

Op dieselfde wyse sukkel baie mense met verskille in die Bybel. Wanneer ons wel die boodskap van die Bybel verstaan en daarvolgens lewe, maak verskille egter nie meer saak in ons lewe nie. As ons byvoorbeeld kyk na hoe Judas Iskariot dood is vind ons twee verskillende weergawes. Het dit enige invloed op hoe ek as kind van die HERE moet lewe? Nee. So watter weergawe reg is maak nie saak nie, want dit het nie ‘n invloed op my lewe nie.

Een ding wat ons egter moet onthou, is dat al die persone van die Nuwe Testament wat saam met Jesus geleef het, soos Petrus, Johannes, en Jesus se half broers, Jakobus en Judas, altyd gewaarsku het teen valse leraars wat vanuit die Kerk sal opstaan.

So, wat is Kerk? Ek en jy saam wat die wil van die HERE doen, dit is Kerk.

Posted in Uncategorised

Moses 4 – Oor Kerk

MOSES 4 – OOR KERK EN DIE TIPE VRAE
Jeremia 7: 3 – 8
So sê die HERE van die leërskare, die God van Israel: Maak julle weë en julle handelinge goed, dat Ek julle kan laat woon in hierdie plek.
Vertrou nie op bedrieglike woorde nie–wat sê: Die HERE se tempel, die HERE se tempel, die HERE se tempel is dit!
Maar as julle jul weë en julle handelinge waarlik goed maak, as julle waarlik reg doen onder mekaar;
vreemdeling, wees en weduwee nie verdruk nie en geen onskuldige bloed in hierdie plek vergiet nie en agter ander gode nie aan loop tot julle eie skade nie–
dan sal Ek julle laat woon in hierdie plek, in die land wat Ek aan julle vaders gegee het, van eeu tot eeu.
Kyk, julle vertrou op bedrieglike woorde wat nie baat nie.

Wat is die Kerk van Jesus Christus?

Dit is nogal ‘n vraag wat ons aan die dink kan sit. Daar is so baie definisies in die Bybel dat ons kan aanhou met ‘n lang Bybelstudie net oor die verskillende benamings. So kan dit wees bruid, liggaam, volk, uitverkiestes ens. Maar dit is nie die vraag nie.

Die vraag is: “Wat is die Kerk van Jesus Christus?”

Daar is al soveel boeke en verduidelikings gegee dat baie mense of nie meer belangstel nie, of hulle het al opgegee het om na artikels en boeke te kyk waarin elke persoon sy eie gedagte deurgee.

Ek wil die vraag uit ‘n baie ander oogpunt benader. Ek wil nie ‘n twis begin oor of ‘n huiskerk of ‘n institusionele kerk reg is of verkeerd is nie, of die betekenis van die woord Ekklesia naspeur nie. Ek wil ook nie kyk of ‘n Pinkster kerk of een van die susters kerke reg is nie. Ek wil kyk na ons begrip van kerk. Dit sal ook dan vir my die riglyn gee van wat Kerk is of nie is nie.

MOSES 4 – OOR KERK EN DIE TIPE VRAE

Moses 4 vers 1: Wat is die Kerk van Jesus Christus?
Moses 4 vers 2: Hoe beoordeel ek die egtheid van ‘n herder asook die egtheid van ‘n gemeente?
Moses 4 vers 3: Wat bedoel mense wanneer hulle sê dat iemand Jesus plus verkondig?
Moses 4 vers 4: Hoe tree ek op teen valse leraars en hul verteenwoordigers?

U kan al die boeke wat ek geskryf het van ons winkel aflaai teen betaling, of gratis van hier:

http://www.shama.org.za/boeke/

Dit is al die boeke wat u gratis kan aflaai. Onthou net die volgende aanhaling uit die Bybel: “Want die Skrif sê: Jy mag ‘n os wat graan dors, nie muilband nie; en: Die arbeider is sy loon werd.” (1Ti 5:18). So daar is voorsiening gemaak ook in my winkel waar u net ‘n donasie kan maak vir ons bediening en te help met my stryd teen fase 4 kanker.

Posted in Uncategorised

Moses 3 vers 11: Wat leer die Bybel oor persone met HIV/Vigs?

Dit is nogal ‘n baie relevante vraag vir vandag. Maar, wat is die Bybelse antwoord oor die saak? Is daar ooit ‘n antwoord? Nêrens in die Bybel kry ons ‘n direkte antwoord oor baie van ons hedendaagse probleme, insluitende Vigs nie. So wat nou gemaak? Hoe tree ek dan nou op teenoor die persone? Hoe en wat moet ek nou maak met mense wat daaraan ly? Daar is sovele vrae wat ons daaroor het, insluitende wat nou van die persone se menseregte?

Om by die antwoord uit te kom, moet ons maar soos met enige probleem wat ons in die lewe ervaar, eers die probleem ontleed. Ons moet gaan kyk na die oorsprong daarvan, wat die oorsaak daarvan is, hoe dit versprei, en dan eers kan ons gaan kyk oor wat die Woord van die HERE oor die tipes vraagstukke vir ons vertel. So sal ons dan by ‘n antwoord kan uitkom.

Oorsprong

Om na die oorsprong van HIV/Vigs te gaan soek, moet ons in die argiewe gaan rondkrap. Die eerste verslag wat ek daaroor gelees het, dateer uit die middel tagtigs. In die verslag is daar verwys na wat algemeen aanvaar word as geval zero, ‘n persoon wat ‘n los homoseksuele lewe gely het, werksaam was by ‘n internasionale lugredery, en volgens die verslag heel moontlik die HIV virus gekry het nadat hy gemeenskap met ‘n aap gehad het. Almal wat aan die siekte toestand dood is binne die eerste jaar of wat, kon direk met hom verbind word, en het sy leefstyl beoefen.

Dit verklaar ook vir ons hoekom daar nie ‘n direkte teenmiddel daarvoor bestaan nie, aangesien dit ‘n toestand is wat van ‘n dier na ‘n mens versprei het, en nie ‘n virus is wat ontstaan het by die mens en die mens oor die eeue al aanval nie. Dit is ook nog tot en met vandag, nie moontlik om die virus regtig te isoleer en vernietig nie.

Hoe word die virus oorgedra?

Basies is daar twee maniere hoe die virus van een persoon na ‘n ander oorgedra word. Die eerste metode is dat die virus oorgedra word van persoon na persoon gedurende seksuele gemeenskap. Dit is die mees algemeenste manier. Die ander manier is deur vermenging van bloed. Dit kan geskied deur persone wat spuitnaalde gebruik wat deur ander persone gebruik is wat alreeds die virus het. Dit vind ons veral onder dwelm gebruikers aan.

