Shama Ministries

Print Friendly

Free download link. Boeke gratis aflaai http://www.shamaministries.org.za/boeke/

Shama Bedienings verwelkom u

Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete.” (Mat 22:36-40)

Die webtuiste handel oor die Verbond van Geregtigheid, en wat dit vir ons as Christene beteken.

Die artikels en boeke wat u op die webtuiste vind, neem u op ‘n tog vanaf Egipte, ‘n lewe sonder die HERE, na Kanaän, ‘n lewe met die HERE. U sal dan in ‘n posisie wees om u liefde aan die HERE en u medemens te bewys. Dit is saamgevat in die boek Teologie vir Jan Alleman.

Die verklaring van Bybelse profesieë is ‘n onderwerp van groot omstredenheid, en Christene word na aanleiding daarvan in verskillende leerstellige skole geplaas. As gevolg van hierdie omstredenheid word verskillende eksegetiese of verklarende beginsels vir Bybelse profesieë gebruik. Sommige daarvan wyk só ver van die grondbetekenis van die teks af dat dit die goddelike inspirasie van die Bybel in die gedrang bring.

In my jongste boek, Die Openbaring van die Openbaring van Johannes, benader ek die profesie uit ‘n ander hoek, een wat Israel as voorbeeld gebruik en wat dit vir ons as Christene beteken. Daar is soveel Antichristelike sienings wat die wêreld ingestuur word, en dit is tyd dat die Antichris ontbloot moet word.

Die grootste Antichris leerstelling is die oor die wegraping en word ook hier in hierdie boek en ook basies in alle boeke en videos op ons webtuiste ontbloot aangesien dit hoevele mense deel maak van die afval wat in die laaste dae moet kom. Groot asseblief, kom weg uit enige kerk waar hierdie dwaling geleer word indien u die ewige lewe wil verkry. 2 Thes. 2:3-4 “Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is.”

Dankie dat u hier inloer.

Alle fondse wat hier gegenereer word, word aangewend in my stryd teen Carcinoid kanker en my oorlewing.

My kanaal op YouTube is by https://www.youtube.com/user/LouwErasmus. Hier kan u al die videos gratis op YouTube sien.

Wat is geregtigheid? Lees meer hier

U kan al die boeke wat ek geskryf het gratis hier aflaai:

http://www.shamaministries.org.za/boeke/

Dit is al die boeke wat u gratis kan aflaai. Onthou net die volgende aanhaling uit die Bybel: “Want die Skrif sê: Jy mag ‘n os wat graan dors, nie muilband nie; en: Die arbeider is sy loon werd.” (1Ti 5:18). So daar is voorsiening gemaak ook in my winkel waar u net ‘n donasie kan maak vir ons bediening en te help met my stryd teen fase 4 kanker. Ek SAL nie soos die Anti-Christelike voorstanders vir jou vertel dat die HERE jou sal seën indien jy wel ‘n donasie vir ons maak nie, want die HERE wat ek ken, kan nie omgekoop word nie. Die tele evangeliste spesialiseer in daardie god.

Shama Ministries welcomes you to our site.

“Teacher, which is the great commandment in the Law?” And He said to him, ” ‘YOU SHALL LOVE THE LORD YOUR GOD WITH ALL YOUR HEART, AND WITH ALL YOUR SOUL, AND WITH ALL YOUR MIND.’ “This is the great and foremost commandment. “The second is like it, ‘YOU SHALL LOVE YOUR NEIGHBOR AS YOURSELF.’ “On these two commandments depend the whole Law and the Prophets.” (Mat 22:36-40)

The website covers the Covenant of Righteousness, and what it means to us as Christians.

The articles and books you will find on this site will take you on a journey from Egypt, a place where Satan rules and you are without the LORD, to Canaan, a life dedicated to the LORD. You will then be able to show your love to the LORD and your neighbour. This path is describe fully in my booek called Theology for the man in the street.

The doctrine of the Antichrist, the rapture, is also exposed in basically any and every book, DVD or article on this website. This doctrine makes you part of the apostasy that must happen before the last days on earth. Please get away from any and every church that teaches this doctrine, as it is the doctrine of the Antichrist, Satan himself. “Let no one in any way deceive you, for it will not come unless the apostasy comes first, and the man of lawlessness is revealed, the son of destruction, who opposes and exalts himself above every so-called god or object of worship, so that he takes his seat in the temple of God, displaying himself as being God.” 2 Thes 2:3-4

Thank you for visiting.

All funds generated on this website goes towards my fight against Carcinoid cancer, and hence survival.

The Covenant of Righteousness is for immediate download.

My YouTube channel is at https://www.youtube.com/user/LouwErasmus. You will be able to watch all my videos at this channel for free.

What does this new covenant entail? Read more here

Download all my books from for free from here: http://www.shamaministries.org.za/boeke/

This is a list of all my books that can be downloaded for free. Just remember the following quotation from The Bible: ” For the Scripture says, “YOU SHALL NOT MUZZLE THE OX WHILE HE IS THRESHING,” and “The laborer is worthy of his wages.” So there is a space in my shop where you can donate to our ministry and my fight against stage 4 cancer.

I WILL not tell you that the LORD will bless you if you give to our ministry or my fight against cancer. The LORD that I know and teach about, cannot be blackmailed  the way the Tele evangelicals teaches. They specialize in that god that will bless you always never mind if you have any money or not.

Leave a Reply