Bloedoortappings is ook ‘n manier hoe persone onwetend die virus ontvang deurdat hulle bloed ontvang wat deur die virus besmet is. In Suid Afrika vind ons dat by verre die mees algemeenste manier van verspreiding is deur seksuele gemeenskap. Daaroor vind ons ook dat die regering hulle advertensie veldtog geloods het oor die gebruik van kondome, die sogenaamde ” safe sex”, en “love life” veldtogte. Verder versprei die virus ook van moeder na kind tydens geboorte, en weet ons almal van al die hofsake wat daar al gewees het oor die gratis verspreiding van retrovirale middels aan moeders wat die virus besit.

Maar is dit dan werklik ‘n probleem wat ons as Christene raak? Kan ons waag om werklik ‘n antwoord daaroor te probeer kry?

Ek glo dat elke situasie in die lewe ‘n uitwerking op ons as Christene het, en dus ‘n antwoord regverdig.

Ek wil graag begin by wat Paulus daaroor geskryf het. Romeine 1 vers 26 tot 32  “26  Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in dié wat teen die natuur is; 27  en net so het ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in hulle wellus teenoor mekaar ontbrand: manne het met manne skandelikheid bedrywe en in hulleself die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. 28  En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan ‘n slegte gesindheid, om te doen wat nie betaam nie: 29  hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug; vol nydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid; 30  nuusdraers, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan die ouers; 31  onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig, 32  mense wat al ken hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien- dié dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen.”

Dit is ontsettende harde woorde wat Paulus hier gebruik. Maar hoekom kan Paulus dit so sterk stel? Ek wil graag twee voorbeelde gebruik. Die eerste voorbeeld het ek by ‘n ou dame gehoor. Sy het dit as volg verduidelik. Gestel ek hou van my drank en ek gaan elke aand na die kroeg om my dronk te drink. Nou word ek die volgende oggend wakker met ‘n groot kopseer. Wie is verantwoordelik daarvoor? Ek self. Ek het besluit om my te vergryp aan alkohol en moet maar betaal daarvoor met ‘n groot kopseer. So moet ek maar my eie pille gaan koop om beter te voel. Kom ons neem dieselfde gebeure en verander dit dat ek seksueel met ‘n persoon verkeer. Ongelukkig vir my is die persoon positief getoets vir HIV. Nou word ek wakker en sal ek ook positief toets vir HIV na verloop van tyd. Nou is die probleem nie myne nie en hoef ek nie myself te bekommer oor wie nou vir my behandeling sal betaal nie, maar moet die belastingbetaler vir my betaal om behandeling te ontvang, en sal ek later sterf aan Vigs verwante siektes.

Die tweede voorbeeld wat ‘n ander aspek van die vraagstuk uitlig, is as volg. Indien ek ontevrede met my huweliksmaat is, en ek wil die persoon om die lewe bring, kan ek die persoon vergiftig met byvoorbeeld arseen. Ek weet van gevalle in ons land se geskiedenis waar persone so vergiftig is, en het die vergiftiging oor ‘n redelike lang tydperk gebeur. Eers na die persoon se dood is uitgevind dat hy vergiftig is. Presies dieselfde gebeur met HIV/Vigs. Dit vat ook ‘n redelike lang tydperk voordat die persoon sterf aan Vigs verwante siektes. Net die verskil, volgens ons wette, is dat ek nie moord gepleeg het nie.

Wat wys die twee voorbeelde vir ons uit? Indien ek alkohol misbruik, is die probleem die volgende oggend myne, maar indien ek seksueel sondig, is die probleem die regering s’n, en uiteindelik, die belastingbetaler s’n. Indien ek arseen gebruik en iemand vergif, is ek ‘n moordenaar, maar indien dit HIV/Vigs is, is dit nie moord nie, en het ek my regte en moet die samelewing maar geneë wees met al my eise, al is dit  sonde.

Kom ons laat die aangeleentheid eers daar, en gaan speur vir ons gebeure na in die Bybel wat soortgelyk aan vandag se vraagstukke is. Terwyl ons by Vigs is, laat ons dan spesifiek na die seksuele oortredings kyk in die Bybel, en die uitwerking daarvan op die mense.

Die eerste voorbeeld wat ons kry, kom uit die dae voor Noag. Genesis 6 vanaf verse 1 tot 7: “1 ¶ Toe die mense op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is, 2  sien die seuns van God dat die dogters van die mense mooi was, en hulle het vir hulle as vroue geneem almal wat hulle verkies het. 3 ¶ Toe sê die HERE: My Gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is; maar sy dae sal wees honderd en twintig jaar. 4 ¶ In dié dae was die reuse op die aarde, en ook daarna, toe die seuns van God by die dogters van die mense ingegaan en dié vir hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldiges uit die ou tyd, die manne van naam. 5  Toe die HERE sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyddeur net sleg was, 6 ¶ het dit die HERE berou dat Hy die mens op die aarde gemaak het, en daar was smart in Sy hart. 7  En die HERE sê: Ek sal die mens wat Ek geskape het, van die aarde verdelg, die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel; want dit berou My dat Ek hulle gemaak het.” Ons almal ken die geskiedenis van Noag wat alleen oorleef het. Hier het die HERE almal behalwe Noag gedood, omdat hulle seksuele sonde bedryf het. Daar was nie uitsonderings nie. Hier het die HERE alreeds vir ons geleer dat sonde aan die liggaam, die grootste sonde is wat ons kan pleeg. Hoekom? Want ons liggame is die tempel van die Heilige Gees, en deur seksuele sonde word die Heilige Gees ook daarby betrek.

Die volgende voorbeeld kom ook uit Genesis. Hoofstuk 19 : “1 ¶ En die twee engele het in die aand in Sodom aangekom, terwyl Lot in die poort van Sodom sit; en toe Lot hulle sien, het hy opgestaan om hulle tegemoet te gaan en hom gebuig met die aangesig na die aarde toe 2  en gesê: Kyk tog, my HERE, draai tog uit na die huis van u dienaar en bly die nag oor en was u voete; dan kan u vroeg opstaan en u reis voortsit. Maar hulle antwoord: Nee, ons sal op die plein vernag. 3  Maar hy het baie by hulle aangehou, sodat hulle na hom uitgedraai en in sy huis gekom het. En hy het vir hulle ‘n maaltyd berei en ongesuurde koeke gebak, en hulle het geëet. 4 ¶ Hulle het nog nie gaan slaap nie toe die manne van die stad, die manne van Sodom, die huis omsingel: jonk en oud, die hele bevolking, almal saam. 5  En hulle het na Lot geroep en aan hom gesê: Waar is die manne wat vannag na jou gekom het? Bring hulle na ons toe uit, dat ons hulle kan beken.”

Sodom en Gomorra is verwoes as gevolg van homoseksualisme. Nie oor iets anders nie, nee, die mans van die stad wou selfs met die engele wat die HERE gestuur het, omgang hê. Wat het oorgebly van Sodom en Gomorra? Niks. Dit is totaal en al verwoes. Dit is wat gebeur wanneer ons nie op die HERE let nie. Ons kan nie maar net aangaan met ons eie denke en dinge goed praat nie, nee, ons moet let op die Woord en dit doen. Ek is bewus daarvan dat daar persone is wat in die bediening staan en self verklaar dat hulle homoseksueel is, en dat die HERE hulle so gemaak het. Ek is jammer dat hulle dit doen, want ongelukkig maak hulle die HERE tot leuenaar. Die HERE, weet ons, verklaar self dat Hy gister vandag en more dieselfde is. As Hy Sodom en Gomorra verwoes het, sal Hy dit weer doen met die wat hierdie sonde beoefen. Almal verwys graag daarna dat homoseksualisme nêrens na verwys word nie. Maar, in Israel se dae is die persone wat dit beoefen het, gedood. Daar was nie iemand wat dit eers probeer het nie, want hulle is onmiddellik gedood.

Jy mag dalk aanvoer dat Sodom verwoes is as gevolg van homoseksualisme, maar wie sê dit was kinders van die HERE. Lot se afstammelinge was dan die Moabiete en Ammoniete, nie volke wat die HERE gedien het nie. Kom ons kyk na Israel, die volk van die HERE. Die verhaal kom uit Rigters 19 en 20.

Rigters 19 van vers 1:” ¶ En in dié dae was daar geen koning in Israel nie. En ‘n Levitiese man het as vreemdeling vertoef agter in die gebergte van Efraim; en hy het vir hom ‘n vrou, ‘n byvrou, geneem uit Betlehem-Juda. 2  Maar sy byvrou het by hom gehoereer en van hom weggegaan na haar vader se huis, na Betlehem-Juda; en sy was daar vier maande lank. 3  Daarop maak haar man klaar en gaan haar agterna om na haar hart te spreek en haar terug te bring; sy dienaar was by hom met ‘n paar esels. En toe sy hom in die huis van haar vader bring en die vader van die jong vrou hom sien, was hy bly om hom te ontmoet. 4  En sy skoonvader, die vader van die jong vrou, het hom teruggehou, sodat hy drie dae by hom gebly het; en hulle het geëet en gedrink en die nag daar oorgebly.” Hierdie gedeelte is slegs as agtergrond sodat ons sal verstaan waaroor alles gaan. Ons weet nie wat die man se naam is nie, maar net dat hy uit die Levitiese stam is, met ander woorde van die priesterlike geslag. Ons lees verder dat sy skoonpa hom ‘n paar dae langer gehou het as wat beplan was, maar op ‘n dag het hy net besluit nou sal hy terug gaan, en het hy en sy byvrou en die res van die geselskap die terugtog begin. Ons lees verder dat hy kies om verby ‘n vreemde stad te gaan en liewers by ‘n stad van Benjamin, deel van sy volk, wil oornag.

Maar wat gebeur daar? “16 ¶ Maar kyk, in die aand kom daar ‘n ou man uit die veld van sy werk af, en die man was van die gebergte van Efraim afkomstig en het in Gíbea as vreemdeling vertoef; maar die manne van die plek was Benjaminiete. 17  En toe hy sy oë opslaan, sien hy die reisiger op die plein van die stad, en die ou man vra: Waar gaan u heen, en waar kom u vandaan? 18  En hy sê vir hom: Ons trek deur van Betlehem-Juda tot agter in die gebergte van Efraim; ek kom daarvandaan en het tot by Betlehem-Juda gereis, en ek gaan na die huis van die HERE; maar hier is niemand wat my in sy huis opneem nie, 19  alhoewel ons esels strooi sowel as voer het, en daar ook brood en wyn is vir myself en vir u dienares en vir die bediende wat by u dienaars is; daar is aan geen ding gebrek nie. 20  Toe sê die ou man: Vrede vir jou! alleenlik, al wat u kortkom, is vir my rekening; u moet net nie op die plein vernag nie. 21  Daarop het hy hom in sy huis ingebring en aan die esels voer gegee; en nadat hulle hul voete gewas het, het hulle geëet en gedrink. 22 ¶ Terwyl hulle hul hart vrolik maak, omsingel die manne van die stad, slegte manne, meteens die huis en klop hard aan die deur; en hulle spreek met die ou man, die eienaar van die huis, en sê: Bring die man uit wat in jou huis ingekom het, dat ons hom kan beken.” Dit was manne van die stam van Benjamin. Hulle versoek is nie aan voldoen nie, maar hulle het sy byvrou gegryp en haar verkrag, die hele nag lank. Die volgende oggend is sy dood opgetel voor die deur.

Die Leviet het toe sy byvrou opgesny in twaalf dele, en dit voor die oudstes gebring, en raad gevra. Die hele Israel het saamgestem en opgetrek teen die stam van Benjamin. Maar, hulle, die Benjaminiete, wou nie die persone uitlewer wat verantwoordelik was vir die bose daad nie. Israel het toe vir drie dae oorlog gevoer teen Benjamin, en die volgende gedeelte gee vir ons die resultaat: Rigters 21: “44  En daar het van Benjamin agttien duisend man geval, en dit almal dapper manne. 45  Toe spring hulle om en vlug na die woestyn, na die rots Rimmon; maar hulle het in die nageveg op die grootpaaie vyf duisend man van hulle gedood en hulle agternagesit tot by Gídeom en twee duisend man van hulle verslaan. 46  En al die gesneuweldes van Benjamin op dié dag was vyf en twintig duisend man wat die swaard uittrek, en dit almal dapper manne. 47  Maar ses honderd man het omgedraai en gevlug na die woestyn, na die rots Rimmon en vier maande by die rots Rimmon gebly. 48  Toe gaan die manne van Israel terug na die kinders van Benjamin en verslaan hulle met die skerpte van die swaard, sowel mense as diere en alles wat voorgekom het; ook al die stede wat hulle aangetref het, het hulle aan die brand gesteek.”

Iets wat my opgeval het toe ek die gedeelte gelees het, is dat Israel die HERE nader en vra wat moet hulle doen. Elke keer was die antwoord dieselfde : “Trek teen hulle op”. U sien, die HERE duld nie seksuele sondes nie. Ons lewe vandag so in afsondering van Hom. Dit is die rede hoekom ons dink ons kan wegkom daarmee. Maar die HERE het al in Eksodus 20 vir ons geleer dat Hy by ons wil wees. Die enigste rede hoekom Hy by ons wil wees is dat ons nie sal sondig nie. U sien, terwyl die HERE daar ver is, is dit maklik om te wonder of Hy dit ooit sal oplet wanneer jy sondig, maar wanneer Hy woning maak in jou, sal jy ook die sonde haat, soos Hy dit haat. Dit is die God wat ek leer ken het. ‘n God wat daar is wanneer jy Hom nodig het, maar ook ‘n God wat daar is wanneer jy Hom dalk nie naby jou wil hê nie. Dit is die God wat ons voor bang is. Dit is die God wat jou tot verantwoording roep oor jou optrede. Hy wil so graag by jou wees, maar jy moet Hom toelaat.

Maar hoe tree ek dan nou op teenoor iemand met HIV/Vigs, of wat positief getoets is vir die HIV virus? Leer die persoon om nie verder te sondig nie. Geen los seksuele lewe sal deur die HERE geduld word nie. Leer die persoon dat iemand hom of haar vergiftig het, en dat indien hy of sy nou ook die virus versprei, hulle self skuldig staan aan moord. Maar meer nog, leer die persoon dat daar vergifnis is vir sonde, maar dan moet daarmee gebreek word, moet ek tot bekering kom, moet ek my lewe verruil vir die lewe van Christus. Leer die persoon ook dat hy of sy self verantwoordelikheid moet aanvaar vir die omstandighede, en nie ander persone dwing om te betaal  vir sy oortredings nie.

Moet die staat betaal vir die behandeling van so ‘n persoon? Nee, die persoon is self daarvoor verantwoordelik, anders steel hy by jou en my. As ek ‘n voorbeeld kan noem. Indien u skielik kanker kry, gaan die staat vir alles betaal? Nee, hulle sal u vra om u eie rekening te dra. Waaroor moet hierdie sondaars dan voorkeur kry? Die enigste rede hoekom hulle dit regkry is omdat hulle almal om hulle, verder en verder intimideer deur hulle optrede, want hulle het mos ook regte. Het ‘n moordenaar reg om die samelewing te intimideer? In Suid Afrika, ja. Want ons wil tog so graag goed doen aan almal, want wie weet, dalk kry jy dalk ook die virus deur jou optrede, en jy gaan mos nie uit jou eie sak betaal nie.

Wat nou van persone wat onwetend deur bloed oortappings of ongelukke die virus ontvang het? Wat van babas wat gebore word van moeders wat daarmee besmet is? Moet ons so teen hulle ook optree? Verseker nie. Die persoon het nie die virus ontvang deur sonde nie. So ek kan teenoor die persoon optree soos teenoor enige ander persoon. Ek mag die persoon selfs dalk meer ondersteun as iemand wat nie siek is nie.

So om saam te vat. Vigs is straf van die HERE teenoor die wat in sonde lewe, en leer ons word tot aan die derde en vierde geslag vergeld. Maar, ek het ‘n verantwoordelikheid as Christen om die persoon te lei tot bekering, en uiteindelik vergewing van sondes. Die HERE wil dat niemand verlore gaan nie, maar sal nie sonde duld nie.

Posted in Uncategorised

Moses 3 vers 10: Hoe skoon is jou sif?

Nou mag jy my vra, watter sif. Toe ek nou die dag my hande in die badkamer wou was, het die warm water so ‘n klein stroompie by die kraan uitgekom, maak nie saak hoe groot ek die kraan oopdraai nie. Ek het gewonder wat gebeur het, en het begin ondersoek instel. Dit is toe dat ek op die sif afkom waardeur die water moet gaan voordat dit by die kraan voor uitkom. Dit het my nogal laat dink aan ons eie lewens.

Wat maak jy wanneer jy iets hoor? Luister jy mooi fyn sodat jy die gebeure net so kan weergee as wat jy dit ontvang het, of gaan daar van die gebeure verlore. Of dalk sny jy sekere gedeeltes uit wat jy nie oor seker van is nie, of miskien vertel jy die gebeure deur gedeeltes uit te laat bloot omdat jy nie glo dat die gedeelte waar is nie. Is dit nie maar hoe ons almal optree nie?

Ons kan almal aan gevalle dink waar jy iets gehoor het, en dit aan iemand anders oor vertel het. Hoe het jy dit oor vertel? Net soos dit gebeur het, of dalk het jy ‘n stertjie aangelas net om dit smaakliker of meer aanvaarbaar te maak vir die ontvanger. Dalk het jy ook maar net so ‘n ou klein detailtjie uitgelaat want dit maak nou mos nie regtig saak nie. Of maak dit?

Toe ek die sif van die kraan afgehaal het ek agtergekom dat van al die kere se gebruik, daar ‘n hele klomp goed voor die sif gaan lê het, wat veroorsaak het dat die water amper nie deur kon kom nie. Nadat ek al die gemors weggegooi het, moes ek ook nog steeds ‘n borsel neem en die sif self borsel om al die aanpaksels op die sif te verwyder. Na al die skoonmaak, kon ek die sif terugplaas, en toe ek die kraan weer oopmaak, is ek sopnat gespuit met al die water wat skielik uit die kraan gekom het.

Hoe lyk jou sif?

Die Bybel verklaar dat daar lewende water by ons sal uitkom. Hoe loop jou water? Spuit dit uit of loop dit ook maar net so ‘n ou klein stroompie uit? Hoe stel die Bybel dit? Johannes 7:38  “Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: strome van lewende water sal uit sy binneste vloei.”

Die skrifgedeelte verklaar dat daar strome water sal vloei. As ek na baie Christene se lewens kyk, lyk dit vir my eerder of daar druppels uitkom. Hoekom? My sif is verstop. Maar hoe gebeur dit? Daar het vuilheid voor die sif gaan sit, en dit verhinder dat die water kan uitkom.

Nou wat is al hierdie vuilgoed wat my sif verstop, en hoe kry ek my sif skoon?

Soos met ‘n gewone kraan, moet ons by die begin begin. Ons moet eers besef dat ons kraan vuil of verstop is. Hoe lyk jou lewe? Straal jy elke dag en elke oomblik van die dag Jesus uit? Of is daar tye waaroor jy miskien skaam is oor jou optrede? Miskien het jy ‘n gewoonte waaroor jy nie baie gelukkig oor is nie. Of dalk gebruik jy ‘n paar woorde wat nie in die Bybel voorkom as daar ‘n taxi voor jou inry.

Sodra ons besef dat ons kraan vuil is, kan ons begin met die skoonmakery. Eerstens moet ons die sif losskroef van die kraan, en daarvoor het ons ‘n tang of ‘n sleutel voor nodig. Dit kos inspanning om die sif los te kry, en dieselfde geld in ons lewens. Ek moet besef ek moet breek met al hierdie gemors in my lewe. Hoe vas sit jou sif? Besef jy dat daar nie water uitkom nie, maar jy weet nie of die probleem by die sif lê nie, of dalk veg jy nog deur te sê dat dit die pyp wat die water na jou moet bring, nie water het nie. Miskien lewe jy in ontkenning. Dit is gewoonlik ons grootste probleem. Ek is mos reg, ek het nie foute nie. Dit is maar net dat ek nou nie juis gekoppel is aan ‘n pyp met baie water nie. Dit is nie wat die Bybel verklaar nie. Die Bybel verklaar dat daar strome sal uitkom, ongeag wie jy is. Elke persoon moet strome voortbring, anders is jou sif verstop.

Maar hoekom sit die sif dan vas? Miskien lê die probleem by jou teologie. Miskien is jy grootgemaak dat ‘n mens nie oor jou godsdiens praat nie, want dit veroorsaak net tweedrag. Miskien spesialiseer jy in die oorlewering van mense. Jy redenaar dalk dat jou pa so geglo het en jou oupa en al die geslagte voor hulle ook. Weet jy Paulus het ook daarin gespesialiseer voor hy Jesus ontmoet het? Gal 1:14 “en dat ek in die Jodedom vooruitgegaan het bo baie van my leeftyd onder my stamgenote, terwyl ek veral ‘n yweraar was vir die oorleweringe van my voorvaders.” Maar, dit was voordat hy Jesus ontmoet het. Ek weet ons moet ons tradisie oppas, maar ek mag nie toelaat dat my tradisie hoër geag word as my verhouding met die HERE nie.

Miskien is jy soos Moses wat vir die HERE sê dat jy nie goed kan praat nie. Onthou net, die Bybel verklaar dat strome water by jou sal uitkom. Gee die HERE geleentheid om met jou te werk, en Hy sal jou lippe ook aanraak. Maar meeste kere lees die mense in elk geval jou lewe en nie jou woorde nie. So die lewende water is ook deur jou optrede sigbaar.

Wat kan nog jou sif laat vassit? Miskien hou jy nog te veel van jou lewe soos dit nou is. Miskien is jy bang dat die HERE jou lewe so sal verander dat jy soos iemand sal word wat jy nie van hou nie. Ek weet nie. Vra die HERE en Hy sal vir jou wys waarom jou sif vassit.

As die sif eers los is, kan ons al die vuilheid van ontslae raak wat die sif blokkeer. Van dit gaan maklik wees, want dit het in korreltjies vergader en kan net uitgegooi word. Om van die ander vuilheid te verwyder, gaan dit dalk nodig wees om ‘n borsel te gebruik. Maar wat is al hierdie vuilheid wat ons van ontslae moet raak? Kom ons kyk na twee skrifgedeeltes.

Galasiërs 5:19 “En die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid; 20  afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap; 21  afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërwe nie.”

Die tweede gedeelte kom uit Kolossense 3 vers 8 “¶ Maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. 9  Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die oue mens met sy werke afgelê het.”

Dit is alles wat ons van ontslae moet raak. Dalk is jou sif so aangekalk dat jy lank gaan sukkel om dit skoon te kry. Miskien is jy so gebreinspoel deur teoloë dat jy nie eers weet hoe lewende water lyk nie. Dit is dalk nodig dat jou sif vervang moet word, want die huidige sif kan nie lewende water deur laat nie. Miskien moet jy die HERE vra dat Hy jou sif sal vervang sodat jy Sy wil sal deurgee, en nie Sy wil afgewater deur jou sif nie.

Maar hoe lyk lewende water? Dit is woorde en dade wat altyd die ander persoon bevoordeel of opbou. Wanneer jy iets vir iemand anders doen, moet jy optree en praat asof jy dit vir jouself doen. Dit is wat Jesus verklaar het. Wat het Hy verklaar? Lukas 10:27  “En hy antwoord en sê: Jy moet die HERE jou God liefhê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand; en jou naaste soos jouself.” Anders gestel sal ek so lewe dat ek nie iemand anders benadeel deur my optrede of woorde nie. Dan is dit lewende water. As ek nog probeer om myself te bevoordeel, of om iemand anders in ‘n swak lig te stel, straal ek nog nie Jesus uit nie, en is my sif vuil of verstop.

Indien jy nie weet waarvan ek nou praat nie, of dalk dink jy dat jy nog reg is, moet jy mooi gaan ondersoek instel aan watter waterpyp jy gekoppel is. Is jy aan die Lewende Water gekoppel, of is jy miskien aan die satan se pyp gekoppel. Jou dade sal vinnig verklap aan watter pyp jy gekoppel is.

So, om mee af te sluit. As jou sif skoon gemaak is, hoe lank bly hy skoon? So lank as wat ek myself ondersoek en seker maak dat ek alles wat ek ontvang, deurgee. Die oomblik as ek vind dat ek die water gefiltreer het en daar iets agtergebly het, is dit tyd om my sif weer skoon te maak. Dan is dit nodig om vergifnis te vra dat ek iets terug gehou het wat die HERE wou laat deurgaan. Of dalk het ek gesondig en het ek begin om ‘n aanpaksel te vorm aan die sif. Onthou net dat sonde, soos ons gesien het, jou sif heeltemal kan verstop, maar gelukkig kan ons ons sif afhaal, en vra dat Jesus se bloed ons sif weer sal reinig.

Posted in Uncategorised

Moses 3 vers 9: Hoe oorwin ek verwerping, swak selfbeeld, rebellie en die tipes emosies?

Waarmee sukkel jy in jou lewe? Ek weet nie, maar ek weet dalk waarvan jy praat as jy sê dat die mense nie juis van jou hou nie. Ek dink elkeen van ons het maar iewers in ons lewens ‘n voorval gehad wat ons seergemaak het. Dis nou te sê as jy nie so dikvellig is dat jy dit nie eers wil erken nie.

Waar kom hierdie gevoelens vandaan? Dalk het jy maar soos meeste mense probeer om iets voor te stel en is jou idee heeltemal verwerp as ‘n nie logiese oplossing, of dalk het iemand met hulle woorde jou gekrenk. Baie van ons weet nie hoekom nie, maar jy was nou nie juis een wat enigiemand in belanggestel het nie. Jy weet nie hoekom nie, maar vandat jy kan onthou is jy maar die swart skaap van die familie. Miskien is jy maar net aanhoudend afgeknou van jou kindsdae af.

Jy is miskien in rebellie omdat jy ervaar dat niemand ooit aandag aan jou skenk nie. Miskien is jou ouers geskei en het jy in die proses seergekry, of is jy dalk afgeknou deur een van die stief ouers, of dalk jou eie ouers. Miskien is die probleem dat jou eggenoot jou verwerp.

Maar, eintlik wil ek praat oor hoe hanteer en oorwin ek hierdie gevoele.

Die eerste wat ons moet doen is om by die wortel van die gevoel te kom. Wat is die wortel waarvan ek nou praat? Dit is die eerste keer wat jy bewus geword het van die gevoel. Daardie eerste keer toe jou pa van die kantlyn afgeskreeu het dat jy nou nie weer die bal moet mis vang nie. Die eerste keer toe jy gevoel het jy is nie meer welkom hier nie. Ek weet nie wat jou omstandighede was nie. Miskien is dit dat jou ouers gedink het dat hulle nie nou al ‘n baba wou hê nie. Jy was dalk nog nie eers gebore nie. Dit is die eerste stap. Dit gaan dalk kos dat jy sal moet diep dink en grou, miskien sal jy ook ou wonde oopgrou in jou soeke. Gelukkig as die wonde oop is, kan daar salf aangesmeer word en kan daar heeling plaasvind.

Die tweede stap in die proses is om vergifnis uit te spreek en vergifnis te ontvang. Jy mag dalk sê maar hoe is dit moontlik om vergifnis uit te spreek teenoor iemand wat my as kind gemolesteer het. Die Bybel verklaar dat ek 7 maal 70 keer moet vergewe, sodat ek vergifnis kan ontvang vir my oortredinge. Die gebed wat Jesus vir ons geleer het, bevat ‘n gedeelte waarin ek vra dat die HERE my sal vergewe soos ek die vergewe wat teen my gesondig het. As ek nie kan vergewe nie, kan die HERE my nie vergewe nie.

Hettie, my vrou, het vir baie jare berading gedoen as ‘n voltydse bediening. Sy het die mense geleer om ‘n pen en papier te vat en dan moes die persoon die persoon teken wat die oorsaak was van die spesifieke gevoel. Dan kon die persoon begin om die prentjie maar sleg te sê en al die opgekropte woede uithaal op die prentjie. Wat sy gevind het is dat byna al die persone na so ‘n sessie, die persoon werklik kon vergewe. Ek praat nie daarvan dat die persoon skielik jou beste vriend word nie, maar dat die gevoel van haat verdwyn het.

Nog ‘n manier wat ek self van kan getuig dat dit werk is om die omstandighede wat ek wil verwerk sodat ek vergifnis kan uitspreek, toe te laat om na die oppervlak van my emosies te kom. Ek het al jare ‘n gewoonte om as ek alleen met die HERE wil praat, ek vir ‘n stap gaan. Dit kan enigiets van ‘n twintig minute tot ‘n drieuur lange stap wees. Ek stap dan maar na ‘n kerkgebou wat ‘n kruis op sy perseel het, of soos ek eersdaags sal doen sodra ons in ons nuwe huisie intrek, my eie kruis in die tuin, en gaan lê die omstandighede en die gevoele by die kruis neer. Jesus het mos vir ons gesê ons moet al ons probleme by Hom los. So doen ek dit fisies. Ek haal uit my hart dit wat ek weet nie van Jesus is nie, en plaas dit aan die voet van die kruis. Daarna vra ek dat ek Jesus se vergifnis kan ontvang en neem ek dit weer fisies van die kruis en plaas dit in my binneste. Dit mag dalk vir u snaaks klink, maar dit werk vir my. Ek weet dat mense partymaal dink ek is mal as ek op my aangesig voor ‘n kruis op ‘n grasperk lê, maar ek weet ek kry vergifnis.

As ons na Moses se tabernakel kyk is dit presies wat dit voorgestel het. Die hoëpriester moes eers vir sy eie sondes op die koperaltaar ‘n offer bring, daarna moes hy homself gaan was by die koperbak met die bloed van ‘n lam voordat hy dit kon waag om in die teenwoordigheid van die HERE in die allerheiligste te verskyn. Dit is wat ons ook moet doen. Ons moet eers vir onsself vergifnis kry en dit kan ek slegs kry wanneer ek die wat teen my gesondig het, vergewe.

Dit help nie ek lewe met ‘n onvergewensgesindheid nie, want ek bind myself. Ek moet vergewe sodat ek kan vrykom. Die persoon wat dalk die oorsaak van jou situasie is, is dalk al lankal begrawe. Dit sal jou niks kos nie, behalwe om jou knie te buig, maar jy sal los kom van al die negatiewe gevoele waarmee jy sukkel.

Posted in Uncategorised

Moses 3 vers 8: Sonde of demoon, watter een is watter een?

Dit is, afhangende van jou geloofstandpunt, moeilik om uitsluitsel te gee oor wat is wat. Aan die een kant kry ons die wat glo dat daar geen demone is nie, en aan die ander kant die wat glo dat hulle ‘n groot rol in die lewe van elke persoon kan speel.

Maar wie is nou reg?

As ons na die geskiedenis in die Bybel kyk, is dit nogal opvallend dat voor die ballingskap van Israel, alles, beide goed en kwaad, van die HERE afkomstig was. Eers na die ballingskap vind ons in die Bybel dat sekere skrywers goed, altyd aan die HERE toegeskryf het, en sleg altyd aan die duiwel toegeskryf het.

Hoe bewys ek dit?

Wat leer ons in Esegiël ? “Hoofstuk 5 vers 7  Daarom, so sê die HERE HERE: Omdat julle opstandiger is as die nasies wat rondom julle is, in my insettinge nie gewandel en my verordeninge nie betrag het nie–selfs na die verordeninge van die nasies wat rondom julle is, nie gehandel het nie; 8  daarom, so sê die HERE HERE: Kyk, Ek het dit teen jou, ja, Ek! En Ek sal strafgerigte in jou midde oefen, voor die oë van die nasies; 9  en om al jou gruwels ontwil sal Ek aan jou doen wat Ek nooit gedoen het nie, en wat Ek só nooit weer sal doen nie. 10  Daarom sal die vaders die kinders opeet in jou midde, en die kinders sal hulle vaders opeet; en Ek sal strafgerigte oefen in jou midde en sal al wat van jou oorbly, na al die windstreke verstrooi. 11  Daarom, so waar as Ek leef, spreek die HERE HERE, gewis, omdat jy my heiligdom verontreinig het met al jou verfoeisels en met al jou gruwels, sal Ék My ook onttrek; my oog sal nie verskoon nie, en Ék sal ook nie spaar nie. 12  ‘n Derde deel van jou sal aan die pes sterwe en deur hongersnood in jou omkom; en ‘n derde deel sal deur die swaard rondom jou val; en ‘n derde deel sal Ek na al die windstreke verstrooi, en Ek sal ‘n swaard agter hulle uittrek. 13  So sal dan my toorn uitwoed, en Ek sal my grimmigheid tot rus bring teen hulle en aan My voldoening verskaf; en hulle sal weet dat Ek, die HERE, in my ywer gespreek het as Ek my grimmigheid teen hulle laat uitwoed.”

Hierdie gedeelte klink nie vir my soos goeie woorde nie. Maar tog is dit van die HERE afkomstig. Ek kan al klaar sien hoe sommige persone van vandag, indien hulle in dié tyd geleef het, al wat demoon is bestraf oor hierdie slegte goed wat oor Israel gekom het.

Maar hoe bewys ek dit in die Bybel dat die skrywers na die ballingskap verander het? Daar is een gedeelte wat dit direk vir ons uitlig. Die boeke van Samuel is geskryf voor die ballingskap, en die boeke van die Kronieke is na die ballingskap geskryf. Kom ons vergelyk dieselfde gebeurtenis.

2 Samuel 24 vers 1: “En die toorn van die HERE het weer teen Israel ontvlam, en Hy het Dawid teen hulle aangehits en gesê: Gaan tel Israel en Juda.”

1 Kronieke 21 vers 1: “Toe het Satan teen Israel opgetree en Dawid aangehits om Israel te tel.”

Maak dit jou deurmekaar? Dit maak my verseker deurmekaar. Hoekom het dit gebeur? Die skrywer van Samuel het dit wat gebeur het in die lewe, altyd aan die HERE toegeskryf, beide goed en sleg, terwyl die skrywer van die Kronieke boeke, nie kon glo dat die HERE mense kan laat sondig nie, en sodoende dit aan Satan toegeskryf. Dit is maar hoe ons ook optree. Wanneer ek weet dat ek verkeerd opgetree het, en ek nie die blaam wil dra nie, skryf ek dit aan demoniese werke toe. Hoekom? Want ek is mos oraait. Ek kan mos nie sondig nie. Wie ek? Nooit, ek is dan so ‘n voorbeeldige persoon. Kyk maar net na my aansien in die gemeenskap en in die Kerk. Ek kan mos nie meer sondig nie. Dit moet demonies wees.

Ons as mens wil altyd dit wat skeiding maak tussen my en die HERE, aan die Satan toeskryf. Ongelukkig is dit nie wat die Bybel leer nie. Kom ons kyk na Jesaja 8. “Vers 11  Want so het die HERE met my gespreek toe sy hand my oorweldig het en Hy my vermaan het om nie te wandel op die weg van hierdie volk nie, met die woorde: 12  Julle mag nie alles ‘n sameswering noem wat hierdie volk ‘n sameswering noem nie, en julle mag nie bevrees wees vir wat hulle vrees, of verskrik wees nie. 13  Die HERE van die leërskare–Hom moet julle heilig, en laat Hy julle vrees en Hy julle verskrikking wees! 14  Dan sal Hy vir julle ‘n heiligdom wees, maar ‘n klip waar ‘n mens teen stamp en ‘n rots waar ‘n mens oor struikel, vir die twee huise van Israel, ‘n vangnet en ‘n strik vir die inwoners van Jerusalem. 15  En baie onder hulle sal struikel en val en verbreek en verstrik en gevang word. 16 ¶ Bind die getuienis toe, verseël die wet in die hart van my leerlinge. 17  En ek sal wag op die HERE, wat sy aangesig verberg vir die huis van Jakob, en op Hom hoop. 18  Hier is ek en die kinders wat die HERE my gegee het–tot tekens en sinnebeelde is ons in Israel, vanweë die HERE van die leërskare wat op die berg Sion woon. 19  En as hulle vir julle sê: Raadpleeg die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waarsê, wat piep en mompel–moet ‘n volk nie sy God raadpleeg nie; moet vir die lewendes die dooies gevra word? 20  Tot die wet en tot die getuienis! As hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle ‘n volk wat geen dageraad het nie.”

Hierdie skrifgedeelte leer ons heelwat oor wat reg en verkeerd is. Die eerste punt wat ons hieruit kan leer is om nie altyd te glo wat elke persoon vir jou vertel nie. Nee, moenie bang wees vir wat hulle voor bang is nie. Waarvoor moet ons wel vrees? Vir die HERE. Dit is wat daar staan. “en laat Hy julle vrees en Hy julle verskrikking wees”.

Maar hoekom moet ons Hom vrees? Ons word dan geleer Hy is liefde. Is dit dalk hoe jy die HERE ken? Ja, maar Hy is ook die een wat lewend en dood kan maak. In vandag se lewe vergeet ons hoe geweldig die HERE werklik is. Ons lewe so asof Hy ons speelmaat is. So asof ons Hom kan nader trek en wegstoot net soos ons wil, net wanneer ons Hom nodig het. As ons Hom nie nodig het nie, dan kan ons Hom maar weer op die rak sit tot wanneer ons Hom weer nodig het.

Hoekom moet ons Hom vrees? Kom ons kyk na ‘n paar voorbeelde in die Bybel. “Numeri 16 vers 43  En toe Moses en Aäron tot voor die tent van samekoms kom, 44  het die HERE met Moses gespreek en gesê: 45  Trek julle terug uit hierdie vergadering, dat Ek hulle in ‘n oomblik kan verteer. Toe val hulle op hul aangesig, 46  en Moses sê vir Aäron: Neem die vuurpan en gooi vuur van die altaar daarin en lê reukwerk daarop, en bring dit gou na die vergadering en doen versoening vir hulle; want die toorn het van die HERE se aangesig uitgegaan, die plaag het begin! 47  Toe neem Aäron dit soos Moses gespreek het en hardloop onder die vergadering in, en kyk, die plaag het al onder die volk begin! En hy het die reukwerk daarop gelê en versoening gedoen vir die volk. 48  En terwyl hy tussen die dooies en die lewendes staan, het die plaag opgehou. 49  En die wat deur die plaag gesterf het, was veertien duisend sewe honderd, buiten die wat gesterf het om Korag se ontwil.”

Wanneer ons verkeerd optree, of soos die Bybel dit noem, sondig, moet dit vergeld word of vergifnis voor gevra word. Die Bybel leer ons dat bloed moet vloei vir die versoening van sondes. Dit het Jesus kom doen, en daarom moet ek vergifnis vra vir sonde in die Naam van Jesus, sodat Sy bloed gereken kan word as betaling van die sonde. Dit is wat hier gebeur het toe Aäron tussen die volk ingehardloop het. Daar het vergifnis gekom, maar nogtans is daar veertien duisend sewehonderd mense dood. Hulle het betaal vir hulle sonde met hulle lewe.

Nog ‘n voorbeeld kom uit Josua 7. Vers 19: “Toe sê Josua vir Agan: My seun, maak tog die HERE, die God van Israel, heerlik en gee Hom die eer; en gee my tog te kenne wat jy gedoen het; steek dit nie vir my weg nie. 20  Toe het Agan Josua geantwoord en gesê: Waarlik, ek het gesondig teen die HERE, die God van Israel, en so en so het ek gedoen.”

Wat was die reaksie? “24  Daarop het Josua en die hele Israel met hom saam Agan, die seun van Serag, geneem met die silwer en die mantel en die goudstaaf en sy seuns en sy dogters en sy beeste en sy esels en sy kleinvee en sy tent en alles wat aan hom behoort het, en hulle het hul na die dal Agor gebring. 25  En Josua het gesê: Hoe het jy ons in die ongeluk gestort! Die HERE sal jou vandag in die ongeluk stort! Daarop het die hele Israel hom gestenig, en hulle het hulle met vuur verbrand en klippe op hulle gegooi.”

Dit is wat gebeur as ons sondig. Miskien is dit die rede dat ons dit aan die duiwel wil toereken. Miskien is ek te bang om die wraak van die HERE te dra. Maar, ongelukkig as dit lyk soos sonde, ruik soos sonde, voel soos sonde, of smaak soos sonde, is die kanse baie groot, so om en by 100%, dat dit sonde is, tensy ek dit op ‘n demoon kan blameer. Daaroor is daar demone met name soos rebellie, hebsug, vrees, en wat ook al. Want, ek wil nie erken dat ek sondig is nie.

“Dan sal Hy vir julle ‘n heiligdom wees, maar ‘n klip waar ‘n mens teen stamp en ‘n rots waar ‘n mens oor struikel”. Dit is waarvan Jesus gepraat het toe Hy ons beveel het om ons kruis op te neem en Hom te volg. Ek moet weet dat ek elke dag, elke oomblik van my lewe voor ‘n keuse gestel kan word om of te sondig of om nie te sondig nie. Gaan ek kies om te sondig, of gaan ek kies om nie te sondig nie? Jy moet besluit.

Ons leer almal so mooi om te kies om Jesus as verlosser aan te neem, maar daarna kan ons maar sondig. Dit is nie wat die HERE wil nie. Hy wil dat ons sal wegdraai van die sonde, en nie meer onder die beheer van sonde staan nie. Wat sê Jesaja: “Bind die getuienis toe, verseël die wet in die hart van my leerlinge”. Hy wil dat ons sal leer om soos getuies van Jesus op te tree. Maar dan moet ek Sy wet in my hart ontvang.

Wat moet ons dan leer? “Jesaja 8 vers 20 Tot die wet en tot die getuienis! As hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle ‘n volk wat geen dageraad het nie.” As ons nie sonde sonde noem nie, en nie lewe tot ‘n getuienis van Jesus Christus nie, dan is ons ‘n volk wat nie weet wat aangaan nie. Dit is wat die HERE deur Jesaja verklaar het. Ons wil so graag sonde iets anders noem, maar die Bybel gee ons nie die reg nie. Nee, ons moet sonde sonde noem. Dan kan ons vergifnis ontvang, en in oorwinning die HERE dien.

Maar, Jesus het dan verklaar dat ons duiwels sal uitdryf in Sy naam? Verseker sal ons dit doen. Maar ek moet weet hoe om te onderskei tussen demone en sonde. Kom ons kyk weer na ‘n voorbeeld in die Bybel.

“Markus 5 vers 2  En toe Hy uit die skuit gaan, kom daar dadelik uit die grafte Hom tegemoet ‘n man met ‘n onreine gees, 3  wat sy verblyf in die grafte gehad het. En niemand kon selfs met kettings hom bind nie; 4  want hy was dikwels met voetboeie en kettings gebind, en die kettings is deur hom uitmekaar geruk en die voetboeie stukkend gebreek; en niemand was in staat om hom te tem nie. 5  En altyd, nag en dag, het hy aangehou om te skreeu op die berge en in die grafte en homself met klippe stukkend te slaan.” Dit klink vir my die ou het nogal ‘n probleem gehad. Maar, Jesus het hom bevry. Dit is ongelukkig een van die min voorbeelde wat ons in die Bybel kry van iemand wat deur ‘n demoon of duiwel beset was, en hoe hy opgetree het. Die ander gevalle word net genoem dat Jesus en die dissipels demone uitgedryf het.

Hoe het hulle in die Bybelse tyd geweet of dit demonies was of nie? Seker maar soos ons vandag ook sal weet. Ons het die gawe van onderskeiding van geeste nodig. As iemand skielik teen ‘n muur oploop of ander ‘wonders’ doen soos waterwys of goeters wat glad nie daarop dui dat ek iemand anders daarmee bedien nie, is die oorsprong van die wonders demonies, en moet so ‘n persoon bevryding ontvang. So is alle vorms van waarsê, fortuin vertelling, waterwys, Oosterse gevegskunste en godsdienste, breinkragte en al die soortgelyke goed duiwels. Indien jy daarmee betrokke was of is, moet jy vergifnis vra daarvoor, en het jy moontlik bevryding nodig.

Wat dan van oorerflike siektes of bindinge? Indien daar aanhoudend in jou familie iemand aan een of ander siekte ly, of dalk net altyd in armoede is, is dit moontlik dat die oorsaak daarvoor of ‘n oorerflike vloek of oorerflike sonde is. Kom ons neem ‘n voorbeeld. Jan ly aan asma, en so het sy pa en sy oupa en sy grootoupa en so het die nog voor hom ook daaraan gely. Wanneer ons kyk na die oorerwing, is dit siekte. Siekte weet ons is die gevolg van sonde. So, wat moet ons doen? Ek moet in die bres gaan staan vir die voorgeslagte en vergifnis vra vir die sonde. Indien ek nie weet wat die sonde was nie kan ek die HERE vra dat Hy deur die Heilige Gees my sal wys wat die sonde was. Hy sal dit vir jou wys, en dan kan vergifnis ontvang word. So sal die siekte se mag oor Jan en sy nageslag gebreek wees.

Wat nou van iets soos armoede? Dit is heel moontlik te danke aan ‘n vloek wat iemand oor die persoon of familie uitgespreek het. Indien dit oor geslagte al kom, moet die vloek gebreek word en die woorde van die een wat dit uitgespreek het, nietig verklaar word. Dit kan ook wees dat die persoon nie die nuwe verbond verstaan nie. Volgens die nuwe verbond moet elke persoon wat in verbond staan met die HERE, genoeg hê om te eet, klere hê om aan te trek, en ‘n dak oor sy kop hê. Indien dit nie die geval is nie, vra die HERE en Hy sal dit as minimum voorsien. Maar, dan moet jy gehoorsaam wees aan die HERE en sy verbond.

Hoe maak ek nou as persone net demone uit my wil jaag? Vra hulle eers of jy vergifnis kan vra vir die sonde wat die oorsaak is van die huidige stand van sake. As hulle aanhou, vra hulle om hulle knie voor Jesus te buig, en Hom te verkondig, en nie Satan nie. Dit klink dalk hard, maar ongelukkig is daar persone wat alles, tot jou persoonlikheid, wil verander, want alles is vir hulle duiwels en demonies. Vir hulle het die volgende skrif waar geword: 2 Petrus 2 vers 19  “Hulle belowe vryheid aan hulle, terwyl hulle self slawe van die verdorwenheid is; want waar ‘n mens deur oorwin is, daarvan het hy ook ‘n slaaf geword.”

So, om saam te vat. Daar is sonde en daar is demone of duiwels. Maar ons het die gawe van onderskeiding van geeste nodig om te weet wat is wat.

Posted in Uncategorised